Thống kê phân tích cơ bản với các biến định lượng – Phương pháp – phiên giải – thực hành

7 26 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 10:05

Thống kê phân tích với biến định lượng – Phương pháp – phiên giải – thực hành Thống kê    Mô tả cần làm gì? Các bước thực hiện? Mô tả dụng đến kiểm định không? Mô tả đóng vai trò thống kê nói chung? Lượng giá kiến thức Thống kê  Lệnh frequency  Lệnh crosstab  Lệnh descriptive  Lệnh compute, recode variables Thực hành – triển khai file số liệu Thống kê  Khi xét đến khái niệm thống kê phân tích với loại biến > xem xét chất BIẾN PHỤ THUỘC  Việc xác định tốt biến phụ thuộc vô quan xuyên suốt thống kê Thống kê phân tích với biến định lượng Thống kê     Tìm hiểu khác biệt điểm trung bình năm hs nam nữ?  Mối quan hệ số lượng lao động HGĐ thu thập HGĐ Xác định khác biệt độ tuổi trung bình đối tượng nghiên cứu? Đưa nhận định tỷ lệ suy dinh dưỡng quần thể nghiên cứu? Số lượng gia đình ảnh hưởng đến mức độ giàu nghèo gia đình hay không? Thống kê  Biến định lượng gồm loại biến nào?  Đặc trưng biến định lượng  Giá trị trung bình, sd, min, max, phương sai  Sự phân bố, phương sai  Các kiểm định sử dụng vs biến định lượng kiểm định xoay quanh giá trị trung bình Các thống kê với biến định lượng Thống kê  T test, Z test     mẫu Ghép cặp Anova    mẫu Phương sai đồng (LSD) /không đồng (Dunnet T3) Tầng ý nghĩa ANOVA Linear regression / scatter plot analyze Các kiểm định biến định lượng Thống kê ... chung? Lượng giá kiến thức Thống kê  Lệnh frequency  Lệnh crosstab  Lệnh descriptive  Lệnh compute, recode variables Thực hành – triển khai file số liệu Thống kê  Khi xét đến khái niệm thống
- Xem thêm -

Xem thêm: Thống kê phân tích cơ bản với các biến định lượng – Phương pháp – phiên giải – thực hành, Thống kê phân tích cơ bản với các biến định lượng – Phương pháp – phiên giải – thực hành, Thống kê phân tích cơ bản với các biến định lượng – Phương pháp – phiên giải – thực hành

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay