Kế hoạch theo dõi đánh giá quả hoạt động đã triển khai chương trình can thiệp “Giảm tỷ suất mới mắc cận thị của học sinh trường TH Phù Đổng” từ 2014 đến 2015

11 14 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:25

Kế hoạch theo dõi đánh giá Tên kế hoạch theo dõi đánh giá Đánh giá kết hoạt động triển khai chương trình can thiệp “Giảm tỷ suất mắc cận thị học sinh trường TH Phù Đổng” từ 2014 đến 2015 Mục tiêu đánh giá a Mục tiêu chung Đánh giá kết hoạt động triển khai chương trình can thiệp “Giảm tỷ suất mắc cận thị học sinh trường TH Phù Đổng” từ 2014 đến 2015 b Mục tiêu cụ thể - Đánh giá đầu vào để xác định nguồn lực có, huy động cho chương trình can thiệp có điều chỉnh phù hợp với yêu cầu kế hoạch - Đánh giá trình thực hoạt động so với kế hoạch can thiệp để xác định tiến độ, tìm hiểu khắc phục kịp thời khó khăn trình can thiệp từ có điều chỉnh phù hợp - Đánh giá kết học sinh trường tiểu học Phù Đổng có kiến thức thực hành ngồi phòng chống cận thị sau chương trình triển khai - Đánh giá đầu nhằm xác định tỷ suất mắc cận thị học sinh trường tiểu học Phù Đổng giảm sau chương trình can thiệp triển khai Phương pháp đánh giá a Định lượng - Hồi cứu (sổ sách, báo cáo, kế hoạch) - Phỏng vấn học sinh theo câu hỏi định lượng b Định tính - Quan sát - Xem xét sổ sách - Phỏng vấn cán TYT, BGH nhà trường, phòng y tế trường học, giáo viên trường, phụ huynh học sinh c Thời gian đánh giá - Đánh giá đầu kỳ - Đánh giá kỳ - Đánh giá cuối kỳ 4 Các số theo dõi đánh giá  Chỉ số đầu vào gồm số như: - Số lượng học sinh trường tiểu học Phù Đổng - Số lượng giáo viên trường tiểu học Phù Đổng - Tổng kinh phía cho chương trình can thiệp  Chỉ số đánh giá trình gồm 37 số như: Số lớp đăng ký tiết mặc văn nghệ, kịch … phòng chống cận thị - Số buổi hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt, chào cờ lồng ghép nội dung cận thị - Tỷ lệ học sinh hài lòng với nội dung buổi truyền thông lồng ghép với hoạt động ngoại khóa - Tỷ lệ học sinh nắm nội dung buổi truyền thông lồng ghép với hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt, chào cờ - Số thiết kế poster cho chương trình  Chỉ số kết gồm số: - Tỷ lệ học sinh trường TH Phù Đổng có kiến thức cận thị - Tỷ lệ học sinh trường TH Phù Đổng có thực hành phòng chống cận thị  Chỉ số đầu gồm số: - Tỷ suất học sinh trường TH mắc cận thị trường TH Phù Đổng (Chi tiết xem phụ lục ) Chỉ số Số lượng học sinh trường TH Phù Đổng Định nghĩa số Tổng số học sinh học trường TH Phù Đổng năm học 2013 - 2014 Số lượng giáo viên Tổng số giáo viên Tần suất thu thập Nguồn Phương Phương thông pháp tiện tin Chỉ số đầu vào lần (đầu Số Thống Trường chương sách/báo TH trình) cáo Người thu thập Đối tượng sử dụng/mục đích sử dụng Nhóm SV Người sử dụng: CBYT nhà trường, CB TYT, Nhóm SV trường TH Phù Đổng Tổng kinh phí cho chương trình can thiệp Số lượng tài liệu cận thị sẵn có Tỷ lệ học sinh trường tiểu học Phù Đổng có kiến thức cận thị Tỷ lệ học sinh trường tiểu học Phù Đổng ngồi chăm sóc mắt Số lượng nhân lực huy động tham gia giảng dạy trường TH Phù Đổng năm 2013 2014 Tổng số tiền cấp cho chương trình can thiệp Tổng số tài liệu cận thị sẵn có TYT Phòng y tế trường học Số học sinh có kiến thức cận thị tổng số học sinh trả lời vấn trường TH Phù Đổng Số học sinh ngồi chăm sóc mắt tổng số học sinh trả lời vấn trường TH Phù Đổng Tổng số CBYT TYT, CB y tế nhà trường, GV chủ nhiệm, nhóm giám sát, bên liên Bảng dự trù kinh phí, bảng KHHĐ Bảng KHHĐ Sổ sách báo cáo Trước hoạt động cụ thể CB TYT CB TYT CB phòng y tế trường HS trường Phỏng vấn Bộ câu Nhóm SV hỏi Nhóm SV vấn HS HS trường Phỏng vấn Bộ câu hỏi vấn HS Thống Bảng KHHĐ CB TYT, BGH nhà trường Mục đích sử dụng: - Xác định nguồn lực có - Có điều chỉnh nguồn lực phù hợp với yêu cầu kế hoạch quan Số lớp tiến hành giảng phòng chống cận thị Tỷ lệ học sinh hiểu nội dung tiết giảng Số poster in Tỷ lệ poster dán theo kế hoạch Số thiết kế sticker cho chương trình Số lượng sticker in Số lượng học sinh nhận sticker Tỷ lệ học sinh biết tới chương trình Số lớp giảng tổng số lớp toàn trường Số học sinh trả lời 90% câu hỏi lượng giá Tổng số poster in cho chương trình Tổng số poster dán lớp điểm dán trường học Tổng số thiết kế sticker cho chương trình Tổng số sticker thiết kế in sở sản xuất Tổng số học sinh nhận sticker tổng số học sinh toàn trường Số học sinh biết đến chương trình thi giải đố, làm Chỉ số trình Cuối Trường Thống chương TH trình Sổ sách Ngay sau tiết giảng GV Thống Quan sát Cuối chương trình Nhóm SV Thống Thống kê/sổ sách Ngay sau BGH hoạt động lần (giữa cuối HS Phát vấn Bộ câu hỏi phát vấn HS CB TYT, nhóm SV, CB ỶHĐ, GVCN Người sử dụng: Nhóm SV, CB TYT, Phòng y tế trường, BGH nhà trường Mục đích sử dụng: - Đảm bảo chương trình tiến độ đề - Tìm hiểu khắc phục kịp thời khó khăn trình can thiệp - Điều chỉnh hoạt động can thiệp phù hợp Tỷ lệ học sinh tham gia chương trình Số thiết kế bìa cho chương trình Số lượng có in thông điệp truyền thông phát cho học sinh Tỷ lệ học sinh hiểu nội dung thông điệp Số lớp trưởng, tổ trưởng, GV, giám thị BGH tham gia hệ thống giám thơ,vẽ tranh … phòng chống cận thị tổng số học sinh trường tiểu học Số học sinh tham gia chương trình tổng số học sinh trường tiểu học Tổng số thiết kế bìa cho chương trình Tổng số có thông điệp truyền thông phát cho học sinh vào đầu kì học năm học 20142015 Tổng số học sinh trả lời 80% câu hỏi với nội dung thông điệp tổng số học sinh nhân trả lời phát vấn Tổng số người tham gia hệ thống giám sát nhắc nhở tư ngồi chương trình) Cuối chương trình Thống Sổ sách/báo cáo HS Phát vấn Bộ câu hỏi phát vấn HS GV, HS, BGH Phỏng vấn Bộ câu hỏi vấn BGH Nhóm SV sát nhắc nhở tư ngồi cho học sinh Số lớp hưởng ứng tham gia chương trình Tỷ lệ học sinh hưởng ứng chương trình cho học sinh Tổng số lớp tham gia tổng số lớp trường Tổng số học sinh hưởng ứng tổng số học sinh vấn Số lớp thực Tỷ lệ lớp thực tốt phong trào thi tốt phong trào đua tổng số thi đua lớp tham gia Tống số lớp thuộc khối thực tốt Số lượng lớp khen khen thưởng thưởng phong trào thi đua phong trào thi đua định kì Tỷ lệ phụ huynh Số PH nhân nhận thông thông điệp điệp tổng số PH Số PH thực Tỷ lệ PH thực nội dung thông nội dung thông điệp tổng số điệp PH Số GV tham gia Tổng số GV tham buổi tập gia buổi tập huấn huấn toàn trường BGH, GVCN, tổng phụ trách Thống PH Sổ theo dõi Tỷ lệ GV hiểu nội dung tập huấn Số GV trả lời 80% câu hỏi tổng số GV tham gia trả lời phát vấn Ngay sau hoạt động HS Tỷ lệ học sinh hiểu thông điệp truyền thông Tổng số học sinh trả lời 80% câu hỏi với nội dung thông điệp tổng số học sinh nhân trả lời phát vấn Tổng số tập Cuối Số tập mắt đơn mắt đơn giản chương giản CB TYT thu thập trình Số lớp tiến Số lớp lồng hành buổi thực ghép thực hành tập hành tập mắt lồng mắt tổng số ghép với sinh lớp trường hoạt đầu kỳ Số học sinh có thực hành tập Tỷ lệ học sinh tập mắt thực hành tổng số học tập mắt sinh phát vấn Tỷ lệ học sinh tham gia phong trào 20 - 20 Số học sinh tham gia tổng số học sinh Phỏng vấn Bộ câu Nhóm SV hỏi vấn HS CB TYT Thống kê/đánh giá BGH Đánh nhà giá trường Báo cáo/sổ sách Quan sát HS Bộ câu hỏi vấn HS Phỏng vấn/qua n sát Phỏng vấn vấn Số buổi tham gia chương trình “Mắt khỏe ngày” thực hành tập mắt lồng ghép với nghỉ giải lao tiết học Tổng số buổi tham gia chương trình thực hành tập mắt tổng số học sinh phát vấn Phỏng vấn GV Số lượng PHHS tham gia buổi họp phụ huynh Tỷ lệ phụ huynh hiểu nội dung truyền thông Số lượng tài liệu in Tỷ lệ phụ huynh nhận tài liệu Tổng số phụ huynh tham gia buổi họp phụ huynh tổng số phụ huynh toàn trường Tổng số phụ huynh trả lời 80% câu hỏi tổng số phụ huynh trả lời phát vấn Tổng số tài liệu cận thị cho phụ huynh in ấn Tổng số phụ huynh nhận tài liệu Bộ câu hỏi vấn HS Phỏng vấn Phỏng vấn Bộ câu Nhóm SV, hỏi CB TYT, vấn GV Phòng y tế trường Sổ sách Nhóm SV GV Thống PH Phỏng vấn Bộ câu hỏi vấn PH BGH nhà trường PH Thống Sổ sách Phỏng vấn Bộ câu hỏi tổng số phụ huynh tham gia buổi họp phụ huynh Số lượng phụ Tỷ lệ phụ huynh huynh nhận nhận thông thông tin điệp qua internet, tin nhắn internet,tin nhắn tổng đài tổng số phụ huynh Tổng số phụ huynh trả lời Tỷ lệ phụ huynh 80% câu hỏi thực nội dung thực hành tổng thông điệp số phụ huynh trả lời phát vấn Tỷ lệ học sinh trường TH Phù Đổng có kiến thức cận thị Tỷ lệ học sinh trường TH Phù Đổng có thực hành phòng chống cận thị Số học sinh có kiến thức cận thị tổng số học sinh tham gia học trường TH Phù Đổng Số học sinh có thực hành cận thị tổng số học sinh tham gia học trường TH Phù Đổng vấn PH lần (cuổi chương trình) Chỉ số kết HS Phỏng vấn Chỉ số tác động Bộ câu Nhóm SV hỏi vấn HS Người sử dụng: Nhóm SV Mục đích sử dụng:Kết hoạt động can thiệp chương trình có đạt mục tiên ban đầu không Tỷ lệ học sinh trường TH mắc cận thị trường TH Phù Đổng Số học sinh bị cận Cuối thị tổng số học chương sinh trường TH trình Phù Đổng năm học 2014 - 2015 Phòng y tế trường Thống Ghi chú: Kiến thức đúng: đạt 80% số điểm câu hỏi đánh giá kiến thức Thực hành đúng: đạt 80% số điểm câu hỏi đánh giá thực hành Sổ khám chữa bệnh Nhóm SV Người sử dụng: Nhóm SV Mục đích sử dụng: Đánh giá tác động lâu dài chương trình ... phù hợp với yêu cầu kế hoạch quan Số lớp tiến hành giảng phòng chống cận thị Tỷ lệ học sinh hiểu nội dung tiết giảng Số poster in Tỷ lệ poster dán theo kế hoạch Số thiết kế sticker cho chương...4 Các số theo dõi đánh giá  Chỉ số đầu vào gồm số như: - Số lượng học sinh trường tiểu học Phù Đổng - Số lượng giáo viên trường tiểu học Phù Đổng - Tổng kinh... Phù Đổng năm học 2014 - 20 15 Phòng y tế trường Thống kê Ghi chú: Kiến thức đúng: đạt 80% số điểm câu hỏi đánh giá kiến thức Thực hành đúng: đạt 80% số điểm câu hỏi đánh giá thực hành Sổ khám chữa
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch theo dõi đánh giá quả hoạt động đã triển khai chương trình can thiệp “Giảm tỷ suất mới mắc cận thị của học sinh trường TH Phù Đổng” từ 2014 đến 2015, Kế hoạch theo dõi đánh giá quả hoạt động đã triển khai chương trình can thiệp “Giảm tỷ suất mới mắc cận thị của học sinh trường TH Phù Đổng” từ 2014 đến 2015, Kế hoạch theo dõi đánh giá quả hoạt động đã triển khai chương trình can thiệp “Giảm tỷ suất mới mắc cận thị của học sinh trường TH Phù Đổng” từ 2014 đến 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay