Sử dụng Bảng - Biểu đồ, Làm nổi bật các số liệu của bạn

20 36 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:26

Sử dụng Bảng - Biểu đồ Làm bật số liệu bạn Trường Đại học Y tế công cộng Một số điểm quan trọng • Sử dụng biểu đồ mục đích • Tiêu đề ngắn, có hiệu • Thiết kế đơn giản, ấn tượng • Giảm thiểu số ký hiệu • Ghi nguồn thông tin số liệu bạn Ví dụ: cách trình bày bảng Tháng Lạng Sơn Cao Bằng Bắc Giang Tháng Một 11,532,234 14,123,654 3,034,564 Tháng Hai 1,078,456 12,345,567 16,128,234 Tháng Ba 17,234,778 6,567,123 16,034,786 Tháng Tư 16,098,897 10,870,954 7,940,096 Tháng Năm 8,036,897 10,345,394 14,856,456 Tháng Sáu 16,184,345 678,095 4,123,656 8,890,345 15,347,934 18,885,786 8,674,234 18,107,110 17,230,095 Tháng Chín 4,032,045 18,923,239 9,950,498 Tháng Mười 2,608,096 9,945,890 5,596,096 Tháng Mười Một 5,864,034 478,023 6,678,125 Tháng Mười Hai 12,234,123 9,532,111 3,045,654 Tháng Bảy Tháng Tám Quá chi tiết ! Làm cho bảng đơn giản Đơn vị tính: Triệu Tháng Lạng Sơn Cao Bằng Bắc Giang Một 11 14 Hai 12 16 Ba 17 16 Tư 16 10 10 14 16 Bảy 15 18 Tám 18 17 Chín 18 Mười Mười Một Mười Hai 12 Năm Sáu Đơn giản hơn! Ví dụ: cách sử dụng biểu đồ Sử dụng loại biểu đồ chưa phù hợp Biểu đồ cột đứng • • • • • So sánh biến rời rạc Màu sắc tương phản Ký hiệu cột nằm trục hoành Biểu đồ chiều (2-D) với tối đa cột Các biến lớn phía trái phía phải đồ thị 16 14 14 12 10 3 2 Thuốc uống TT Triệt sản Source: 1991 BCPS T tiêm TT Bao cao su Vòng TT Biểu đồ cột nhóm ghép nhóm Biểu đồ cột ghép nhóm 100% Tỉ lệ sử dụng BPTT tại, 1991 DHS 35 10 30 25 Thuốc uống TT Vòng TT Bao cao su Triệt sản Biểu đồ cột ngang Nếu cột có tên dài… • Biểu đồ cột ngang thích hợp biểu đồ cột đứng • Cho phép bạn để tên theo chiều ngang Tỷ lệ (%) VTN&TN trải qua cảm giác buồn chán qua hai điều tra Biểu đồ bánh • Tối đa gồm có “lát bánh” • Lát bánh quan trọng phần bên phải • Nhấn mạnh lát bánh màu kéo lát khỏi khối tròn • Ký hiệu lát bánh • Có thể dung biểu đồ chiều (3-D) So sánh cấu phần Biểu đồ bánh Biểu đồ cột 100% 35 10 30 25 Thuốc TT 42 Vòng TT Bao cao su Triệt sản 36 16 Đồ thị đường • Để trình bày số liệu diễn biến theo thời gian Tỉ lệ quần thể có tuổi từ 65 trở lên 30 25 • Tối đa - đường 20 • Đường đồ thị biểu diễn đậm, trục đường kẻ ô mờ 15 • Các điểm số liệu: đánh dấu hay không đánh dấu? Japan Taiwan S Korea Thailand 10 1960 Indonesia 1980 2000 2020 2040 Giá dịch vụ cung ứng thuốc Các số giá thực phẩm, phi thực phẩm thuốc (92-98) ChØsè gi¸ ( th¸ng3=100) 180 160 140 120 100 80 60 1/93 5/93 9/93 1/94 5/94 9/94 1/95 5/95 9/95 1/96 5/96 9/96 1/97 5/97 9/97 1/98 5/98 9/98 ChØsè gi¸ thuèc t ¬ng ®èi so ví i CPI ChØsè gi¸ tiªu thô chung (CPI) ChØsè gi¸ thuèc ChØsè gi¸ thùc phÈm Biểu đồ khu vực Cơ cấu dân số Nhật Phần trăm Người già (65+) Trẻ (
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng Bảng - Biểu đồ, Làm nổi bật các số liệu của bạn, Sử dụng Bảng - Biểu đồ, Làm nổi bật các số liệu của bạn, Sử dụng Bảng - Biểu đồ, Làm nổi bật các số liệu của bạn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay