Định lượng

3 26 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:24

Đối tượng: Học sinh Bộ câu hỏi định lượng: I II ST T Mục tiêu: Tìm hiểu kiến thức, thái độ, hành vi học sinh tật khúc xạ Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến nguy mắc tật khúc xạ học sinh tiểu học Tìm hiểu số chương trình mắt trường tiểu học Bộ câu hỏi Câu hỏi Câu trả lời A Thông tin chung Năm sinh: Giới tính: 1) Nam 2) Nữ B Các câu hỏi kiến thức học sinh tật khúc xạ Các em có biết cận thị không? 1) Khó khăn nhìn vật ( xa Em có biết bị cận thị không? Em có biết ngồi học tư không? 2) 3) 4) 5) 1) 2) 3) 4) 1) 2) 3) quá, gần quá) Nheo mắt nhìn Đeo kính Tiến gần xa để nhìn Mù Ánh sáng nơi ngồi học Độ sáng sách Tư ngồi học Khác:…… Ngồi thằng lưng Mắt cách 25-30cm Tư ngồi thoải mái C Thái độ học sinh tật khúc xạ Em có thích tìm hiểu cận thị không? Có Không Em có thích hướng dẫn cách bảo vệ Có mắt không? Không D Hành vi học sinh liên quan đến nguy mắc tật khúc xạ Khi nhắc nhở cách phòng tránh cận thị 1) Có em có làm theo không? 2) Không Em có thường xuyên xem tivi không? 1) Có 2) Không 10 Thời gian em xem tivi ngày bao 1) Dưới tiếng lâu? 2) Từ 1- tiếng 3) Từ 2- tiếng 4) Từ tiếng trở lên 11 Khoảng cách từ tivi đến chỗ em ngồi bao 1) Dưới lần đường chéo hình nhiêu? tivi 1) 2) 1) 2) 2) Gấp lần đường chéo hình tivi Có Không 13 Em có bị cấm đọc truyện không? (ai cấm??) Có Không 14 Nếu bị cấm đọc truyện em làm nào? Không đọc Đọc chỗ người khó phát đủ ảnh sáng 3) Đọc chỗ người khó phát thiếu ánh sáng 15 Em có chơi điện tử không? (điện thoại, máy vi 1) Có tính, ipad,…) 2) Không 16 Một ngày em chơi điện tử bao lâu? (điện 3) Dưới tiếng thoại, máy vi tính, ipad,…) 4) Từ 1- tiếng 5) Từ 2- tiếng 6) Từ tiếng trở lên 17 Em có hay bị mỏi mắt không? 1) Có 2) Không 18 Khi mỏi mắt em thường làm gì? 3) Không làm tiếp tục 4) Nghỉ ngơi, sau làm tiếp 5) Nhỏ thuốc tra mắt 19 Khi không nhìn rõ, em thường làm gì? 1) Nhìn cố 2) Báo cho bố mẹ, thầy cô 3) Đấy chuyện bình thường, em không quan tâm nhiều E Một số yếu tố khác ảnh hưởng đến nguy mắc tật khúc xạ 20 Vị trí ngồi em lớp có nhìn rõ bảng không? 1) Có 2) Không 21 Lớp em thực phiên thay đổi chỗ ngồi 1) Không thay đổi nào? 2) Thay đổi tuần/ lần 3) Thay đổi tháng/ lần 4) Khác: ghi rõ 22 Khi em ngồi sai tư trường có nhắc nhở 1) Có em không? 2) Không 23 Khi em ngồi sai tư nhà có nhắc nhở em 1) Có không? 2) Không 24 Nhà em có bị cận thị không? 1) Có 2) Không 25 Em tham gia hoạt động 1) Có ngoại khóa chương trình chăm sóc, bảo 2) Không vệ mắt chưa? 12 Em có hay đọc truyện không? 1) 2) 1) 2) 1) 2) Bộ câu hỏi định tính: A Câu hỏi thái độ, hành vi học sinh tật khúc xạ Em hay học tư thế (ngồi hay nằm)? Em có thấy thoải mái ngồi tư không? Mức độ thường xuyên nào? Em thường biết thông tin tật khúc xạ từ đâu? Các nguồn thông tin Em thấy có cần thiết phải bảo vệ mắt để tránh khỏi bệnh mắt cận thị, hay không? B Một số yếu tố môi trường ảnh hưởng đến nguy mắc tật khúc xạ Người lớn hướng dẫn em tư ngồi học cách chăm sóc mắt nào? Em có làm theo hướng dẫn không? Em cảm thấy ngồi học tư với bàn ghế trường có thoải mái không? Nếu không sao? Em cảm thấy ngồi học tư với bàn ghế nhà có thoải mái không? Nếu không sao? Em có thấy nhanh mỏi mắt xe tivi, chơi điện tử, đọc truyện không? Thầy cô, bố mẹ có hạn chế việc mang truyện đến trường không? Nếu có em muốn đọc truyện tiếp em đọc nào? Ở nhà, bố mẹ có hạn chế việc em xem tivi không? Nếu có em muốn xem tiếp em làm nào? 10 Ở nhà, bố mẹ có hạn chế việc em không? Nếu có em muốn xem tiếp em làm nào? 11 Em tham gia chương trình chăm sóc, bảo vệ mắt chưa? Nếu có thích tham gia chương trình không? Và em thấy học từ chương trình ấy? 12 Em thích chương trình sức khỏe tổ chức nào? ... chăm sóc, bảo 2) Không vệ mắt chưa? 12 Em có hay đọc truyện không? 1) 2) 1) 2) 1) 2) Bộ câu hỏi định tính: A Câu hỏi thái độ, hành vi học sinh tật khúc xạ Em hay học tư thế (ngồi hay nằm)? Em
- Xem thêm -

Xem thêm: Định lượng, Định lượng, Định lượng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay