Kiểm định giả thuyết, Kiểm định giá trị trung bình

17 99 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:07

Kiểm định giả thuyết Kiểm định giá trị trung bình Lớp CN YTCC K10 09/07/17 Mục tiêu • Hiểu khái niệm kiểm định thống kê • Hiểu giả thuyết sai lầm kiểm định thống kê • Hiểu nguyên lý kiểm định thống kê • Thực phiên giải kiểm định cho giá trị trung bình 09/07/17 Đã học… • Kiểm định mẫu (so sánh TB mẫu với TB quần thể): – Khi biết độ lệch chuẩn quần thể (σ) n > 30 • Kiểm định Z – Khi σ, có độ lệch chuẩn mẫu (s) n nhỏ • Kiểm định t (chú ý tra bảng t với bậc tự do) 09/07/17 Đã học… • Kiểm định mẫu độc lập (so sánh trung bình): – Kiểm định t hai mẫu: mẫu nhỏ σ quần thể • Hai phương sai • Hai phương sai khác – Kiểm định z hai mẫu: mẫu lớn biết σ quần thể • Khi mẫu lớn • Khi biết σ 09/07/17 Bài tập • NC 641 trẻ sơ sinh – Cân nặng trung bình 3123.2 gr – Độ lệch chuẩn 664.6 gr • Câu hỏi: CNSS trung bình nghiên cứu có khác CNSS trung bình quần thể (là 3000 gr) hay không? Nếu khác, khác nào? 09/07/17 Kết One-Sample St at ist ics N birth weight in gms 641 Mean 3123.2496 Std Deviation 664.57546 Std Error Mean 26.24915 One-Sample Test Test Value = 3000 birth weight in gms t 4.695 09/07/17 df 640 Sig (2-tailed) 000 Mean Difference 123.2496 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 71.7047 174.7945 Bài tập • Trong 324 trẻ nam – CNSS trung bình = 3208.6 gr, SD = 665.3 gr • Trong 315 trẻ nữ – CNSS trung bình = 3032.1 gr, SD = 651.7 gr • Câu hỏi: CNSS trung bình trẻ nam nữ có khác hay không? Nếu khác, khác nào? 09/07/17 Kết Group St at ist ics birth weight in gms sex of baby 1=male, 2=female 1.00 2.00 N Mean 324 3208.6481 315 3032.1460 Std Deviation 665.30226 651.73730 Std Error Mean 36.96124 36.72124 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F birth weight in gms Equal variances assumed Equal variances not assumed 09/07/17 695 Sig .405 t-test for Equality of Means t df Sig (2-tailed) Mean Difference Std Error Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 3.387 637 001 176.5021 52.11679 74.16063 278.84361 3.388 636.963 001 176.5021 52.10165 74.19035 278.81389 Bài tập • Trong 89 bà mẹ có Cao HA – CNSS TB = 2742,2 gr SD = 812.95 • Trong 551 bà mẹ Cao HA – CNSS TB = 3184.4 gr SD = 617.14 • CNSS bà mẹ có Cao HA có khác với CNSS bà mẹ không Cao HA không? 09/07/17 Group St at ist ics birth weight in gms hypertension 1=yes, 2=no 1.00 2.00 N Mean 89 2742.1573 551 3184.4301 Std Deviation 812.94706 617.14046 Std Error Mean 86.17222 26.29107 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F birth weight in gms Equal variances assumed Equal variances not assumed 15.979 09/07/17 Sig .000 t-test for Equality of Means t df Sig (2-tailed) Mean Difference Std Error Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -5.977 638 000 -442.2728 73.99082 -587.568 -296.978 -4.909 105.000 000 -442.2728 90.09368 -620.912 -263.634 10 Tiếp theo… • So sánh trung bình hai mẫu không độc lập: – Thu thập số liệu nhóm đối tượng nghiên cứu hai thời điểm • Kiểm định t ghép cặp 09/07/17 11 Kiểm định t ghép cặp • Tính hiệu số giá trị quan sát hai nhóm xem số liệu • Tiến hành kiểm định t mẫu số liệu Đối tượng Trước nghiên dùng cứu thuốc 09/07/17 Sau dùng thuốc Hiệu số A 140 120 20 B 158 145 13 C 142 129 11 D 167 134 33 12 Kiểm định t ghép cặp • Giả thuyết: Ho: µd = H1: µd ≠ • Tính giá trị thống kê kiểm định t ghép cặp 09/07/17 13 Các bước tính toán kiểm định t ghép cặp Tính hiệu số hai nhóm số liệu Tính Tính sd Tính giá trị kiểm định t bậc tự d.f 09/07/17 14 Ví dụ 09/07/17 15 Ví dụ (tt) • Bước 1: Mô tả số liệu • Bước 2: Đặt giả thuyết – Ho – Ha • Bước 3: Tính toán kiểm định – t = 3.18 09/07/17 16 Ví dụ (tt) • Bước 4: tra bảng so sánh với giá trị tra bảng – Lưu ý bậc tự do: df = n-1 – t tra bảng = 2.26 • Bước 5: Kết luận 09/07/17 17 ... birth weight in gms hypertension 1=yes, 2= no 1.00 2. 00 N Mean 89 2 7 42 .1573 551 31 84. 4301 Std Deviation 8 12. 947 06 617. 140 46 Std Error Mean 86.1 722 2 26 .29 107 Independent Samples Test Levene's Test... birth weight in gms sex of baby 1=male, 2= female 1.00 2. 00 N Mean 3 24 320 8. 648 1 315 30 32. 146 0 Std Deviation 665.3 022 6 651.73730 Std Error Mean 36.961 24 36. 721 24 Independent Samples Test Levene's... gms 641 Mean 3 123 . 24 9 6 Std Deviation 6 64. 57 546 Std Error Mean 26 . 24 9 15 One-Sample Test Test Value = 3000 birth weight in gms t 4. 695 09/07/17 df 640 Sig (2- tailed) 000 Mean Difference 123 . 24 9 6
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm định giả thuyết, Kiểm định giá trị trung bình, Kiểm định giả thuyết, Kiểm định giá trị trung bình, Kiểm định giả thuyết, Kiểm định giá trị trung bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay