HƯỚNG DẪN ĐÓNG VAIHỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨCThS Hứa Thanh Thủy

9 24 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:21

HƯỚNG DẪN ĐÓNG VAI HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC ThS Hứa Thanh Thủy Chia nhóm phân vai • Nhóm Hội đồng đạo đức: thành viên • Chủ tịch • Chuyên gia: dịch tễ, y tế, thống kê, xã hội học • Đại diện cộng đồng • Thư ký • Nhóm nghiên cứu: – thành viên • Nhóm trưởng, thư ký, thành viên Nhóm nghiên cứu: • Chọn chủ đề: ▫ Không trùng chủ đề lớp ▫Vấn đề “nhạy cảm”:  Quan hệ tình dục, nạo hút thai…  Sử dụng bơm kim tiêm  Các bệnh lây truyền qua đường tình dục HIV/AIDS  Sức khỏe tâm thần ▫Đối tượng: “dễ bị tổn thương”, hạn chế lực tự chủ, khó tiếp cận Nhóm nghiên cứu • Chọn chủ đề (tiếp) ▫Không đơn nghiên cứu kiến thức thái độ ▫Địa điểm nghiên cứu:  Cơ sở y tế  Trường học  Cộng đồng  Nơi làm việc Nhóm nghiên cứu • Xây dựng đề cương: ▫Tên đề tài ▫Mục tiêu nghiên cứu ▫Loại thiết kế (định tính, định lượng?) ▫Quy trình phương pháp thu thập số liệu  Địa điểm nghiên cứu  Đối tượng tham gia: nghiên cứu viên đối tượng nghiên cứu  Quy trình chọn mẫu  Công cụ thu thập số liệu Nhóm nghiên cứu • Cách thức xin chấp nhận tình nguyện ▫Chủ động ▫Bị động • Trang thông tin nghiên cứu ▫Mục tiêu nghiên cứu ▫Lợi ích nguy đối tượng nghiên cứu • Bản tình nguyện tham gia nghiên cứu ▫Ký tên??? ▫Không ký tên??? Nhóm nghiên cứu • Nộp đề cương nghiên cứu ▫Cho nhóm HĐĐĐ: nộp in điện tử ▫Cho Bộ môn: Chỉ nộp điện tử ▫Ngày nộp: 26/2/2014 (trước 12 giờ) • Chỉnh sửa đề cương nghiên cứu nộp cho môn vào ngày 6/3/2014 Nhóm hội đồng đạo đức • Chủ tịch hội đồng:  Giới thiệu thành viên hội đồng  Chủ trì buổi đóng vai  Đặt câu hỏi  Đưa kết luận cuối sau thảo luận chung • Thư ký:  Ghi chép lại toàn tiến trình buổi đóng vai  Đặt câu hỏi  Nộp biên cuối cho môn (ngày 6/3/2014) Nhóm hội đồng đạo đức • Các thành viên khác ▫Ưu tiên đặt câu hỏi theo lĩnh vực quản lý (không đặt câu hỏi thiên nghiên cứu, nhấn mạnh vào vấn đề đạo đức) ▫Thảo luận chung để đưa định cuối
- Xem thêm -

Xem thêm: HƯỚNG DẪN ĐÓNG VAIHỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨCThS Hứa Thanh Thủy, HƯỚNG DẪN ĐÓNG VAIHỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨCThS Hứa Thanh Thủy, HƯỚNG DẪN ĐÓNG VAIHỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨCThS Hứa Thanh Thủy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay