Tìm hiểu về việc sử dụng phương pháp dạy học bằng tình huống trong dạy học môn đạo đức cho học sinhlowsps 3 ở một số trường tiểu học khu vực thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

72 19 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:00

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC =====o0o===== NGUYỄN THỊ HẠNH TÌM HIỂU VỀ VIỆC SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC BẰNG TÌNH HUỐNG TRONG DẠY HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH LỚP Ở MỘT SỐ TRƢỜNG TIỂU HỌC KHU VỰC THỊ XÃ PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Giáo dục học Ngƣời hƣớng dẫn khoa học ThS Nguyễn Thị Xuân Lan HÀ NỘI, 2017 LỜI CẢM ƠN Trong trình tìm hiểu, nghiên cứu khóa luận này, đƣợc giúp đỡ, bảo tận tình Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Lan, bƣớc tiến hành hoàn thành khóa luận với đề tài: “Tìm hiểu việc sử dụng phương pháp dạy học tình dạy học môn Đạo đức cho học sinh lớp số trường Tiểu học khu vực thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc” Qua đây, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô giáo Nguyễn Thị Xuân Lan, giáo viên trƣờng Tiểu học Xuân Hòa, trƣờng Tiểu học Trƣng Nhị, trƣờng Tiểu học Hùng Vƣơng, thầy cô khoa Giáo dục Tiểu học trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ để hoàn thành khóa luận Đây lần đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học nên không tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận đƣợc góp ý từ thầy cô bạn đọc để khóa luận đƣợc hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 17 tháng năm 2017 Sinh viên Nguyễn Thị Hạnh LỜI CAM ĐOAN Đề tài: “Tìm hiểu việc sử dụng phương pháp dạy học tình dạy học môn Đạo đức cho học sinh lớp số trường Tiểu học khu vực thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc” công trình nghiên cứu riêng dƣới hƣớng dẫn cô giáo Nguyễn Thị Xuân Lan Các số liệu đề tài nghiên cứu trung thực, rõ ràng, xác chƣa đƣợc công bố công trình nghiên cứu Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Hà Nội, ngày 17 tháng năm 2017 Sinh viên Nguyễn Thị Hạnh DANH MỤC VIẾT TẮT NXB : Nhà xuất TCN : Trƣớc Công Nguyên ThS : Thạc sĩ Tr : Trang MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu vấn đề Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tƣợng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Cấu trúc khóa luận NỘI DUNG Chƣơng CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ VIỆC SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC BẰNG TÌNH HUỐNG TRONG DẠY HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH LỚP 1.1 Một số vấn đề phƣơng pháp dạy học tiểu học 1.1.1 Khái niệm phương pháp dạy học tiểu học 1.1.2 Đặc điểm phương pháp dạy học tiểu học 1.1.3 Vấn đề phân loại phương pháp dạy học tiểu học 10 1.1.4 Hệ thống phương pháp dạy học tiểu học 15 1.2 Một số vấn đề phƣơng pháp dạy học tình 20 1.2.1 Một số vấn đề tình dạy học 20 1.2.2 Phương pháp dạy học tình 24 1.3 Ý nghĩa phƣơng pháp dạy học tình dạy học môn Đạo đức cho học sinh lớp 28 1.3.1 Khái quát môn Đạo đức lớp 28 1.3.2 Ý nghĩa việc sử dụng phương pháp dạy học tình dạy học môn Đạo đức cho học sinh lớp 30 1.3.3 Quy trình thực dạy học tình môn Đạo đức lớp 31 Kết luận chƣơng 32 Chƣơng THỰC TRẠNG VỀ VIỆC SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC BẰNG TÌNH HUỐNG TRONG DẠY HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH LỚP Ở MỘT SỐ TRƢỜNG TIỂU HỌC KHU VỰC THỊ XÃ PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC 33 2.1 Vài nét trình độ giáo viên 33 2.2 Thực trạng nhận thức giáo viên vai trò phƣơng pháp dạy học tình dạy học môn Đạo đức lớp 34 2.3 Thực trạng việc khai thác nội dung môn Đạo đức lớp sử dụng phƣơng pháp dạy học tình 36 2.4 Thực trạng vận dụng nguyên tắc dạy học dạy học tình môn Đạo đức lớp 38 2.5 Thực trạng sử dụng phối hợp phƣơng pháp dạy học tình với phƣơng pháp dạy học khác dạy học môn Đạo đức lớp 40 2.6 Thực trạng việc sử dụng hình thức tổ chức dạy học dạy học tình môn Đạo đức lớp 42 2.7 Thực trạng cách kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh dạy học tình môn Đạo đức lớp 43 2.8 Thực trạng hiệu sử dụng phƣơng pháp dạy học tình dạy học môn đạo đức lớp 44 Kết luận chƣơng 45 Chƣơng MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC BẰNG TÌNH HUỐNG TRONG MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 46 3.1 Đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng phƣơng pháp dạy học tình dạy học môn Đạo đức lớp 46 3.1.1 Lựa chọn, xây dựng hệ thống tình có tính khoa học, thiết thực, hấp dẫn 46 3.1.2 Chuẩn bị tốt câu hỏi dẫn dắt gợi mở 47 3.1.3 Khai thác tính vấn đề tình cách khéo léo 47 3.1.4 Phát huy tối đa tính tích cực, sáng tạo người học, tạo điều kiện cho người học hoạt động 48 3.1.5 Khéo léo dẫn dắt điều khiển, sử dụng thời gian hợp lí 49 3.1.6 Nâng cao lực sư phạm người dạy 49 3.1.7 Phát huy tối đa hiệu phương tiện dạy học 50 3.2 Đề xuất số tình để sử dụng dạy học môn Đạo đức cho học sinh lớp 51 3.2.1 Bài 2: Giữ lời hứa 51 3.2.2 Bài 12: Tôn trọng thư từ, tài sản người khác 51 3.2.3 Bài 4: Quan tâm, chăm sóc ông bà, bố mẹ, anh chị em 52 3.2.4 Bài 5: Chia sẻ vui buồn bạn 53 3.3 Thiết kế học đạo đức sử dụng phƣơng pháp dạy học tình cho học sinh lớp 53 3.3.1 Bài 4: Quan tâm, chăm sóc ông bà, bố mẹ, anh chị em 53 3.3.2 Bài 5: Chia sẻ vui buồn bạn 55 Kết luận chƣơng 57 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Bảng tổng hợp ý kiến vai trò phƣơng pháp dạy học tình môn Đạo đức lớp 34 Bảng 2: Thực trạng việc khai thác nội dung môn Đạo đức lớp sử dụng phƣơng pháp dạy học tình 37 Bảng 3: Thực trạng vận dụng nguyên tắc dạy học dạy học tình môn Đạo đức lớp 39 Bảng 4: Bảng tổng hợp ý kiến sử dụng phối hợp phƣơng pháp dạy học tình với phƣơng pháp dạy học khác dạy học môn Đạo đức lớp 40 Bảng 5: Bảng tổng hợp ý kiến thực trạng việc sử dụng hình thức tổ chức dạy học dạy học tình môn Đạo đức lớp 42 Bảng 6: Bảng tổng hợp ý kiến cách kiểm tra, đánh giá kết dạy học dạy học tình môn Đạo đức lớp 44 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại dạy: “Có tài mà đức kẻ vô dụng - Có đức mà tài làm việc khó” Trong nhịp sống kỉ XXI, yếu tố ngƣời có tầm quan trọng đặc biệt vấn đề giáo dục đạo đức ngày đƣợc trọng Nhất ngành giáo dục - nghề trồng ngƣời phải trọng tài lẫn đức Bên cạnh việc lĩnh hội tri thức việc học làm ngƣời Giáo dục Tiểu học cấp học tảng, đặt sở ban đầu cho việc hình thành phát triển nhân cách ngƣời, đặt mỏng cho hệ thống giáo dục quốc dân Trong môn học Tiểu học, với Toán Tiếng Việt môn Đạo đức giữ vai trò quan trọng phát triển nhân cách cho học sinh Đạo đức môn học trang bị cho học sinh chuẩn mực đạo đức, lối sống lành mạnh cách sống có lí tƣởng Ngoài ra, môn học giúp em giải tình thực tế sống vừa có lí vừa có tình Từ đó, học sinh vận dụng học đạo đức vào sống để ứng xử tốt mối quan hệ với cha mẹ, thầy cô, bạn bè ngƣời xung quanh Hiện nay, việc dạy học môn Đạo đức đặt mục tiêu khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh Điều đòi hỏi giáo viên phải có phƣơng pháp dạy học phù hợp để học sinh chiếm lĩnh kiến thức rèn luyện kĩ Để đạt mục tiêu này, giáo viên phải sử dụng phối hợp phƣơng pháp nhƣ: vấn đáp, trực quan, kể chuyện, đóng vai, sử dụng tình huống… Phƣơng pháp dạy học tình đƣợc coi phƣơng pháp dạy học tích cực Đặc biệt môn Đạo đức phƣơng pháp giúp cho học đạo đức đến với học sinh cách gần gũi dễ dàng Học sinh tự phát tri thức, nhờ mà dễ ghi nhớ học học đạo đức Phƣơng pháp dạy học tình vấn đề hoàn toàn nhƣng chƣa có nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến vấn đề Trong môn Đạo đức, phƣơng pháp chƣa thực đƣợc nhiều giáo viên ý nhƣ thƣờng xuyên sử dụng cách hiệu Xuất phát từ thực tiễn dạy học mục tiêu môn Đạo đức, xin nghiên cứu đề tài: “Tìm hiểu việc sử dụng phương pháp dạy học tình dạy học môn Đạo đức cho học sinh lớp số trường Tiểu học khu vực thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc” Lịch sử nghiên cứu vấn đề Tình vốn đƣợc sử dụng từ lâu lịch sử giáo dục giới, chí từ thời Cổ đại Ở phƣơng Đông, phƣơng pháp xử lí tình đƣợc đề cập đến nhiều kinh sách, văn học cổ qua thi đại Trung Quốc mà tiêu biểu Đức Khổng Tử (551- 487 TCN), với nhiều tình theo hƣớng nêu vấn đề đặc sắc cá thể hóa tiếp nhận Phƣơng pháp xử lí tình học quý báu răn dạy ngƣời, phƣơng pháp giáo dục tích cực cho hậu Với Hàn Quốc, để hƣớng tới giáo dục đại phục vụ cho việc phát triển đất nƣớc, họ quan tâm đến việc giúp cho ngƣời học có lực xử lí tình Ở phƣơng Tây, dạy học tình đƣợc quan tâm từ sớm Tại Pháp, đầu kỉ XX, phƣơng pháp tình đƣợc áp dụng rộng rãi nhƣng tình lúc phần nhiều giả định nên có sức thuyết phục Từ năm 1960, Gastonde Vilard xây dựng giáo trình luân lí mà nội dung dạy học tình có thật Trong đó, thầy (cô) giáo xác định số vấn đề lí thuyết bản, nêu tình cụ thể cho học sinh tranh luận với nhau, cuối thầy (cô) ngƣời đƣa kết luận Phƣơng pháp gây đƣợc tiếng vang toàn nƣớc Pháp sau đƣợc áp dụng nhiều ngành học khác ngƣời biết trân trọng, tích lũy ngƣời giàu có vô hạn Nếu giáo viên có vốn sống, vốn từ phong phú dùng ngôn ngữ để truyền tải thông tin đến ngƣời học cách dễ dàng, đơn giản, nhanh chóng hiệu Đặc biệt, dạy học tình huống, ngƣời dạy phải tự trang bị cho thật nhiều kinh nghiệm xây dựng đƣợc tình thật đắt, thật hấp dẫn, có khả lôi ngƣời học tập trung tham gia giải đáp Để có đƣợc điều này, giáo viên cần: - Thƣờng xuyên thu thập, cập nhật thông tin từ sách tƣ liệu, mạng internet, báo, tạp chí có uy tín Nguồn cung cấp tình phong phú nhƣng cần đƣợc điều chỉnh để phù hợp với nội dung giảng dạy - Tổng kết xây dựng ngân hàng tình chung giáo viên môn học trƣờng hay trƣờng với - Liên hệ, tham khảo ý kiến giáo viên môn khác nhằm phục vụ cho tình có kiến thức liên môn - Tích lũy ý tƣởng, thắc mắc học sinh vật, tƣợng xảy xung quanh đời sống để xây dựng tình thiết thực, phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi em 3.1.7 Phát huy tối đa hiệu phương tiện dạy học Các phƣơng tiện trực quan, phƣơng tiện kĩ thuật dạy học đóng vai trò lớn trình dạy học hóa học Nhờ vào phƣơng tiện dạy học mà ngƣời học đƣợc cung cấp tình cách đầy đủ, rõ ràng, xác, sâu sắc bền vững Phƣơng tiện dạy học làm sinh động nội dung học tập; phát triển lực nhận thức, đặc biệt lực quan sát, lực tƣ ngƣời học; nâng cao hứng thú, củng cố lòng tin ngƣời học; đồng thời tiết kiệm đƣợc thời gian trình bày, diễn giảng, giúp tăng hiệu tiết học Một số biện pháp cụ thể: - Sƣu tầm video tình đạo đức 50 - Sử dụng sơ đồ, hình vẽ, tranh ảnh…có liên quan để tăng tính sống động tình 3.2 Đề xuất số tình để sử dụng dạy học môn Đạo đức cho học sinh lớp Ngoài tình đƣợc đƣa Vở tập Đạo đức lớp 3, xin đƣa số tình sử dụng để dạy môn Đạo đức cho học sinh lớp 3.2.1 Bài 2: Giữ lời hứa Tình huống: Trong gia đình, ngƣời mẹ bị bệnh, hai bố phải vất vả kiếm tiền để lo cho sống Ngƣời bố làm phải bán đồ gần ga tàu, ngƣời học để phụ bố Một hôm, trời mƣa ngƣời chạy đƣa đồ cho khách bị vấp ngã Ngƣời bố liền chạy đến đỡ dậy Thấy nhìn trân trân vào đôi giày vải bạn nhỏ vừa qua, bố hiểu liền hứa: “Bố mua đôi giày cho con” Ngƣời thầm nghĩ bố hứa nhƣ cho vui nhà nghèo lấy đâu tiền mà mua đôi giày đẹp thế! Mấy hôm liên tiếp, ngƣời bố làm việc liên tục, cố gắng gom góp để mua đôi giày cho cô gái nhỏ Mấy ngày sau, ngƣời học thấy đôi giày vải để trƣớc cửa kèm theo tờ giấy có dòng chữ: “Qùa cho gái yêu bố nhé!” Đây tình để học sinh phân tích, tìm hiểu từ rút học đạo đức 3.2.2 Bài 12: Tôn trọng thư từ, tài sản người khác Tình huống: Mẹ Hoa công tác đƣợc tuần Khi mẹ về, Hoa mừng rỡ: - Mẹ rồi! Con nhớ mẹ lắm! Ngƣời mẹ nhẹ nhàng, âu yếm con: - Mẹ nhớ nhiều lắm! 51 Mẹ đƣa túi đồ cho Hoa cất Hoa mang đồ cất định mở xem mẹ mua quà cho Hoa mở Lan đến chơi, Hoa liền kéo kháo túi đồ mẹ vào Hai cô bạn giải tập toán xong đọc câu chuyện dành cho thiếu nhi Lan nhìn lên kệ sách Hoa thấy có nhiều truyện cho thiếu nhi Nhƣng gần tối mà Lan muốn có truyện để nhà đọc Nếu em Lan, em làm gì? Đây tình mà học sinh phân tích hành động Hoa để rút học đạo đức Đồng thời, lại vận dụng học đạo đức để xử lí tình 3.2.3 Bài 4: Quan tâm, chăm sóc ông bà, bố mẹ, anh chị em Tình huống: Hôm nay, mẹ làm ngày có hai chị em Phƣơng Đức nhà với Phƣơng ngồi nhặt rau Đức vừa ngồi học xong Đức lại gần nói: - Em nhặt chị nhé! Phƣơng xoa đầu Đức: - Em trai chị ngoan lắm! Nhặt xong, Đức hỏi: - Chị ơi, việc không, em giúp chị làm ạ? - Vậy em quét sân hộ chị để chị nấu cơm nhé! - Vâng ạ! Phƣơng vừa nấu cơm xong mẹ về, hai chị em ôm lấy mẹ Đức hỏi: - Mẹ có mệt không? - Nhìn thấy hai ngoan mẹ hết mệt Phƣơng rót nƣớc mời mẹ Sau đó, nhà vui vẻ ngồi quây quần bên mâm cơm Đây tình mà học sinh phân tích hành động nhân vật truyện để rút học đạo đức học 52 3.2.4 Bài 5: Chia sẻ vui buồn bạn Tình huống: Mấy ngày rồi, Linh đến trƣờng với vẻ mặt buồn bã Linh học sôi nổi, hăng hái phát biểu Nhƣng hôm nay, Linh trầm không giơ tay phát biểu Hằng ngồi cạnh, chơi hỏi chuyện biết mẹ Linh bị bệnh nặng Vừa trống vào lớp Đến tiết Tập đọc, Linh không ý bạn đọc nên bạn đọc đến đâu Cô giáo nhắc nhở: “Linh, em phải theo dõi bạn đọc tập trung vào nhé!” Nếu em Hằng, em ứng xử nhƣ nào? Đây tình để học sinh vận dụng học đạo đức học để giải tình 3.3 Thiết kế học đạo đức sử dụng phƣơng pháp dạy học tình cho học sinh lớp Do thời gian nghiên cứu có hạn, xin thiết kế hai học đạo đức có sử dụng phƣơng pháp dạy học tình 3.3.1 Bài 4: Quan tâm, chăm sóc ông bà, bố mẹ, anh chị em Trong này, dùng phƣơng pháp dạy học tình để giúp học sinh nắm đƣợc tri thức chuẩn mực đạo đức học Cụ thể, nhƣ sau: Hoạt động giáo viên Giáo viên nêu tình Hoạt động học sinh Cả lớp ý theo dõi - Giáo viên đƣa tình huống: Cả lớp theo dõi đoạn video ngắn Đoạn video nói ai? Đoạn video nói hai chị em Phƣơng, Đức ngƣời mẹ - Tổ chức cho 1- nhóm đóng vai diễn - Các nhóm đóng vai lại tình 53 Tổ chức học sinh làm việc với tình - Hệ thống câu hỏi để học sinh thảo - Các nhóm thảo luận trình bày: luận: + Tình gồm có nhân vật? + Có nhân vật: Hai chị em Phƣơng, Đức ngƣời mẹ + Hai chị em nhà làm việc + Hai chị em nấu cơm, quét sân gì? + Hai chị em có hành động nhƣ + Đức hỏi mẹ có mệt không Phƣơng rót nƣớc mời mẹ mẹ về? + Em có nhận xét nhân vật + Cả hai chị em biết quan tâm, Phƣơng Đức lễ phép với mẹ Đức ngƣời biết quan tâm, chia sẻ việc nhà giúp chị Tổ chức cho học sinh rút học đạo đức Em học đƣợc điều qua tình Học sinh phát biểu trên? Giáo viên kết luận: Ông bà, cha mẹ, Lắng nghe nhắc lại anh chị em người thân thiết, ruột thịt chúng ta, cần quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em Tổ chức cho học sinh liên hệ thực tế - Vậy sống ngày, - Học sinh tự liên hệ: thảo luận em biết quan tâm, chăm sóc ông bà, nhóm đôi, kể cho bạn nghe bố mẹ, anh chị em chƣa? Em có việc em làm việc làm cụ thể thể Phát biểu trƣớc lớp 54 quan tâm, chăm sóc ông bà, bố mẹ, anh chị em? - Nhận xét 3.3.2 Bài 5: Chia sẻ vui buồn bạn Đối với học này, thiết kế học đạo đức để học sinh vận dụng tri thức đạo đức học để giải tình Hoạt động giúp em khắc sâu chuẩn mực đạo đức vừa học, đồng thời vận dụng vào để đƣa cách xử lí riêng Cụ thể, điều đƣợc thể bảng thiết kế hoạt động giáo viên học sinh nhƣ sau: Hoạt động giáo viên Giáo viên nêu tình Hoạt động học sinh - học sinh đọc tình huống: - Giáo viên phát tình cho học Tình huống: Mấy ngày rồi, Linh đến sinh trƣờng với vẻ mặt buồn bã Linh học - Yêu cầu đọc tình trƣớc lớp sôi nổi, hăng hái phát biểu Nhƣng hôm nay, Linh trầm không giơ tay phát biểu Hằng ngồi cạnh, chơi hỏi chuyện biết mẹ Linh bị bệnh nặng Vừa trống vào lớp Đến tiết Tập đọc, Linh không ý bạn đọc nên bạn đọc đến đâu Cô giáo nhắc nhở: “Linh, em phải theo dõi bạn đọc tập trung vào nhé!” Nếu em Hằng, em làm gì? 55 - Tình yêu cầu làm - Tình yêu cầu đƣa cách xử gì? lí cho tình Tổ chức cho học sinh thảo luận cách xử lí tình - Thảo luận nhóm - Cho học sinh thảo luận nhóm để đƣa cách xử lí tình - Tổ chức để học sinh xử lí tình - Đóng vai thể cách xử lí tình qua đóng vai - Các nhóm lắng nghe, theo dõi cho biết nhóm bạn xử lí nhƣ nào? - Nhận xét cách xử lí Nhóm em có đồng ý hay không? nhóm Tổ chức cho học sinh nhắc lại tri - Trả lời: Đó biết chia sẻ vui buồn thức đạo đức bạn Khi bạn gặp khó khăn, - Vậy bạn cho cô biết, cần an ủi, động viên hay có em vận dụng tri thức đạo đức việc làm phù hợp với khả để xử lí tình trên? để giúp đỡ bạn - Bạn kể cho cô lớp - Học sinh liên hệ thực tế nghe việc em làm thể chia sẻ vui buồn bạn? - Khen ngợi, động viên học sinh tham - Lắng nghe gia tích cực, sôi có cách xử lí hay 56 Kết luận chƣơng Trên đây, đề xuất số tình đƣa vào để dạy học đạo đức cho học sinh lớp Các tình đƣợc thiết kế nhằm khai thác nội dung học đạo đức gần gũi với thực tế sống Tuy nhiên, để học đạo đức mang lại hiệu cao giáo viên cần tổ chức, lựa chọn phƣơng pháp phối hợp nhƣ hình thức phù hợp Đồng thời, giáo viên cần linh hoạt có vốn hiểu biết sâu rộng Giáo viên nên để học sinh thâm nhập trực tiếp vào tình huống, phát huy tính tự giác, tích cực, độc lập sáng tạo học sinh Mỗi học sinh có vốn hiểu biết cách xử lí tình khác nhau, giáo viên cần khích lệ, động viên kịp thời hay điều chỉnh để em có nhận thức kĩ ứng xử phù hợp 57 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Phƣơng pháp dạy học tình phƣơng pháp dạy học tích cực, đại Dạy học tình giúp học sinh có kỹ tự phát tri thức dạo đức Vì mà học đạo đức trở nên gần gũi có sức thuyết phục Do vậy, em dễ dàng ghi nhớ khắc sâu tri thức đạo đức Về sở lí luận đề tài, khái quát ngắn gọn vấn đề, công trình nghiên cứu có liên quan đến phƣơng pháp dạy học tình Tôi làm rõ khái niệm liên quan: tình huống, tình dạy học, phƣơng pháp dạy học… Tổ chức hoạt động dạy học môn Đạo đức tình tình trình hoạt động giáo viên học sinh, học sinh với môi trƣờng tình đạo đức Phƣơng pháp gây hứng thú với học sinh phát huy kĩ phân tích, ứng xử tình ngƣời học Qua khảo sát thực tế giáo viên cho thấy: Đa số giáo viên nhận thấy vai trò quan trọng phƣơng pháp dạy học tình Tuy nhiên, dạy học tình chƣa đƣợc thƣờng xuyên hiệu mang lại hạn chế Để góp phần nâng cao hiệu học Đạo đức cho học sinh lớp trƣờng Tiểu học Hùng Vƣơng, trƣờng Tiểu học Trƣng Nhị, trƣờng Tiểu học Xuân Hòa, đề xuất số tình đạo đức biện pháp nâng cao hiệu phƣơng pháp dạy học tình vào giảng dạy Nhận thấy sử dụng phƣơng pháp này, học sinh có hứng thú học tập Các em trực tiếp tham gia vào tìm hiểu, phân tích, xử lí tình đề Học sinh hoạt động vào tất khâu để tìm học đạo đức 58 Kiến nghị Để phƣơng pháp dạy học tình sử dụng hiệu hơn, mạnh dạn đƣa số kiến nghị sau: - Giáo viên cần thƣờng xuyên tìm hiểu thực tế, có vốn hiểu biết sâu rộng để đƣa tình phù hợp Phù hợp với nội dung học với khả học sinh - Tổ chức tốt trình học sinh làm việc với tình Phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo học sinh - Sử dụng phối hợp phƣơng pháp dạy học tình với phƣơng pháp dạy học khác để đạt hiệu học đạo đức cao - Giáo viên cần lựa chọn hình thức tổ chức dạy học phù hợp để thực hóa phƣơng pháp dạy học tình dạy học môn Đạo đức lớp Lần đầu nghiên cứu, hạn chế mặt thời gian, điều kiện nghiên cứu vốn kiến thức thân, chắn qua trình nghiên cứu đề tài nhiều thiếu sót, kính mong nhận đƣợc đóng góp ý kiến bảo từ thầy cô bạn đọc để đề tài em đạt kết tốt 59 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Kế Hào, Nguyễn Hữu Dũng - Đổi nội dung phương pháp giáo dục Tiểu học, NXB Hà Nội 1998 Đỗ Đình Hoan (2002) - Một số vấn đề chương trình Tiểu học mới, NXB Giáo dục Hà Nội Đặng Vũ Hoạt, Phó Đức Hòa - Giáo trình Giáo dục học Tiểu học 1, NXB Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2005 Nguyễn Hữu Hợp (1988) - Giáo trình đạo đức phương pháp dạy học môn Đạo đức tiểu học, NXB Đại học Sƣ phạm Phan Trọng Ngọ - Dạy học phương pháp dạy học nhà trường, NXB Đại học Sƣ phạm 2005 Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt - Giáo dục học, NXB Giáo dục Hà Nội, 1987 Lƣu Thu Thủy, Nguyễn Hữu Hợp (2001) - Hỏi đáp dạy học môn Đạo đức tiểu học, NXB Giáo dục Hà Nội Lƣu Thu Thủy (chủ biên) - Vở tập Đạo đức 3, NXB Giáo dục Việt Nam, 2013 61 PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho giáo viên) Hiện thực nghiên cứu đề tài “Tìm hiểu việc sử dụng phương pháp dạy học tình dạy học môn Đạo đức cho học sinh lớp số trường Tiểu học khu vực thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc” Với mong muốn có đƣợc thông tin thực tế thực trạng sử dụng phƣơng pháp dạy học tình dạy học môn Đạo đức lớp 3, gửi đến quý thầy/cô phiếu tham khảo ý kiến Những ý kiến đóng góp thầy/ cô có ý nghĩa quan trọng công việc nghiên cứu Mọi thông tin thầy/ cô đảm bảo giữ kín Kính mong quý thầy/cô vui lòng cho biết ý kiến vấn đề cách khoanh tròn vào đáp án: Họ tên…………………………………Điện thoại Trình độ đào tạo: Cao đẳng  Đại học  Thạc sĩ  Tiến sĩ  Trung cấp  Đơn vị công tác Câu 1: Theo Thầy/ cô phƣơng pháp dạy học tình có vai trò nhƣ nào? a Bình thƣờng b Quan trọng c Không quan trọng Câu 2: Thầy/cô thƣờng sử dụng phƣơng pháp dạy học tình nào? a Bài b Bài c Bài d Bài e Bài g Bài h Bài i Bài k Bài 62 l Bài10 m Bài 11 o Bài 13 p Bài 14 n Bài 12 Câu 3: Theo thầy/cô, hệ thống nguyên tắc dạy học sau đây, thầy/cô trọng thực nguyên tắc dạy học sử dụng phƣơng pháp dạy học tình huống? a Nguyên tắc đảm bảo thống tính khoa học tính giáo dục b Nguyên tắc đảm bảo lí luận thực tiễn c Nguyên tắc đảm bảo thống cụ thể trừu tƣợng d Nguyên tắc đảm bảo thống tính vững tri thức tính mềm dẻo tƣ e Nguyên tắc đảm bảo thống tính vừa sức chung tính vừa sức riêng g Nguyên tắc đảm bảo thống vai trò chủ đạo giáo viên vai trò tự giác, tích cực học sinh Câu 4: Thầy/cô thƣờng sử dụng phối hợp phƣơng pháp dạy học tình với phƣơng pháp phƣơng pháp sau đây: a Kể chuyện b Đàm thoại c Trò chơi d Đóng vai e Trực quan g Nêu gƣơng Câu 5: Khi sử dụng phƣơng pháp dạy học tình môn Đạo đức, thầy/cô thƣờng thực qua hình thức tổ chức dạy học nào? a Bài lên lớp b Dạy học cá nhân d Phụ đạo e Tham quan c Dạy học theo nhóm g Ngoại khóa Câu 6: Khi sử dụng phƣơng pháp dạy học tình Đạo đức, thầy/cô thƣờng đánh giá hiệu hoạt động học tập học sinh thông qua cách cách dƣới đây? a Kiểm tra viết b Kiểm tra vấn đáp c Kiểm tra thực hành d Kiểm tra quan sát 63 Câu 7: Theo thầy/cô sử dụng phƣơng pháp dạy học tình mang lại hiệu nhƣ nào? a Giờ học sôi b Học sinh tham gia tích cực vào học c Thấm nhuần tri thức đạo đức Ý kiến khác: Chân thành cảm ơn thầy/cô! 64 ... THỰC TRẠNG VỀ VIỆC SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC BẰNG TÌNH HUỐNG TRONG DẠY HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH LỚP Ở MỘT SỐ TRƢỜNG TIỂU HỌC KHU VỰC THỊ XÃ PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC 33 2.1 Vài nét... sử dụng phương pháp dạy học tình dạy học môn Đạo đức cho học sinh lớp số trường Tiểu học khu vực thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Lịch sử nghiên cứu vấn đề Tình vốn đƣợc sử dụng từ lâu lịch sử. .. dạy học môn Đạo đức cho học sinh lớp số trƣờng Tiểu học khu vực thị xã Phúc Yên 7 .3 Đề xuất số biện pháp nhằm vận dụng nâng cao hiệu sử dụng phƣơng pháp dạy học tình dạy học môn Đạo đức cho học
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu về việc sử dụng phương pháp dạy học bằng tình huống trong dạy học môn đạo đức cho học sinhlowsps 3 ở một số trường tiểu học khu vực thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Tìm hiểu về việc sử dụng phương pháp dạy học bằng tình huống trong dạy học môn đạo đức cho học sinhlowsps 3 ở một số trường tiểu học khu vực thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Tìm hiểu về việc sử dụng phương pháp dạy học bằng tình huống trong dạy học môn đạo đức cho học sinhlowsps 3 ở một số trường tiểu học khu vực thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay