một số nghiên cứu tại VN (1)

2 11 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:35

Theo nghiên cứu Nguyễn Hữu Tước năm 2008 thực trạng bệnh sâu số yếu tố liên quan học sinh khối lớp trường THCS xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh cho thấy tỷ lệ học sinh bị sâu chiếm 48,4%, tỷ lệ số học sinh bị sâu chiếm tỷ lệ cao 28%, số SMT 1,53 Nghiên cứu Đỗ Văn Chiến 2008 thực trạng bệnh SR học sinh trường tiểu học BÌnh Minh-Khoái Châu , tỉnh Hưng Yên cho thấy số học sinh bị sâu sữa cao khối tiểu học (khối lớp lớp 2) tăng dần theo khối lớp, tỷ lệ sâu vĩnh viễn 24,5% thấp khối lớp (10,1%) cao khối lớp (36,7%), số SMT 3,3 Nghiên cứu cho thấy rằng, tỷ lệ SR lứa tuổi học sinh cao Nguyên nhân chủ yếu đa số học sinh trải không cách (92,9% chải ngang chân răng), có 7,1% chải dọc chân 100% em đánh trải mặt ngoài, có 40,9% chải mặt nhai 25,3% chải mặt Trong nghiên cứu Đỗ Văn Chiến cho thấy tỷ lệ chải không phương phá cao chiếm 83,2%, 16,8% số học sinh chải không cách Như cần có can thiệp nhằm nâng cao tỷ lệ chải cách, đặc biệt trường tiểu học giai đoạn này, em chuyển từ sữa sang mọc vĩnh viễn Thời gian chải yếu tố gây nên bệnh RM, đa số em chải khoảng từ 1-2 phút chiếm 57,1%, 36,4% em chải phút, có tỷ lệ em chải từ 2-3 phút, đáng ý học sinh chải từ phút trở lên theo nghiên cứu Nguyễn Hữu Tước năm 2008 nghiên cứu Đỗ Văn Chiến 2008 cho thấy đa số học sinh thời gian chải phút lần Kết cho thấy có mối liên quan SR với số lần chải răng, tỷ lệ SR cao nhóm chải lần (87,8%), điều nói nên tác dụng đánh nhiều lần ngày thời gian lần đánh Đa số học sinh biết dự phòng sâu băng cách trải hàng ngày chiếm 72,7%, cho cần ăn hạn chế chất đường chiếm 53,9% Chỉ có tỷ lệ học sinh (1,9%) biết biện pháp phòng sâu cách xúc miệng nước fluor Qua kết cho thấy rằng, vấn đề dự phòng RM chương trình NHĐ chưa thực phổ biến rộng rãi, nguồn cung cấp kiến thức bệnh sâu chủ yếu cha mẹ dạy bảo chiếm tới 59,7%, có tỷ lệ thấp (5,9%) em học sinh cho kiến thức thầy cô giáo cung cấp [1] Cha mẹ chiếm đa số việc hướng dẫn thực hành phòng chống sâu cho trẻ (75,3%), từ nguồn khác chiếm 24,7%, đáng ý học sinh trả lời thầy cô hướng dẫn nghiên cứu cho thấy tỷ lệ mắc SR cao gấp 2,6 lần học sinh thực hành PCSR không đạt so với học sinh PCSR [1] Tài liệu tham khảo: Nguyễn Hữu Tước (2008), Luận văn Thạc sĩ, Thực trạng bênh sâu số yếu tố liên quan học sinh khối lớp trương THCS xã Hoàn Sơn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh, tr.31-46 Đỗ Văn Chiến (2008), Luận văn chuyên khoa I, Thực trạng bệnh sâu số yếu tố liên quan học sinh trường tiểu học Bình Minh-Khoái Châu tỉnh Hưng Yên, tr.15-27 ... cung cấp [1] Cha mẹ chiếm đa số việc hướng dẫn thực hành phòng chống sâu cho trẻ (75,3%), từ nguồn khác chiếm 24,7%, đáng ý học sinh trả lời thầy cô hướng dẫn nghiên cứu cho thấy tỷ lệ mắc SR cao... trạng bênh sâu số yếu tố liên quan học sinh khối lớp trương THCS xã Hoàn Sơn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh, tr.31-46 Đỗ Văn Chiến (2008), Luận văn chuyên khoa I, Thực trạng bệnh sâu số yếu tố liên
- Xem thêm -

Xem thêm: một số nghiên cứu tại VN (1), một số nghiên cứu tại VN (1), một số nghiên cứu tại VN (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay