Bài 1 tổng quan phân tích nguy cơ pptx

17 35 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:23

QUAN PHÂN TÍCH NGUY *TỔNG Sau học này, học viên viên thể: Trình bày khái niệm nguy yếu tố định nguy an tòan thực phẩm Trình bày cấu phần phân tích nguy *Mối nguy Nguy *Mối nguy gì? “Là yếu tố khả gây hại” Ví dụ: Điện, chất độc, làm việc cao, phương tiện giao thông Mối nguy (hazard): tác nhân sinh học, hóa học vật lý tồn thực phẩm, khả tiềm tàng gây hại cho sức khỏe người *Nguy gì? Xác suất xảy hậu xấu mối nguy *ORM Terms *“ Nguy (Risk): thể hàm xác suất khả xảy ảnh hưởng bất lợi lên sức khỏe độ nghiêm trọng ảnh hưởng liên quan đến mối nguy cụ thể” *ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH NGUY Đã ứng dụng nhiều lĩnh vực: công nghệ hạt *nhân nguyên tử, hóa chất, xây dựng; tài ngân hàng, bảo hiểm *Tương đối khoa học thực phẩm *ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH NGUY *Đánh giá hậu tiềm tàng mặt sức khỏe mối nguy gây thông qua quy trình chặt chẽ hệ thống *Trao đổi thông tin xử lý nguy * BA CẤU PHẦN CỦA PHÂN TÍCH NGUY Đánh giá nguy Quảnnguy Truyền thông nguy *là trình khoa học sử dụng thử nghiệm, quan sát nghiên cứu nhằm nhận định phân loại mối nguy gây nên nguy cơ; xác định chất mức độ nguy chúng *dựa chứng khoa học, độc lập minh bạch *Đánh giá nguy ĐÁNH GIÁ NGUY Xác định mối nguy Mô tả mối nguy Đánh giá phơi nhiễm Mô tả nguy *Là trình triển khai định quan quản lý thực phẩm dựa sở đánh giá nguy để thực biện pháp kiểm tra/cải thiện an toàn vệ sinh thực phẩm *Xác định nguy “chấp nhận được” dựa sở bảo vệ sức khỏe, điều kiện kinh tế, kỹ thuật điều kiện thực tế *Quản lý nguy QUẢNNGUY Khoa học Độc lập Ước lượng Minh bạch nguy Giám sát Đánh giá giải pháp, đánh giá đưa định Can thiệp *việc trao đổi người đánh giá nguy cơ, người quảnnguy cơ, khách hàng đối tác quan tâm khác (những người sản xuất nguyên liệu, vật liệu, bao bì, dụng cụ chế biến, người tiêu dùng, ) thông tin ý kiến liên quan đến nguy mối nguy liên quan *Truyền thông nguy *Thảo luận Anh/ Chị nhà phát tủ lạnh nhà xả đá, nhiệt độ tủ khoảng 9- 10 độ C Tuy nhiên, anh/ chị lại muốn uống cốc sữa từ hộp sữa mở Anh/ Chị cân nhắc nguy Anh/ Chị đánh giá nguy Anh/ Chị xử trí nào? Tại sao? Refresh *Questions? ... DỤNG PHÂN TÍCH NGUY CƠ *Đánh giá hậu tiềm tàng mặt sức khỏe mối nguy gây thông qua quy trình chặt chẽ có hệ thống *Trao đổi thông tin xử lý nguy * BA CẤU PHẦN CỦA PHÂN TÍCH NGUY CƠ Đánh giá nguy. .. học này, học viên viên có thể: Trình bày khái niệm nguy yếu tố định nguy an tòan thực phẩm Trình bày cấu phần phân tích nguy *Mối nguy Nguy *Mối nguy gì? “Là yếu tố có khả gây hại” Ví dụ: Điện,... Đánh giá nguy Quản lý nguy Truyền thông nguy *là trình khoa học sử dụng thử nghiệm, quan sát nghiên cứu nhằm nhận định phân loại mối nguy gây nên nguy cơ; xác định chất mức độ nguy chúng *dựa chứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 1 tổng quan phân tích nguy cơ pptx , Bài 1 tổng quan phân tích nguy cơ pptx , Bài 1 tổng quan phân tích nguy cơ pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay