Nghiên cứu chuỗi giá trị lạc giống vụ hè thu tại huyện hà quảng, tỉnh cao bằng

101 20 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:20

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THỊ HỒNG THÚY NGHIÊN CỨU CHUỖI GIÁ TRỊ LẠC GIỐNG VỤ THU TẠI HUYỆN QUẢNG TỈNH CAO BẰNG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÁI NGUYÊN - 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THỊ HỒNG THÚY NGHIÊN CỨU CHUỖI GIÁ TRỊ LẠC GIỐNG VỤ THU TẠI HUYỆN QUẢNG TỈNH CAO BẰNG Chuyên ngành: Phát triển nông thôn Mã số: 60-62-01-16 LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Người hướng dẫn khoa học: GS.TS TRẦN NGỌC NGOẠN THÁI NGUYÊN - 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THỊ HỒNG THÚY NGHIÊN CỨU CHUỖI GIÁ TRỊ LẠC GIỐNG VỤ THU TẠI HUYỆN QUẢNG TỈNH CAO BẰNG Chuyên ngành: Phát triển nông thôn Mã số: 60-62-01-16 LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Người hướng dẫn khoa học: GS.TS TRẦN NGỌC NGOẠN THÁI NGUYÊN - 2016 ii LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, xin trân trọng cảm ơn tới Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng; Lãnh đạo Sở Khoa học Công nghệ cử tham gia khóa đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Phát triển nông thôn, khóa học 2014-2016 Đại học Nông lâm Thái Nguyên Xin chân thành cảm ơn tới quý Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học toàn thể thầy, cô giáo Khoa Kinh tế Phát triển nông thôn trực tiếp giảng dạy, tư vấn, tận tụy giúp đỡ suốt thời gian học tập nghiên cứu Tác giả xin bày tỏ kính trọng lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo hướng dẫn: GS.TS.Trần Ngọc Ngoạn - người định hướng cho hướng nghiên cứu đề tài, cung cấp cho kiến thức lý luận, thực tiễn kinh nghiệm quý báu tận tình hướng dẫn, động viên khích lệ suốt trình nghiên cứu để hoàn thành luận văn Cảm ơn tạo điều kiện Ủy ban nhân dân huyện Quảng, Chi cục Thống kê, Phòng Nông nghiệp PTNT, phòng, ban huyện quyền xã: Hạ Thôn; Thượng Thôn; Hồng Sỹ; Sỹ Hai; Công ty CP giống trồng Cao Bằng, Công ty TNHH Nông nghiệp Quảng giúp đỡ trình điều tra, khảo sát sở, từ vận dụng kiến thức đào tạo Nhà trường thực tiễn công tác để tìm giải pháp tích cực thực tài tốt nghiệp Luận văn chắn không tránh khỏi thiếu sót hạn chế Kính mong quý thầy giáo, cô giáo đồng nghiệp quan tâm góp ý để luận văn hoàn thiện áp dụng vào thực tế địa phương đạt hiệu quả, góp phần vào mục tiêu chung xây dựng nông thôn tỉnh Cao Bằng Tác giả xin trân trọng cảm ơn ! Tác giả luận văn Thị Hồng Thúy iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể 3 Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiến đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học 3.2 Ý nghĩa thực tiễn Chương TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận đề tài 1.1.1 Một số khái niệm chuỗi giá trị 1.1.2 Các công cụ phân tích chuỗi giá trị 14 1.1.3 Ý nghĩa phân tích chuỗi giá trị 19 1.2 Cơ sở thực tiễn 21 1.2.1 Tình hình nghiên cứu chuỗi giá trị giới 21 1.2.2 Tình hình nghiên cứu chuỗi giá trị Việt Nam 23 1.3 Tình hình sản xuất tiêu thụ lạc giới nước 25 1.3.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ lạc giới 25 1.3.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ lạc Việt Nam 26 1.3.3 Tình hình sản xuất tiêu thụ lạc tỉnh Cao Bằng 29 1.3.4 Một số học kinh nghiệm để nâng cấp chuỗi giá trị 32 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 iv 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 34 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 34 2.1.2 Địa bàn nghiên cứu 34 2.1.3 Thời gian nghiên cứu 34 2.2 Nội dung nghiên cứu 34 2.2.1 Tình hình chung điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế, xã hội vấn đề khó khăn, thuận lợi khu vực; 34 2.2.2 Tìm hiểu thực trạng sản xuất Lạc giống vụ thu địa bàn huyện Quảng, tỉnh Cao Bằng; 34 2.2.3 Phân tích chuỗi giá trị sản xuất lạc giống vụ thu huyện Quảng, tỉnh Cao Bằng với nội dung sau: 34 2.2.4 Đề xuất số giải pháp nhằm thúc đẩy chuỗi giá trị Lạc giống vụ thu huyện Quảng, tỉnh Cao Bằng 35 2.2.5 Khảo nghiệm tính phù hợp tính khả thi giải pháp 35 2.3 Phương pháp nghiên cứu 35 2.3.1 Phương pháp thu thập thông tin 35 2.3.2 Phương pháp phân tích số liệu 36 2.3.3 Phương pháp chọn mẫu điều tra 37 2.3.4 Phương pháp xử lý số liệu 39 2.3.5 Phương pháp phân tích chi phí, lợi nhuận chuỗi giá trị 39 2.4 Hệ thống tiêu phân tích 39 2.4.1 Chỉ tiêu điều kiện sản xuất 39 2.4.2 Nhóm tiêu phản ánh kết sản xuất lạc giống 39 2.4.3 Những tiêu phản ánh hiệu kinh tế 42 2.4.4 Đánh giá hiệu bảo vệ sinh thái, môi trường 42 2.4.5 Đánh giá hiệu xã hội 42 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 43 3.1 Khái quát đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Quảng, tỉnh Cao Bằng 43 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên 43 v 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 49 3.2 Thực trạng sản xuất lạc giống vụ thu huyện Quảng giai đoạn 2013-2015 52 3.2.1 Quá trình phát triển SX lạc giống L14 vụ thu 52 3.2.2 Phân bố diện tích trồng lạc giống L14 vụ thu 54 3.2.3 Tình hình tiêu thụ Lạc giống L14 vụ thu huyện Quảng 55 3.3.1 Phân tích đặc trưng tác nhân tham gia chuỗi giá trị 57 3.3.1.1 Người cung cấp đầu vào 57 3.3.1.2 Hộ trồng lạc L14 58 3.3.2 Lập sơ đồ phân tích chuỗi giá trị Lạc giống vụ thu 60 3.3.3 Phân tích chi phí sản xuất, chi phí đầu tư lợi nhuận tác nhân tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất lạc giống vụ thu 61 3.3.4 Phân tích hiệu kinh tế tác nhân 71 3.3.5 Các yếu tố ảnh hưởng tới chuỗi giá trị sản xuất lạc giống vụ thu 73 3.3.6 Điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức ngành hàng lạc giống vụ thu huyện Quảng, tỉnh Cao Bằng 79 3.4 Một số giải pháp để nâng cao giá trị sản phẩm lạc chuỗi giá trị nhằm tăng cường, thúc đẩy chuỗi giá trị Lạc giống vụ thu huyện Quảng, tỉnh Cao Bằng 80 3.4.1 Nhóm giải pháp chung cho chuỗi giá trị lạc giống vụ thu 80 3.4.2 Nhóm giải pháp cho tác nhân 82 3.5 Khảo nghiệm tính phù hợp tính khả thi giải pháp 83 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 86 Kết luận 86 Kiến nghị 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Diễn giải ACI ADB CP ĐVT DT DFID ĐBBTB ĐBSCL Công ty Tư vấn Nông sản Quốc tế Ngân hàng Phát triển Châu Á Cổ phần Đơn vị tính Diện tích Cơ quan Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh Đồng Bắc trung Đồng Sông Cửu Long Food and Agriculture Organization of the United Nation - Tổ chức Nông Lương Thế giới Good Agricultural Practice- Thực hành nông nghiệp tốt Gross Output - Giá trị sản xuất Gross Profit - Lãi gộp Giá trị sản xuất Intermediate Cost - Chi phí trung gian Lao động Net Profit - Lãi ròng Số lượng Sản xuất Điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức Trung học sở Trung học phổ thông Trách nhiệm hữu hạn Ủy ban nhân dân Tài sản cố định Value Added - Giá trị gia tăng FAO GAP GO GPr GTSX IC LĐ NPr SL SX SWOT THCS THPT TNHH UBND TSCĐ VA i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu chuỗi giá trị Lạc giống vụ thu huyện Quảng, tỉnh Cao Bằng” thu thập, điều tra, khảo sát thực tế cách trung thực, đánh giá thực trạng địa phương nơi nghiên cứu Mọi giúp đỡ trình thực nghiên cứu cảm ơn, thông tin tham khảo luận văn trích dẫn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng 10 năm 2016 Học viên Thị Hồng Thúy viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Chuỗi giá trị Porter (1985) 13 Hình 1.2 Hệ thống giá trị Porter (1985) 13 Hình 3.1 Bản đồ phân vùng sinh thái huyện Quảng theo độ cao 44 Hình 3.2 Biểu đồ diễn biến tình hình sản xuất lạc giống vụ thu huyện Quảng giai đoạn 2013-2015 54 Hình 3.3 Sơ đồ kênh tiêu thụ lạc giống L14 huyện Quảng 56 Hình 3.4 Sơ đồ phân tích chuỗi giá trị Lạc giống 61 Hình 3.5 Sơ đồ chuỗi giá trị lạc giống vụ thu huyện Quảng 69 Hình 3.6 Sơ đồ kênh tiêu thụ lạc giống L14 vụ thu thứ 70 Hình 3.7 Sơ đồ kênh tiêu thụ lạc giống L14 vụ thu thứ hai 70 Hình 3.8 Sơ đồ kênh tiêu thụ lạc giống L14 vụ thu thứ ba 70 Hình 3.9 Biểu đồ kết doanh thu, lợi nhuận lạc giống qua tác nhân 72 77 chưa nơi có Với cách làm giống thông thường, lạc để kho lạnh từ năm trước sang năm sau tốn khả nảy mầm lại không cao Với điều kiện khí hậu đất đai tỉnh Cao Bằng tất huyện sản xuất lạc giống cung cấp cho tỉnh miền trung Những huyện phù hợp với lạc Quảng, Thông Nông, Thạch An, Nguyên Bình huyện miền đông Trùng Khánh, Hạ Lang, Quảng Uyên, Trà Lĩnh Tất huyện có diện tích đất phù hợp với lạc lớn có tiềm phát triển lên 5-6 lần (trên 6.000 ha) diện tích có quy hoạch vùng sản xuất cụ thể có đầu ổn định cho người dân Tiềm mở rộng thị trường: Với nhu cầu lạc giống tỉnh Đồng sông Hồng miền Trung Hiện nay, Công ty ký hợp đồng cung cấp lạc giống hàng năm cho công ty giống trồng tỉnh Quảng Bình, Nghệ An, Tĩnh Có nhiều tỉnh khác muốn Cao Bằng cung cấp lạc giống lạc sản lượng lạc Cao Bằng sản xuất chưa đáp ứng đủ nên Công ty Cao Bằng chưa ký hợp đồng Trong thời gian tới việc mở rộng diện tích sản xuất lạc công ty mở rộng thêm đối tác bao tiêu sản phẩm lạc giống cho Cao Bằng 3.3.5.2 Những khó khăn chuỗi giá trị * Từ người sản xuất Người nông dân vùng cao nói chung người nông dân vùng Lục Khu nói riêng từ xa xưa quen sản xuất vụ Đông xuân, vụ thu chủ yếu bỏ đất hoang hóa nơi thường xuyên bị hạn hán, sản xuất nông nghiệp thường bị mùa Việc đưa lạc vào vùng bị ảnh hưởng không nhỏ từ tham gia người dân, cấp quyền nhà đầu tư thực tốt công tác tuyên truyền, vận động diện tích chưa phát triển tương xứng với tiềm sẵn có địa phương Với phong tục vùng nông thôn Cao Bằng nói chung, lao động gia đình hầu hết phụ nữ, theo kết điều tra chiếm 78 đến gần 70% hộ, lao động nữ giới Cùng với trình độ dân trí nơi thấp, chủ hộ trình độ đại học, trình độ văn hóa phổ thông chiếm 30%, cấp II 31%; tiểu học 25% chưa qua đào tạo 14% cản trở lớn việc tiếp thu kiến thức, tiến khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp * Từ việc tiếp cận thị trường Người nông dân trồng lạc chủ yếu bán lạc giống nguyên liệu sơ chế qua cách phơi khô Giá bán thương lượng chủ yếu nhà đầu tư đặt thường phần thuộc người mua người dân thiếu lực đàm phán Trong chuỗi giá trị ngành lạc liên kết tác nhân ít, thông tin tác nhân với không nhiều dẫn đến lợi nhuận tác nhân chênh lệch tính khối lượng sản phẩm định * Khó khăn tài Khó khăn thuộc doanh nghiệp người sản xuất Theo vấn hộ muốn tăng quy mô điều kiện tài hạn hẹp nên chưa có điều kiện mở rộng Nguồn vốn sử dụng chủ yếu huy động từ gia đình Chị Nông Thị Ngân xóm Cả Giang, xã Thượng Thôn hộ sản xuất nói: “Nguồn vốn sử dụng để sản xuất lạc không cần nhiều nguồn vốn tích lũy gia đình hạn chế, vay tiền ngân hàng phải cần nhiều thủ tục nên cố gắng huy động gia đình nhiều tốt, lãi xuất tiền vay lo” * Khó khăn nhà đầu tư Tình hình biến động giá sản phẩm đầu vào đầu thị trường gây ảnh hưởng không nhỏ cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm chủ yếu doanh nghiệp tự tìm hướng đi, chưa có hỗ trợ từ phía quyền Bên cạnh doanh nghiệp đầu tư sản xuất lạc chưa tiếp cận với Quỹ hỗ trợ tài Doanh nghiệp, lãi suất cao sau sử dụng Tiếp đó, chuỗi giá trị tồn tất người tham gia chuỗi hoạt động để tạo tối đa giá trị toàn chuỗi “Chuỗi giá trị” nghĩa là: Một chuỗi trình sản xuất (các chức năng) từ cung cấp dịch vụ đầu vào cho sản phẩm cụ thể sản xuất, thu hái, chế biến, marketing, tiêu thụ cuối cùng; “Sự xếp có tổ chức, kết nối điều phối người sản xuất, nhà chế biến, thương gia, nhà phân phối liên quan đến sản phẩm cụ thể”; “Một mô hình kinh tế kết hợp việc chọn lựa sản phẩm công nghệ thích hợp với cách thức tổ chức đối tượng liên quan để tiếp cận thị trường” Định nghĩa giải thích theo nghĩa hẹp rộng Chuỗi giá trị theo nghĩa “hẹp” chuỗi gồm loạt hoạt động công ty để sản xuất sản phẩm định Các hoạt động bao gồm: Giai đoạn xây dựng khái niệm thiết kế, trình mua đầu vào, sản xuất, tiếp thị phân phối, thực dịch vụ hậu v.v Tất hoạt động tạo thành “chuỗi” kết nối người sản xuất với người tiêu dùng [19] Mặt khác, hoạt động lại bổ sung “giá trị” cho thành phẩm cuối Chẳng hạn khả cung cấp dịch vụ hỗ trợ hậu sửa chữa cho công ty điện thoại di động làm tăng giá trị chung sản phẩm Nói cách khác, khách hàng sẵn sàng trả cao cho điện thoại di động có dịch vụ hậu tốt Cũng tương tự thiết kế có tính sáng tạo quy trình sản xuất kiểm tra chặt chẽ Đối với doanh nghiệp nông nghiệp, hệ thống kho phù hợp cho nguyên liệu tươi sống (như trái cây) có ảnh hưởng tốt đến chất lượng thành phẩm vậy, làm tăng giá trị sản phẩm Chuỗi giá trị theo nghĩa “rộng” phức hợp hoạt động nhiều người tham gia khác thực (người sản xuất sơ cấp, người chế biến, thương nhân, người cung cấp dịch vụ v.v.) để biến nguyên liệu thô thành sản phẩm bán lẻ [19] Chuỗi giá trị “rộng” hệ thống sản xuất 80 3.3.6.2 Nguyên nhân bất cấp yếu Trong thực tế, từ việc sản xuất đến khâu tiêu thụ lạc giống vụ thu huyện Quảng, tỉnh Cao Bằng nhiều hạn chế tồn nhiều mặt Nguyên nhân tồn tại, có nhiều nguyên nhân, phải nói đến biểu công tác quản lý chưa có nhận thức cách đồng cán quản lý người dân Trình độ dân trí thấp, hạn chế việc ứng dụng khoa học kỹ thuật Chính sách việc đầu tư cho phát triển lạc mờ nhạt, lực lượng lao động chưa tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc lạc 3.4 Một số giải pháp để nâng cao giá trị sản phẩm lạc chuỗi giá trị nhằm tăng cường, thúc đẩy chuỗi giá trị Lạc giống vụ thu huyện Quảng, tỉnh Cao Bằng Qua phân tích chuỗi giá trị sản phẩm lạc giống vụ thu huyện Quảng tỉnh Cao Bằng nhận thấy bộc lộ số hạn chế cần xem xét, giải phù hợp với định hướng phát triển địa phương thời gian tới Với phát trình nghiên cứu chuỗi giá trị sản phẩm lạc giống vụ thu, đưa giải pháp chung số giải pháp cụ thể cho nhóm đối tượng tác nhân riêng biệt Để sản phẩm lạc giống thu tập quán canh tác họ phát triển bền vững trở thành sinh kế, công cụ giảm nghèo yêu cầu hệ thống sản xuất nông nghiệp phải hoàn thiện, khâu khác chuỗi giá trị vận hành cách có tổ chức đồng Có làm sản phẩm lạc giống vụ thu trở thành hàng hóa đích thực khuyến nghị giải pháp tác nhân có ý nghĩa thực thi Nhóm giải pháp chung cụ thể cho tác nhân đề cập sau: 3.4.1 Nhóm giải pháp chung cho chuỗi giá trị lạc giống vụ thu 3.4.1.1 Phát huy vai trò quản lý Nhà nước địa bàn huyện Các cấp có thẩm quyền cần tiếp tục quan tâm nữa, tập trung đạo xây dựng quy hoạch vùng sản xuất lạc phù hợp với tiềm lợi giá trị ngành hàng; 81 Có sách ưu tiên, tăng cường đầu tư sở hạ tầng, giao thông, có sách hỗ trợ ưu đãi vay vốn, giống, phân bón cho hộ tham gia sản xuất lạc giống để giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp; Cần xây dựng kênh phân phối chủ lực, bền vững tài chính, thông tin, trách nhiệm tác nhân chuỗi giá trị lạc giống vụ thu huyện Quảng Đối với kênh phân phối khác cần tập trung quản lý, giám sát khâu như: hợp đồng Công ty với người sản xuất, làm tốt liên kết nhà đảm bảo lợi ích cho bên tham gia vào chuỗi giá trị; Các giao dịch thương mại chuỗi hoạt động tương đối tốt, nhiên chưa triệt để nội dung hợp đồng ký kết, cụ thể tác nhân người sản xuất tình trạng bán phần lạc giống nguyên liệu cho Công ty đầu tư, lại bán lạc cho tư thương với giá cao Tình trạng làm thất thoát sản lượng cho nhà đầu tư Vì để thúc đẩy chuỗi giá trị cần có chế tạo tính minh bạch ràng buộc rõ ràng trách nhiệm, tài bên tham gia chuỗi 3.4.1.2 Xây dựng kênh phân phối chủ lực quản lý thương hiệu Sản xuất lạc giống L14 vụ thu Quảng Công ty CP giống trồng Cao Bằng xây dựng thương hiệu độc quyền, địa bàn huyện diễn tình trạng cạnh tranh mua bán, chưa quan quản lý nhà nước quan tâm mực, cần xây dựng kênh phân phối chủ lực, bền vững tài chính, thông tin, trách nhiệm tác nhân chuỗi giá trị lạc giống vụ thu, có hạn chế việc gian lận thông tin chất lượng sản phẩm gây tổn hại đến thương hiệu uy tín sản phẩm ảnh hưởng đến lòng tin người tiêu dùng Thông qua kênh phân phối chủ lực để đẩy mạnh phát triển toàn chuỗi, nâng cao thu nhập tác nhân, giảm nghèo cho hộ đồng bào vùng cao Sản phẩm lạc giống vụ thu có tiềm thị trường rộng lớn, đề xuất chúng tôi, cần tiếp tục tiến hành hoàn thiện phát triển kênh phân phối tiềm trở thành kênh phân phối chủ lực phát triển 82 cho chuỗi sản phẩm qua kênh phân phối đại lý có uy tín Công ty cung ứng giống tỉnh đồng Bắc Bắc trung 3.4.2 Nhóm giải pháp cho tác nhân 3.4.2.1 Các hoạt động hỗ trợ người sản xuất Quá trình nghiên cứu thực tiễn hệ thống sản xuất hộ nông dân tham gia chuỗi giá trị thấy rằng: hộ trồng lạc áp dụng quy trình kỹ thuật, bón phân đầy đủ, cân đối cho suất cao hơn, củ mẩy, độ đồng cao, mẫu mã đẹp hẳn so với hộ khác Chính đề xuất cần nhân rộng mô hình này, thành lập “NST trồng lạc giống” xóm khác toàn xã để tạo điều kiện cho người dân giao lưu, trao đổi thông tin thị trường kinh nghiệm sản xuất, tập huấn ứng dụng quy trình kỹ thuật cách, tăng khả đàm phán… Như chuỗi giá trị có vùng nguyên liệu ổn định đảm bảo chất lượng, để khắc phục tình trạng suất thấp, nâng cao giá trị sản xuất đơn vị diện tích sản xuất Hiện hầu hết hộ sản xuất lạc chuỗi giá trị hộ nghèo, số hộ song tình trạng thiếu vốn cho sản xuất phổ biến Chính cần có chế hỗ trợ vốn tín dụng cho hộ sản xuất để tạo điều kiện cho hộ có đủ vốn để sản xuất có khả mở rộng diện tích Tổng hợp số liệu điều tra cho thấy, nhóm hộ có diện tích trồng lạc từ 45.000 m2, với suất bình quân nhóm khoảng 22-23 tạ/ha cho lợi nhuận khoảng 5,6 triệu đồng/vụ Như có khả vốn, hộ nghèo trung bình có nhiều hội để đầu tư mở rộng diện tích sản xuất, tăng thêm thu nhập 3.4.2.2 Tăng cường cung cấp thông tin thị trường Tăng cường hoạt động cung cấp dịch vụ, thông tin thị trường cho tác nhân tham gia chuỗi sản phẩm Phát huy vai trò hiệp hội, tổ chức nông dân, công tác truyền thông, tập huấn cho tác nhân cộng đồng kiến thức thị trường, tác động rủi ro cạnh 83 tranh sản phẩm thị trường, thúc đẩy liên kết chặt chẽ tác nhân tham gia chuỗi không mặt thông tin trao đổi mà hình thức, biện pháp để gia tăng giá trị sản phẩm tự bảo vệ tranh thị trường 3.4.2.3 Nâng cao lực cho nhà đầu tư tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất lạc giống lạc + Quan tâm, đào tạo đội ngũ kỹ thuật để bám điểm đạo sản xuất; bồi dưỡng đội ngũ cán thị trường, maketing, quản lý bán hàng nhằm tìm kiếm thị trường tiêu thụ đầu cho sản phẩm lạc giống hiệu Có sách thu hút nhân tài, sách tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi… + Phối hợp với Viện, trường, trung tâm nghiên cứu chọn tạo giống để tiến hành trồng mô hình thử nghiệm để chọn giống cho suất, chất lượng cao, tạo cạnh tranh cao nhằm nâng cao hiệu cho chuỗi giá trị; + Tiếp tục đầu tư đổi công nghệ trình chế biến hạt giống để có hạt giống có chất lượng cao nhất, mẫu mã đẹp tăng sức cạnh tranh thị trường; + Làm tốt công tác hậu bán hàng, chăm sóc khách hàng… tạo uy tín cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh giống; + Thực tốt công tác tổ chức sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhằm giám chi phí trung gian, để tăng khả cạnh tranh giá thị trường 3.5 Khảo nghiệm tính phù hợp tính khả thi giải pháp Từ lý luận thực tiễn vấn đề nghiên cứu, có tổng hợp kết nghiên cứu lý luận, tìm hiểu thực trạng chuỗi giá trị lạc giống vụ thu huyện Quảng, tỉnh Cao Bằng đề xuất số giải pháp để nâng cao giá trị sản phẩm lạc chuỗi giá trị nhằm tăng cường, thúc đẩy chuỗi giá trị Lạc giống vụ thu huyện Quảng, tỉnh Cao Bằng Để có sở đảm bảo tính ứng dụng vào thực tiễn vấn đề nghiên cứu, tiến hành trưng cầu ý kiến phiếu xin ý kiến (tại phụ lục 4) nguyên liệu thô chuyển dịch theo mối liên kết với doanh nghiệp khác kinh doanh, lắp ráp, chế biến,… Khái niệm chuỗi giá trị bao hàm vấn đề tổ chức điều phối, chiến lược quan hệ quyền lực người tham gia khác chuỗi Khi tiến hành phân tích chuỗi giá trị đòi hỏi phương pháp tiếp cận thấu đáo diễn người tham gia chuỗi, liên kết họ với nhau, thông tin chia sẻ, quan hệ họ hình thành phát triển nào,… Ngoài ra, chuỗi giá trị gắn liền với khái niệm quản trị vô quan trọng nhà nghiên cứu quan tâm đến khía cạnh xã hội môi trường phân tích chuỗi giá trị Việc thiết lập (hoặc hình thành) chuỗi giá trị gây sức ép đến nguồn tài nguyên thiên nhiên (như đất đai, nước), làm thoái hoá đất, đa dạng sinh học gây ô nhiễm [18] Thêm vào đó, phát triển chuỗi giá trị ảnh hưởng đến mối ràng buộc xã hội tiêu chuẩn truyền thống, ví dụ, quan hệ quyền lực hộ cộng đồng thay đổi, nhóm dân cư nghèo dễ bị tổn thương chịu tác động tiêu cực từ hoạt động người tham gia chuỗi giá trị [18] Những mối quan ngại có liên quan đến chuỗi giá trị nông nghiệp Lý chuỗi giá trị phụ thuộc chủ yếu vào việc sử dụng nguồn tài nguyên Đồng thời, ngành nông nghiệp có đặc thù phổ biến tiêu chuẩn xã hội truyền thống, khung phân tích chuỗi giá trị áp dụng để rút kết luận tham gia người nghèo tác động tiềm tàng phát triển chuỗi giá trị đến người nghèo [15] 1.1.1.2 Các khái niệm liên quan đến chuỗi giá trị a Chuỗi cung ứng Một chuỗi cung ứng định nghĩa hệ thống hoạt động vật chất định thực liên tục gắn với dòng vật chất dòng thông tin qua tác nhân 85 nêu có tính ứng dụng vào thực tiễn công tác quản lý sản xuất lạc giống Việc áp dụng giải pháp vào công tác quản lý hoạt động sản xuấtkinh doanh lạc giống vụ thu chắn góp phần nâng cao giá trị sản phẩm lạc chuỗi giá trị, thúc đẩy chuỗi giá trị Lạc giống vụ thu huyện Quảng, tỉnh Cao Bằng Bằng phương pháp nghiên cứu cụ thể, thực trạng chuỗi giá trị lạc giống vụ thu huyện Quảng, tỉnh Cao Bằng tìm hiểu, phân tích, nhận định mặt mạnh tiềm ẩn cần khơi dậy phát huy, đồng thời yếu (mặt yếu) cần khắc phục Các giải pháp nêu nhằm khắc phục yếu kém, đồng thời mang tính định hướng việc phát triển bền vững sản phẩm lạc chuỗi giá trị, thúc đẩy chuỗi giá trị Lạc giống vụ thu huyện Quảng, tỉnh Cao Bằng, góp phần vào việc xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống đồng bào vùng cao dân tộc thiểu số huyện Quảng, tỉnh Cao Bằng Các giải pháp nêu có mối quan hệ khăng khít với nhau, tác động, hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành hệ giải pháp Việc phát huy tác dụng giải pháp phụ thuộc việc vận dụng chúng cách phù hợp vào thực tiễn quản lý sản xuất lạc giống huyện Quảng, tỉnh Cao Bằng, sở phải biết xác định giải pháp ưu tiên, hợp lý, có tính hiệu 86 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Sản phẩm lạc giống vụ thu sản xuất đất nương rẫy huyện Quảng, tỉnh Cao Bằng sản phẩm có triển vọng nằm công thức “3 + + dịch vụ” mà Nghị Đại hội Đảng huyện nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra, nhằm tạo việc làm tăng thu nhập, cải thiện sinh kế cho đồng bào vùng cao huyện Bằng kết nghiên cứu trình bày chương, mục luận văn, rút số kết luận sau: 1.1 Nghiên cứu chuỗi giá lạc giống vụ thu huyện Quảng góp phần bổ sung sở lý luận cho nghiên cứu chuỗi giá trị với sản phẩm có tính chất đặc thù trình luân chuyển tác nhân chuỗi giá trị Các quan chức cần tập trung đạo, quản lý việc sản xuất, tiêu thụ lạc người dân góp phần nâng cao đời sống người dân huyện Quảng, tỉnh Cao Bằng 1.2 Qua phân tích thực trạng, luận văn làm sáng tỏ thực trạng chuỗi giá trị Lạc giống vụ thu huyện Quảng, tỉnh Cao Bằng, nêu lên mạnh tiềm ẩn thực tiễn sản xuất tiêu thụ lạc (chuỗi giá trị lạc giống) giai đoạn 2013-2015, đồng thời xác định bất cập, hạn chế cần khắc phục, hạn chế mặt nhận thức, công tác quản lý, trình độ chuyên môn người lao động cung cấp luận quan trọng góp phần vào phát triển sản xuất thành hàng hóa lạc giống vụ thu, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người sản xuất 1.3 Để nâng cao chuỗi giá trị lạc giống vụ thu huyện Quảng, tỉnh Cao Bằng có hiệu cần thực đồng nhóm giải pháp (gồm giải pháp) là: - Nhóm giải pháp chung cho chuỗi giá trị lạc giống vụ thu + Phát huy vai trò quản lý Nhà nước địa bàn huyện 87 + Xây dựng kênh phân phối chủ lực quản lý thương hiệu - Nhóm giải pháp cho tác nhân + Các hoạt động hỗ trợ sản xuất + Nâng cấp cho hoạt động thu gom + Nâng cao lực cho nhà đầu tư tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất lạc giống lạc Kiến nghị Để phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, xây dựng kênh phân phối chủ lực, đưa sản phẩm trở thành công cụ để giảm nghèo cho đồng bào vùng cao huyện Quảng, tỉnh Cao Bằng Phát triển quản lý hiệu toàn chuỗi giá trị, phân bổ chi phí hợp lý lợi nhuận tác nhân tham gia chuỗi vấn đề cần giải thời gian tới, có số kiến nghị sau: 2.1 Cần có chiến lược xây dựng quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa lạc Cần có sách hỗ trợ để nhân rộng mô hình NST trồng lạc toàn vùng nhằm tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, củng cố quan hệ cộng đồng, ổn định trị - xã hội 2.2 Có sách hỗ trợ doanh nghiệp sở hạ tầng, đổi công nghệ, vay vốn ưu đãi… để doanh nghiệp yên tâm đồng hành bà nông dân vùng cao khó khăn 2.3 Tích cực thúc đẩy mở rộng thị trường sản phẩm Lạc giống vụ thu Cao Bằng không tỉnh bắc trung mà mở rộng tỉnh lân cận (từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế) 2.4 Khuyến khích hình thức liên kết, tham gia đơn vị, doanh nghiệp vào trình thương mại hóa sản phẩm Phát huy mạnh địa phương, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào vùng cao 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Axis Research (2005), Phân tích chuỗi giá trị Thanh long tỉnh Bình Thuận, công ty Axis Research Axis Research (2006), Nghiên cứu chuỗi giá trị bưởi tỉnh Vĩnh Long, công ty Axis Research Chi cục Thống kê huyện Quảng (2016), Niên giám thống kê huyện Quảng 2015, Nxb Thống kê Công ty cổ phần giống trồng Cao Bằng (2015), Báo cáo tổng kết Chương trình sản xuất lạc giống đất nương rẫy vụ thu tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2010-2015 Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng (2016), Niên giám thống kê tỉnh Cao Bằng 2015, Nxb Thống kê Phạm Vân Đình (1999), Phương pháp phân tích ngành hàng nông nghiệp, NXB Nông nghiệp, Nội Huyện ủy Quảng (2015), Báo cáo Chính trị Ban chấp hành Đảng huyện Quảng Đại hội Đại biểu Đảng huyện lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015-2020 Michael van den Berg, Marije Boomsma tác giả: Hướng dẫn thực hành phân tích chuỗi giá trị Ngân hàng Phát triển Châu Á (2005), M4P: Kết nối nông dân với thị trường thông qua mô hình sản xuất theo hơp đồng 10 Bùi Ngọc Như Nguyệt (2013), Nghiên cứu chuỗi giá trị rau an toàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 11 Siebe Van Wijk, Amanda Allbritton, Dang Viet Quang (2005), Tác động chuỗi giá trị hoa hồng đến phát triển kinh tế Miền Bắc Việt Nam, Ngân hàng phát triển châu Á Theo Lambert Cooper (2000) [20], chuỗi cung ứng ứng có đặc trưng sau: + Thứ nhất: Chuỗi cung ứng bao gồm nhiều công đoạn (bước) phối hợp bên phận, phối hợp phận (tổ chức) phối hợp dọc + Thứ hai: Một chuỗi bao gồm nhiều doanh nghiệp độc lập nhau, cần thiết phải có mối quan hệ mặt tổ chức + Thứ ba: Một chuỗi cung ứng bao gồm dòng vật chất dòng thông tin có định hướng, hoạt động điều hành quản lý + Thứ tư: Các thành viên chuỗi nỗ lực để đáp ứng mục tiêu mang lại giá trị cao cho khách hàng thông qua việc sử dụng tối ưu nguồn lực b Chuỗi nông sản thực phẩm Một chuỗi nông sản thực phẩm chuỗi cung ứng sản xuất phân phối nông sản thực phẩm bao gồm dòng vật chất dòng thông tin diễn đồng thời Chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm khác với chuỗi cung ứng ngành khác điểm sau: - Bản chất sản xuất nông nghiệp thường dựa vào trình sinh học, làm tăng biến động rủi ro - Bản chất sản phẩm, có đặc trưng tiêu biểu dễ dập thối khối lượng lớn, nên yêu cầu chuỗi khác cho sản phẩm khác - Thái độ xã hội người tiêu dùng quan tâm nhiều thực phẩm an toàn vấn đề môi trường c Ngành hàng Vào năm 1960, phương pháp phân tích ngành hàng (Filière) sử dụng nhằm xây dựng giải pháp thúc đẩy hệ thống sản xuất nông nghiệp Các vấn đề quan tâm nhiều làm để hệ thống sản xuất địa phương kết nối với công nghiệp chế biến, thương mại, xuất tiêu dùng nông sản Bước sang năm 1980, phân tích ngành hàng sử dụng nhấn mạnh vào giải vấn đề 90 20 Lambert, D and M Cooper (2000), "Issues in Supply Chain Management", Industrial Marketing Management 29: 65-83 21 Pagh, J.D.& Cooper, M.C.(1998), Supply chain postponenment and Speculation strategies, how to choose the right strategy, Journal of business logistics, Vol 19, No.2 22 Porter, M E (1985), "Competitive Advantage", Free Press, New York Tài liệu internet 23 http://faostat.fao.org/ 24 http://nongnghiep.vn/phat-trien-chuoi-gia-tri-cay-lac-post155623.html 25 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd =1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqtqbJoqPPAhVFspQKHaZiAp8 QFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fcasrad.org.vn%2Findex.php%3Fm act%3DNews%2Ccntnt01%2Cdetail%2C0%26cntnt01articleid%3D27 1%26cntnt01dateformat%3D%2525d%252F%2525m%252F%2525Y% 26cntnt01returnid%3D147&usg=AFQjCNHRasS2PxtgsdtdhIH_dochX a8a0Q&sig2=8zyQN9jo-bZLpTU_cEiyEA Phụ lục THỐNG KÊ SỐ PHIẾU KHẢO NGHIỆM THU ĐƯỢC VỀ TÍNH PHÙ HỢP VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC GIẢI PHÁP (Số cán quản lý người trực tiếp sản xuất lạc hỏi 57 người) TT Nội dung giải pháp Nhóm giải pháp chung cho chuỗi giá trị lạc giống vụ thu - Phát huy vai trò quản lý Nhà nước địa bàn huyện - Xây dựng kênh phân phối chủ lực quản lý thương hiệu Nhóm giải pháp cho tác nhân - Các hoạt động hỗ trợ sản xuất - Nâng cấp cho hoạt động thu gom - Nâng cao lực cho nhà đầu tư tham gia vào chuỗi giá trị SX lạc giống lạc Tính phù hợp Tính khả thi 5 2 25 28 0 25 26 26 24 27 20 2 26 24 25 23 4 24 22 11 21 18 21 25 10 17 23 ... tìm hiểu, phân tích chuỗi giá trị Lạc giống vụ Hè thu huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, từ đề xuất số giải pháp nâng cao chuỗi giá trị Lạc giống vụ Hè thu huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 2.2 Mục tiêu... Khu huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, để góp phần tìm giải pháp nhằm thúc đẩy chuỗi giá trị lạc giống vụ hè thu địa bàn huyện Hà Quảng, chọn vấn đề: Nghiên cứu chuỗi giá trị Lạc giống vụ Hè thu huyện. .. ngành hàng lạc giống vụ Hè thu huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 79 3.4 Một số giải pháp để nâng cao giá trị sản phẩm lạc chuỗi giá trị nhằm tăng cường, thúc đẩy chuỗi giá trị Lạc giống vụ Hè thu huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu chuỗi giá trị lạc giống vụ hè thu tại huyện hà quảng, tỉnh cao bằng , Nghiên cứu chuỗi giá trị lạc giống vụ hè thu tại huyện hà quảng, tỉnh cao bằng , Nghiên cứu chuỗi giá trị lạc giống vụ hè thu tại huyện hà quảng, tỉnh cao bằng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay