giới thiệu về các phần tử trong HTML5

4 28 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 08:59

Thuộc tính Các thuộc tính HTML giúp cung cấp số ý nghĩa ngữ cảnh cho phần tử Một số thuộc tính toàn cục sử dụng phần tử HTML5 sau: - class – Định rõ classnames cho phần tử - contextmenu – Định rõ trình đơn ngữ cảnh cho phần tử - dir – Định rõ hướng văn cho nội dung - draggable - Định rõ chức kéo phần tử - dropzone – Định rõ liệu kéo, liệu chép, di chuyển liên kết, thả - style - Xác định kiểu CSS nội tuyến cho phần tử - title - Xác định thông tin bổ sung phần tử 2.7 Các đối tượng HTML Các đối tượng ký tự đặc biệt dành riêng HTML Các đối tượng hiển thị trang web HTML5 sử dụng câu lệnh sau: Câu lệnh: &entity_name; Hoặc &#entity_number; Bảng 2.1 số đối tượng HTML thường sử dụng Hiển thị < > & € © Mô tả Khoảng trắng Bé Lớn Và Euro Sao chép Entity - name   < > & € © Entity - number   < > & € © 2.8 Thẻ Container (thẻ chứa) thẻ độc lập Có hai loại yếu tố HTML thành phần chứa độc lập Thành phần containner chứa thẻ bắt đầu, nội dung, tiểu phần tử thẻ kết thúc Tất phần tử HTML phần tử container Một phần tử độc lập bao gồm thẻ bắt đầu thuộc tính theo sau thẻ kết thúc /> mà nội dung 2.9 HTML5 thiết bị di động HTML5 giúp tạo ứng dụng di động phong phú Đối với điều này, API sử dụng HTML5 Các API hỗ trợ tính ứng dụng Web tiên tiến cho trình duyệt điện thoại di động HTML5 không hỗ trợ thiết bị di động cũ Điện thoại thông minh với Apple iOS Google Android hệ điều hành hỗ trợ trình duyệt tuân thủ HTML5 Ngay Microsoft Windows for di động có trình duyệt phát triển để hỗ trợ trang web ứng dụng HTML5 phát triển Do có nhiều tảng di động có sẵn thiết bị di động, phát triển ứng dụng di động khó khăn HTML5 cố gắng để tích hợp tất tính để triển khai ứng dụng di động tương thích tất tảng HTML5 cung cấp tính chức kéo thả, nhúng video ứng dụng chí khả ngoại tuyến Vì HTML5 tương thích với hầu hết hệ điều hành di động, tối đa 30% chi phí phát triển cho hệ điều hành khác lưu lại Ngoài ra, có phụ thuộc vào thành phần bên thứ ba, làm giảm chi phí cấp phép Tất thành phần yêu cầu có sẵn thông qua trình duyệt HTML5 2.9.1 Lợi ích HTML5 phát triển điện thoại di động Lợi ích HTML5 phát triển điện thoại di động sau: ⇒ ⇒ HMTL5 bao gồm API, trình cắm thêm điện thoại di động không bắt buộc bổ sung Phát triển điện thoại di động trở nên dễ dàng cần phải có kiến thức HTML5, CSS JavaScript Đây cách dễ dàng so với ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ngôn ngữ khác sử dụng cho phát triển điện thoại di động Sự phát triển nhanh HTML5 Có tăng trưởng mạnh mẽ cho ứng dụng di động khả tương thích nó, HTML5 tạo thành tảng để phát triển ứng dụng di động HTML5 tương thích với hầu hết tảng hệ điều hành Các ứng dụng di động phát triển HTML5 chạy trình duyệt Android, iOS, Blackberry, Windows Phone hệ điều hành di động khác Chi phí phát triển để tạo ứng dụng HTML5 thấp Các ứng dụng dựa vị trí đồ có hỗ trợ lớn HTML5 Kế hoạch để hỗ trợ ứng dụng trình duyệt, làm cho chúng có tảng độc lập Các chương trình bên thứ ba không bắt buộc HTML5 Do đó, chức media audio video có chức tốt hỗ trợ cải tiến HTML5 Một phần tử tổ chức nội dung trang Web theo thứ bậc, tạo thành cấu trúc HTML Phần tử DOCTYPE cho trình duyệt loại tài liệu bạn Một kiểu liệu xác định loại giá trị gán cho thuộc tính kiểu nội dung hiển thị trang Web Các thực thể ký tự đặc biệt dành riêng HTML Thành phần chứa chứa thẻ bắt đầu, nội dung, tiểu phần tử thẻ kết thúc Một phần tử độc lập bao gồm thẻ bắt đầu thuộc tính theo sau thẻ kết thúc /> mà nội dung HTML5 cung cấp tính chức kéo thả, nhúng video ứng dụng chí khả ngoại tuyến cho thiết bị di động Samantha muốn tạo trang web cho nhóm nhạc tên We Five Cô muốn thiết kế trang web cho phép công cụ tìm kiếm có thông tin cần thiết Để công cụ tìm kiếm nhận thông tin bắt buộc, trang cần có chi tiết sau: a b c Doctype - Xác định loại Doctype thẻ HTML i Tiêu đề ii Tiêu đề - Cung cấp tên nhóm dàn nhạc thẻ iii Meta - Cung cấp từ khoá áp dụng cho trang web nhóm dàn nhạc Body - Cung cấp giới thiệu nhỏ nhóm nhạc phần thân Thêm nội dung bổ sung thông tin khác theo yêu cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: giới thiệu về các phần tử trong HTML5, giới thiệu về các phần tử trong HTML5, giới thiệu về các phần tử trong HTML5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay