Chuong 3 thuế Bảo vệ môi trướng

20 39 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:20

Thuế bảo vệ môi trường Theo Luật số: 572010QH12 Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, khai thuế, tính thuế, nộp thuế và hoàn thuế bảo vệ môi trường LOGO CHƯƠNG 3: THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ths Trần Thị Mơ Cơ sở pháp lý 1) Luật Thuế BVMT số 57/2010/QH12 ngày 15/11/2010 2) Nghị 1269/2011/UBTVQH12 ngày 14/07/2011 Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu thuế BVMT 3) Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 CP 4) Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 BTC hướng dẫn Nghị định 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế BVMT (HL 01/01/2012) 5) Nghị định 69/2012/NĐ-CP ngày 14/09/2012 BTC sửa đổi Khoản Điều Nghị định 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế BVMT 6) Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28/09/2012 sửa đổi Thông tư 152/2011/TTBTC hướng dẫn Nghị định 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế BVMT (HL 15/11/2012) 7) Thông tư 07/2012/TT-BTNMT ngày 04/07/2012 Bộ TNMT quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường 8) Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 BTC hướng dẫn số điều Luật quản lý thuế NỘI DUNG 3.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò thuế BVMT 3.2 Nội dung thuế BVMT 3.2.1 Đối tượng nộp thuế 3.2.2 Đối tượng chịu thuế, đối tượng không thuộc diện chịu thuế 3.2.3 Căn tính thuế 3.2.4 Thời điểm xác định thuế BVMT 3.2.5 Phương pháp tính thuế 3.2.6 Đăng ký, kê khai, nộp thuế 3.2.7 Hoàn thuế 7.5.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò Khái niệm Thuế BVMT loại thuế gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hóa sử dụng gây tác động xấu đến môi trường 7.5.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò Đặc điểm Là thuế gián thu, thu vào số sản phẩm mà sử dụng gây ô nhiễm MT nhằm hạn chế việc sử dụng sản phẩm Chỉ thu lần khâu sản xuất khâu nhập sản phẩm xác định gây ô nhiễm MT Thuế suất thuế BVMT quy định mức thuế tuyệt đối phân biệt theo mức độ gây ô nhiễm MT 7.5.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò Vai trò thuế BVMT 11 Huy động nguồn lực tài cho NSNN, sử dụng nguồn thu để đầu tư giải vấn đề liên quan đến MT 22 Góp phần thay đổi nhận thức hành vi tổ chức cá nhân việc giữ gìn MT, nâng cao nhận thức BVMT 33 Khuyến khích phát triển kinh tế liền giảm ô nhiễm môi trường 7.5.3 Đối tượng chịu thuế I.I Xăng, dầu, mỡ nhờn II II Than Than đá đá III Dung III Dung dịch dịch hydro-chloro-fluoro-carbon hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC) (HCFC) IV IV Túi Túi ni nilông lông thuộc thuộc diện diện chịu chịu thuế thuế (túi (túinhựa nhựa xốp) xốp) V V Thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng VI VI Thuốc Thuốc trừ trừ mối mối thuộc thuộc loại loại hạn hạn chế chế sử sử dụng dụng VII Thuốc VII Thuốcbảo bảoquản quản lâm lâmsản sản thuộc thuộcloại loạihạn hạnchế chếsử sửdụng dụng VIII VIII Thuốc Thuốckhử khửtrùng trùngkho khothuộc thuộcloại loạihạn hạn chế chếsử sửdụng dụng 7.5.4 Đối tượng không chịu thuế - Hàng hoá vận chuyển từ nước xuất đến nước nhập qua cửa Việt Nam không làm thủ tục nhập vào Việt Nam không làm thủ tục xuất khỏi Việt Nam - Hàng hoá cảnh qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam sở Hiệp định ký kết, - Hàng hóa tạm nhập khẩu, tái xuất thời hạn theo quy định pháp luật - Hàng hóa xuất nước sở sản xuất (bao gồm gia công) trực tiếp xuất ủy thác cho sở kinh doanh xuất để xuất 7.5.5 Đối tượng nộp thuê Mọi tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, nhập hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế, người nhận ủy thác nhập tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm đầu mối thu mua 7.5 Thuế bảo vệ môi trường: 7.5.61 Căn tính thuế: số lượng hàng hóa tính thuế mức thuế tuyệt đối Mức thuế môi trường phải nộp = Số lượng đơn Mức thuế suất vị hàng hóa x tuyệt đối Số lượng hàng hóa tính thuế số lượng hàng hóa sản xuất bán ra, trao đổi, tiêu dùng nội bộ, tặng cho số lượng hàng hóa nhập Mức thuế tuyệt đối quy định theo Biểu khung thuế Company Logo đây: 7.5 Thuế bảo vệ môi trường: Biểu khung thuế: STT Hàng hóa Đơn vị tính Mức thuế (đồng/1 đơn vị hàng hóa) I Xăng, dầu, mỡ nhờn Xăng, trừ etanol   Lít   1.000-4.000 Nhiên liệu bay Dầu diezel Lít 1.000-3.000 Lít 500-2.000 Lít 300-2.000 Dầu hỏa Dầu mazut Lít 300-2.000 Dầu nhờn Lít 300-2.000 Mỡ nhờn Kg 300-2.000 Company Logo 7.5 Thuế bảo vệ môi trường: Đơn vị tính Mức thuế (Đ/1đvhh) II Than đá Than nâu   Tấn   10.000-30.000 3Than an-tra-xít (antraxit) Tấn 20.000-50.000 Than mỡ 4 Than đá khác Tấn 10.000-30.000 Tấn 10.000-30.000 III 3Dung dịch Hydro-chloro-fluorocarbon (HCFC) IV Túi ni lông thuộc diện chịu thuế kg 1.000-5.000 kg 30.000-50.000 STT Hàng hóa Company Logo 7.5 Thuế bảo vệ môi trường: STT Hàng hóa Mức thuế Đơn vị tính (đồng/1 đơn vị hàng hóa) V Thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng kg 500-2.000 VI Thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử 4dụng kg 1.000-3.000 VII Thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại hạn 3chế sử dụng kg 1.000-3.000 VIII Thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng kg 1.000-3.000 Company Logo Mức thuế tuyệt đối HÀNG HÓA I Xăng, dầu, mỡ nhờn Xăng, trừ etanol Nhiên liệu bay Dầu diezel Dầu hỏa Dầu mazut Dầu nhờn Mỡ nhờn II Than đá Than nâu ĐVT MỨC THUẾ Lít Lít Lít Lít Lít Lít Kg 1.000 1.000 500 300 300 300 300 Tấn 10.000 Mức thuế tuyệt đối Than an - tra - xít (antraxit) Than mỡ Than đá khác III Dung dịch Hydro-chloro-fluorocarbon (HCFC) Tấn Tấn Tấn Kg 20.000 10.000 10.000 4.000 IV Túi ni lông thuộc diện chịu thuế V Thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế SD VI Thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế SD VII Thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng Kg Kg Kg Kg 40.000 500 1.000 1.000 VIII Thuốc khử trùng kho thuộc HCSD Kg 1.000 Thời điểm tính thuế Hàng hóa SX bán ra, trao đổi, tặng cho, khuyến mại, quảng cáo Thời điểm chuyển giao quyền sở hữu quyền sử dụng hàng hóa Hàng hóa sản xuất đưa vào tiêu dùng nội Thời điểm đưa hàng hóa vào sử dụng Hàng hóa nhập Thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, trừ xăng dầu nhập để bán Xăng, dầu sản xuất nhập để bán Thời điểm doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng, dầu bán 16 7.5 Thuế bảo vệ môi trường: 7.5.71Khai thuế, tính thuế, nộp thuế - Đối với hàng hóa sản xuất bán ra, trao đổi, tiêu dùng nội bộ, tặng cho thực theo tháng theo quy định pháp luật quản lý thuế - Đối với hàng hóa nhập thực thời điểm với khai thuế nộp thuế nhập Thuế bảo vệ môi trường nộp lần hàng hóa sản xuất nhập Company Logo 7.5 Thuế bảo vệ môi trường: 7.5.81Hoàn thuế - Hàng hóa nhập lưu kho, lưu bãi cửa chịu giám sát quan Hải quan tái xuất nước ngoài; - Hàng hóa nhập để giao, bán cho nước thông qua đại lý Việt Nam; xăng, dầu bán cho phương tiện vận tải hãng nước tuyến đường qua cảng Việt Nam 3phương tiện vận tải Việt Nam tuyến đường vận tải quốc tế theo quy định pháp luật; Company Logo 7.5 Thueá bảo vệ môi trường: 7.5.81Hoàn thuế - Hàng hóa tạm nhập để tái xuất theo phương thức kinh doanh hàng tạm nhập, tái xuất - Hàng hóa nhập người nhập tái xuất nước ngoài; - Hàng hóa tạm nhập để tham gia hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm theo quy định pháp luật tái xuất nước Company Logo LOGO ... chịu thuế 3. 2 .3 Căn tính thuế 3. 2.4 Thời điểm xác định thuế BVMT 3. 2.5 Phương pháp tính thuế 3. 2.6 Đăng ký, kê khai, nộp thuế 3. 2.7 Hoàn thuế 7.5.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò Khái niệm Thuế. .. hóa nhập thực thời điểm với khai thuế nộp thuế nhập Thuế bảo vệ môi trường nộp lần hàng hóa sản xuất nhập Company Logo 7.5 Thuế bảo vệ môi trường: 7.5.81Hoàn thuế - Hàng hóa nhập lưu kho, lưu... chịu thuế, người nhận ủy thác nhập tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm đầu mối thu mua 7.5 Thuế bảo vệ môi trường: 7.5.61 Căn tính thuế: số lượng hàng hóa tính thuế mức thuế tuyệt đối Mức thuế môi
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong 3 thuế Bảo vệ môi trướng, Chuong 3 thuế Bảo vệ môi trướng, Chuong 3 thuế Bảo vệ môi trướng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay