Vận dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học môn khoa học lớp 5 ở tiểu học

70 19 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:19

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC - - NGUYỄN THU HƢƠNG VẬN DỤNG MỘT SỐ KĨ THUÂT DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC LỚP Ở TIỂU HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học HÀ NỘI – 2017 LỜI CẢM ƠN Lời em xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn kính trọng sâu sắc tới TS Nguyễn Thị Hƣơng - Giảng viên khoa Giáo dục Mầm Non - ngƣời tận tình hƣớng dẫn em suốt trình tiến hành thực khoá luận Cô mở cho em vấn đề khoa học, hƣớng em vào nghiên cứu lĩnh vực thiết thực bổ ích, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cho em học tập nghiên cứu Em xin thể kính trọng lòng biết ơn đến quý thầy cô giáo trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2, thầy cô giáo khoa Giáo dục Tiểu học thầy cô giáo tổ môn phƣơng pháp dạy học Tự nhiên Xã hội, Ban Giám hiệu quý thầy cô giáo em học sinh trƣờng Tiểu học Duyên Hải (TP Lào Cai) tạo điều kiện giúp đỡ em thực hoàn thành tốt khoá luận tốt nghiệp Trong trình nghiên cứu, không tránh khỏi thiếu sót hạn chế Kính mong đƣợc đóng góp ý kiến thầy cô giáo bạn để đề tài đƣợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Xuân Hòa, ngày 18 tháng năm 2017 Sinh viên Nguyễn Thu Hƣơng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Những kết số liệu khoá luận chƣa đƣợc công bố dƣới hình thức Tôi xin chịu trách nhiệm cam đoan Xuân Hòa, ngày 18 tháng năm 2017 Sinh viên Nguyễn Thu Hƣơng MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tƣợng khách thể nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phạm vi nghiên cứu Cấu trúc khóa luận PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC VẬN DỤNG MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC LỚP Ở TIỂU HỌC 1.1 Một số vấn đề lí luận kĩ thuật dạy học 1.2 Một số vấn đề lí luận kĩ thuật dạy học tích cực 1.3 Môn Khoa học lớp Tiểu học 17 1.4 Đặc điểm học sinh tiểu học 22 1.5 Sự phù hợp việc vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực dạy học môn Khoa học lớp 26 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VIỆC VẬN DỤNG MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC TRONG DẠY HỌC KHOA HỌC LỚP Ở TIỂU HỌC 30 2.1 Nhận thức giáo viên kĩ thuật dạy học tích cực 30 2.2 Thực trạng vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực dạy học môn Khoa học lớp 34 CHƢƠNG 3: VẬN DỤNG MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC LỚP Ở TIỂU HỌC 41 3.1 Nguyên tắc vận dụng số kĩ thuật dạy học dạy học môn khoa học lớp 41 3.2 Đề xuất quy trình vận dụng số kĩ thuật dạy học tích cực để dạy học môn Khoa học lớp 42 3.3 Thiết kế hoạt động có vận dụng số kĩ thuật dạy học tích cực môn Khoa học lớp Tiểu học 44 KẾT LUẬN 58 PHIẾU ĐIỀU TRA 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Ngày nay, nhiều thành tựu khoa học công nghệ xuất cách ất ngờ đổi cách nhanh chóng Theo hệ thống giáo dục đặt yêu cầu cần phải đổi cách toàn diện Trong đó, kĩ thuật dạy học khía cạnh cần đƣợc vận dụng, đƣợc đổi để đáp ứng nhu cầu đổi hệ thống giáo dục quốc dân Kĩ thuật dạy học biện pháp, cách thức hoạt động giáo viên học sinh để giải nhiệm vụ học tập Kĩ thuật dạy học có vai trò to lớn trình dạy học, phƣơng tiện hỗ trợ giáo viên tổ chức hoạt động học tập, khơi gợi, tạo hứng thú cho học sinh Đồng thời, kĩ thuật dạy học tạo điều kiện cho học sinh đƣợc trải nghiệm, đƣợc tham gia, đƣợc hợp tác với bạn lớp để giải nhiệm vụ học tập Việc vận dụng kĩ thuật dạy học cần thiết Tuy nhiên, việc vận dụng nhƣ để mang lại hiệu cao điều quan trọng Hiện nay, đổi giáo dục đòi hỏi không trang bị cho học sinh kiến thức mà phải bồi dƣỡng, hình thành học sinh tính động, óc tƣ duy, sáng tạo, kĩ thực hành, áp dụng… Bởi vậy, việc vận dụng kĩ thuật dạy học phải hƣớng đến phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh Kĩ thuật dạy học tích cực kĩ thuật dạy học có tác dụng phát huy tính tích cực học sinh Nó tạo điều kiện cho học sinh đƣợc học tập, trải nghiệm, tăng tính tích cực, chủ động, sáng tạo cho học sinh Ngoài ra, kĩ thuật dạy học tích cực giúp học sinh đƣợc rèn luyện kĩ làm việc cá nhân, nhóm, lớp cách linh hoạt, hiệu Việc vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực dạy học đƣợc sử dụng từ sớm nhiều nƣớc giới mang lại hiệu cao Ở Việt Nam, việc vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực đƣợc vận dụng từ lâu nhƣng chƣa đƣợc sử dụng vận dụng cách linh hoạt, hợp lý; phận giáo viên chƣa nhận thấy hết đƣợc vai trò kĩ thuật dạy học tích cực hoạt động giảng dạy, hiệu kĩ thuật dạy học tích cực mang lại … Vì mà chất lƣợng dạy học chƣa đƣợc nâng cao Do đó, vấn đề cấp thiết đặt ngƣời giáo viên phải hiểu biết vận dụng cách linh hoạt, hợp lý kĩ thuật dạy học tích cực vào học cho đem lại hiệu cao cho học, cho học sinh Môn Khoa học lớp có vai trò quan trọng việc cung cấp cho học sinh nội dung đa dạng, phong phú tự nhiên xã hội, đƣợc bao hàm chủ đề Con ngƣời sức khoẻ, Vật chất lƣợng, Thực vật động vật, Môi trƣờng tài nguyên thiên nhiên Đặc biệt với môn học này, giáo viên phải hình thành đƣợc học sinh niềm tin khoa học Muốn vậy, đòi hỏi giáo viên phải tổ chức hoạt động học tập hƣớng tới việc chiếm lĩnh tri thức, rèn luyện kĩ học tập cho học sinh Bởi vậy, xuất phát từ lý nên chọn đề tài nghiên cứu: “Vận dụng số kĩ thuât dạy học tích cực dạy học môn khoa học lớp Tiểu học” nhằm mặt xây dựng sở khoa học cho đề tài, mặt khác góp phần giải khó khăn, vƣớng mắc trình dạy học Mục đích nghiên cứu Đề xuất quy trình vận dụng số kĩ thuật dạy học tích cực dạy học môn Khoa học lớp Đối tƣợng khách thể nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Việc vận dụng số kĩ thuật dạy học tích cực dạy học Khoa học lớp - Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học Khoa học lớp Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lí luận liên qua đến việc vận dụng số kĩ thuật dạy học tích cực dạy học môn Khoa học lớp + Nghiên cứu khái niệm: kĩ thuật dạy học, kĩ thuật dạy học tích cực + Nghiên cứu quy trình vận dụng kĩ thuật dạy học - Nghiên cứu sở thực tiễn việc vận dụng số kĩ thuật dạy học tích cực dạy học môn Khoa học lớp + Nghiên cứu nhận thức giáo viên kĩ thuật dạy học tích cực + Nghiên cứu thực trạng dạy học môn Khoa học lớp + Nghiên cứu việc vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực dạy học Khoa học lớp - Đề xuất quy trình vận dụng số kĩ thuật dạy học tích cực dạy học môn Khoa học lớp Tiểu học Phƣơng pháp nghiên cứu a Phương pháp nghiên cứu tài liệu Căn vào mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài, thu thập, sƣu tầm số tài liệu, sách báo, tạp chí, công trình nghiên cứu khoa học, thông tin mạng Internet nhƣ tài liệu liên quan nhƣ sách giáo khoa, sách giáo viên để phục vụ cho việc nghiên cứu b Phương pháp điều tra Để nâng cao hiệu quả, tính xác đề tài nghiên cứu, sử dụng phƣơng điều tra để thu thập số liệu, thông tin sở phân tích, xử lý số liệu, đối chiếu với nội dung đề tài nghiên cứu c Phương pháp xử lý số liệu Trên sở thông tin thu thập đƣợc, tiến hành thống kê, xử lý số liệu nhằm làm sở, dẫn chứng cho đề tài nghiên cứu đƣợc chặt chẽ, thuyết phục Giả thuyết khoa học Nếu đề xuất đƣợc quy trình vận dung số kĩ thuật dạy học tích cực dạy học môn Khoa học lớp phù hợp với đối tƣợng học sinh, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh mang lại hiệu cao dạy học, tạo điều kiện cho học sinh phát triển lực tiềm ẩn, chiếm lĩnh tri thức khoa học, hình thành kĩ cách dễ dàng Đồng thời nâng cao chất lƣợng dạy học môn Khoa học lớp nói riêng môn học khác Tiểu học nói chung Phạm vi nghiên cứu - Giới hạn nội dung nghiên cứu: Việc vận dụng số kĩ thuật dạy học tích cực dạy học môn Khoa học lớp Tiểu học - Giới hạn địa bàn nghiên cứu: Đề tài tập trung tìm hiểu thực trạng việc vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực dạy học môn Khoa học lớp Trƣờng Tiểu học Duyên Hải – Thành phố Lào Cai Cấu trúc khóa luận - Phần 1: Phần Mở đầu - Phần 2: Phần Nội dung Chƣơng 1: Cơ sở lí luận việc vận dụng số kĩ thuật dạy học tích cực dạy học môn Khoa học lớp Tiểu học Chƣơng 2: Cơ sở thực tiễn việc vận dụng số kĩ thuật dạy học dạy học Khoa học lớp Tiểu học Chƣơng 3: Vận dụng số kĩ thuật dạy học tích cực dạy học Khoa học lớp Tiểu học - Phần 3: Kết luận PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC VẬN DỤNG MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC LỚP Ở TIỂU HỌC 1.1 Một số vấn đề lí luận kĩ thuật dạy học 1.1.1 Khái niệm kĩ thuật dạy học - Theo cố Giáo sƣ Nguyễn Ngọc Quang: “ Học trình tự giác, tích cực, tự chiếm lĩnh khái niệm khoa học (nội dung học), dƣới điều khiển sƣ phạm giáo viên” - “Dạy điều khiển tối ƣu hoá trình ngƣời học chiếm lĩnh nội dung học, cách phat triển hình thành nhân cách (năng lực, phẩm chất)” - “ Dạy học hai mặt trình tác động qua lại, bổ sung cho nhau, quy định lẫn nhau, thâm nhập vào thông qua hoạt động cộng tác nhằm tạo cho ngƣời học khả phát triển trí tuệ, góp phần hoàn thiện nhân cách” - Theo Count Rumford, 1796: “ Kĩ thuật ứng dụng khoa học để phục vụ nhu cầu sống” - Theo Sam Florman, 1976: “ Kĩ thuật nghệ thuật khoa học việc định thực tế” - Theo từ điển Tiếng Việt: “ Kĩ thuật biện pháp, phƣơng thức sử dụng lĩnh vực hoạt động ngƣời”  Nhƣ ta thấy rằng, khái niệm kĩ thuật đƣợc sử dụng chủ yếu lĩnh vực khoa học công nghệ, ví dụ nhƣ: kĩ thuật khí, kĩ thuật hóa học… Theo quan điểm cá nhân tôi, kĩ thuật giáo dục biện pháp, thủ thuật, cách thức mà ngƣời giáo viên sử dụng để đƣa Không tiếp xúc với kim tiêm sử dụng - Giáo viên yêu cầu đại diện nhóm trình bày - Giáo viên nhóm khác nhận xét, bổ sung, chỉnh sửa…  Bước 4: Thực kế hoạch dạy học Giáo viên tiến hành tổ chức dạy học trƣớc lớp theo giáo án thiết kế theo tiến trình tổ chức học: - Khởi động - Bài mới: Gồm hoạt động 1, 2, nhƣ giáo án - Củng cố  Bước 5: Kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh - Giáo viên hỏi học sinh : Hôm em học đƣợc gì? - Qua học em học đƣợc điều gì? - Tùy vào câu trả lời học sinh mà giáo viên đánh giá đƣợc kết học tập học sinh hiệu việc vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực học 51 BÀI 66: TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƢỜI ĐẾN MÔI TRƢỜNG ĐẤT  Bước 1: Xác định vấn đề - Học sinh nêu đƣợc nguyên nhân dẫn đến việc đất ngày ị thu hẹp - Học sinh phân tích đƣợc nguyên nhân dẫn đến môi trƣờng đất trồng ngày ị thu hẹp thoái hoá - Học sinh có thái độ yêu môi trƣờng thiên nhiên, sống hoà hợp với thiên nhiên  Bước 2: Lựa chọn kĩ thuật dạy học - Hoạt động 1: Kĩ thuật lƣợc đồ xƣơng cá - Hoạt động 2: Kĩ thuật XYZ  Bước 3: Xây dựng kế hoạch dạy học Hoạt động giáo viên học sinh Hoạt động 1: Nguyên nhân dẫn đến việc đất trồng ngày bị thu hẹp (Kĩ thuật lƣợc đồ xƣơng cá) - Giáo viên cho học sinh quan sát hình minh hoạ 1,2 trang 136 sách giáo khoa trả lời câu hỏi : Theo ạn, hình cho iết ngƣời sử dụng đất trồng vào việc gì? - Học sinh quan sát tranh trả lời câu hỏi: Hình hình địa điểm Trƣớc ngƣời sử dụng đất để trồng trọt, xung quanh có nhiều cối Hiện nay, diện tích đất trồng hai ên sông ngày trƣớc đƣợc sử dụng làm đất ở, khu công nghiệp, chợ… - Giáo viên chia lớp thành nhóm, nhóm người Giáo viên yêu cầu học sinh điểm danh từ đến Phân chia tổ trưởng, thư kí, phát đồ dùng cho học sinh - Giáo viên nêu nhiệm vụ: Vẽ sơ đồ tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến thay đổi nhu cầu sử dụng đất ( Thời gian 10 phút) 52 - Học sinh làm việc cá nhân: Suy nghĩ, viết ý kiến vào mảnh giấy Do dân số tăng Do khoa học kĩ thuật phát triển Do đời sống ngƣời ngày đƣợc nâng cao Đô thị hóa ngày mở rộng … - Học sinh làm việc nhóm: Nhóm trƣởng tổng hợp kết quả, vẽ hình xƣơng cá to khổ giấy lớn Dựa vào ý kiến chia sẻ thành viên, nhóm thực khổ giấy - Giáo viên yêu cầu đại diện nhóm trình bày - Giáo viên nhóm khác nhận xét, bổ sung, chỉnh sửa… - Giáo viên hỏi: Ở địa phƣơng em, nhu cầu sử dụng đất thay đổi nhƣ nào? - Học sinh trả lời: Thêm nhiều hộ dân Xây dựng nhà máy, xí nghiệp, khu chế tạo Xây dựng khu vui chơi, giải trí Mở rộng đƣờng -Giáo viên tổ chức cho học sinh rút kết luận: Có nhiều nguyên nhân dẫn đến đất trồng ngày ị thu hẹp Nhƣng nguyên nhân dân số tăng nhanh, ngƣời cần nhiều diện tích để Ngoài ra, ngày với tiến ộ khoa học kĩ thuật, đời sống ngƣời đƣợc nâng cao cần diện tích đất vào việc khác nhƣ thành lập khu vui chơi giải trí, phát triển công nghiệp, giao thông 53 Hoạt động 2: Nguyên nhân dẫn đến việc đất trồng ngày suy thoái (Kĩ thuật XYZ) - Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát hình minh hoạ 3,4 trang 137 trả lời câu hỏi phiếu tập PHIẾU BÀI TẬP 1/Nêu tác hại việc sử dụng phân …………………………………… ón hoá học, thuốc trừ sâu… môi trƣờng đất …………………………………… 2/Nêu tác hại rác thải …………………………………… môi trƣờng đất - …………………………………… Học sinh trả lời câu hỏi phiếu tập PHIẾU BÀI TẬP 1/Nêu tác hại việc sử dụng phân Việc sử dụng phân ón hoá học, ón hoá học, thuốc trừ sâu… thuốc trừ sâu làm cho môi trƣờng đất môi trƣờng đất trồng ị suy thoái Đất trồng ị ô nhiễm không tơi xốp, màu mỡ nhƣ sử dụng phân chuồng, phân ắc, phân xanh 2/Nêu tác hại rác thải Rác thải làm cho môi trƣờng đất ị ô môi trƣờng đất nhiễm, suy thoái - Giáo viên chia lớp thành nhóm, nhóm người Giáo viên yêu cầu học sinh điểm danh từ đến Phân chia tổ trưởng, thư kí, phát đồ dùng cho học sinh 54 - Giáo viên đưa yêu cầu: Nêu nguyên nhân dẫn đến việc đất trồng ngày ị suy thoái X: người; Y: ý kiến; Z: phút/ người - Học sinh làm việc cá nhân: Học sinh trình bày ý kiến tác dụng mặt trời tự nhiên Thành viên Vất rác ừa ãi làm ảnh hƣởng đến môi trƣờng đất …… Thành viên Dùng phân hóa học để bón … Thành viên Chôn rác xuống lòng đất …… Thành viên Dùng thuốc trừ sâu … - Học sinh làm việc nhóm: Nhóm trưởng tổng hợp ý kiến thành viên thành ý kiến chung cá nhóm Vất rác ừa ãi làm ảnh hƣởng đến môi trƣờng đất Dùng phân hóa học để bón Chôn rác xuống lòng đất Dùng thuốc trừ sâu - Giáo viên yêu cầu đại diện nhóm trình bày - Giáo viên nhóm khác nhận xét, bổ sung, chỉnh sửa… - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc mục Bạn cần biết trang 137 SGK 55 Hoạt động 3: Chia sẻ thông tin - Giáo viên tổ chức cho học sinh đọc báo nói tranh sưu tầm tác động người đến môi trường đất hậu việc - Giáo viên nhận xét  Bước 4: Thực kế hoạch dạy học Giáo viên tiến hành tổ chức dạy học trƣớc lớp theo giáo án thiết kế theo tiến trình tổ chức học: - Khởi động - Bài mới: Gồm hoạt động 1, 2, nhƣ giáo án - Củng cố  Bước 5: Kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh - Giáo viên hỏi học sinh : Hôm em học đƣợc gì? - Qua học em học đƣợc điều gì? - Tùy vào câu trả lời học sinh mà giáo viên đánh giá đƣợc kết học tập học sinh hiệu việc vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực học 56 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn việc vận dụng số kĩ thuật dạy học dạy học môn Khoa học lớp Tiểu học, vận dụng vào thiết kế quy trình vận dụng kĩ thuật dạy học môn Khoa học với ƣớc, nhằm phát huy tính tích cực học tập nâng cao chất lƣợng kiến thức học sinh Để thiết kế quy trình vận dụng kĩ thuật dạy học môn Khoa học lớp 5, tìm hiểu kĩ thuật dạy học tích cực, vai trò, cách thức tổ chức,… từ xây dựng quy trình vận dụng cho phù hợp với mục tiêu chƣơng trình ài học Trên sở quy trình đƣợc thiết kế, vận dụng để thiết kế số giáo án có sử dụng số kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động học sinh chƣơng trình Khoa học lớp 57 KẾT LUẬN Nghiên cứu đề tài “ Vận dụng số kĩ thuật dạy học tích cực dạy học môn Khoa học lớp Tiểu học” nghiên cứu tìm hiểu rõ sở việc vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực Qua trình nghiên cứu lí luận, thực trạng thực nghiệm cách thức vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực vào số môn Khoa học lớp đạt đƣợc kết sau: Thứ nhất, đề tài nghiên cứu đƣợc sâu số vấn đề lý luận liên quan đến việc vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực dạy học môn Khoa học lớp Tiểu học Qua việc nghiên cứu lý luận sâu sắc số vấn đề lý luận, giáo viên nắm bắt đƣợc đặc điểm học sinh, từ giáo viên tổ chức hoạt động dạy học đƣợc tốt vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực vào hoạt động dạy học cách hợp lý Thứ hai, qua trình điều tra tìm hiểu đƣợc thực trạng vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực Hiện nay, giáo viên tiểu học nhận thức đƣợc quan trọng cần thiết phải vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực vào môn học, học nhằm nâng cao chất lƣợng giảng dạy Tuy nhiên bên cạnh số giáo viên không vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực dạy học, dƣờng nhƣ họ “ trung thành” với phƣơng pháp dạy học truyền thống tâm lí ngại chuẩn bị đồ dùng dạy học Các kĩ thuật dạy học tích cực đòi hỏi giáo viên phải tốn thời gian chuẩn bị đồ dùng phải có kĩ trình tổ chức hoạt động học tập cho học sinh Nhƣng ngƣợc lại, giáo viên biết cách tổ chức theo cách vận dụng mà đề xuất làm học thêm phong phú, sinh động, tạo hứng thú tăng tích cực học tập học sinh qua nâng cao chất lƣợng dạy học 58 Thứ a, đề tài đƣa đƣợc cách áp dụng số kĩ thuật dạy học tích cực vào số môn Khoa học lớp Việc giúp giáo viên có thêm số cách thức để vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực giảng dạy Tuy nhiên, học, hoạt động có kiến thức khác nhau; vậy, ngƣời giáo viên cần biết lựa chọn, vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực cho phù hợp nâng cao đƣợc hiệu học Thứ tƣ, qua đề tài nghiên cứu, đề xuất đƣợc cách thức vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực theo hƣớng phát huy tính tích cực học sinh Để vận dụng hiệu kĩ thuật dạy học tích cực giáo viên cần lƣu ý số vấn đề sau:  Nắm chất tác dụng kĩ thuật dạy học tích cực để vận dụng cho phù hợp  Cần nắm đƣợc đặc điểm tâm sinh lý học sinh tiểu học  Cần xây dựng, thiết kế giáo án có vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực phải phù hợp với nội dung học  Cần chuẩn bị cách nghiêm túc, đầy đủ đồ dùng dạy học có liên quan trƣớc dạy để không ảnh hƣởng đến trình dạy học  Giáo viên cần nắm đối tƣợng giảng dạy theo học lực để áp dụng kĩ thuật tích cực cho phù hợp Những lƣu ý giúp giáo viên hạn chế mắc lỗi trình dạy học có vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực làm hiệu kĩ thuật đƣợc tăng lên Việc tạo hứng thú tăng hiệu quả, chất lƣợng dạy học Tiểu học vô cần thiết, không riêng với môn Khoa học mà cần thiết tất môn học khác Vì giáo viên nay, đặc biệt hệ giáo viên trẻ cần tích cực trình dạy học cách vận dụng linh hoạt kĩ thuật dạy học tích cực 59 Tuy cố gắng nhiều trình hoàn thành đề tài nghiên cứu chắn không tránh khỏi sai sót định nội dung nhƣ cách trình ày, cách diễn đạt Chúng mong đƣợc góp ý chân thành thầy cô bạn để đề tài nghiên cứu đƣợc hoàn thiện 60 PHIẾU ĐIỀU TRA Họ tên giáo viên:…………………………………………………………… Trƣờng:………………………………………………………………………… Xin thầy (cô) cho biết ý kiến vấn đề sau: Đánh dấu x vào ô thầy (cô) lựa chọn Câu 1: Theo thầy cô, kĩ thuật dạy học tích cực gì?  Kĩ thuật dạy học tích cực biện pháp, cách thức hành động giáo viên học sinh tình hành động nhỏ nhằm thực điều khiển trình dạy học  Kĩ thuật dạy học tích cực phƣơng pháp, hành động giáo viên học sinh tình hành động nhỏ nhằm thực điều khiển trình dạy học  Kĩ thuật dạy học tích cực hoạt động giáo viên học sinh trình học Câu 2: Các kĩ thuật dạy học tích cực mà thầy (cô) thƣờng vận dụng ? (có thể chọn nhiều đáp án)  Kĩ thuật mảnh ghép  Kĩ thuật khăn trải bàn  Kĩ thuật sơ đồ tƣ  Kĩ thuật ổ bi  Kĩ thuật lƣợc đồ xƣơng cá  Kĩ thuật tia chớp  Kĩ thuật XYZ  Kĩ thuật KWL  Kĩ thuật phòng tranh  Kĩ thuật 3x3  Khác 61 Câu 3: Theo thầy (cô): Trong dạy học môn Khoa học lớp có cần thiết phải vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực hay không?  Rất cần thiết  Cần thiết  Bình thƣờng  Không cần thiết Câu 4: Thầy (cô) cho biết: Thái độ học sinh đƣợc học Khoa học có vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực?  Rất sôi nổi, hứng thú  Bình thƣờng  Thờ ơ, không quan tâm Câu 5: Thầy (cô) cho biết mức độ vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực trình dạy học môn Khoa học lớp STT Kĩ thuật dạy học tích cực Kĩ thuật mảnh ghép Kĩ thuật khăn trải bàn Kĩ thuật sơ đồ tƣ Kĩ thuật ổ bi Kĩ thuật lƣợc đồ xƣơng cá Kĩ thuật tia chớp Kĩ thuật XYZ Kĩ thuật KWL Kĩ thuật phòng tranh 10 Kĩ thuật 3x3 11 …… Thƣờng xuyên 62 Mức độ vận dụng Thỉnh Hiếm thoảng Chƣa TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo (2002), Chương trình Tiểu học, NXB Giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo (2006), Đổi phương pháp dạy học Tiểu học, Dự án phát triển giáo viên Tiểu học, NXB Giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo Dự án Việt – Bỉ (2010), Dạy học tích cực số phương pháp kĩ thuật dạy học, Hà Nội, NXB Đại học Sƣ phạm Bộ Giáo dục Đào tạo, Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn Khoa học lớp 5, Dự án mô hình trường học Việt Nam, NXB Giáo dục Bùi Phƣơng Nga (CB), Lƣơng Việt Thái (2008), Khoa học 5, Hà Nội, NXB Giáo dục Đặng Thành Hƣng (2002), Dạy học đại, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Đặng Thành Hƣng (2016), Dạy học Khoa học Tiểu học theo hướng tìm tòi thực nghiệm, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 132 tháng 9, tr 42 – 45 Đặng Vũ Hoạt, Phó Đức Hòa (1997), Giáo dục Tiểu học, NXB Giáo dục, Hà Nội Geoffrey Petty (1998), Dạy học ngày nay, NXB Stanley thornes 10 Hoàng Phê (1988), Từ điển Tiếng Việt, Hà Nội, NXB Khoa học xã hội 11 Http://tieuhoc.moet.gov.vn 12 Jean Piaget (2001), Tâm lý học giáo dục học, NXB Giáo dục, Hà Nội 13 Kharlamov, L.F (1978), Phát huy tính tích cực học tập học sinh nào, NXBGD Hà Nội 14 Kruchesky, V.A (1981), Những sở tâm lý học sư phạm, NXB Giáo dục, Hà Nội 15 Lê Văn Hồng (1997), Tâm lý học lứa tuổi tâm lý học sư phạm, NXB Giáo dục 63 16 Lê Văn Phớt (2002), Nghiên cứu đổi phương pháp dạy học cấp tiểu học THCS nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục 17 Lê Văn Trƣởng (CB), (2007), Tự nhiên - xã hội phương pháp dạy học Tự nhiên - Xã hội, NXB Giáo dục 18 Levitov A.D (1971), Tâm lý học trẻ em tâm lý học sư phạm, NXB Giáo dục, Hà Nội 19 Lƣu Xuân Mới (2003), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Đại học Sƣ phạm, Hà Nội 20 Nguyễn Kỳ (CB), (1995), Phương pháp giáo dục tích cực lấy người học làm trung tâm, NXBGD Hà Nội 21 Nguyễn Lăng Bình (CB), (2010), Dạy học tích cực – số phương pháp kĩ thuật dạy học, NXB Đại học Sƣ Phạm 22 Nguyễn Ngọc Quang (1989), Lý luận dạy học đại cương, Trƣờng quản lý cán TW1 23 Nguyễn Thƣợng Giao (2004), Giáo trình phương pháp dạy học Tự nhiên Xã hội, NXB ĐHSP Hà Nội 24 Petrovxki A.V (1992), Tâm lý học lứa tuổi tâm lý học sư phạm, NXB Giáo dục, Hà Nội 25 Phạm Thu Hà (2011), Thiết kế giảng Khoa học 5, Hà Nội, NXB Hà Nội 26 Phan Trọng Ngọ (2005), Dạy học phương pháp dạy học nhà trường, NXB Đại học Sƣ phạm, Hà Nội 27 Phan Trọng Ngọ (CB), Dƣơng Diệu Hoa, Nguyễn Thị Mùi (2000), Tâm lý học hoạt động khả ứng dụng vào lĩnh vực dạy học, NXB ĐHQG Hà Nội 28 Trần Bá Hoành (1996), Phương pháp tích cực, Tạp chí Giáo dục, số 3/1996 64 29 Vũ Thị Nho (1996), Sự thích nghi với hoạt động học tập học sinh Tiểu học, Đề tài KHCN cấp Bộ, Viện KHGD 30 Weinert F.E (1998), Sự phát triển nhận thức học tập giảng dạy, NXB Giáo dục, Hà Nội 65 ... 34 CHƢƠNG 3: VẬN DỤNG MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC LỚP Ở TIỂU HỌC 41 3.1 Nguyên tắc vận dụng số kĩ thuật dạy học dạy học môn khoa học lớp 41... xuất quy trình vận dụng số kĩ thuật dạy học tích cực để dạy học môn Khoa học lớp 42 3.3 Thiết kế hoạt động có vận dụng số kĩ thuật dạy học tích cực môn Khoa học lớp Tiểu học 44... TRONG DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC LỚP Ở TIỂU HỌC 1.1 Một số vấn đề lí luận kĩ thuật dạy học 1.2 Một số vấn đề lí luận kĩ thuật dạy học tích cực 1.3 Môn Khoa học lớp Tiểu học
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học môn khoa học lớp 5 ở tiểu học, Vận dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học môn khoa học lớp 5 ở tiểu học, Vận dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học môn khoa học lớp 5 ở tiểu học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay