BIÊN bản TRUYỀN THÔNG xóm

2 28 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 10:06

TRUNG TÂM Y TẾ YÊN MINH PHÒNG TRUYỀN THÔNG GDSK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc lập - Tự -Hạnh Phúc BIÊN BẢN TỔ CHỨC TRIỂN KHAI TRUYỀN THÔNG Tại Hôm vào hồi .h phút ngày ./ .2013 Địa điểm tại: I Thàn phần: Tuyến xã: Đ/ c Chức vụ 2.Đ/c………………………………… Chức vụ Thôn bản: Đ/c: ……………………………………………………………………………… Đ/c: ……………………………………………………………………………… I Nội dung: ……………………………………………………………………………………… …… ……………………………………………………………………………………… …… ……………………………………………………………………………………… …… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… III.Đối tượng IV Hình thức ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… V Kết quả: - Tổng số hộ… TS khẩu… -Tổng số người thăm dự buổi tư vấn truyền thông - Thời gian thực từ h phút, đến hồi h phút ngày ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Người thực Xác nhận nơi tổ chức truyền thông ... ……………………………………………………………………………………… V Kết quả: - Tổng số hộ… TS khẩu… -Tổng số người thăm dự buổi tư vấn truyền thông - Thời gian thực từ h phút, đến hồi h phút ngày ………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Người thực Xác nhận nơi tổ chức truyền thông
- Xem thêm -

Xem thêm: BIÊN bản TRUYỀN THÔNG xóm, BIÊN bản TRUYỀN THÔNG xóm, BIÊN bản TRUYỀN THÔNG xóm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay