Ke hoach giam sat

2 14 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:25

KẾ HOẠCH GIÁM SÁT Mục tiêu giám sát 1.1 Đảm bảo hoạt động kế hoạch thực tiến độ 1.2 Đảm bảo hỗ trợ mặt tổ chức triển khai cho hoạt động truyền thông 1.3 Đảm bảo bên liên quan thực đầy đủ vai trò trách nhiệm kế hoạch hoạt động Sơ đồ tổ chức giám sát phối hợp cho chương trình can thiệp Ghi chú: Giám sát trực tiếp Giám sát gián tiếp Y tế học đường TYT xã UBND xã Ban giám hiệu Nhóm sinh viên UBND huyện Giáo viên TTYT huyện Chức , nhiệm vụ quan/ thành viên trình giám sát STT Cơ quan / thành viên giám sát UBND huyện Gia Lâm TTYT huyện Gia Lâm UBND xã Phù Đổng TYT xã Phù Đổng BGH trường Tiểu Học xã Phù Đổng Y tế học đường GV trường tiểu học Phù Đổng Nhóm SV Chức năng, nhiệm vụ - Giám sát UBND huyện việc hỗ trợ thực chương trình - Hỗ trợ TTYT huyện thực chương trình - Điều phối cán để phối hợp thực chương trình can thiệp - Giám sát hoạt động TYT xã - Hỗ trợ kinh phí cho trương trình can thiệp - Giám sát hoạt động nhóm sinh viên địa phương - Hỗ trợ CB phòng y tế trường tiểu học Phù Đổng trình triển khai chương trình can thiệp - Giám sát hoạt động NSV - Giám sát hoạt động Y tế trường học - Giám sát GV việc thực chương trình - Giám sát hoạt động NSV - Tham gia chuẩn bị nội dung cho số hoạt động can thiêp - Thực đạo TYT cần - Thực số hoạt động chương trình can thiệp - Quản lí giám sát trực tiếp học sinh - Lập kế hoạch can thiệp - Theo dõi, giám sát,và hiệu chỉnh hoạt động can thiệp theo thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: Ke hoach giam sat, Ke hoach giam sat, Ke hoach giam sat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay