TỔ CHỨC HỆ THỐNG Y TẾ VIỆT NAM

17 13 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:07

TỔ CHỨC HỆ THỐNG Y TẾ VIỆT NAM TS Nguyễn Tuấn Hưng MỤC TIÊU BÀI HỌC Phân trích nguyên tắc xây dựng hệ thống y tế Việt Nam Mô tả vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ tuyến hệ thống y tế Việt Nam Trình bày thực trạng hệ thống tổ chức y tế nay: độ bao phủ khả tiếp cận người dân Nguyên tắc tổ chức hệ thống ngành y tế Việt Nam Phục vụ nhân dân tốt hiệu cao Xây dựng theo hướng dự phòng chủ động tích cực Các sở y tế xây dựng phù hợp với tình hình kinh tế địa phương Các sở y tế xây dựng phù hợp với trình độ khoa học kỹ thuật khả quản lý Đảm bảo không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ Mô hình chung tổ chức hệ thống y tế Việt Nam  Dựa theo tổ chức hành Nhà nước: • Tuyến y tế trung ương: Bộ Y tế đơn vị nghiệp trực thuộc BYT • Tuyến y tế địa phương (cấp tỉnh): Sở y tế đơn vị trực thuộc SYT • Tuyến y tế sở: TTYT huyện, BV huyện, TYT xã…  Dựa theo thành phần kinh tế: • Cơ sở y tế nhà nước • Cơ sở y tế tư nhân Mô hình chung tổ chức hệ thống y tế Việt Nam (tiếp)  Dựa theo lĩnh vực: Hệ thống tổ chức ngành Y tế tổ chức thành lĩnh vực • Lĩnh vực Khám chữa bệnh, Điều dưỡng, Phục hồi chức • Lĩnh vực Y tế dự phòng, Y tế công cộng • Lĩnh vực Dân số kế hoạch hóa gia đình • Lĩnh vực đào tạo • Lĩnh vực Giám định, kiểm định, kiểm nghiệm • Lĩnh vực Dược - Thiết bị Y tế • Lĩnh vực Giáo dục, truyền thông sách y tế Mô hình chung tổ chức hệ thống y tế Việt Nam (tiếp)  Mô hình hệ thống tổ chức y tế Việt Nam theo khu vực: • Khu vực y tế chuyên sâu: có khu vực: Miền Bắc (Hà Nội); Miền Trung (Huế); Miền Nam (thành phố Hồ Chí Minh); xây dựng khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (Cần Thơ) • Khu vực y tế phổ cập Mô hình chung tổ chức máy y tế Việt Nam Tuyến TW Tuyến tỉnh, thành phố Tuyến quận, huyện Tuyến y tế xã, phường Khu vực y tế chuyên sâu Đi sâu vào : • NCKH đạo KH-KT • Kỹ thuật cao, mũi nhọn • Hỗ trợ cho tuyến trước • Đang tiến hành xây dựng trung tâm KH-KT cao y tế Hà nội Tp.HCM Khu vực y tế phổ cập • Đảm bảo nhu cầu CSSK cho nhân dân hàng ngày • Thực nội dung CSSKBĐ • Sử dụng KT thông thường, phổ biến có tác dụng tốt Tổ chức y tế theo tuyến   Tuyến trung ương: Bộ Y tế Tuyến địa phương • 63 Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW số sở y tế ngành khác (chưa kể y tế thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) • Phòng y tế quận/huyện • Trạm y tế xã/phường • Y tế ngành Y SƠ ĐỒ HỆ THỐNG TỔ CHỨC NGÀNH Y TẾ CHÍNH PHỦ CÁC BỘ NGÀNH KHÁC Y TẾ NGÀNH BỘ Y TẾ UBND TỈNH SỞ Y TẾ Các đơn vị nghiệp trực thuộc Bộ: •KCB 35 BV, viện có gường •Y TDP: 14 viện, trung tâm khối YTDP •Giám định, kiểm định: viện, TT •Đào tạo: 14 trường (11 ĐH, 3CĐ) •Lĩnh vực truyền thông: đơn vị •Lĩnh vực dược, TTBYT: viện Các đơn vị nghiệp trực thuộc sở: • KCB: BVĐK, chuyên khoa • Y tế dự phòng: trung tâm: • Giám định, kiểm định: trung tâm • Đào tạo: trường TH cao đẳng • Lĩnh vực truyền thông: TT truyền thông UBND HUYỆN PHÒNG Y TẾ HUYỆN Ghi chú: •BV đa khoa •Phòng khám ĐK TTYT huyện Quản lý trực tiếp Quản lý nhà nước TRẠM Y TẾ XÃ Bộ Y tế • Vị trí, chức năng: Bộ Y tế quan Chính phủ, thực chức quản lý nhà nước về chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân • Nhiệm vụ, quyền hạn: Bộ Y tế có 29 nhiệm vụ quyền quản lý Nhà nước về lĩnh vực • Cơ quan Bộ Y tế: bao gồm 20 tổ chức thuộc Bộ: Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, 08 Vụ, 09 Cục, 01 Tổng cục Sở y tế    Vị trí, chức năng: quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, thành phố, có chức tham mưu, giúp UBND quản lý nhà nước về chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân Nhiệm vụ, quyền hạn: SYT có 21 nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về lĩnh vực Cơ cấu tổ chức: • Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở • Chi cục trực thuộc Sở • Các đơn vị nghiệp trực thuộc Sở tuyến tỉnh/thành phố (dự phòng, KCB, PHCN, đào tạo) tuyến quận/huyện (TTYT huyện, BVĐK huyện) Phòng y tế • Vị trí, chức năng: quan chuyên môn thuộc UBND cấp quận/huyện, có chức tham mưu, giúp UBND quản lý nhà nước về chăm sóc bảo vệ sức khỏe ND • Nhiệm vụ, quyền hạn: trình UBND huyện/quận dự thảo về y tế; tổ chức thực văn pháp luật; hướng dẫn UBND xã thực chương trình y tế; quản lý tổ chức, biên chế, tài sản; báo cáo theo quy định… Trạm y tế xã • Vị trí, chức năng: đơn vị chuyên môn, kỹ thuật y tế đầu tiên tiếp xúc với nhân dân Chịu quản lý chuyên môn TTYT huyên/quận • Nhiệm vụ, quyền hạn: lập triển khai kế hoạch y tế xã; phát báo cáo dịch; dự phòng; sơ cứu ban đầu; quản lý số sức khỏe báo cáo; bồi dưỡng chuyên môn cho y tế thôn bản; phối hợp liên ngành… • Tổ chức TYT: tùy theo địa bàn, tối thiểu biên chế Nếu có sở KCB khác đóng địa bàn không cần tổ chức TYT Trạm y tế xã (tiếp)  Nội dung quản lý y tế xã, phường: • Quản lý chuyên môn: nâng cao chuyên môn y tế kỹ quản lý cho cán • Quản lý tài chính: nguồn tài nhỏ, dễ quản lý, chủ yếu từ ngân sách Một số trạm KCB cho người có thẻ BHYT nên phải hạch toán để cân đối thu chi  cách quản lý mới, áp dụng rộng • Quản lý sở vật chất: trang thiết bị, dễ quản lý Cần có kế hoạch phát triển TTBYT • Quản lý thuốc: theo quy chế Y tế thôn   Không có tổ chức, có nhân lực bán chuyên trách (Nhân viên y tế thôn bản) Nhân viên y tế thôn bản: • Do nhân dân chọn cử, ngành Y tế đào tạo cấp chứng • Nhiệm vụ: truyền thông, giáo dục sức khỏe, hướng dẫn dự phòng, CSSK BMTE, sơ cứu • Chịu quản lý TYT trưởng thôn, Y tế ngành   Tổ chức: động tùy khả ngành tính chất bệnh nghề nghiệp ngành Ngành lớn có Sở y tế, ngành nhỏ có TTYT Nhiệm vụ y tế công nghiệp: • Phòng bệnh nói chung bệnh nghề nghiệp • Giảm thiểu yếu tố độc hại • Giáo dục sức khỏe, VSMT Sơ đồ tổ chức y tế ngành công nghiệp SỞ Y TẾ (Với ngành có quy mô lớn GTVT) TRUNG TÂM Y TẾ (Với ngành nhỏ) TRUNG TÂM Y TẾ PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC TRẠM Y TẾ Y TẾ PHÂN XƯỞNG ...M C TIÊU BÀI H C Phân tr ch nguyên t c x y d ng h th ng y t Vi t Nam Mô t vai trò, vị trí, ch c n ng, nhiệm vụ tuyến h th ng y t Vi t Nam Trình b y th c tr ng h th ng t ch c y t nay:... TYT xã…  Dựa theo th nh phần kinh t : • C sở y t nhà nư c • C sở y t t nhân Mô h nh chung t ch c h th ng y t Vi t Nam (tiếp)  Dựa theo lĩnh v c: H th ng t ch c ng nh Y t t ch c. .. định, kiểm nghiệm • Lĩnh v c Dư c - Thi t bị Y t • Lĩnh v c Giáo d c, truyền th ng s ch y t Mô h nh chung t ch c h th ng y t Vi t Nam (tiếp)  Mô h nh h th ng t ch c y t Vi t Nam theo khu
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔ CHỨC HỆ THỐNG Y TẾ VIỆT NAM, TỔ CHỨC HỆ THỐNG Y TẾ VIỆT NAM, TỔ CHỨC HỆ THỐNG Y TẾ VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay