tình hình bệnh răng miệng ở việt nam (2)

3 20 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:36

Việt Nam nước phát triển, điều kiện kinh tế khó khăn, trang thiết bị cán hàm mặt thiếu, tỷ lệ mắc bệnh sâu răng, viêm lợi cao, có chiều hướng gia tăng vùng nông thôn, nơi chương trình nha học đường hoạt động chưa hiệu Theo kết điểu tra dịch tễ giới, Việt Nam tỷ lệ mắc bệnh sâu chiếm 50-90% dân số [1], [2] Qua điều tra lần năm 1990, cho thấy tỷ lệ sâu tuổi 12 Miền bắc 43,33%, số SRMT 1,15; miền nam 76,33%, số SRMT 2,93; toàn quốc tỷ lệ sâu 55,7%, số SRMT 1,82 [3] Tại Việt Nam có nhiều nghiên cứu bệnh quanh đưa nhận xét bệnh quanh phổ biến, tỷ lệ mắc cao Theo điều tra năm 1990, trẻ 12 tuổi Miền nam có 6,3% chảy máu lợi, 91,3% có cao răng, 98,33% trẻ em 12 tuổi toàn quốc bị viêm lợi [4], [5] Năm 2001, Viện RHM Hà Nội phối hợp với Đại học Nha khoa Adelaide (Australia) tổ chức điều tra sức khỏe miệng quy mô toàn quốc, kết học sinh từ 6-8 tuổi sâu 84,9%, lứa tuổi 9-11 sâu vĩnh viễn 54,6% Cũng theo thống kê năm 2001, lứa tuổi 6-8 tỷ lệ sâu sữa nông thôn cao thành thị với tỷ lệ 85,1% 84,4%, độ tuổi từ 9-11 nông thôn thành thị 57,6% 51,8% [6] Năm 2004, Hoàng Tử Hùng đưa tỷ lệ sâu sữa số tỉnh miền nam 70,49%, Thuận Hải 12,4% Theo Nguyễn Văn Cát Hà Nội năm 1983 – 1984 có 1,1 triệu người sâu răng, số SMT 1,4 [7],[8],91] Năm 2004, Lê Ngọc Tuyến, Nguyễn Quốc Trung, Trần Thị Lan Anh công bố kết điều tra miệng học sinh tiểu học Hà Nội có 80,95% em sâu sữa, 30,95% em bị sâu vĩnh viễn [10] Năm 2007, theo nghiên cứu Nguyễn Văn Thành thị xã Hưng Yên tỷ lệ sâu sữa học sinh tuổi 87,74%, số SMT (sâu mắt trám) 3,72, tỷ lệ sâu vĩnh viễn 10,43%, số SMT 0,12 [11] Nghiên cứu Lê Huy Nguyên Hoài Đức, Hà Tây năm 2007 tỷ lệ sâu khối lớp 58,48%, SMT vĩnh viễn 1,3 [12] Răng mọc lệch lạc trẻ em bệnh thường gặp nước ta Theo Nguyễn Văn Cát cộng viện RHM Hà Nội, năm 1984, tỷ lệ người lệch lạc miền bắc 44,84% Theo Lê Thị Nhân lệch lạc răng- hàm chiếm 60% tổng số bệnh nhân tới nắn chỉnh RHM Hà Nội năm 1978 Theo Hoàng Bạch Dương, tỷ lệ lệch lạc hàm trẻ lứa tuổi 12 trường cấp Amsterdam Hà Nội 91% [13] Năm 2008, Nguyễn Hữu Tước cho thấy tỷ lệ sâu học sinh khối lớp trường THCS tỉnh Bắc Ninh 48,7%, số SMT 1,53 Hiểu biết học sinh thời điểm chải chưa [14] Cũng năm 2008, Đỗ Văn Chiến cho thấy tỷ lệ sâu học sinh trường tiểu học Bình Minh cao chiếm 84,5% khối lớp cao 88,8%, xu hướng giảm dần, thấp khối lớp 79,5% Chỉ số SMT chung cao 3, 3; khối lớp có tỷ lệ SMT cao 4,5; xu hướng giảm dần thấp khối lớp 2,3 Tỷ lệ sâu chung học sinh cao 24,5% [15] Như ta thấy tỷ lệ học sinh bị sâu bệnh liên quan đến miệng có xu hướng tăng tỷ lệ nông thôn cao thành thị Tỷ lệ trẻ bị sâu sữa cao tỷ lệ sâu vĩnh viễn Do cần trọng chăm sóc miệng lúa tuổi Tài liệu tham khảo 1.Douglas Brathall (1998), Sơ lược chương trình chăm sóc miệng cho quốc gia-khu vực WHO (tài liệu dịch) WHO (1994), Oral disease prevention is better than cure, Geneva Kỷ yếu công trình NCKH (1999), Tìm hiểu thực trạng bệnh miệng học sinh tiểu học dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái Tạp chí NCKH, Bộ Y Tế, Đại học Y hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Lan (2002), nghiên cứu thực trạng miệng học sinh tiểu học dân tộc tỉnh Yên Bái số biện pháp can thiệp, luận án tiến sĩ y học đại học y hà nội Lương Ngọc Châm (2003), nghiên cứu thực trạng bệnh miệng học sinh vùng cao huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, luận văn thạc sĩ Y học, trường Đại Học Y khoa Thái Nguyên 6.Trần Văn Tường Trịnh Đình Hải (2001),” Kết điều tra sức khỏe miệng toàn quốc Việt Nam”, Tạp chí Y học thực hành, số 10, tr 8-20 7.Trần Thị Nguyệt, Hoàng Tử Hùng (2004), tình hình sâu rang ảnh hưởng với chiều cao, cân nặng trẻ lứa tuổi mẫu giáo (khảo sát quận thành phố Hồ Chí Minh), Đại Học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học RHM tr.12-13 8.Nguyễn Lê Thanh (2006), đánh giá hiệu chương trình nha học đường việc chăm sóc sức khỏe miệng học sinh miền núi thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, luận án tiến sĩ, trường Đại học Y Hà Nội Trịnh Đình Hải (2000),hiệu chăm sóc rang miệng trẻ em học đường sâu bệnh quanh Hải Dương, luận án tiến sĩ y học, đại học y Hà Nội, tr 11-13, 16-18 10 Lê Ngọc Tuyến, Nguyễn Quốc Trung, Trần Thị Lan Anh (2004), “Ngiên cứu đánh giá bênh miệng học sinh tiểu học Hà Nội”, Tạp chí Y học thực hành, số 2/2004, tr 5-7 11 Nguyễn Văn Thành (2007), “Đánh giá thực trạng bệnh sâu khảo sát kiến thức-thái độ-hành vi học sinh tuổi thị xã Hưng yên”, luận văn thạc sĩ y học, trường Đại học Y Hà Nội 12 Lê Huy Nguyên (2007), “ Thực trạng bệnh sâu viêm lợi số yếu tố liên quan học sinh lớp huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây năm 2007” luận văn thạc sĩ Y tế Công Cộng, Trường địa học Y Tế Công Cộng 13 Hoàng Bạch Dương, Nghiên cứu dịch tễ học lệch lạc răng-hàm trẻ em lứa tuổi 12 trường cấp II Amsterdam Hà Nội Việt Nam Dentistry for the 21st century 2000, tr.57 14 Nguyễn Hữu Tước, Thực trạng bệnh sâu số yếu tố liên quan học sinh khối lớp trường THCS xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, năm 2008, luận văn thạc sĩ Y tế Công Cộng 15 Đỗ Văn Chiến, thực trạng bệnh sâu số yếu tố liên quan học sinh trường tiểu học Bình Minh-Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên năm 2008, luận văn chuyên khoa I Y Tế Công Cộng ... (2001),” Kết điều tra sức khỏe miệng toàn quốc Việt Nam , Tạp chí Y học thực hành, số 10, tr 8-20 7.Trần Thị Nguyệt, Hoàng Tử Hùng (2004), tình hình sâu rang ảnh hưởng với chiều cao, cân nặng trẻ... cứu dịch tễ học lệch lạc răng- hàm trẻ em lứa tuổi 12 trường cấp II Amsterdam Hà Nội Việt Nam Dentistry for the 21st century 2000, tr.57 14 Nguyễn Hữu Tước, Thực trạng bệnh sâu số yếu tố liên quan... nghiên cứu thực trạng miệng học sinh tiểu học dân tộc tỉnh Yên Bái số biện pháp can thiệp, luận án tiến sĩ y học đại học y hà nội Lương Ngọc Châm (2003), nghiên cứu thực trạng bệnh miệng học sinh vùng
- Xem thêm -

Xem thêm: tình hình bệnh răng miệng ở việt nam (2), tình hình bệnh răng miệng ở việt nam (2), tình hình bệnh răng miệng ở việt nam (2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay