Huong dan lam bai tap nhom

3 18 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:21

Tiếp thị xã hội CNCQK10 HƯỚNG DẪN BÀI TẬP NHÓM Sinh viên sử dụng gợi ý để hoàn thành kế hoạch cho chương trình tiếp thị xã hội lựa chọn Yêu cầu Kết cần đạt I Xác định vấn đề phân tích đối tượng đích Nêu vấn đề mà nhóm xác định Tên vấn đề cần can thiệp Phân tích vấn đề? Các thông tin vấn đề - Phân tích mức độ nghiêm trọng vấn đề - Quần thể đích chịu ảnh hưởng từ vấn đề - Nêu số đặc điểm chung quần thể đích Phân nhóm phân tích đối tượng đích? Các thông tin phân tích đối tượng đích - Phân nhóm đối tượng theo tiêu chí nào? - Xác định (nhóm) đối tượng đích ai? - Kiến thức đối tượng vấn đề nào? - Thái độ niềm tin đối tượng liên quan đến vấn đề nào? - Đối tượng có hành vi nguy gì? - Thói quen tiêu dùng đối tượng đích liên quan đến vấn đề: mua sản phẩm gì, hãng nào, chất lượng nào, - Đối tượng biết lợi ích mà họ có thay đổi hành vi? - Những rào cản làm cho đối tượng khó thay đổi hành vi? - Kênh truyền thông mà đối tượng đích ưa thích? Phân tích yếu tố bên - Ai đối tác? Nhiệm vụ họ gì? - Ai nhà tài trợ? Tài trợ gì? Các thông tin môi trường bên bên Tiếp thị xã hội CNCQK10 Yêu cầu - Kết cần đạt Ai đối tượng cạnh tranh? (nếu có) Phân tích yếu tố bên - Các nguồn lực (nhân lực, tài chính…) có nhóm II Tiếp thị hỗn hợp mục tiêu tiếp thị Yếu tố sản phẩm - Sản phẩm cốt lõi - Sản phẩm hành vi - Sản phẩm bổ sung Xác định loại sản phẩm chương trình TTXH, đặc biệt ý phần sản phẩm hành vi Phân tích yếu tố đối tượng phải trả “mua” sản phẩm chương trình TTXH Yếu tố giá - Giá tiền - Giá không tiền (VD giá tâm lý) Lưu ý yếu tố giảm giá Yếu tố địa điểm - Đối tượng đích tiếp cận sản phẩm chương trình địa điểm nào? - Các kênh phân phối sản phẩm sử dụng để giới thiệu sản phẩm? - Kênh hiệu việc tiếp cận đối tượng đích? Xác định địa điểm (thời gian địa điểm) phân phối sản phẩm Viết mục tiêu tiếp thị - Mục tiêu tiếp thị: Nhóm muốn vấn đề sức khỏe thay đổi sau chương trình tiếp thị xã hội kết thúc? - Mục tiêu hành vi: Nhóm muốn hành vi đối tượng đích thay đổi chương trình Viết mục tiêu chương trình TTXH theo kết thúc? cấp độ: tiếp thị, hành vi, truyền thông Mục tiêu truyền thông: + Nhận thức: Nhóm muốn đối tượng đích biết vấn đề? + Thái độ: Nhóm muốn đối tượng đích có thái độ vấn đề? Tiếp thị xã hội CNCQK10 Yêu cầu + Kết cần đạt Dự định: Nhóm muốn đối tượng đích dự định làm sau chương trình tiếp thị kết thúc? III Thiết kế sản phẩm TTXH Dựa vào thông tin vấn đề thông tin đối tượng đích, nhóm thiết kế 01 sản phẩm Lựa chọn thiết kế loại sản phẩm TTXH, lựa chọn hai loại sản phẩm sau: TTXH - Sản phẩm truyền thông truyền thống (áp phích, tờ rơi, sách mỏng, phát thanh, video clip…) - Sản phẩm truyền thông mang tính hữu dụng (cốc uống nước, áo mưa, ô, mũ, móc đeo chìa khóa, áo phông…) IV Xây dựng kế hoạch xúc tiến sản phẩm tiếp thị xã hội Chương trình dự định xúc tiến sản phẩm đến đối tượng đích? Các hoạt động xúc tiến: - Lúc giới thiệu sản phẩm đâu? (lịch trình địa điểm xúc tiến) - Sự đan xen hoạt động giới thiệu sản phẩm thể nào? (kết hợp xúc tiến sản phẩm) - Làm để tăng tiếp cận đối tượng đích với sản phẩm chương trình? Khung/chiến lược xúc tiến sản phẩm: - Nhóm thể hoạt động giới thiệu sản phẩm khung thời gian nào? (gợi ý sử dụng Gantt chart) - Giải thích việc phân chia khoảng thời gian trên?
- Xem thêm -

Xem thêm: Huong dan lam bai tap nhom, Huong dan lam bai tap nhom, Huong dan lam bai tap nhom

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay