De cuong mon hoc PPNC CNK10 5 thang

5 27 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:35

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Tên môn học (unit title/block): PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG Thời gian (duration): 4/9/2013 – 9/10/2013 Số đơn vị học trình/tín (Credit): Giảng viên (Lecturers): Giảng viên: Lớp: Cử nhân YTCC K10 VLVH k7_ lớp tháng TS Hà Văn Như TS Lã Ngọc Quang Ths Phạm Quỳnh Trang Điều phối môn học: Ths.Lê Thị Vui – Bộ môn Dân số - Đại học Y tế công cộng 5.Vai trò, vị trí môn học/Rational: Khoá học giới thiệu với sinh viên bước xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học Dựa vào kiến thức kỹ sinh viên học từ môn học trước trường dịch tễ, thống kê, quản lý y, nâng cao sức khoẻ v.v sinh viên xác định vấn đề nghiên cứu cụ thể, quy mô vấn đề, yếu tố định đến vấn đề Khoá học cung cấp cho sinh viên phương pháp để thiết kế nghiên cứu khoa học, xác định hạn chế nghiên cứu Nhấn mạnh việc cần thiết xem xét ảnh hưởng phát từ nghiên cứu Quan hệ với môn học khác/Coherence Môn học ứng dụng tổng hợp kiến thức nhiều môn học khác học năm học trước (như Dịch tễ học, Thống kê sinh học, tin học bản, Quản lý hệ thống y tế) để xây dựng đề cương nghiên cứu cho chủ đề định Mục tiêu học tập (learning objectives): Sau kết thúc môn học, sinh viên/sinh viên có thể: Trình bày phương pháp xác định chọn chủ để nghiên cứu thích hợp Viết mục tiêu chủ đề nghiên cứu lựa chọn Lựa chọn phương pháp nghiên cứu thích hợp cho mục tiêu nghiên cứu Phát triển công cụ thu thập số liệu phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu Phát triển kế hoạch thu thập số liệu thực địa nghiên cứu Phát triển kế hoạch phân tích số liệu nghiên cứu Nội dung (content): Phương pháp học tập (learning and teaching methods) Xây dựng đề cương nghiên cứu hoàn chỉnh STT Nội dung Bài tập theo nhóm Giới thiệu khóa học phương pháp nghiên cứu khoa học y tế công cộng Xác định vấn đề ưu tiên cho chủ đề nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu Cách tìm tài liệu tham khảo liên quan đến chủ đề, câu hỏi nghiên cứu Xây dựng vấn đề xem xét lại chủ đề nghiên cứu xác định Viết mục tiêu nghiên cứu BT 1: Viết đặt vấn đề NC, Các thiết kế nghiên cứu định lượng mục tiêu, phương pháp nghiên cứu, mẫu phương pháp chọn Chọn mẫu: Các phương pháp chọn mẫu Xác định xây dựng biến nghiên cứu BT 2: Hoàn thành phần đề Các kỹ thuật công cụ thu thập số liệu (bộ cương tới phần biến số, câu hỏi) công cụ thu thập số liệu Lập kế hoạch triển khai nghiên cứu, Quản lý số liệu, lập kế hoạch phân tích số liệu 10 Đề cương hoàn chỉnh Lý thuyết - Giảng bài, thảo luận nhóm, cung cấp kiến thức xây dựng đề cương nghiên cứu định lượng - Tài liệu phát tay phát cho học viên trước lên lớp để học viên đọc trước và tham gia vào giảng tích cực Thực hành - Trong trình giảng bài, giảng viên đưa tập, chủ đề thảo luận liên quan tới nội dung giảng để học viên trao đổi theo nhóm Học viên phải trình bày kết làm trao đổi trước lớp Giảng viên nhận định kết làm việc - Học viên toàn khóa chia vào nhóm theo danh sách chia môn Học viên làm việc theo nhóm từ -8 người toàn thời gian khóa học Các tập nhóm, thảo luận, trình bày kết thảo luận, kết xây dựng đề cương theo giai đoạn tiến hành theo nhóm chia 10 Các tài liệu học tập/tham khảo bắt buộc (required reading) tài liệu gợi ý tham khảo (recommended reading) - Giảng viên khóa học làm việc với học viên suốt thời gian môn học để xây dựng hoàn chỉnh đề cương nghiên cứu xây dựng theo nhóm - Mỗi nhóm sinh viên có giảng viên trường đóng vai trò giảng viên hỗ trợ trình học tập Học viên nhóm có liên hệ với giảng viên hỗ trợ để trao đổi, bổ sung thêm kiến thức phát triển, hoàn thiện đề cương Tài liệu tham khảo: Tài liệu phát tay buổi học Corlien M Varkevisser, Indra Pathmanathan and Ann Brownlee (2003) Designing and Conducting Health Systems Research Projects Volume I: Proposal Development and Fieldwork World Health Organization / International Development Research Centre URL: http://www.idrc.ca/openebooks/069-1/ [accessed: 16/12/2008] Corlien M Varkevisser, Indra Pathmanathan Ann Brownlee (2003) Thiết kế triển khai dự án nghiên cứu hệ thống y tế Tập 1: Xây dựng đề cương triển khai thực địa Tổ chức Y tế giới/Trung tâm nghiên cứu phát triển quốc tế [Bản dịch Trường Đại học Y tế công cộng (2004) – lưu hành nội bộ] Graham Kalton (1983) Giới thiệu thiết kế chọn mẫu điều tra (tài liệu dịch trường Đại học Y tế Công cộng) Nhà xuẩt Y học 11 Phương pháp đánh giá (Assessment): - Điểm trình tập: 40% - Điểm đề cương hoàn chỉnh: 50% - Điểm chuyên cần: 10% Chú ý: - Học viên nộp tập trình (2 bài) trực tiếp cho giáo viên hướng dẫn nhóm qua email nộp theo lịch cho điều phối môn học để giữ tiến độ Sau hoàn thành môn học, GVHD cho điểm BT1 BT2 dựa vào BT1, BT2 cuối mà nhóm chỉnh sửa, điểm giáo viên hướng dẫn nhóm gửi lại điểm cho điều phối viên môn học tổng hợp - Học viên nộp đề cương hoàn chỉnh cho điều phối viên môn học, tổ chức chấm chéo GVHD Phụ lục Thời gian biểu (timetable and study landmarks) Form đánh giá môn học (evaluation of the unit/lesson) - Theo mẫu thống Phòng CTCT&QLSV 3 Form đánh giá sinh viên (Student evaluation)- Theo mẫu thống Phòng CTCT&QLSV Phụ trách khoa/bộ môn Giáo vụ môn ... and Ann Brownlee (2003) Designing and Conducting Health Systems Research Projects Volume I: Proposal Development and Fieldwork World Health Organization / International Development Research Centre... 10 Các tài liệu học tập/tham khảo bắt buộc (required reading) tài liệu gợi ý tham khảo (recommended reading) - Giảng viên khóa học làm việc với học viên suốt thời gian môn học để xây dựng hoàn... xuẩt Y học 11 Phương pháp đánh giá (Assessment): - Điểm trình tập: 40% - Điểm đề cương hoàn chỉnh: 50 % - Điểm chuyên cần: 10% Chú ý: - Học viên nộp tập trình (2 bài) trực tiếp cho giáo viên hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: De cuong mon hoc PPNC CNK10 5 thang, De cuong mon hoc PPNC CNK10 5 thang, De cuong mon hoc PPNC CNK10 5 thang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay