Điểm TB chung của các môn Văn, Tiếng Anh so với điểm TB, khá, giỏi

7 21 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 10:05

1 Điểm TB chung môn Văn, Tiếng Anh so với điểm TB, khá, giỏi One-Sample Statistics N van Mean 40 7.0325 Std Deviation Std Error Mean 1.39144 22001 One-Sample Test Test Value = 6.5 t van Sig (2tailed) df 2.420 39 020 Mean Difference 53250 95% Confidence Interval of the Difference Lower 0875 Upper 9775 Phiên giải: Kiểm định Tb mẫu với 95% độ tin cậy Nhìn bảng ta thấy, điểm Tb môn văn 7.03, độ lệch chuẩn 1,39, t = 2.4, df = 39, p = 0.020 (p có ý nghĩa thống kê, có khác biệt điểm TB môn văn điểm tbc 6.5 One-Sample Statistics N van Mean 40 7.0325 Std Deviation 1.39144 Std Error Mean 22001 One-Sample Test Test Value = 8.0 t van -4.398 Sig (2tailed) df 39 000 Mean Difference -.96750 95% Confidence Interval of the Difference Lower -1.4125 Upper -.5225 Phiên giải: Kiểm định Tb mẫu với 95% độ tin cậy Nhìn bảng ta thấy, điểm Tb môn văn 7.03, độ lệch chuẩn 1,39, t = 4, df = 39, p = 0.00 (p có ý nghĩa thống kê, có khác biệt điểm TB môn văn điểm tbc 8.0 One-Sample Statistics N van Mean 40 7.0325 Std Deviation 1.39144 Std Error Mean 22001 One-Sample Test Test Value = 8.5 t van Sig (2tailed) df -6.670 39 000 Mean Difference -1.46750 95% Confidence Interval of the Difference Lower -1.9125 Upper -1.0225 Phiên giải: Kiểm định Tb mẫu với 95% độ tin cậy Nhìn bảng ta thấy, điểm Tb môn văn 7.03, độ lệch chuẩn 1,39, t = 6.6, df = 39, p = 0.00 (p có ý nghĩa thống kê, có khác biệt điểm TB môn văn điểm tbc 8.5 One-Sample Statistics N anh Mean 40 6.8925 Std Deviation 1.35559 Std Error Mean 21434 One-Sample Test Test Value = 6.5 t anh 1.831 Sig (2tailed) df 39 075 Mean Difference 39250 95% Confidence Interval of the Difference Lower -.0410 Upper 8260 Phiên giải: Kiểm định Tb mẫu với 95% độ tin cậy Nhìn bảng ta thấy, điểm Tb môn anh 6.89, độ lệch chuẩn 1,35, t = 1.8, df = 39, p = 0.75 (p >0.05) => ý nghĩa thống kê, khác biệt điểm TB môn anh điểm tbc 6.5 One-Sample Statistics N anh Mean 40 6.8925 Std Deviation 1.35559 Std Error Mean 21434 One-Sample Test Test Value = 8.0 t anh Sig (2tailed) df -5.167 39 000 Mean Difference -1.10750 95% Confidence Interval of the Difference Lower -1.5410 Upper -.6740 Phiên giải: : Kiểm định Tb mẫu với 95% độ tin cậy Nhìn bảng ta thấy, điểm Tb môn anh 6.89, độ lệch chuẩn 1,35, t = 5,16, df = 39, p = 0.00 (p có ý nghĩa thống kê, có khác biệt điểm TB môn anh điểm tbc 8.0 One-Sample Statistics N anh Mean 40 6.8925 Std Deviation 1.35559 Std Error Mean 21434 One-Sample Test Test Value = 8.5 t anh -7.500 Sig (2tailed) df 39 000 Mean Difference -1.60750 95% Confidence Interval of the Difference Lower -2.0410 Upper -1.1740 Phiên giải: : Kiểm định Tb mẫu với 95% độ tin cậy Nhìn bảng ta thấy, điểm Tb môn anh 6.89, độ lệch chuẩn 1,35, t = 7.5, df = 39, p = 0.00 (p < 0.05) => có ý nghĩa thống kê, có khác biệt điểm TB môn anh điểm tbc 8.5 2 điểm tb chung hs so sánh với điểm chuẩn - điểm tb 6.5 One-Sample Statistics N diemtbchu ng Mean 40 6.9483 Std Deviation 77305 Std Error Mean 12223 One-Sample Test Test Value = 6.5 t diemtbchu ng Sig (2tailed) df 3.668 39 001 Mean Difference 44833 95% Confidence Interval of the Difference Lower 2011 Upper 6956 Phiên giải: : Kiểm định Tb mẫu với 95% độ tin cậy Nhìn bảng ta thấy, điểm Tb chung 6.94, độ lệch chuẩn 1,77, t = 3.66, df = 39, p = 0.01 (p có ý nghĩa thống kê, có khác biệt điểm TB chung học sinh so sánh với điểm chuẩn (điểm 6.5) - Điểm tb 8.0 One-Sample Statistics N diemtbchu ng Mean 40 6.9483 Std Deviation 77305 Std Error Mean 12223 One-Sample Test Test Value = 8.0 t diemtbchu ng Sig (2tailed) df -8.604 39 000 Mean Difference -1.05167 95% Confidence Interval of the Difference Lower -1.2989 Upper -.8044 Phiên giải: : Kiểm định Tb mẫu với 95% độ tin cậy Nhìn bảng ta thấy, điểm Tb chung 6.94, độ lệch chuẩn 1,77, t = -8.6, df = 39, p = 0.00 (p có ý nghĩa thống kê, có khác biệt điểm TB chung học sinh so sánh với điểm chuẩn (điểm 8.0) - Điểm tb 8.5 One-Sample Statistics N diemtbchu ng Mean 40 6.9483 Std Deviation 77305 Std Error Mean 12223 One-Sample Test Test Value = 8.5 t diemtbchu -12.695 ng Sig (2tailed) df 39 000 Mean Difference -1.55167 95% Confidence Interval of the Difference Lower -1.7989 Upper -1.3044 Phiên giải: : Kiểm định Tb mẫu với 95% độ tin cậy Nhìn bảng ta thấy, điểm Tb chung 6.94, độ lệch chuẩn 1,77, t = -12.69, df = 39, p = 0.00 (p có ý nghĩa thống kê, có khác biệt điểm TB chung học sinh so sánh với điểm chuẩn (điểm 8.5) 3 a Mối liên quan lớp học thuận tiên điểm tb chung Group Statistics nxthuant ien N diemtbchu ng Mean Std Deviation Std Error Mean 22 7.1515 74541 15892 18 6.7000 75225 17731 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F diemtbchun Equal variances g assumed Sig .025 t-test f t 876 Equal variances not assumed Sig (2tailed) df 1.898 38 065 1.896 36.314 066 Phiên giải: Kiểm định tb mẫu với khoảng 95% độ tin cậy Đọc bảng ta thấy, điểm tb chung nhóm 7.15, độ lệch chuẩn 0.74; điểm tb chung nhóm 6.7, độ lệch chuẩn 0.75; t = 1.89, df = 38, p = 0.65 (p > 0.05) => phương sai không đồng nhất, có ý nghĩa thống kê Vậy điểm tb chung mối liên quan lớp học thuận tiện … b điểm tb chung với nhóm A C Group Statistics nhom diemtbchu a ng c N Mean Std Deviation Std Error Mean 11 7.1394 47065 14191 10 7.1033 1.02517 32419 Di Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F diemtbchun Equal variances g assumed 14.437 Equal variances not assumed Phiên giải: Kiểm định giá trị tb môn tiếng anh nhóm Sig t-test f t 001 Sig (2tailed) df 105 19 917 102 12.371 920 Di
- Xem thêm -

Xem thêm: Điểm TB chung của các môn Văn, Tiếng Anh so với điểm TB, khá, giỏi, Điểm TB chung của các môn Văn, Tiếng Anh so với điểm TB, khá, giỏi, Điểm TB chung của các môn Văn, Tiếng Anh so với điểm TB, khá, giỏi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay