Cách sử dụng phần mềm kế toán misa dành cho HCSN

13 59 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 10:24

Bài 1: Tạo DL kế toánBài 2: Khai báo thông tin ban đầuBài 3: Dự toánBài 4: Quy trình hạch toán chi hoạt độngBài 5: Quy trình hạch toán chuyển khoản lươngBài 6: Quy trình hạch toán BHBài 7: Quy trình hạch toán 2% ốm đau, thai sảnBài 8: Quy trình hạch toán nguồn học phí, thu khácBài 9 Tạm ứng và thanh toán tạm ứngBài 10: Kế toán TSCĐBài 11: Kết chuyển cuối năm, tạo dữ liệu năm làm việc mới Bài 1: Tạo DL kế toán: Vào Tệp/ Tạo DL kế toán mới: Máy chủ: \MISAMIMOSA2014 Nhấn Đồng ý: B1: Tạo DL kế toán: − Tạo từ đầu: Lần sử dụng MISA − Tạo DL mẫu: Dùng để tham khảo − Tạo từ DL năm trước: Để lấy toàn số dư, thông tin khai báo từ năm trước chuyển sang Nhấn Tiếp tục B2: Nơi lưu DL kế toán: − Tên DL KT: không dấu, không khoảng trống, không ký tự đặc biệt VD: KETOAN_2014 − Nơi lưu: Chọn D (E) / LUU MISA/ DU LIEU B3: Thông tin đơn vị: Mã đơn vị, tên đơn vị, địa chỉ, thuộc ngành: Giáo dục, loại hình Nhấn tiếp tục: B4: Tùy chọn nghiệp vụ: Nhấn Tiếp tục B5: Mục lục ngân sách thường dùng: Lấy sang từ B3 B6: Ngày hạch toán : 01/01/2013 B7: Kiểm tra lại thông tin nhập từ B1-B6 Nhấn Tiếp tục, thực hiện, kết thúc Bài 2: Khai báo thông tin ban đầu: Vào Tiện ích/ Khai báo thông tin ban đầu Hệ thống TK: Theo dõi TK 1111: Tiền Việt Nam chi tiết theo loại quỹ: Chọn TK 1111: Tiền Việt Nam Nhấn thêm: 1111.01: Tiền Ngân sách 1111.02: Tiền học phí 1111.03: Xây dụng CSVC 1111.04 : Tiền phục vụ trẻ (Bán trú ) 1111.05: Tiền tăng buổi 1111.99: Thu khác Nguồn KP - Sửa tính chất nguồn KP: Vào Danh mục/ Mục lục NS/ tính chất nguồn KP Sửa 0113 thành 13, 0212 thành 12, 0114 thành 14 - Vào nguồn Kinh phí Chọn ngân sách huyện Sửa thành Ngân sách TP - Chọn ngân sách TP Nhấn thêm: mã nguồn: 3.1, tên nguồn nguồn KP thường xuyên, tính chất 13, mã cấp NS Tương tự chọn Ngân sách Tp Nhấn thêm: 3.2: Nguồn KP không thường xuyên, tính chất 12, mã cấp NS 3.3: Nguồn KP cải cách tiền lương, tính chất 14, mã cấp NS - Chọn Nguồn khác Nhấn thêm: 6.1: Nguồn XDCSVC 6.2: Nguồn bán trú (phục vụ trẻ) 6.3: Tăng buổi 6.4: Nguồn thu khác Phòng ban: Nhấn thêm: Mã phòng ban: 01 Tên phòng ban: tên đơn vị Cán bộ: Khai mã cán bộ, tên cán bộ, địa chỉ, chức vụ, phòng ban Khai số CNMD, ngày cấp, nơi cấp (đối với thủ quỹ) Khách hàng: khai mã KH, tên KH, địa chỉ, TK NH, KB, tên NH, KB Tài khoản KB: Là TK đv mở KBNN: Số tài khoản : 8113.3.1001234, 8123,3712 Tên NH,KB: PGD KBNN Hà Tĩnh Người ký: khai tên thủ trưởng, kế toán trưởng, thủ quỹ, người lập báo cáo Thiết lập ngầm định cho nhập liệu Chọn nguồn: Nguồn KP thường xuyên, nghiệp vụ: thực chi, chọn lấy diễn giải tiểu mục Nhập số dư ban đầu: Căn vào bảng cân đối TK năm 2012 ta nhập số dư ban đầu vào Dư TK nhập vào TK đó: - TK 1111: Nhập dư nợ vào TK chi tiết: 1111.01, 1111.02 - TK 1121: Chọn TK NH, nhập số dư bên Nợ - TK 46111: Chọn nguồn, TM 7799, cấp phát số tiền bên có - Đối với TK 211, 213, 214, 466: không nhập số dư vào Khi nhập TSCĐ tự vào số dư ban đầu Bài 3: Dự toán: Nhận DT đầu năm, bổ sung dự toán: Giảm dự toán: Khi có QĐ giảm DT: Vào Kho bạc/ Nhận DT: Nhập giống nhận DT bổ sung Nhập số tiền âm (-) Điều chỉnh DT: Khi có điều chỉnh DT từ nguồn sang nguồn khác: Vào Kho bạc/ Điều chỉnh DT: Nhập số tiền điều chỉnh ( Nguồn tăng lên nhập số tiền +, nguồn giảm nhập số tiền (-)) Bài 4: Quy trình hạch toán chi hoạt động Chuyển khoản chi hoạt động: Vào KB/ Chuyển khoản KB: Nhập số TK, đơn vị nhận, lý chi, ngày CT, ngày HT, số CT ĐK: N66121/C46121, số CTG ( số HĐ), Tiểu mục, số tiền Nhấn Cất Vào In: Bảng chứng từ toán (TT 161), Giấy rút dự toán NS ( QĐ 759/2013) * Để trống ngày giấy rút: Vào In/ Chọn Giấy rút DTNS (QĐ 759/2013) Nhấn vào thông tin bổ sung Chọn in ngày hệ thống, sau bỏ chọn * Khi in bảng có HĐ TM giống nhau: IN bảng toán (TT 161), In Giấy rút DT ngân sách ( QĐ 759/2013) Chọn cộng gộp bút toán giống Rút thực chi chi hoạt động: B1: Rút tiền nhập quỹ: Vào Kho bạc/ Nhập quỹ tiền mặt: Nhập người nộp, lý nộp, ngày PT, ngày HT ĐK: N1111/C46121, TM, số tiền Nhấn cất Vào In: Bảng chứng tự toán ( TT 161), giấy rút DT ngân sách ( QĐ 759/2013), Phiếu thu B2: Chi tiền mặt quỹ: Vào Tiền mặt/ Phiếu chi: ĐK: N66121/C1111, TM, số tiền Nhấn Cất Vào in: Phiếu chi * Lưu ý: Khi làm PC trước sau KB rút tiền Khi nhập PC, nhập ngày PC theo ngày thực Chứng từ Ngày HT: nhập sau ngày giấy rút Bài 5: Quy trình hạch toán chuyển khoản lương: N66121/C3341: 89,5% N 3341/C46121: 89,5 % Chuyển khoản lương: Vào Kho bạc/ rút dự toán/ Rút dự toán chuyển khoản lương, BH: Nhập TK, đơn vị nhận, lý do, ngày CT, ngày HT Nhập TM, số tiền ( Theo giấy chuyển) Nhnấn Cất: PM cửa sổ: Chọn sinh chứng từ chuyển khoản lương, nhấn đồng ý PM Tự động Đk : N3341/C46121 ( Sửa lại ĐK N66121/C46121 mục lương) Nhấn Cất Vào In: Giấy rút DTNS ( QĐ 759/2013) Tính lương: Từ giấy chuyển lương Vào Tiện Ích/ Hạch toán chi phí lương PM tự động Đk N66121/C3341 Nhấn chuột phải, chọn xóa dòng chứng từ mục lương Nhấn Cất * Nhân tháng tiếp theo: Vào KB/ Rút DT/ Danh sách rút DT Chọn CT chuyển lương Nhấn chuột phải Chọn nhân Sửa lại lý do, ngày CT, ngày HT, số tiền Nhấn Cất ( tương tự B1, B2 trên) Bài 6: Quy trình hạch toán BH: Chuyển khoản BH: Vào Kho bạc/ Rút dự toán/ Rút Dự toán chuyển khoản lương, BH: Nhập TM , số tiền ( Theo giấy chuyển BH) Nhấn Cất: PM tự sinh hộp thoại: Chọn chuyển khoản BH Nhấn đồng ý PM tự động ĐK: N3321/C46121: 8% (6001,6101 ) N3322/C46121: 1,5% (6001,6101 ) N3324/C46121: 1% (6001,6101 ) N3321/C46121: 17,5% (6301) N3322/C46121: 3% (6302) N3324/C46121: 1% (6304) Nhấn Cất Vào In: Giấy rút DT ngân sách ( QĐ 759/QĐ-BTC) Tính BH: Từ Giấy rút chuyển BH Vào tiện ích/ hạch toán chi phí BH PM tự động ĐK: N66121/C3341: 10,5% N3341/C3321: 8% N3341/C3322: 1,5% N3341/C3324: 1% • Lưu ý: Khi chuyển 2% KPCĐ, làm giống chuyển BH (6303) Bài 7: Quy trình hạch toán 2% ốm đau, thai sản B1: Chuyển 2% vào TK tiền gửi: Vào Kho bạc/ Chuyển khoản KB/ Chuyển khoản KB vào TK tiền gửi: ĐK: N1121/C46121, nguồn, TM, số tiền 2% B2: Nhận GBC BHXH chuyển về: Vào Tiền gửi/ Thu tiền gửi: ĐK : N1121/C3321, số tiền A B3: Chuyển tiền ốm đau, thai sản: Vào Tiền gửi/ Chi tiền gửi: ĐK: N3341/C1121, số tiền 2% +A, Nhấn Cất Vào in: UNC B4: Xác định tiền ốm đau, thai sản: Vào Sổ cái/ Chứng từ NV khác: ĐK : N66121/C3321, TM 6301, số tiền 2% N3321/C3341, số tiền 2% + A • Trường hợp 2% chuyển thừa trả lại BH: Vào tiền gửi/ Chi tiền gửi: ĐK N66121/C1121, số tiền, TM Bài 8: Quy trình hạch toán nguồn học phí, thu khác: N 1111/C5111(5118) N1121/C1111 UNC: N66121/C1121 TM: N1111/C1121 N66121/C1111 N5111(5118)/C46121, TM Khai báo hoạt động nghiệp: Vào Danh mục/ Hoạt động nghiệp: - Sửa hoạt động thường xuyên thành Thu học phí - Sửa hoạt động sản xuất cung ứng dv thành Thu khác Từ thu khác Nhấn thêm: 2.1: Thu XDCSVS 2.2: Thu bán trú 2.3: Thu tăng buổi 2.4: Thu nguồn khác Thu tiền học phí, thu khác Vào Tiền mặt/ Phiếu thu: ĐK: N1111/C5111(5118), nguồn, số tiền, loại quỹ, hoạt động nghiệp Nhấn Cất Vào in: Phiếu thu Nộp tiền học phí (thu khác) vào KB: Vào tiền mặt/ Phiếu chi/ Phiếu chi nộp tiền NH,KB ĐK: N1121/C1111, nguồn, số tiền, loại quỹ Nhấn Cât Vào In: phiếu chi, Giấy nộp tiền vào TK Chi tiền từ nguồn Hp, thu khác 4.1: Ủy nhiệm chi: Vào Tiền gửi/ Chi tiền gửi: ĐK: N66122/C1121, nguồn, tiểu mục Nhấn Cất Vào In: Ủy nhiệm chi 4.2: Chi tiền mặt: - Rút tiền về: Vào Tiền mặt/ Phiếu thu/ Phiếu thu rút tiền NH, KB ĐK: N1111/C1121, số tiền, loại quỹ - Chi tiền: Vào Tiền mặt/Phiếu chi: Đk: N66122/C1111, nguồn, số tiền, tiểu mục, loại quỹ bổ sung nguồn: Vào Sổ cái/ Chứng từ nghiệp vụ khác: ĐK: N5111(5118)/C46122, số tiền, nguồn, TM 7799, hoạt động nghiệp * Lưu ý: Thiết lập cặp Định khoản Vào Danh mục/ Tài khoản/ Tài khoản ngầm định: Chọn loại chứng từ : Chọn Phiếu thu: Chọn N1111, chọn C5118 Chi tiền gửi: Chọn N66122/C1121 • Lưu ý: Khi chi lương từ nguồn HP, nguồn khác: Vào Tiền gửi/ Chi tiền gửi: ĐK: N3341/C1121, số tiền, nguồn Nhấn Cất Vào in UNC Vào Sổ cái/ chứng từ nghiệp vụ khác: ĐK: N66122/C3341, nguồn, TM , số tiền Nhấn Cất * Tiền CSSKBĐ: Thêm nguồn: Vào tiện ích/ khai báo thông tin ban đầu/ Nguồn KP Chọn nguồn khác, nhấn thêm: Khai nguồn CSSKBĐ - Nhận giấy Báo có: Vào Tiền gửi/ Thu tiền giửi : ĐK : N1121/C46122 - Chi ra: UNC: Vào tiền gửi/ chi tiền gửi: ĐK N66122/C1121 TM: Rút tiền mặt về: Vào Tiền mặt/ Phiếu thu/ Phiếu thu rút tiền từ NH, KB ĐK: N1111/C1121, số tiền, quỹ tiền Chi tiền mặt: Vào tiền mặt/ Phiếu chi: ĐK: N66122/C111, sô tiền, tiểu mục, quỹ tiền Bài Tạm ứng toán tạm ứng: Chuyển khoản tạm ứng: Vào Kho bạc/ Chuyển khoản KB: ĐK: N66121/C46121, TM, số tiền, nghiệp vụ: Tạm ứng cấp DT Nhấn Cất Thanh toán tạm ứng: Vào Kho bạc/ Lập bảng kê/ bảng chứng từ toán cấp DT: Chọn khoản thời gian, diễn giải, số bảng kê, ngày bảng Chọn chứng từ cần toán Nhấn Cất Vào In: Giấy đề nghị toán tạm ứng, ứng trước ( QĐ 759/2013), Bảng chứng từ toán ( TT161) Sau KB toán, ta chọn toán Chọn lại chứng từ kho bạc duyệt Nhấn vào toán trên công cụ Bài 10: Kế toán TSCĐ Khai báo TSCĐ: Vào TSCĐ/ Khai báo TSCĐ: Chọn loại TS cần khai báo ( nhà, máy vi tính ) Nhấn thêm: - Thông tin chung: Khai mã TS, tên TS, phòng ban - Thông tin hao mòn: Khai ngày mua, ngày tính hao mòn ( sau năm), nguyên giá, hao mòn lũy kế ( Theo sổ TS theo dõi) Nhấn Cất: Đối với TS cũ tự động vào số dư Đối với TS mới: Chọn nhận vật Nhấn đồng ý Chọn ghi tăng với dòng định khoản Nhấn Cất Ghi giảm TS: Vào TSCĐ/ Ghi giảm: Chọn TS cần ghi giảm Nhấn Cất Tính hao mòn: Cuối năm ta tính hao mòn cho TSCĐ: Vào TSCĐ/ Tính hao mòn Nhấn Cất Cách sửa, xóa TS: Chọn TS cần sửa, xóa.Nếu sửa: Chọn sửa TT hao mòn Sửa lại nhấn Cất Nếu xóa Chọn xóa, nhấn đồng ý, ok Bài 11: Kết chuyển cuối năm, tạo liệu năm làm việc Nhập CT năm 2014 chưa xong BC 2013: Chọn năm làm việc 2014: nhập CT bình thường Khi muốn sửa lại BC 2013 Chọn năm 2013 sửa lại BC Kết chuyển cuối năm: Khi báo cáo hoàn chỉnh ta kết chuyển cuối năm: Mở năm 2013 Vào sổ cái/ Chứng từ NVK/ Kết chuyển cuối năm PM tự động ĐK: N46121/C46111 N66111/C66121 Nhấn Cất Tạo DL năm làm việc mới: Vào tệp/ Đóng DL kế toán Vào Tệp/ Tạo DL kế toán (Giống 1, Ở B1: Chọn tạo từ liệu năm trước) Quyết toán số dư đầu năm: Khi thẩm định QT, ta toán số dư đầu năm Vào Sổ cái/ Chứng từ NVK/ Quyết toán số dư đầu năm PM tự động ĐK: N46111/C66111 N46112/C66112 Nhấn Cất ... tính hao mòn cho TSCĐ: Vào TSCĐ/ Tính hao mòn Nhấn Cất Cách sửa, xóa TS: Chọn TS cần sửa, xóa.Nếu sửa: Chọn sửa TT hao mòn Sửa lại nhấn Cất Nếu xóa Chọn xóa, nhấn đồng ý, ok Bài 11: Kết chuyển... ứng trước ( QĐ 759/2013), Bảng kê chứng từ toán ( TT161) Sau KB toán, ta chọn toán Chọn lại chứng từ kho bạc duyệt Nhấn vào toán trên công cụ Bài 10: Kế toán TSCĐ Khai báo TSCĐ: Vào TSCĐ/ Khai báo... Đóng DL kế toán Vào Tệp/ Tạo DL kế toán (Giống 1, Ở B1: Chọn tạo từ liệu năm trước) Quyết toán số dư đầu năm: Khi thẩm định QT, ta toán số dư đầu năm Vào Sổ cái/ Chứng từ NVK/ Quyết toán số dư
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách sử dụng phần mềm kế toán misa dành cho HCSN, Cách sử dụng phần mềm kế toán misa dành cho HCSN, Cách sử dụng phần mềm kế toán misa dành cho HCSN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay