Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học toán cho học sinh lớp 5

52 56 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:12

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC ====== NGUYỄN THỊ NHI TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC TOÁN CHO HỌC SINH LỚP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Phƣơng pháp dạy học Toán Tiểu học Ngƣời hƣớng dẫn khoa học ThS LÊ THU PHƢƠNG HÀ NỘI - 2017 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn hƣớng dẫn, giúp đỡ thầy, cô giáo khoa Giáo dục Tiểu học tạo điều kiện thuận lợi cho trình làm khóa luận Đặc biệt, xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến cô Lê Thu Phƣơng, ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn, bảo tận tình để hoàn thành khóa luận Trong trình thực đề tài khóa luận, dù cố gắng nhƣng thời gian lực có hạn nên chƣa sâu khai thác hết đƣợc, nhiều thiếu xót hạn chế Vì vậy, mong nhận đƣợc tham gia đóng góp ý kiến thầy cô bạn Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, Tháng năm 2015 Sinh Viên Nguyễn Thị Nhi LỜI CAM ĐOAN Đề tài khóa luận: “Tổ chức hoạt động trải nghiệm dạy học Toán cho học sinh lớp 5” đƣợc thực dƣới hƣớng dẫn cô giáo Lê Thu Phƣơng Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng cá nhân Kết thu đƣợc đề tài hoàn toàn trung thực không trùng với kết nghiên cứu tác giả khác Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm! Hà Nội, tháng 04 năm 2017 Sinh viên Nguyễn Thị Nhi MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu NỘI DUNG CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC TOÁN CHO HỌC SINH LỚP 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Đặc điểm học sinh lớp 1.1.2 Hoạt động trải nghiệm 1.1.3 Dạy học chƣơng trình toán 12 1.2 Cơ sở thực tiễn 14 1.2.1 Thực trạng việc tổ chức hoạt động trải nghiệm dạy học toán cho học sinh lớp 1.2.2 Nguyên nhân thực trạng 17 Kết luận chƣơng 18 CHƢƠNG 2: CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC TOÁN CHO HỌC SINH LỚP 19 2.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 19 2.1.1 Nguyên tắc đảm bảo mục tiêu học 19 2.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính vừa sức 19 2.1.3 Nguyên tắc đảm bảo môi trƣờng để học sinh sáng tạo 20 2.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 20 2.1.5 Nguyên tắc đảm bảo thống vai trò chủ động học sinh vai trò định hƣớng giáo viên 20 2.2 Đề xuất biện pháp 21 2.2.1 Bồi dƣỡng nhận thức tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên 21 2.2.2 Bồi dƣỡng kỹ thiết kế tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên 22 2.2.3 Xây dựng kĩ cho học sinh 35 2.2.4 Chuẩn bị sở vật chất phục vụ, môi trƣờng cho hoạt động trải nghiệm 40 Kết luận chƣơng 42 KẾT LUẬN 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Giáo dục Tiểu học có vị trí đặc biệt quan trọng, bậc học tảng, giúp học sinh hình thành sở ban đầu cho phát triển đắn dài lâu đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ kĩ góp phần hình thành nhân cách ngƣời Các kiến thức kĩ môn toán có liên quan chặt chẽ với thực tiễn, phục vụ thiết thực cho sống có ứng dụng rộng rãi nhiều lĩnh vực khác khoa học công nghệ, sản xuất đời sống xã hội đại Nó thúc đẩy mạnh mẽ trình tự động hóa sản xuất trở thành công cụ thiết yếu cho ngành khoa học đƣợc coi chìa khóa phát triển Hiện nay, phát triển tri thức nhân loại ngày tăng, ngƣời dễ dàng tiếp nhận tri thức qua nhiều phƣơng tiện, xu hƣớng giáo dục thay đổi từ cách tiếp cận nội dung sang tiếp cận lực cho ngƣời học Việc dạy học không đơn hình thành tri thức cho học sinh mà quan trọng dạy cho em biết cách học, cách vận dụng kiến thức vào thực tiễn, từ hình thành cho học sinh lực, phát huy hết khả tƣ sáng tạo Một giải pháp giáo dục đại giúp định hƣớng phát huy tối đa lực ngƣời học tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo thực nguyên lí “học đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lí luận gắn liền với thực tiễn”; đồng thời, ngƣời học thấy đƣợc giá trị thực tiễn tri thức, kĩ năng, kĩ xảo học đƣợc, điều tạo động tích cực cho việc học Trong dạy học toán việc tổ chức hoạt động trải nghiệm tạo hội cho học sinh đƣợc chủ động tham gia vào tất khâu trình hoạt động từ việc huy động đƣợc tri thức cũ, kinh nghiệm cá nhân có liên quan đến tình học tập đặt Với tƣ cách chủ thể hoạt động, học sinh ngƣời trực tiếp đƣa ý kiến, phân tích, bày tỏ quan điểm, lựa chọn ý tƣởng hoạt động, tự đánh giá kết thân, nhóm bạn bè Từ học sinh nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ, tránh bị áp đặt hƣớng nhìn tạo hội đƣa giải pháp mang tính sáng tạo, mang dấu ấn cá nhân Trong vài năm gần nhà trƣờng Tiểu học bắt đầu ý tới việc tổ chức hoạt động trải nghiệm Tuy nhiên, việc tổ chức hoạt động trải nghiệm mang tính hình thức chƣa nắm rõ quy trình, hiểu đợn giản tổ chức hoạt động trải nghiệm nên dừng lại việc tham quan thực tế mà chƣa thực cụ thể môn học Và đặc biệt, môn toán đòi hỏi học sinh phải chủ động phân tích, tổng hợp, trừu tƣợng hóa, khái quát hóa cao so với môn học khác Song, em gặp phải nhiều khó khăn giải toán nhƣ: Kĩ đọc đề, phân tích đề hạn chế; kĩ nhận dạng toán nắm bƣớc giải dạng toán lúng túng; chƣa biết lập kế hoạch giải toán, tính toán gặp nhiều khó khăn Vì vậy, việc tổ chức hoạt động trải nghiệm nhà trƣờng Tiểu học cần thiết Để góp phần cho việc dạy học nội dung môn toán chƣơng trình lớp đạt hiệu quả, kết hợp với hiểu biết có điều mẻ lĩnh hội đƣợc, khuôn khổ cho phép đề tài khóa luận định chọn đề tài “Tổ chức hoạt động trải nghiệm dạy học toán cho học sinh lớp 5” Mục đích nghiên cứu Đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu việc tổ chức hoạt động trải nghiệm dạy học toán cho học sinh lớp Từ đó, góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học toán cho học sinh lớp nói riêng dạy học toán Tiểu học nói chung Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Những biện pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động trải nghiệm môn toán cho học sinh lớp Phạm vi nghiên cứu Trong dạy học môn Toán cho học sinh lớp Giả thuyết khoa học Nếu đề xuất đƣợc biện pháp để nâng cao hiệu việc tổ chức hoạt động trải nghiệm dạy học toán cho học sinh lớp theo hƣớng khai thác lực, sở trƣờng, lợi học tập học sinh nâng cao đƣợc chất lƣợng dạy học toán cho học sinh lớp nói riêng học sinh Tiểu học nói chung Nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu sở lý luận hoạt động trải nghiệm dạy học toán cho học sinh lớp - Tìm hiểu thực trạng nguyên nhân thực trạng việc tổ chức hoạt động trải nghiệm dạy học Toán cho học sinh lớp - Đề xuất biện pháp để nâng cao hiệu việc tổ chức hoạt động trải nghiệm dạy học toán cho học sinh lớp Phƣơng pháp nghiên cứu - Phƣơng pháp nghiên cứu lí luận - Phƣơng pháp quan sát - Phƣơng pháp điều tra: Tìm hiểu thực trạng việc dạy học toán lớp Cấu trúc khóa luận Ngoài phần mở đầu, mục lục, tài liệu tham khảo, khóa luận gồm chƣơng: - Chƣơng 1: Cơ sở lí luận thực tiễn việc tổ chức hoạt động trải nghiệm dạy học toán cho học sinh lớp - Chƣơng 2: Các biện pháp nâng cao hiệu hoạt động trải nghiệm dạy học toán cho học sinh lớp NỘI DUNG CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC TOÁN CHO HỌC SINH LỚP 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Đặc điểm học sinh lớp 1.1.1.1 Đặc điểm sinh lí Ở lớp 5, đặc điểm mặt thể trẻ phát triển toàn diện: Hệ thời kỳ phát triển mạnh nên em thích hoạt động, muốn tự khám phá, ƣa trải nghiệm thông qua nhiều hoạt động khác để thảo mãn ham muốn tò mò Do vậy, thiết kế hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho trẻ cần ý đảm bảo an toàn cho trẻ Hệ thần kinh cấp cao hoàn thiện mặt chức năng, tƣ em chuyển dần từ trực quan hành động sang tƣ hình tƣợng, tƣ trừu tƣợng Do đó, em hứng thú với câu đố, câu hỏi tình mà giáo viên đặt Điều kích thích lớn đến khả sáng tạo em Trẻ liên kết việc với thƣờng có ý tƣởng vô sáng tạo, độc giải vấn đề khiến ngƣời lớn bất ngờ Dựa vào chế sinh lý mà giáo viên thiết kế hoạt động nên hút em với câu hỏi mang tính gợi mở, khơi gợi trí tò mò nhằm phát triển tƣ trẻ Tuy nhiên, độ tuổi nói riêng nhƣ giai đoạn tiểu học nói chung, hệ xƣơng em nhiều mô sụn, xƣơng sống, xƣơng hông, xƣơng chân, xƣơng tay thời kỳ phát triển (thời kỳ cốt hoá) nên dễ bị cong vẹo, gẫy dập, Vì thế, hoạt động vui chơi, học tập, giáo viên cần phải ý quan tâm, hƣớng em tới hoạt động lành mạnh, an toàn mặt bên mặt đáy (8 phút) hình hộp chữ nhật - Học sinh thảo luận để đƣa cách làm: Diện tích mặt bên diện tích xung quanh - Các nhóm nhận xét cách làm nhóm bạn đƣa suy nghĩ cách làm nhóm Diện tích mặt đáy là: x = 40 (cm2) Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là: 104 + 40 x = 184 (cm2) Đáp số: 184 cm2 - Giáo viên chốt lại câu trả lời Bước 3: - Giáo viên yêu cầu học sinh - Học sinh thảo luận đƣa Rút thảo luận để đƣa cách tìm diện câu trả lời: Muốn tính công thức tích toàn phần hình hộp chữ diện tích toàn phần hình - Áp dụng nhật cách tổng quát hộp chữ nhật tính vào diện tích xung quanh cộng 33 học với diện tích hai đáy (3 phút) - Các nhóm nhận xét phần trình bày nhóm bạn Bước 4: - Giáo viên yêu cầu học sinh vận - Học sinh vận dụng công Vận dụng dụng công thức để tính diện tích thức để tính diện tích xung vào thực xung quanh hộp quà làm quanh hộp quà làm tiễn tập sách giáo khoa tập sách giáo khoa (5 phút) Bước 5: Khâu đánh giá đƣợc diễn Đánh giá suốt trình tiết học: (2 phút) - Học sinh đƣợc đánh giá trình trải nghiệm nhƣ ấp dụng bạn, từ phát huy việc làm tốt, khắc phục việc chƣa tốt - Giáo viên đánh giá kết trải nghiệm học sinh để em rút học cho thân giaó viên có thêm kinh nghiệm cách tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh: thêm (bớt) hoạt động, câu hỏi để trình học tập học sinh diễn thuận lợi 34 - Kĩ kiểm tra điều chỉnh hoàn thiện chương trình hoạt động Rà soát, kiểm tra lại nội dung trình tự việc, thời gian thực việc, xem xét tính hợp lý, khả thực kết cần đạt đƣợc Nếu phát sai sót bất hợp lý khâu nào, bƣớc nào, nội dung kịp thời điều chỉnh Cuối hoàn thiện thiết kế chƣơng trình hoạt động cụ thể hóa chƣơng trình bản, giáo án tổ chức hoạt động 2.2.3 Xây dựng kĩ cho học sinh Khi tham gia hoạt động trải nghiệm đòi hỏi học sinh phải huy động kiến thức, kĩ năng, phẩm chất lực tổng hợp để giải nhiệm vụ thực tiễn Có nhiệm vụ cá nhân, có nhiệm vụ đòi hỏi phải có hợp sức nhóm Các em phải bàn bạc, trao đổi, thống nhất, định Do vậy, điều quan trọng với giáo viên phải hƣớng dẫn em kĩ nhƣ: kĩ làm việc nhóm, kĩ lắng nghe phản hồi tích cực, kĩ ghi chép, thu thập xử lí thông tin, kĩ định Đồng thời xây dựng niềm tin học sinh Giáo viên tin tƣởng em giao việc cho em Học sinh có tin yêu giáo viên, tin yêu bạn tự tin chia sẻ với giáo viên bạn bè lớp suy nghĩ 2.2.3.1 Rèn luyện kĩ làm việc nhóm cho học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm - Kĩ thành lập nhóm Giáo viên hƣớng dẫn học sinh chia nhóm dựa vào số lƣợng công việc nội dung cần thảo luận, không gian cần thảo luận Nếu tổ chức hoạt động trải nghiệm lớp học chia nhóm đôi, nhóm ba, hay nhóm bốn, nhƣng tổ chức trời, số lƣợng công việc lớn chia nhóm có số lƣợng ngƣời lớn nhƣ nhóm tám, nhóm mƣời ngƣời 35 - Kĩ lập kế hoạch hoạt động nhóm Hƣớng dẫn học sinh xây dựng kế hoạch hoạt động cho nhóm rõ ràng, đầy đủ, đảm bảo cho thành viên chủ động có định hƣớng công việc nhóm Bản kế hoạch bao gồm: thứ tự công việc cần làm, nội dung công công việc, thời gian để hoàn thành công việc - Kĩ xây dựng nôi quy học tập nhóm Hƣớng dẫn học sinh thiết lập nội quy, nguyên tắc chung nhóm để thành viên thực hiện, đảm bảo quy củ nghiêm túc hoạt động nhóm Giáo viên đƣa nội quy nhóm bao gồm: Tôn trọng phân công công việc nhóm trƣởng, lắng nghe ý kiến không ngắt lời bạn, xây dựng đóng góp ý kiến tinh thần hợp tác, không nói chuyện làm việc riêng - Kĩ phân công nhiệm vụ rõ ràng, hợp lý Tùy vào khối lƣợng công việc, giáo viên hƣớng dẫn học sinh phân chia công việc nhƣ sau: Nhóm trƣởng điều hành nhóm; ngƣời giữ thời gian để báo cho nhóm biết khoảng thời gian có để thảo luận; thƣ kí ngƣời ghi chép tất công việc nhóm; ngƣời báo cáo để ngƣời báo, trình bày công việc sản phẩm nhóm mình, tất thành viên phải tham gia suy nghĩ đóng góp ý kiến - Kĩ thảo luận, trao đổi Giáo viên hƣớng dẫn học sinh để thảo luận trao đổi có hiệu cách: Yêu cầu thành viên nhóm cần có khả thuyết trình, diễn đạt vấn đề cho mạch lạc, thuyết phục, khả phản biện nhƣ khả lắng nghe tiếp thu ý kiến bạn - Kĩ nghiên cứu tài liệu Nghiên cứu tài liệu kĩ cần thiết để làm việc nhóm Giáo viên cần hƣớng dẫn học sinh nghiên cứu tài liệu cách hiệu nhƣ sau: 36 giúp học sinh huy động kiến thức, đánh giá, chọn lọc sau phân tích, tổng hợp ý kiến cần tìm Từ giúp cho học sinh giải công việc nhóm nhanh chóng - Kĩ tự kiểm tra đánh giá Để hoạt động nhóm hiệu giáo viên cần hƣớng dẫn học sinh tự kiểm tra, đánh giá hoạt động nhóm để tự điều chỉnh kịp thời cách: Biểu dƣơng thành viên tích cực, phê bình thành viên thiếu ý thức tự đánh giá mặt tốt để nhóm phát huy hạn chế để có biện pháp khắc phục 2.2.3.2 Rèn luyện kĩ ghi chép cho học sinh Ghi chép kĩ mà học sinh cần biết Việc liên tục ghi chép học giúp trẻ ghi nhớ thông tin lâu Những ghi chép khoa học giúp học sinh xác định đƣợc ý quan trọng học cách bền vững Ghi chép kĩ quan trọng học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm Để ghi chép có hiệu giáo viên hƣớng dẫn học sinh ghi chép theo phƣơng pháp sau: - Chuẩn bị đồ dùng dụng cụ nhƣ bút giấy nhớ, giấy nháp, đồ dùng hữu dụng cho việc ghi chép học sinh - Ghi chép cần tiến hành song song với việc lắng nghe, ghi chép lại vấn đề mà chƣa thật rõ để tìm hiểu thêm hỏi lại - Nội dung ghi chép cần đƣợc kết hợp với việc sử dụng sách giáo khoa tài liệu tham khảo - Trong trình nghe giảng, cần ghi lại nháp nội dung quan trọng Việc sử dụng giấy nháp dạy học môn toán thao tác thiếu Trong học trải nghiệm, ghi chép giáo viên lƣu ý học sinh ghi chép nhƣ sau: 37 + Chọn vấn đề chính, ghi tóm tắt nội dung chính, đề mục, ghi lại điều mấu chốt phân tích lời giải + Ghi lại ý kiến mới, độc đáo bạn + Ghi lại chỗ băn khoăn, khó hiểu nghi ngờ để tự kiểm tra hỏi lại thầy cô bạn 2.2.3.3 Rèn luyện kĩ lắng nghe phản hồi tích cực - Rèn luyện kĩ lắng nghe cho học sinh Trong học tập, kĩ lắng nghe quan trọng, có lắng nghe học sinh có thông tin để giải vấn đề, tìm phƣơng án giải lĩnh hội đƣợc tri thức Vì giáo viên cần rèn luyện cho học sinh kĩ để lắng nghe hiệu quả: + Tạo cho môi trƣờng đƣợc giữ yên lặng, tránh tiếng ồn để bầu không khí lắng nghe hiệu quả, ý khoảng cách ngƣời nghe ngƣời nói + Giúp học sinh xác định mục đích việc lắng nghe, tập trung ý thể quan tâm đến ngƣời đối thoại lời nói họ + Giúp học sinh phải biết đánh giá thông tin bản, thông tin phụ, từ xác định có thông tin + Sau nghe xong, diễn đạt lại nội dung nghe theo cách hiểu thân để hiểu rõ nội dung vừa lĩnh hội cách tóm tắt lại vừa nghe đƣợc Chú ý lắng nghe không nên cắt ngang lời ngƣời khác, đƣa nhận xét vội vàng - Kĩ phản hồi tích cực Phản hồi đƣa thông tin xác nhận lại đóng góp ý ý kiến để phát triển thông tin có đƣợc Việc đƣa ý kiến phản hồi giúp nâng cao hiệu học tập đặc biệt làm việc nhóm Tổ chức hoạt 38 động trải nghiệm dạy học toán việc rèn luyện kĩ phản hồi tích cực cho học sinh đƣợc thực theo bƣớc nhƣ sau: + Bƣớc Nhận thức sâu sắc: Quan sát, nghe, nhìn suy nghĩ xem vừa lắng nghe gì, đánh giá điều vừa nghe thấy thầy (cô), bạn trình bày + Bƣớc Kiểm tra nhận thức: Đặt câu hỏi để chắn hiểu ý định nội dung thầy (cô), bạn vừa trình bày + Bƣớc Đƣa ý kiến đóng góp mình: Xác nhận thừa nhận ƣu điểm, đƣa ý kiến để hoàn thiện, bổ sung Khi đƣa ý kiến phản hồi học sinh cần ý: + Đƣa phản hồi cụ thể, rõ ràng + Phản hồi với thái độ cởi mở, chân tình trung thực + Khen ngợi điểm tốt trƣớc nói đến điểm cần thay đổi Ví dụ: Bài Luyện tập (Sách giáo khoa Toán 5, trang 61) Ở học này, giáo viên đƣa tình học tập thông qua phiếu thảo luận để học sinh thực Phiếu thảo luận nhƣ sau: Nhóm: PHIẾU THẢO LUẬN a) Tính so sánh giá trị (a x b) x c a x (b x c): a b c 2,5 3,1 0,6 1,6 2,5 4,8 2,5 1,3 (a x b) x c 39 a x (b x c) b) Từ kết tính đƣợc em có nhận xét gì? Giáo viên chia lớp thành nhóm cho học sinh thảo luận Phát phiếu thảo luận cho nhóm, giao nhiệm vụ cho nhóm hoàn thành phiếu thảo luận vòng 10 phút Sau hết thời gian thảo luận, mời nhóm lên trình bày kết nhóm Sau giáo viên gọi nhóm, cá nhân nhận xét làm nhóm bạn Ở hoạt động này, học sinh nhóm cần tập trung quan sát, lắng nghe Ghi lại thật nhanh tóm tắt ý kiến độc đáo nhóm bạn sau dó đƣa nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có) đƣa phản hồi lại ý kiến nhóm bạn 2.2.4 Chuẩn bị sở vật chất phục vụ, môi trƣờng cho hoạt động trải nghiệm Một yếu tố để đổi phƣơng pháp dạy học đổi thiết bị đồ dùng dạy học theo hƣớng chuẩn hóa đại hóa Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục môi trƣờng hoạt động đóng vai trò hỗ trợ tích cực cho trình Dạy – Học Bởi có thiết bị dạy học môi trƣờng tổ chức tốt tổ chức đƣợc trình dạy học hiệu quả, học sinh hứng thú, tích cực chủ động, tự khai thác tiếp nhận tri thức cách tích cực Trƣớc điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn, việc sử dụng 40 thiết bị dạy học trình giảng dạy giáo viên nhiều hạn chế; Giáo viên chủ yếu dạy chay sử dụng thiết bị, đồ dùng cũ, lạc hậu không phù hợp Điều ảnh hƣởng không nhỏ đến chất lƣợng dạy việc tiếp thu kiến thức học sinh Khi tổ chức hoạt động trải nghiệm thiết bị dạy học phải đủ phù hợp triển khai đƣợc cách hiệu Do trƣớc tổ chức hoạt động trải nghiệm giáo viên nên chuẩn bị đầy đủ phƣơng tiện, công cụ môi trƣờng hoạt động hợp lý * Về bố trí không gian lớp học - Khi tổ chức hoạt động trải nghiệm theo nhóm, giáo viên nên xếp bàn ghế phải thuận tiện cho học sinh dễ di chuyển Sắp xếp vị trí nhóm cho nhóm có không gian riêng để trao đổi, thảo luận mà không làm ảnh hƣởng đến nhóm khác Có khoảng trống để giáo viên lại quản lý nhóm - Khi tổ chức hoạt động trải nghiệm giáo viên phải tạo cho môi trƣờng học tập sôi hứng thú để em tích cực tham gia vào hoạt động Giáo viên ngƣời động viên, khích lệ em tham gia vào hoạt động học tập * Về phương tiện, trang thiết bị dạy học - Xây dựng góc học tập để tài liệu, đồ dùng học tập, dụng cụ thực hành môn có môn toán nhƣ: êke, thƣớc, kéo, bảng phụ, cho tất học sinh dẽ tiếp cận để sử dụng thƣờng xuyên, hàng ngày - Giáo viên chuẩn bị đầy đủ học liệu đầy đủ cho việc học trải nghiệm nhƣ: Tranh ảnh, bảng biểu, biểu đồ thiết bị dạy học cần thiết khác - Giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh phải tích cực, chủ động sƣu tầm tƣ liệu làm đồ dùng học tập phục vụ cho học sinh trải nghiệm với kích 41 thƣớc phù hợp Ví dụ học hình học giáo viên học sinh nên chuẩn bị trƣớc mô hình giấy bìa, kéo, thƣớc đo Khi chuẩn bị đầy đủ thiết bị học sinh đƣợc trực tiếp tri giác đồ dùng học tập, suy nghĩ làm nảy sinh sáng kiến, quan điểm từ đúc rút học cách hiệu Kết luận chƣơng Trên sở lý thuyết chƣơng 1, chƣơng khóa luận trình bày biện pháp nâng cao hiệu tổ chức hoạt động trải nghiệm dạy học toán cho học sinh lớp 5, bao gồm: Đƣa số nguyên tắc để tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh: Nguyên tắc đảm bảo mục tiêu học, nguyên tắc đảm bảo tính vừa sức, đảm bảo môi trƣờng để học sinh sáng tạo, nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn, nguyên tắc đảm bảo thống vai trò chủ động học sinh vai trò định hƣớng giáo viên Trên sở đó, đề xuất số biện pháp để nâng cao hiệu tổ chức hoạt động trải nghiệm dạy học toán Các biện pháp nhằm giúp bồi dƣỡng nâng cao lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên Xây dựng kĩ cho học sinh; chuẩn bị đồ dùng, trang thiết bị học tập có liên quan tới hoạt động trải nghiệm nhằm nâng cao hiệu tổ chức hoạt động trải nghiệm môn Toán cho học sinh lớp Các biện pháp đƣa nhằm tập trung chủ yếu nâng cao hiệu dạy học trải nghiệm môn toán lớp 42 KẾT LUẬN Trong năm qua, với phát triển đất nƣớc, giáo dục Việt Nam nói chung giáo dục Tiều học nói riêng có bƣớc phát triển đáng kể Tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu ngày cao thời kì công nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc, đòi hỏi giáo dục Tiểu học phải cần có đổi toàn diện sâu sắc Và tổ chức hoạt động trải nghiệm dạy học cách thức dạy học tích cực nhƣ Trong đề tài “Tổ chức hoạt động trải nghiệm dạy học toán cho học sinh lớp 5” tiến hành nghiên cứu sở lý luận sở thực tiễn việc tổ chức hoạt động trải nghiệm; tìm hiểu hoạt động trải nghiệm; tìm hiểu mục tiêu, nội dung chƣơng trình toán Bên cạnh đƣợc thực trạng việc tổ chức hoạt động trải nghiệm nhà trƣờng Tiểu học Nêu đƣợc nguyên nhân thực trạng Từ đề số biện pháp để nâng cao hiệu việc tổ chức hoạt động trải nghiệm dạy học toán lớp với mong muốn phát huy tốt khả học tập em học sinh, góp phần hình thành phát triển lực cần thiết cho em 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] PGS.TS Đỗ Tiến Đạt, “Dạy học môn Toán Tiểu học sở tổ chức hoạt động trải nghiệm, khám phá phát hiện”, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam [2] Lê Văn Hồng, Tâm lý lứa tuổi tâm lý sƣ phạm, NXB Giáo dục, 2007 [3] Bộ Giáo dục Đào tạo, Tài liệu tập huấn dạy học theo mô hình trƣờng học Việt Nam, Nxb Giáo dục Việt Nam [4] Phạm Minh Hạc (chủ biên), “Từ điển bách khoa tâm lý học giáo dục Việt Nam”, NXB GD, 2013 [5] Nguyễn Nhƣ Ý (chủ biên), “từ điển giáo khoa Tiếng việt Tiểu học”, NXB GD, 2003 [6] Ngô Thu Dung, “ Kỷ yếu Hội thảo HĐTNST HS phổ thông” Bộ GD&ĐT, 2014 [7] Lê Huy Hoàng, “ Kỷ yếu Hội thảo HĐTNST HS phổ thông”, Bộ GD&ĐT, 2014 [8] Đinh Thị Kim Thoa, “HĐTNST – góc nhìn từ lý thuyết Học từ trải nghiệm, Bộ GD&ĐT, Kỷ yếu Hội thảo HĐTNST HS phổ thông” 2014 [9] Bùi Ngọc Diệp, “Kỷ yếu Hội thảo HĐTNST HS phổ thông”, Bộ GD&ĐT, 2014 44 PHỤ LỤC Phiếu điều tra giáo viên việc tổ chức hoạt động trải nghiệm dạy học toán cho học sinh lớp (Dành cho GV sở Giáo dục Tiểu học) Kính gửi thầy cô giáo trƣờng tiểu học Phú Lƣơng - Huyện Lƣơng Tài Tỉnh Bắc Ninh Để có thực tế làm sở cho việc tổ chức hoạt động trải nghiệm dạy học toán cho học sinh lớp 5, tiến hành điều tra thu thập ý kiến thầy cô mức độ hiểu biết, mức độ sử dụng nhƣ tầm quan trọng việc tổ chức hoạt động trải nghiệm dạy học toán cho học sinh lớp Thầy, cô vui lòng đóng góp ý kiến qua việc điền đầy đủ nội dung yêu cầu đánh dấu (X) vào phƣơng án trả lời phù hợp phiếu điều tra Ý kiến thầy, cô sở quan trọng cho việc thiết kế Chúng đảm bảo tất thông tin cá nhân phiếu khảo sát hoàn toàn đƣợc bảo mật, ý kiến đóng góp Thầy, cô đƣợc dùng với mục đích làm sở cho việc tổ chức hoạt động trải nghiệm dạy học toán cho học sinh lớp Trân trọng cảm ơn hợp tác Thầy, Cô! A THÔNG TIN CÁ NHÂN Năm sinh Giới tính  Nam Nữ B NỘI DUNG ĐIỀU TRA Xin thầy (cô) vui lòng cho ý kiến vấn đề sau: Thầy (cô) vui lòng đánh dấu (X) vào ô trống  trƣớc ý kiến thầy (cô) lựa chọn Câu Hoạt động trải nghiệm gì? Câu Trong nhà trƣờng tiểu học, hoạt động trải nghiệm có quan trọng không?  Rất quan trọng  Quan trọng  Bình thƣờng  Không quan trọng Câu Mức độ thiết kế để tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học nay:  Thƣờng xuyên, liên tục  Thỉnh thoảng  Ít  Không Câu 5: Theo thầy (cô) phƣơng pháp phù hợp với việc thiết kế hoạt động trải nghiệm cho HSTH môn Toán?  Phƣơng pháp sắm vai  Phƣơng pháp phát giải vấn đề  Phƣơng pháp sử dụng trò chơi học tập  Phƣơng pháp dạy học hợp đồng  Phƣơng pháp làm việc nhóm  Phƣơng pháp dạy học sử dụng dự án học tập Câu 7: Những khó khăn tổ chức hoạt động trải nghiệm dạy học toán cho học sinh lớp 5?  Đây nội dung mẻ, đƣợc sử dụng trình dạy học  Thời gian  Cơ sở vật chất  Kiến thức GV  Sự hợp tác HS  Khó khăn khác C KIẾN NGHỊ Thầy (cô) có ý kiến muốn đóng góp, bày tỏ vấn đề xin vui lòng ghi lại đây: Chúng xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo tích cực tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thành phiếu điều tra này! ... tiễn 1.2.1 Thực trạng việc tổ chức hoạt động trải nghiệm dạy học toán cho học sinh lớp Để tìm hiểu thực trạng tổ chức hoạt động trải nghiệm dạy học Toán cho học sinh lớp 5, tiến hành điều tra, tìm... hiểu sở lý luận hoạt động trải nghiệm dạy học toán cho học sinh lớp - Tìm hiểu thực trạng nguyên nhân thực trạng việc tổ chức hoạt động trải nghiệm dạy học Toán cho học sinh lớp - Đề xuất biện... với hoạt động dạy học thiếu học sinh Tiểu học Qua đây, điều tra đƣợc mức độ tổ chức hoạt động trải nghiệm dạy học Toán cho học sinh Tiểu học Kết đƣợc tổng kết thể bảng sau: 15 Ý kiến Mức độ tổ chức
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học toán cho học sinh lớp 5, Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học toán cho học sinh lớp 5, Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học toán cho học sinh lớp 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay