các nghiên cứ ở việt nam

3 27 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:35

1 Đào Thị Dung, Hoạt động ảnh hưởng Nha Học Đường tới tình trạng miệng học sinh trường tiểu học quận Đống Đa- Hà Nội năm 1999-2000 Mục tiêu chung: tìm hiểu thực trạng hoạt động, yếu tố ảnh hưởng đến nha học đường ảnh hưởng nha học đường tới tình trạng bênh miệng học sinh trường tiểu học quận Đống Đa năm học 1999-2000 Mục tiêu cụ thể: Mô tả thực trạng hoạt động chương trình nha học đường Tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng tới hoạt dộng nha học đường Xác định ảnh hưởng nha học đường tới kiến thức thực hành chăm sóc miệng tình trạng miệng học sinh • Xác định nhu cầu chăm sóc sức khỏe miệng học sinh trường học • • • Kết nghiên cứu: Đa số trường có CSSKRM ngoại khóa chiếm tỷ lệ 75% Các trường có súc miệng nước fluo tại trường thấp chiếm 40% Số trường có tỷ lệ điều trị miệng trường thấp chiếm 35% Đa số trường hoạt dộng đủ nội dung (không kể giáo dục CSSKRM khóa) chiếm tỷ lệ cao 75% Số trường hoạt động nha học đường đủ nội dung chiếm tỷ lệ thấp 35% Có phòng nha học đường triển khai điều trị miệng trường chiếm 63,3% số phòng nha học đường cần hạt động, chưa ghép cụm trường học sinh Số học sinh giáo dục CSSKRM ngoại khóa trường chiếm tỷ lệ tương đối cao 86% tổng số học sinh Số học sinh súc miệng fluo chiếm tỷ lệ trung bình 57%, khám miệng định kỳ chiếm tỷ lệ cao 95,4%, điều trị miệng trường chiếm tỷ lệ thấp 8,9%, chăm sóc nội dung xấp xỉ 50% trường có hoạt dộng nha học đường đạt kiến thức học sinh CSSKRM tốt trường có hoạt đông nha học đường k đạt.trường có hoạt động NHĐ tốt tỷ lệ viêm lợi (54,6%) thấp trường có hoạt động NHĐ không đạt (79,5%) Kết luận: 15/20 (75%) số trường hoạt dộng từ nội dung trở lên có 7/20 (35%) số trường hoạt dộng đủ nội dug chương trình 50% học sinh CSRM đủ nội dung trường (86% học sinh giáo dục CSSKRM ngoại khóa, 95,4% khám định kì, 57% súc miệng fluo 8,9% điều trị trường) 2.Trần Thành Thiện, kiến thức, thực hành chăm sóc miệng học sinh lớp 4, trường tiểu học Định Yên xã Đinh Yên huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp năm 2012, luận văn chuyên khoa I Y tế Công Cộng Mục tiêu chung: Mô tả kiến thức thực hành học sinh lớp lớp trường tiểu học Định Yên chăm sóc sức khỏe miệng Mục tiêu cụ thể: Xác định tỷ lệ học sinh lớp lớp có kiến thức chăm sóc sức khỏe miệng trường tiểu học Định Yên xã Định Yên huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp năm 2012 • Xác định tỷ lệ học sinh lớp có thực hành chăm sóc sức khỏe miệng • Kết nghiên cứu: Để có hàm khỏe, học sinh có kiến thức việc chải thường xuyên chiếm tỷ lệ cao 92,88%, khám định kỳ chiếm 79,29%, ăn thức ăn tốt cho nướu chiếm tỷ lệ 79,94%, trám vừa bị sâu chiếm tỷ lệ 71,52%, làm kẽ sau ăn 72,82% Kiến thức chung học sinh cách để có hàm khỏe chiếm 67,64%, không 32,36% Nhìn chung kiến thức CSSKRM chung học sinh 64,07% không 35,93% Khi bị đau nhức có 73,8% học sinh đến nha sĩ phòng y tế trường để khám Có tới 21,4 học sinh nhà uống thuốc giàm đau tới 4,8% học sinh xử trí cách đánh nhiều lần ngày Tỷ lệ học sinh có thực hành chăm sóc miệng 30,75%, không 69,25% Nguyễn Ngọc Nghĩa, nghiên cứu thực trạng kiến thức-thái độ-thực hành bệnh miệng học sinh tiểu học huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái năm 2009, luận văn thạc sĩ y học Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả bênh miệng kiến thức, thái độ, thực hành học sinh trường tiểu học Nghĩa Lộ Nậm Búng huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái chăm sóc sức khỏe miệng • Xác định yếu tố liên quan đến bệnh miệng trường • Kết nghiên cứu: tỷ lệ mắc bệnh sâu trường cao chiếm 62,75% Tỷ lệ sâu trường Nghĩa Lộ 77,07% cao tỷ lệ mắc bệnh sâu trường Nậm Búng 47,69% Tỷ lệ trường mắc bệnh viêm lợi 8,5% Học sinh tuổi mắc bệnh cao 84,04% Tỷ lệ học sinh 11 tuổi chiếm thấp 52,94% Tỷ lệ bệnh miệng xảy học sinh có sữa tương đối cao chiếm 75,68%, học sinh có vĩnh viễn 26,32% Sâu sữa chiếm 64,91%, sâu vĩnh viễn chiếm 23,16% Chỉ số SMT sữa 2,68, vĩnh viễn 0,37 Chỉ số hàn loại 0,02 Số học sinh chung trường có thái độ tốt bệnh miệng chiếm 86,5% http://doc.edu.vn/tai-lieu/luan-van-nghien-cuu-thuc-trang-va-kien-thuc-thai-do-thuc-hanh-ve-benhrang-mieng-cua-hoc-sinh-tieu-hoc-tai-huyen-van-42409/ ... thuốc giàm đau tới 4,8% học sinh xử trí cách đánh nhiều lần ngày Tỷ lệ học sinh có thực hành chăm sóc miệng 30,75%, không 69,25% Nguyễn Ngọc Nghĩa, nghiên cứu thực trạng kiến thức-thái độ-thực... Đồng Tháp năm 2012 • Xác định tỷ lệ học sinh lớp có thực hành chăm sóc sức khỏe miệng • Kết nghiên cứu: Để có hàm khỏe, học sinh có kiến thức việc chải thường xuyên chiếm tỷ lệ cao 92,88%, khám... miệng học sinh tiểu học huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái năm 2009, luận văn thạc sĩ y học Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả bênh miệng kiến thức, thái độ, thực hành học sinh trường tiểu học Nghĩa Lộ Nậm Búng
- Xem thêm -

Xem thêm: các nghiên cứ ở việt nam, các nghiên cứ ở việt nam, các nghiên cứ ở việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay