CÂN BẰNG ACID-BASE, Ths. Lê Thanh Hà

24 160 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 10:09

CN BNG ACID-BASE Ths Lờ Thanh H i cng H2O Khỏi nim pH: + H + [H+].[OH-] H s phõn ly: k = = 1,8 x 10-16 [H2O] [H2O] = 55,5 [H+] = [OH-] = 10 -7 Qui c pH = - lg [H+] H2O : pH = OH - i cng nh hng ca pH: nh hng n liờn kt hydro, - S- S -> nh hng cu trỳc, chc nng protid: - Enzyme - Receptor - Hemoglobin v ỏi lc gn oxy ca Hb - Acid nucleic (ADN, ARN) - Hormon - Khỏng th i cng Cỏc nguy c gõy ri lon cõn bng AB: - S to thnh CO2 , HCO3 - Vũng Krebs, kh carboxyl cỏc acid : RCOOH > RH + CO2 - CO + H O acid: lactic, pyruvic S to thnh H2CO3 + - H + HCO3 Do a t ngoi vo qua n ung, tiờm truyn Bnh lý: + Tng acid: Cỏc th cetonic tiu ng Lactic lao ng nng, thiu oxy + Gim acid: Nụn nhiu, hỳt dch d dy Tiờm truyn bicarbonat C ch n nh CBAB 1.1 C ch hot ng ca cỏc h m H m: acid yu v base liờn hp (HX/X-) Khi cú acid mnh (HA) xõm nhp: HA + X- HX Acid mnh + A- Acid yu Khi cú base mnh xõm nhp: BOH + Base mnh HX XOH + Base yu H m cú th n nh pH BH C ch n nh CBAB 1.1 C ch hot ng ca cỏc h m pH ca dung dch m HX/X-: [X ] + [H ][X ] pH = pKa + lg ú Ka = [HX] [HX] Kh nng m cao nht pH xp x pKa ca h m ú C ch n nh CBAB 1.1.1 Cỏc h m huyt tng H m bicarbonat: H2CO3/ NaHCO3 Quan trng nht, m nhanh v hiu qu: 35% Trng thỏi cõn bng ng: CO2 + H2O Phng trỡnh Henderson- Haselbalch: + H2CO3 H + HCO3 pH = pK H2CO3 + log pH = 6,1 + log [HCO ] [H2CO3] [HCO ] 0,03 pCO2 C ch n nh CBAB 1.1.1 Cỏc h m huyt tng H m bicarbonat: c ch tỏc dng: Kim xõm nhp: phn ng vi H2CO3 NaOH + H2CO3 NaHCO3 + H2O Acid xõm nhp: phn ng vi HCO3 : HCl + NaHCO3 NaCl + H2CO3 H2O + CO2 o thi qua phi C ch n nh CBAB 1.1.1 Cỏc h m huyt tng H m protein: Protein cu to t cỏc aminoacid (-NH2 cú tớnh kim, -COOH cú tớnh acid), cũn cú cỏc a.a kim (lysin, arginin) v cỏc a.a acid Kim xõm nhp: HOOC - R -NH2 + NaOH NaOOC- R NH2 + H2O Acid xõm nhp: + + HOOC - R NH2 + H HOOC - R NH3 H m Protein HT (60-80g/l) chim 10% tng dung tớch m C ch n nh CBAB 1.1.1 Cỏc h m huyt tng H m phosphat (NaH2PO4/ Na2HPO4) Cú kh nng m tt cú pKa = 6,8 xp x pH mỏu (7,4), nhng hm lng thp (1- mmol/l) nờn vai trũ m yu 1 C ch n nh CBAB 1.1.2 Cỏc h m hng cu H m hemoglobin Chim 3/4 lng m ca hng cu v 35% tng dung tớch m mỏu Hb n nh pH bng cỏch: - Cỏc nhúm amin gn CO2 to carbamin HbNH2 + CO2 HbNHCOO- + H+ - Nhúm imidazol ca histidin gn H+ (33 His/mol) 1 C ch n nh CBAB 1.1.2 Cỏc h m hng cu H m hemoglobin - t chc: chuyn húa sinh CO2 CO2 + H2O H2CO3 H+ , HCO3- HbO2 mỏu a n s nhn H+ v nhng O2 cho t chc, tr thnh HHb 1 C ch n nh CBAB 1.2 Hot ng sinh lý ca phi tham gia iu hũa CBAB Phổi Tổchức Tĩnh mạch KHCO3 O2 H+ HHb H2CO3 KHbO2 H2O KHCO3 HHb KHbO2 Đ ộng mạch CO2 Thở KHCO3 HHb O2 H+ KHbO2 H2CO3 H2O CO2 Chuyển hóa C ch n nh CBAB 1.3 Hot ng sinh lý ca thn tham gia iu hũa CBAB Lòng ống thận Na+ H+ Tếbào ống thận Na+ H+ + HCO3- Máu Lòng ống thận Na+ Na+ HCO3- HCO3H+ Tếbào ống thận Na+ H+ + HCO3- Máu Na+ HCO3- H2CO3 H2CO3 H2O +CO2 ch.hóa H2O +CO2 (a) Lòng ống thận Na+ HPO42H+ H2PO4Na+ Tếbào ống thận Na+ H+ + HCO3H2CO3 H2O +CO2 (c) H2CO3 H2O +CO2 (b) Máu Na+ HCO3- Lòng ống thận Tếbào ống thận Na+ ClH+ Na+ NH3 NH4+ Cl- H+ + HCO3- Máu Na+ HCO3- H2CO3 H2O +CO2 NH3 (d) Gln Glu Cỏc thụng s ỏnh giỏ tỡnh trng CBAB pH 7,38 - 7,42 (6,95 n 7,80) Phõn ỏp CO2 mỏu ng mch - PaCO2 - 40 mm Hg - Tng gõy nhim toan hụ hp gim thụng khớ ph nang - Gim nhim kim hụ hp tng thụng khớ ph nang Phõn ỏp oxy mỏu ng mch - PO2: - 83 - 108 mm Hg - Tng pO2 cú th th bng khớ giu O2 - Gim din tớch b mt ca mng mao mch ph nang ct b hay chốn ộp phi bóo hũa oxygen - SaO2 (O2 saturation) - l dng kt hp ca oxy vi hemoglobin 2 Cỏc thụng s ỏnh giỏ tỡnh trng CBAB Base m BB (buffer base) - BB = [ HCO3- ] + Protein- + Hemoglobin- + Phosphat- 45 mmol/l Base d BE (excess base) - L s chờnh lch gia base m ca bnh nhõn v base m ca ngi bỡnh thng - (pH = 7,4; pCO2 = 40 mmHg) EB=0 ( 1,5) CO2 ton phn - tCO2 (total CO2) - tCO2 = [ HCO3- ] + CO2 ho tan + CO2 carbaminat - 30 mmol/l 2 Cỏc thụng s ỏnh giỏ tỡnh trng CBAB Bicarbonat thc AB (actual bicarbonat): - [HCO-3] = 0,03 PaCO2 (mmol/l) - pCO2 tng AB tng - 25 mmol/l; Bicarbonat chun SB (standard bicarbonat): - 242 mmol/l - SB thay i cỏc trng hp ri lon nguyờn nhõn chuyn húa Cỏc thụng s cõn bng acid-base nh pH, pCO 2, pO2 c o trc tip bng in cc chn lc v cỏc thụng s khỏc nh HCO 3-, tCO2, BE v SaO2 c tớnh toỏn t ng nh b phn x lý vi tớnh ca mỏy 3 Cỏc ri lon CBAB Giản đồ Davenport Cỏc ri lon CBAB 3.1 Nhiễm toan hô hấp (A) Nguyên nhân: - Giảm thông khí phế nang, tắc nghẽn phế quản - Bệnh phổi: phế quản phế viêm, viêm phổi, hen - Hít phải khí CO2, hít lại không khí thở - Bị ức chế thần kinh: thuốc ngủ, bại liệt, nhiễm độc, chấn thơng sọ não, u não Các thông số xét nghiệm: - pH giảm, - pCO2 tăng - HCO3- máu tăng - CO2 toàn phần máu tăng, - Bazơ đệm (BB) giảm, BE âm 3 kiềm Cỏc ri lon CBAB 3.2 Nhiễm chuyển hoá (B) Nguyên nhân: - a vào thể nhiều bicarbonat hay chất kiềm - Mất acid (nôn nhiều, hút dịch dày, ỉa chảy kéo dài) Các thông số xét nghiệm CBAB: - pH máu tăng, - pCO2 máu tăng, - CO2 toàn phần máu tăng, - Bicarbonat(HCO3-) máu tăng - Bicarbonat chuẩn (SB) tăng - Bazơ đệm (BB) tăng Cỏc ri lon CBAB 3.3 Nhiễm kiềm hô hấp (C) Nguyên nhân: - Tăng thông khí phổi: + Giai đoạn đầu viêm phổi + Sốt cao + Hô hấp nhân tạo mức không kiểm tra + Chấn thơng sọ não - Thở khí có PaCO2 thấp Các thông số xét nghiệm: - pH máu tăng, - HCO3- máu giảm, - pCO2, CO2 toàn phần giảm, - BB tăng BE dơng 3 Cỏc ri lon CBAB 3.4 Nhiễm toan chuyển hoá (D) Nguyên nhân: - đái tháo đờng ứ đọng thể cetonic acid - Phù phổi cấp, động kinh: rối loạn chuyển hóa glucid gây ứ đọng acid lactic - Các bệnh thận: viêm thận cấp, mãn không đào thải đợc acid - ỉa chảy cấp làm HCO3- Các thông số xét nghiệm: - pH máu giảm - pCO2 giảm (p.ứ bù trừ phổi) - CO2 toàn phần máu giảm - SB giảm, BB giảm Cỏc ri lon CBAB 3.5 Nhiễm toan hỗn hợp (E) Nguyên nhân: - Suy hô hấp: phù phổi cấp làm giảm thông khí phế nang, tăng pCO2, gây thiếu oxy -> ứ đọng acid lactic - Viêm cầu thận mãn kết hợp với hen phế quản - Phế quản phế viêm Các thông số xét nghiệm: - pH máu giảm mạnh - pCO2 tăng - HCO3- giảm, BE âm 3 Cỏc ri lon CBAB 3.5 Nhiễm kiềm hỗn hợp (F) Nguyên nhân: - Hôn mê gan - Hôn mê thuốc ngủ sau điều trị phối hợp thông khí nhân tạo với kiềm máu để loại trừ thuốc ngủ Các thông số xét nghiệm: - pH máu tăng mạnh - pCO2 giảm - HCO3- tăng - BE dơng ... liờn hp (HX/X-) Khi cú acid mnh (HA) xõm nhp: HA + X- HX Acid mnh + A- Acid yu Khi cú base mnh xõm nhp: BOH + Base mnh HX XOH + Base yu H m cú th n nh pH BH C ch n nh CBAB 1.1 C ch hot ng ca... ỏnh giỏ tỡnh trng CBAB Base m BB (buffer base) - BB = [ HCO3- ] + Protein- + Hemoglobin- + Phosphat- 45 mmol/l Base d BE (excess base) - L s chờnh lch gia base m ca bnh nhõn v base m ca ngi bỡnh... lý: + Tng acid: Cỏc th cetonic tiu ng Lactic lao ng nng, thiu oxy + Gim acid: Nụn nhiu, hỳt dch d dy Tiờm truyn bicarbonat C ch n nh CBAB 1.1 C ch hot ng ca cỏc h m H m: acid yu v base liờn
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂN BẰNG ACID-BASE, Ths. Lê Thanh Hà, CÂN BẰNG ACID-BASE, Ths. Lê Thanh Hà, CÂN BẰNG ACID-BASE, Ths. Lê Thanh Hà, Cơ chế ổn định CBAB

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay