KẾ HOẠCH PHỐI hợp TTGDSK

2 42 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 10:06

TRUNG TÂM Y TẾ YÊN MINH TRẠM Y TẾ XÃ SỦNG THÀI Số: /TYT- BVH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Sủng Thài, ngày tháng năm 2014 KẾ HOẠCH Phối hợp triển khai công tác truyền thông chương trinh mục tiêu Y tế quốc gia năm 2014 Căn định số 19/ QĐ -UBND xã Sủng Thài ngày 02 /02 /2014 QĐ việc kiện toàn BCĐ chăm sóc sức khỏe nhân dân xã Sủng Thài năm 2014 Căn quy chế hoạt động BCĐ chăm súc sức khỏe nhân dân Trạm y tế xã Sủng Thài xây dựng kế hoạch phối hợp với ban văn hóa xã Sủng Thài tuyên truyền chương trình mục tiêu y tế quốc gia, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh ngộ thực phẩm, khám chữa bệnh cho nhân dân năm 2014 sau I Mục tiêu: - Nâng cao công tác truyền thông phòng chống dịch ngộ độc thực phẩm, khám chữa bệnh cho nhân dân phương tiện thông tin đại chúng - Không có ngộ độc thực phẩm dịch bệnh xảy địa bàn huyện II Giải pháp: - Tăng cường thời lượng phát sóng đài truyền xã - Tăng cường tổ chức truyền thông thôn III Nội dung hoạt động Trạm y tế xã - Trạm y tế xã phối hợp với ban văn hóa xã tổ chức phát tin, truyền thông chương trình mục tiêu y tế quốc gia, truyền thông phòng, chống dịch bệnh ngộ độc thực phẩm, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế - Trạm Y tế xã chuẩn bị nội dung tuyên truyền cung cấp đầy đủ kịp thời cho ban văn hóa xã - Cung cấp viết tuyên truyền chương trình mục tiêu y tế quốc gia, truyền thông phòng chống dịch bệnh ngộ độc thực phẩm, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh cho người nghèo - Cung cấp thông điệp tuyên truyền phòng chống dịch bệnh ngộ độc thực phẩm, dân số, bảo hiểm y tế Ban văn hóa xã - Phát tin nội dung truyền thông chương trình mục tiêu y tế quốc gia, truyền thông phòng chống dịch bệnh ngộ độc thực phẩm, truyền thông luật khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh cho người nghèo trạm Y tế cung cấp Trên kế hoạch phối hợp thực phối hợp triển khai công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh chương trình mục tiêu Y tế quốc gia CSSKND năm 2014 trạm Y tế xã Sủng Thài ban văn hóa xã Sủng Thài huyện Yên Minh BAN VĂN HÓA XÃ TRẠM Y TẾ XÃ ... khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh cho người nghèo trạm Y tế cung cấp Trên kế hoạch phối hợp thực phối hợp triển khai công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh chương trình mục tiêu Y
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH PHỐI hợp TTGDSK, KẾ HOẠCH PHỐI hợp TTGDSK, KẾ HOẠCH PHỐI hợp TTGDSK

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay