Chỉ số 7 5 giang sửa

9 28 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:24

Kế hoạch theo dõi đánh giá Tên kế hoạch theo dõi đánh giá Đánh giá kết hoạt động triển khai chương trình can thiệp “Giảm tỷ suất mắc cận thị học sinh trường TH Phù Đổng năm 2014 - 2015 " Mục tiêu đánh giá a Mục tiêu chung Đánh giá kết hoạt động triển khai chương trình can thiệp “Giảm tỷ suất mắc cận thị học sinh trường TH Phù Đổng” từ 2014 đến 2015 b Mục tiêu cụ thể - Đánh giá đầu vào để xác định nguồn lực có, huy động cho chương trình can thiệp có điều chỉnh phù hợp với yêu cầu kế hoạch - Đánh giá trình thực hoạt động so với kế hoạch can thiệp để xác định tiến độ, tìm hiểu khắc phục kịp thời khó khăn trình can thiệp từ có điều chỉnh phù hợp - Đánh giá kết học sinh trường tiểu học Phù Đổng có kiến thức thực hành ngồi phòng chống cận thị sau chương trình triển khai - Đánh giá kết học sinh trường tiểu học Phù Đổng ngồi tư sau chương trình triển khai - Đánh giá đầu nhằm xác định tỷ suất mắc cận thị học sinh trường tiểu học Phù Đổng giảm sau chương trình can thiệp triển khai Phương pháp đánh giá a Định lượng - Hồi cứu (sổ sách, báo cáo, kế hoạch) - Phỏng vấn HS theo câu hỏi định lượng b Định tính - Quan sát - Phỏng vấn HS, cán TYT, BGH nhà trường, phòng y tế trường học, GV trường, PHHS c Thời gian đánh giá: đánh giá đầu kỳ, kỳ, cuối kỳ Các số theo dõi đánh giá - Chỉ số đầu vào gồm số như: + Số lượng HS trường TH Phù Đổng Số lượng GV trường TH Phù Đổng Tổng kinh phí cho chương trình can thiệp Chỉ số đánh giá trình gồm 31 số như: + Số lớp tiến hành giảng phòng chống cận thị + Tỷ lệ học sinh hiểu nội dung tiết giảng + Số poster in + Số thiết kế sticker cho chương trình Chỉ số kết gồm số: + Tỷ lệ HS trường TH Phù Đổng có kiến thức cận thị + Tỷ lệ HS trường TH Phù Đổng có thực hành ngồi tư phòng chống cận thị Chỉ số đầu gồm số: + Tỷ suất học sinh trường TH mắc cận thị trường TH Phù Đổng + + - - - (Chi tiết xem phụ lục 12) Chỉ số Số lượng học sinh Định nghĩa số Tổng số học sinh Tần suất thu thập Nguồn Phương Phương thông pháp tiện tin Chỉ số đầu vào lần (đầu Số Thống Trường Người thu thập Đối tượng sử dụng/mục đích sử dụng Nhóm SV Người sử trường TH Phù Đổng học trường TH Phù Đổng năm học 2013 - 2014 Số lượng giáo viên Tổng số giáo viên trường TH Phù giảng dạy Đổng trường TH Phù Đổng năm 2013 2014 Tổng kinh phí cho Tổng số tiền chương trình can cấp cho chương thiệp trình can thiệp Số lượng tài liệu cận thị sẵn có Tỷ lệ học sinh trường tiểu học Phù Đổng có kiến thức cận thị Tỷ lệ học sinh trường tiểu học Phù Đổng ngồi Số lượng nhân lực huy động chương trình) Tổng số tài liệu cận thị sẵn có TYT Phòng y tế trường học Số học sinh có kiến thức cận thị tổng số học sinh trả lời vấn trường TH Phù Đổng Số học sinh ngồi tổng số học sinh trả lời vấn trường TH Phù Đổng Tổng số CBYT Trước TYT, CB y tế nhà hoạt sách/báo kê cáo TH Bảng dự trù kinh phí, bảng KHHĐ Bảng KHHĐ CB TYT CB TYT CB phòng y tế trường Phỏng vấn Bộ câu Nhóm SV hỏi vấn HS Thống kê Bảng KHHĐ CB TYT, BGH nhà dụng: CBYT nhà trường, CB TYT, Nhóm SV Mục đích sử dụng: - Xác định nguồn lực có - Có điều chỉnh nguồn lực phù hợp với yêu cầu kế hoạch tham gia trường, GV chủ nhiệm, nhóm giám sát, bên liên quan động cụ thể trường Chỉ số trình Cuối Trường Thống chương TH kê trình Số lớp tiến hành giảng phòng chống cận thị Tỷ lệ học sinh hiểu nội dung tiết giảng Số poster in Số lớp giảng tổng số lớp toàn trường Số học sinh trả lời 90% câu hỏi lượng giá Tổng số poster in cho chương trình Ngay sau tiết giảng GV Quan sát Cuối chương trình NSV Thống kê/sổ sách Tỷ lệ poster dán theo kế hoạch Tổng số poster dán lớp điểm dán trường học Tổng số thiết kế sticker cho chương trình Tổng số ticker in Tổng số học sinh nhận sticker tổng số học sinh toàn trường Số học sinh biết Cuối chương trình Số thiết kế sticker cho chương trình Số lượng sticker in Số lượng học sinh nhận sticker Tỷ lệ học sinh biết Sổ sách Ngay sau BGH hoạt động lần HS Phát vấn Bộ câu NSV Người sử dụng: Nhóm SV, CB TYT, Phòng y tế trường, BGH nhà trường Mục đích sử NSV, BGH dụng: - Đảm bảo chương trình tiến độ đề - Tìm hiểu khắc phục kịp thời khó khăn NSV trình can thiệp - Điều chỉnh NSV, BGH hoạt động can thiệp phù hợp tới chương trình Tỷ lệ học sinh tham gia chương trình Số thiết kế bìa cho chương trình Số lượng có in thông điệp truyền thông phát cho học sinh Tỷ lệ học sinh hiểu nội dung thông điệp Số lớp trưởng, tổ trưởng, GV, giám đến chương trình thi giải đố, làm thơ,vẽ tranh … phòng chống cận thị tổng số học sinh trường tiểu học Số học sinh tham gia chương trình tổng số học sinh trường tiểu học Tổng số thiết kế bìa cho chương trình Tổng số có thông điệp truyền thông phát cho học sinh vào đầu kì học năm học 20142015 Tổng số học sinh trả lời 80% câu hỏi với nội dung thông điệp tổng số học sinh nhân trả lời phát vấn Tổng số người tham gia hệ thống (giữa cuối chương trình) hỏi phát vấn HS Cuối chương trình Ngay sau NSV hoạt động Thống kê Sổ sách/báo cáo BGH lần(giữa HS Phát vấn Bộ câu hỏi phát vấn HS GV, HS, BGH Phỏng vấn Bộ câu hỏi thị BGH tham gia hệ thống giám sát nhắc nhở tư ngồi cho học sinh Số lớp hưởng ứng tham gia chương trình Tỷ lệ học sinh hưởng ứng chương trình giám sát nhắc nhở tư ngồi cho học sinh Tổng số lớp tham gia tổng số lớp trường Tổng số học sinh hưởng ứng tổng số học sinh vấn Số lớp thực Tỷ lệ lớp thực tốt phong trào thi tốt phong trào đua tổng số thi đua lớp tham gia Tống số lớp thuộc khối thực tốt Số lượng lớp khen khen thưởng thưởng phong trào thi đua phong trào thi đua định kì Tỷ lệ phụ huynh Số PH nhân nhận thông thông điệp điệp tổng số PH Số PH thực Tỷ lệ PH thực nội dung thông nội dung thông điệp tổng số điệp PH Số GV tham gia Tổng số GV tham buổi tập gia buổi tập cuối chương trình) vấn GVCN Thống kê Sổ sách HS Phỏng vấn Bộ câu hỏi vấn HS BGH Thống kê Sổ sách PH Phỏng vấn Bộ câu hỏi vấn PH BGH, CB Thống kê Sổ sách Ngay sau hoạt động Cuối chương trình huấn huấn toàn trường Số GV trả lời Tỷ lệ GV hiểu 75% câu nội dung tập hỏi tổng số huấn GV tham gia trả lời phát vấn Tổng số phụ huynh Số lượng PHHS tham gia buổi họp tham gia buổi họp phụ huynh phụ huynh tổng số phụ huynh toàn trường Tổng số phụ huynh Tỷ lệ phụ huynh trả lời 75% hiểu nội câu hỏi dung truyền thông tổng số phụ huynh trả lời phát vấn Tổng số tài liệu Số lượng tài liệu cận thị cho phụ in huynh in ấn Tổng số phụ huynh nhận tài liệu Tỷ lệ phụ huynh tổng số phụ nhận tài liệu huynh tham gia buổi họp phụ huynh Tổng số tập Số tập mắt đơn mắt đơn giản giản CB TYT thu thập Số lớp tiến Số lớp lồng hành buổi thực ghép thực hành tập YTHĐ, CB TYT Ngay sau BGH, Phỏng hoạt động GVCN vấn Bộ câu hỏi vấn GV Cuối chương trình Thống kê Sổ sách Ngay sau PH hoạt động Phỏng vấn Bộ câu hỏi vấn PH Thống kê Sổ sách NSV, BGH GVCN Cuối chương trình CB TYT Thống kê BGH, GVCN, Báo cáo/sổ sách NSV, BGH, CB TYT, CB YTHĐ hành tập mắt lồng ghép với sinh hoạt đầu kỳ Tỷ lệ học sinh thực hành tập mắt Tỷ lệ học sinh tham gia phong trào 20 - 20 Số lớp thực tập mắt hàng ngày hoạt động “Mắt khỏe ngày” Tỷ lệ học sinh trường TH Phù Đổng có kiến thức cận thị Tỷ lệ học sinh trường TH Phù Đổng có thực hành ngồi tư phòng chống cận thị CB YTHĐ mắt tổng số lớp trường Số học sinh có thực hành tập tập mắt tổng số học sinh phát vấn NSV Đánh giá Quan sát Số học sinh tham gia tổng số học sinh vấn HS Phỏng vấn Bộ câu NSV, BGH hỏi vấn HS NSV, BGH, CB YTHĐ Số lớp thực tổng số lớp vấn Số học sinh có kiến thức cận thị tổng số học sinh tham gia học trường TH Phù Đổng Số học sinh có thực hành ngồi tư cận thị tổng số học sinh tham gia học trường TH lần (cuổi chương trình) Chỉ số kết HS Phỏng vấn Bộ câu Nhóm SV hỏi vấn HS Người sử dụng: Nhóm SV Mục đích sử dụng:Kết hoạt động can thiệp chương trình có đạt mục tiên ban đầu không Phù Đổng Tỷ suất học sinh trường TH mắc cận thị trường TH Phù Đổng Chỉ số tác động Số học sinh bị cận Cuối Phòng y Thống thị tổng số học chương tế kê sinh trường TH trình trường Phù Đổng năm học 2014 - 2015 Ghi chú: Kiến thức đúng: đạt 75% số điểm câu hỏi đánh giá kiến thức Thực hành đúng: đạt 100% số điểm câu hỏi đánh giá thực hành Sổ khám chữa bệnh Nhóm SV Người sử dụng: Nhóm SV Mục đích sử dụng: Đánh giá tác động lâu dài chương trình ... phòng chống cận thị Chỉ số đầu gồm số: + Tỷ suất học sinh trường TH mắc cận thị trường TH Phù Đổng + + - - - (Chi tiết xem phụ lục 12) Chỉ số Số lượng học sinh Định nghĩa số Tổng số học sinh Tần... Phù Đổng Chỉ số tác động Số học sinh bị cận Cuối Phòng y Thống thị tổng số học chương tế kê sinh trường TH trình trường Phù Đổng năm học 2014 - 20 15 Ghi chú: Kiến thức đúng: đạt 75 % số điểm câu... Tổng số phụ huynh Tỷ lệ phụ huynh trả lời 75 % hiểu nội câu hỏi dung truyền thông tổng số phụ huynh trả lời phát vấn Tổng số tài liệu Số lượng tài liệu cận thị cho phụ in huynh in ấn Tổng số phụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Chỉ số 7 5 giang sửa, Chỉ số 7 5 giang sửa, Chỉ số 7 5 giang sửa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay