Copy of KH VSATTP QUY IV NAM 2014

3 35 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 10:06

TRUNG TÂM Y TẾ YÊN MINH TRẠM Y TẾ XÃ LAO VÀ CHẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc KẾ HOẠCH Hoạt động Vệ sinh an toàn thực phẩm trạm Y tế xã Lao Và Chải Quý IV năm 2014 Thực Kế hoạch số: 13/KH-TYT ngày 18 tháng 01 năm 2014 Trạm Y tế xã Lao Và Chải Về việc triển khai Chương trình mục tiêu Y tế Quốc gia An toàn thực phẩm năm 2014; Trạm Y tế xã Lao Và Chải xây dựng kế hoạch hoạt động công tác Chương trình mục tiêu Y tế Quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm Quý IV năm 2014 sau; A/ Mục tiêu: Mục tiêu chung: Đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm địa bàn toàn xã Chỉ tiêu cụ thể: - 100% hộ sản xuất chế biến lương thực, thực phẩm có kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm - 100% người dân có hiểu biết sử dụng thực phẩm - Không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy địa bàn xã, bệnh nhân tử vong ngộ độc thực phẩm Giải pháp: - Tăng cường lực hệ thống tổ chức quản lý, tra, kiểm tra, vệ sinh an toàn thực phẩm từ xã đến xóm - Tăng cường công tác truyền thông phòng chống ngộ độc thực phẩm xóm toàn xã, nhiều hình thức, hiệu, tờ rơi, áp phích, loa đài qua buổi họp thôn - Tổ chức kiểm tra VSATTP cho sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể B/ Kế hoạch triển khai: T T Nội dung công việc Kiểm tra tháng VSATTP Tuyên truyền loa phát Giám sát việc chấp hành VSATP Giám sát việc chấp hành VSATP Địa điểm Trung tâm xã Trung tâm xã Thôn ngán chải, Lao Chải Trung tâm xã Đối tượng Thời gian thực Các sở kinh doanh Nhân dân xã Phương pháp Biên Quý IV Dự kiến kết Người tổ chức T/H Người giám sát Đội KTLN VSATTP xã BCĐ VSATTP xã 100% sở KD thực phẩm Trưởng Loa đài trạm Trạm Y tế xã, phối phát hợp Ban văn hoá xã Y tế xã xã, 70% Các thôn nghe truyền thông Các sở KD Các sở KD Biên giám sát Trưởng trạm Cán trạm Ytế xã Y tế xã 100% sở kinh doanh thực phẩm, giám sát Biên giám sát Trưởng trạm Cán trạm Ytế xã Y tế xã 100% sở kinh doanh, giám sát Trên kế hoạch hoạt động Quý IV năm 2014 Trạm Y tế xã Lao Và Chải./ Lao Và Chải, ngày tháng10 năm 2014 TM TRẠM Y TẾ XÃ LAO VÀ CHẢI Nơi nhận: - Trưởng BCĐ VSATTP xã; - Lưu TYT; ... giám sát Trên kế hoạch hoạt động Quý IV năm 2014 Trạm Y tế xã Lao Và Chải./ Lao Và Chải, ngày tháng10 năm 2014 TM TRẠM Y TẾ XÃ LAO VÀ CHẢI Nơi nhận: - Trưởng BCĐ VSATTP xã; - Lưu TYT; ... gian thực Các sở kinh doanh Nhân dân xã Phương pháp Biên Quý IV Dự kiến kết Người tổ chức T/H Người giám sát Đội KTLN VSATTP xã BCĐ VSATTP xã 100% sở KD thực phẩm Trưởng Loa đài trạm Trạm Y tế...T T Nội dung công việc Kiểm tra tháng VSATTP Tuyên truyền loa phát Giám sát việc chấp hành VSATP Giám sát việc chấp hành VSATP Địa điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Copy of KH VSATTP QUY IV NAM 2014, Copy of KH VSATTP QUY IV NAM 2014, Copy of KH VSATTP QUY IV NAM 2014

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay