Buoc 6 vi du KHHD

3 23 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:13

Mẫu 1: Kế hoạch hoạt động theo giải pháp Tên kế hoạch: Giải pháp 1: Tên hoạt động Thời gian Địa điểm (từ…đến…) Người chịu Người phối Người giám Nguồn lực Dự kiến kết trách nhiệm hợp sát cần thiết Thời gian Địa điểm (từ…đến…) Người chịu Người phối Người giám Nguồn lực Dự kiến kết trách nhiệm hợp sát cần thiết Hoạt động Công việc Công việc … Hoạt động Công việc Công việc … Giải pháp 2: Tên hoạt động Hoạt động Công việc Công việc … Hoạt động Công việc Công việc … Mẫu 2: Kế hoạch hoạt động theo thời gian Tháng Tuần Mục tiêu 1: Hoạt động Hoạt động Hoạt động … Mục tiêu 2: Hoạt động Hoạt động Hoạt động … Mục tiêu 3: Hoạt động Hoạt động Hoạt động … Tuần Tuần Tháng Tuần Tuần Tuần Tuần Tháng Tuần Tuần Tuần 10 Tuần 11 Tuần 12 Người chịu trách nhiệm Đơn vị, Giám cá nhân sát phối hợp Kinh phí dự kiến Mẫu 3: Kế hoạch hoạt động tổng hợp Tên kế hoạch: Mục tiêu: …………………………………………………………………………………………………………………………… 2………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Giải pháp: 1………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Số thứ tự … Tên hoạt động Thời gian Bắt đầu Kết thúc Địa điểm Người thực Người phối Người hợp giám sát Nguồn lực Dự kiến kết cần thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Buoc 6 vi du KHHD, Buoc 6 vi du KHHD, Buoc 6 vi du KHHD

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay