Factsheet model cmt

5 14 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:26

Tiêu đề: Khá rõ ràng, ấn tượng, thu hút người đọc Tuy nhiên hình ảnh không thật phù hợp với nội dung Phần mở đầu: Thu hút ý người đọc, nội dung phù hợp với nội dung TTKNCS Tuy nhiên số liệu đưa chưa thật cập nhật., chưa rõ nguồn thông tin (đoạn 3) Nên chuyển thông tin đoạn xuống phần “Các nguyên nhân ” Nội dung cụ thể: Chưa rõ đối tượng TTKNCS hướng tới Các thông tin chưa trích dẫn nên thiếu tính tin cậy Màu màu chữ ô không bật Hình ảnh chưa phù hợp với nội dung bên cạnh Phần khuyến nghị: Chưa rõ đối tượng thực khuyến nghị Việc trích dẫn nguồn bảng chưa quán Phần xếp vào không hợp lý Có thể chuyển thông tin tiềm kinh tế lên phần đặt vấn đề, phần ô vuông nên viết lại đưa lên phần “khuyến nghị” Do chưa xác định rõ đối tượng TTKNCS nên sơ đồ đưa vào chung chung, sơ đồ phức tạp khó có tác dụng hành động cụ thể cho nhóm đối tượng đích Cần cân nhắc có nên đưa không tác dụng việc đưa sơ đồ vào gì? Tài liệu tham khảo ghi đầy đủ nhiên không trích dẫn đầy đủ phần trình bày Tốt Có thông tin cá nhân/ đơn vị phát hành TTKNCS Một số nhận xét chung thông tin khuyến nghị sách: Chủ đề/lĩnh vực thông tin khuyến nghị sách hướng tới tình trạng ngộ độc cá người dân Việt Nam (tựa đề thông tin khuyến nghị sách: “Ngộ độc cá nóc: nguy đe dọa sức khỏe cộng đồng”) Đối tượng mà thông tin hướng tới: Do không rõ đối tượng đích thông tin khuyến nghị sách, ta hiểu đối tượng thông tin khuyến nghị sách người dân Việt Nam, nhà hoạch định sách cấp Quốc gia, nhà hoạch định sách ngành Y tế, Công thương, Thủy hải sản cán ngành Tuy nhiên, dường rộng không hướng rõ vào nhà lập sách, quản lý cấp trung ương, địa phương, đặc biệt việc ngộ độc cá thường xảy số khu vực định (ví dụ miền Trung) Nếu người viết xác định rõ đối tượng thông tin trình bày chọn lọc hướng vào khuyến nghị hành động cụ thể cho đối tượng đích không chung chung mang tính truyền thông cho tất người - Cấu trúc thông tin: Gồm phần sau: Tiêu đề: “Ngộ độc cá nóc: nguy đe dọa sức khỏe cộng đồng” Phần đặt vấn đề: Nêu tình hình ngộ độc cá Việt Nam mức độ trầm trọng vấn đề Phần nội dung chính: Nêu thông tin liên quan đến việc ngộ độc cá nóc: tác nhân, nguyên nhân Phần khuyến nghị Tài liệu tham khảo thông tin cá nhân viết khuyến nghị Cấu trúc thông tin khuyến nghị sách tương đối rõ ràng, hợp lý, nhiên cần xếp lại để tốt (Xem chi tiết nhận xét phần) Trình bày thông tin: Đơn giản, dễ đọc, thu hút ý người đọc Tuy nhiên số hình ảnh dùng chưa hợp lý Màu chữ màu ô chưa bật Bản thông tin khuyến nghị sách có sử dụng số bảng biểu giúp cho hình thức thông tin sinh động, không bị nhàm chán, việc sử dụng đồ thị phù hợp Nguồn tài liệu tham khảo rõ ràng, có độ tin cậy, nhiên chưa trích dẫn đầy đủ Tuy thông tin nhiều đối tượng đích chưa lựa chọn ưu tiên để nội dung trình bày trọng tâm - Ngôn ngữ sử dụng: Dễ hiểu, đơn giản, không sai lỗi tả - Đánh giá phần: Xem chi tiết phần Đánh giá tổng thể: Do chưa xác định rõ nhóm đối tượng đích mà thông tin khuyến nghị sách hướng tới nên thông tin trình bày nhiều khuyến nghị đưa chung chung, chưa thúc đẩy đối tượng hành động Việc trích dẫn tài liệu tham khảo chưa thực đầy đủ khiến làm giảm độ tin cậy thông tin đưa
- Xem thêm -

Xem thêm: Factsheet model cmt, Factsheet model cmt, Factsheet model cmt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay