Giải pháp ngăng ngừa và hạn chế nợ quá hạn tịa ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh đống đa

83 54 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 08:52

Chuyên đề tốt nghiệp MỤC LỤC DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT Số thứ tự .3 Viết tắt Tiếng việt CBCNV CSTT 3 CN Chi Nhánh .3 DNNN Doanh nghiệp nhà nước NHNN Ngân hàng nhà nước .3 NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCPCT Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương NHTW Ngân hàng trung ương NQH .3 Nợ hạn 10 TSĐB Tài sản đảm bảo 11 QTK Quỹ tiết kiệm 12 VNĐ .3 Việt Nam Đồng .3 13 TCTD Tổ chức tín dụng DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC BIỂU ĐỒ .6 LỜI MỞ ĐẦU SV: Nguyễn Thị Nguyệt Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp Nhận thức tầm quan trọng công tác phòng ngừa rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng mà chủ yếu hạn chế rủi ro nợ hạn, em lựa chọn đề tài: Giải pháp ngăn ngừa hạn chế nợ hạn Ngân Hàng thương mại cổ phần Công Thương Chi Nhánh Đống Đa” .8 NQH thường xảy hoạt động cho vay bảo lãnh song phạm vi đề tài, em xin sâu nghiên cứu NQH hoạt động cho vay .8 CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN VỀ NỢ QUÁ HẠN TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10 DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT SV: Nguyễn Thị Nguyệt Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp Số thứ tự Viết tắt Tiếng việt Cán công nhân viên CBCNV CSTT Chính sách tiền tệ CN Chi Nhánh DNNN Doanh nghiệp nhà nước NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCPCT Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương NHTW Ngân hàng trung ương NQH Nợ hạn 10 TSĐB Tài sản đảm bảo 11 QTK Quỹ tiết kiệm 12 VNĐ Việt Nam Đồng 13 TCTD Tổ chức tín dụng SV: Nguyễn Thị Nguyệt Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT Số thứ tự .3 Viết tắt Tiếng việt CBCNV CSTT 3 CN Chi Nhánh .3 DNNN Doanh nghiệp nhà nước NHNN Ngân hàng nhà nước .3 NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCPCT Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương NHTW Ngân hàng trung ương NQH .3 Nợ hạn 10 TSĐB Tài sản đảm bảo 11 QTK Quỹ tiết kiệm 12 VNĐ .3 Việt Nam Đồng .3 13 TCTD Tổ chức tín dụng DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC BIỂU ĐỒ .6 SV: Nguyễn Thị Nguyệt Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Nhận thức tầm quan trọng công tác phòng ngừa rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng mà chủ yếu hạn chế rủi ro nợ hạn, em lựa chọn đề tài: Giải pháp ngăn ngừa hạn chế nợ hạn Ngân Hàng thương mại cổ phần Công Thương Chi Nhánh Đống Đa” .8 NQH thường xảy hoạt động cho vay bảo lãnh song phạm vi đề tài, em xin sâu nghiên cứu NQH hoạt động cho vay .8 CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN VỀ NỢ QUÁ HẠN TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10 SV: Nguyễn Thị Nguyệt Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT Số thứ tự .3 Viết tắt Tiếng việt CBCNV CSTT 3 CN Chi Nhánh .3 DNNN Doanh nghiệp nhà nước NHNN Ngân hàng nhà nước .3 NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCPCT Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương NHTW Ngân hàng trung ương NQH .3 Nợ hạn 10 TSĐB Tài sản đảm bảo 11 QTK Quỹ tiết kiệm 12 VNĐ .3 Việt Nam Đồng .3 13 TCTD Tổ chức tín dụng DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC BIỂU ĐỒ .6 LỜI MỞ ĐẦU SV: Nguyễn Thị Nguyệt Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp Nhận thức tầm quan trọng công tác phòng ngừa rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng mà chủ yếu hạn chế rủi ro nợ hạn, em lựa chọn đề tài: Giải pháp ngăn ngừa hạn chế nợ hạn Ngân Hàng thương mại cổ phần Công Thương Chi Nhánh Đống Đa” .8 NQH thường xảy hoạt động cho vay bảo lãnh song phạm vi đề tài, em xin sâu nghiên cứu NQH hoạt động cho vay .8 CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN VỀ NỢ QUÁ HẠN TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10 LỜI MỞ ĐẦU Ngân hàng thương mại sản phẩm hình thành phát triển với phát triển xã hội loài người, không giống nhiều sản phẩm khác, xét chất hành vi mà ứng xử, người ta coi NHTM sản phẩm ngành công nghiệp dịch vụ với tính cộng đồng tính nhân văn cao, chằng chịt vô số mối liên hệ với đông đảo công chúng, không trải rộng phạm vi toàn quốc gia mà lan tỏa phạm vi quốc tế Cũng không giống tổ chức khác NHTM định chế tài trung gian phải kinh doanh tiền người khác Do vậy, vấn đề quan trọng đặt hiệu hoạt động NHTM Hoạt động tín dụng thời kỳ chiếm vị trí quan trọng bậc việc đóng góp vào phần lợi nhuận ngân hàng Nhưng lợi nhuận cao rủi ro lớn, hoạt động tín dụng ngân hàng phải đối mặt với hàng loạt khó khăn, phải kể đến rủi ro nợ hạn SV: Nguyễn Thị Nguyệt Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp Nhận thức tầm quan trọng công tác phòng ngừa rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng mà chủ yếu hạn chế rủi ro nợ hạn, em lựa chọn đề tài: “ Giải pháp ngăn ngừa hạn chế nợ hạn Ngân Hàng thương mại cổ phần Công Thương Chi Nhánh Đống Đa” NQH thường xảy hoạt động cho vay bảo lãnh song phạm vi đề tài, em xin sâu nghiên cứu NQH hoạt động cho vay Mục đích nghiên cứu: Trên sở nghiên cứu lý luận chung vấn đề NQH hoạt động tín dụng NHTM, với việc phân tích NQH NHTMCPCT CN Đống Đa, khóa luận đưa giải pháp nhằm kiểm soát NQH nhằm nâng cao hiệu hoạt động tín dụng CN Phương pháp nghiên cứu: Ngoài phương pháp chung thường sử dụng nghiên cứu khoa học phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử, khóa luận sử dụng phương pháp hệ thống, lịch sử, so sánh, tổng hợp phân tích, vận dụng lý thuyết, bảng biểu, đồ thị để giải vấn đề đặt Kết cấu chuyên đề: Chương 1: Những vấn đề NQH NHTM Chương 2: Thực trạng NQH NHTMCPCT CN Đống Đa 2007-2009 Chương 3: Giải pháp kiến nghị nhằm ngăn ngừa hạn chế NQH NHTMCPCT CN Đống Đa Để hoàn thiện đề tài này, em nhận giúp đỡ báu thầy giáo PGS.TS Phạm Quang Trung Bên cạnh đó, thời gian thực tập, em bảo nhiệt tình anh, chị cán NHTMCP CN Đống Đa SV: Nguyễn Thị Nguyệt Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo anh chị ngân hàng tận tình bảo giúp đỡ em trình thực tập SV: Nguyễn Thị Nguyệt Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp 10 CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN VỀ NỢ QUÁ HẠN TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 KHÁI QUÁT VỀ NHTM Luật tổ chức tín dụng quốc hội khóa X thông qua vào ngày 12 tháng 12 năm 1997, định nghĩa: “NHTM loại hình tổ chức tín dụng thực toàn hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan” Luật ngân hàng nhà nước định nghĩa: Hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh tiền tệ dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên nhận tiền gửi sử dụng số tiền để cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ toán Như NHTM trung gian tài quan trọng đứng người vay người cho vay thông qua kiếm lợi nhuận cho Điều thể thông qua hoạt động ngân hàng: - Huy động vốn: Đây coi hoạt động đầu vào cho việc kinh doanh NHTM đóng vài trò quan trọng tất lĩnh vực kinh tế thông qua việc cung cấp điều kiện thuận lợi cho việc gửi tiền nhàn rỗi dân cư tổ chức kinh tế Theo luật tổ chức tín dụng hoạt động huy động vốn bao gồm việc nhận tiền gửi, phát hành giấy tờ giá, vay vốn tổ chức tín dụng trong, ngòai nước NHNNVN - Hoạt động cấp tín dụng: Là tổ chức kinh doanh tiền tệ, NHTM không huy động vốn mà phải sử dụng vốn thông qua hoạt động cho vay đầu tư vào tài sản tính sinh lời NHTM cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân hình thức cho vay, chiết khấu thương phiếu giấy tờ giá khác, bảo lãnh, cho thuê tài hình thức khác theo quy định NHNN bao toán, cho vay thấu chi…Trong hoạt động cấp tín dụng, cho vay hoạt động quan trọng chiếm tỷ trọng lớn - Hoạt động dịch vụ toán ngân quỹ: Để thực dịch vụ toán doanh nghiệp, cá nhân thông qua ngân hàng, NHTM mở tài khoản SV: Nguyễn Thị Nguyệt Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp 69 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM NGĂN NGỪA , HẠN CHẾ NQH TẠI NHTMCPCT CN ĐỐNG ĐA 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHTMCPCT CN Đống ĐA 2009 năm NHCT Việt Nam hoạt động theo mô hình ngân hàng cổ phần, nhiều đổi tích cực mang tính đột phá Một đổi linh hoạt, chủ động điều hành hoạt động kinh doanh NHTMCPCT ban lãnh đạo CN Bước sang năm 2010, CN tiếp tục bám sát mục tiêu đạo Chính Phủ, NHNN NHTMCPCT, phát triển tích cực mặt hoạt động, xứng đáng với danh hiệu” anh hùng lao động thời kỳ đổi mới” Dưới đạo NHTMCPCT, CN số định hướng hoạt động tín dụng sau 3.1.1 Tăng trưởng tín dụng đảm bảo chất lượng an toàn hiệu quả: Quản lý chặt chẽ cấu tín dụng, ưu tiên đẩy mạnh cho vay dự án khả thi, hiệu cao, khách hàng tiềm lực tài mạnh, tài sản đảm bảo đầy đủ Tiếp tục thực nghiêm túc chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất Chính Phủ đảm bảo an toàn hiệu Chủ động gặp gỡ làm việc với tổng công ty, Tập đòan lớn để đẩy mạnh tín dụng lĩnh vực Nhà Nước khuyến khích cho vay thu mua, chế biến lương thực, nông sản, thủy hải sản đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho lĩnh vực xuất Chủ động rà soát lại danh mục khách hàng có, đánh giá thực lực tài chính, khả chịu đựng rủi ro triển vọng kinh doanh khách hàng để định hướng xác định lại tín dụng phù hợp với khách hàng Tích cực việc thâm nhập, tìm hiểu đánh giá mạnh địa phương để tìm kiếm dự án tốt, tránh tư tưởng co cụm thụ động làm giảm thị phần hoạt động NHCT nói chung CN nói riêng Hoàn thiện đổi công tác quản trị tín dụng để phù hợp với thực trạng hoạt động CN định huớng hoạt động NHCT Về cấu tín dụng, cấu khách hàng chuyển dịch phù hợp với xu hướng ưu tiên phát SV: Nguyễn Thị Nguyệt Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp 70 triển doanh nghiệp vừa nhỏ doanh nghiệp quốc doanh Tăng cường biện pháp quản lý khách hàng, khoản tín dụng tập trung cố chất lượng tín dụng, hạn chế NQH, đặc biệt nợ xấu phát sinh 3.1.2 Nâng cao chất lượng tín dụng nội bảng, tận thu nợ ngoại bảng Tăng cường kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng: Trong điều kiện thị trường khó khăn, phức tạp rủi ro cao, phòng ban cán tín dụng cần quan tâm đến chất lượng tín dụng Làm tốt công tác phân loại nợ, phản ánh trung thực minh bạch chất lượng nợ Phát cảnh báo sớm để biện pháp ngăn chặn khoản nợ gia hạn, nợ xấu phát sinh Xây dựng phương án thu hồi nợ cụ thể với đặc thù khách hàng, hoàn thiện hồ sơ khởi kiện khách hàng cố tình chây ì, không trả nợ thái độ nghiêm túc, tích cực việc thu hồi khoản nợ ngọai bảng Trên định hướng CN hoạt động tín dụng, việc nâng cao chất lượng hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng thể tâm việc hạn chế NQH phát sinh, đưa tỷ lệ NQH xuống mức thấp Đặc biết CN trọng công tác kiểm tra, kiểm soát khoản cấp tín dụng nhằm phát sớm rủi ro phát sinh Dựa định hướng hoạt động đưa ra, năm 2010 NHTMCPCT giao tiêu kế hoạch cho CN cao, đặc biệt giảm tỷ lệ nợ xấu, thu hồi nợ xử lý rủi ro Trong bối cảnh kinh tế nhiều khó khăn, tăng trưởng tín dụng bị hạn chế tập thể CBCNV CN phải nổ lực nhiều nữa, phải đổi sáng tạo, chủ động triển khai nhiệm vụ để nổ lực hoàn thành nhiệm vụ giao SV: Nguyễn Thị Nguyệt Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp 71 CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH ĐẾN 31/12/2010 TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Thực Nguồn vốn huy Tỷ đồng Kế hoạch năm 2010 số kế hoạch % so với năm 2009 2009 4.252 5.800 136 độngnợ cho vay Tỷ đồng Tỷ lệ cho vay % 1.700 43 2.300 35 135 81 bảo đảm Nợ nhóm Triệu đồng Nợ xấu Triệu đồng Thu hồi nợ Triệu đồng 17.959 33.950 14.400 251.495 80 741 XLRR Lợi nhuận 115.592 371.495 321 Triệu đồng ( Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh NHTMCPCT CN DD 2009-2010) 3.2 GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KIỂM SOÁT NỢ QUÁ HẠN TẠI NHTMCPCT CN ĐỐNG ĐA Với xu hướng hội nhập, với đời ngày nhiều doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế, chuyển hướng sản xuất hàng hóa hộ nông dân làm cho kinh tế động Đồng thời, tính tự chủ NHTM cao hơn, rủi ro tín dụng, NQH phát sinh lại diễn biến phức tạp đòi hỏi phải giải pháp phù hợp Hơn nữa, ngày nhiều NHTM thành lập, cạnh tranh ngày gay gắt, vấn đề lành mạnh hóa hoạt động tín dụng, hoạt động mang lại phần lớn cho thu nhập ngân hàng đặt lên hàng đầu, góp phần vào yếu tố cạnh tranh ngân hàng Các biện pháp mà NHTMCPCT CN Đống Đa thực đem lại kết định việc không ngừng nâng cao hiệu kiểm soát NQH tạo điều kiện cho CN phát triển ổn định bền vững Ngòai số biện SV: Nguyễn Thị Nguyệt Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp 72 pháp mang tính truyền thống, NHTMCPCT CN Đống Đa nên áp dụng giải pháp sau để trì hạn chế NQH cách hiệu Cổ nhân câu “ Phòng bệnh chữa bệnh”, biện pháp tốt để hạn chế thấp tình trạng NQH biện pháp ngăn ngừa trước vay giải ngân Ngoài ra, cần nhận thức rằng, việc kiểm sóat NQH không riêng nổ lực CN, mà công việc hệ thống NHTMCPCT nói riêng kinh tế nói chung 3.2.1 Khai thác hiệu thông tin hoạt động tín dụng Thông tin đầy đủ, xác khách hàng, thị trường, vai trò quan trọng việc đảm bảo chất lượng cho vay, hạn chế NQH phát sinh Cần thực hiệu qủa khâu sau đây: - Thu thập thông tin khách hàng: Trong hoạt động tín dụng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến định cho vay Hiện việc khai thác thông tin khách hàng thường qua báo cáo khách hàng, chẳng hạn thông tin tài thường dựa báo cáo tài năm gần khách hàng( doanh nghiệp) Các báo cáo khách hàng lập thường không qua kiểm toán, quan chức xác định tính trung thực báo cáo Do vậy, cán ngân hàng, bên cạnh việc thu thập thông tin từ khách hàng cần thu thập thêm thông tin từ đối tác khách hàng, từ ngân hàng mà khách hàng quan hệ, từ quan quản lý khách hàng, từ Trung tâm phòng ngừa rủi ro NHNN ( CIC), Trung tâm thông tin NHTM từ phản ánh cán bộ, công nhân viên - Thu thập thông tin thị trường: Khi khách hàng đặt quan hệ tín dụng, bên cạnh việc khai thác thông tin khách hàng, cán tín dụng phải khai thác thông tin mang tính chất thị trường sản phẩm khách hàng kinh doanh dự đóan tình hình cung cầu, giá sản phẩm, tài sản đảm bảo - Phân tích xử lý thông tin: SV: Nguyễn Thị Nguyệt Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp 73 Sau thu thập nguồn thông tin cán tín dụng phải sàng lọc nguồn thông tin thu thập để phân tích, đánh giá khách hàng, khả tài khách hàng, khả trả nợ vốn vay Trên sở định cho vay hay từ chối cho vay, điều kiện cho vay nhằm hạn chế rủi ro xảy 3.2.2 Thắt chặt thực quy trình tín dụng Giải pháp coi thường trực hoạt động tín dụng, coi nhẹ hay lý cạnh tranh thu hút khách hàng, giữ khách hàng mà bỏ qua khâu Nội dung giải pháp đề xuất sau: Một là, thực quy trình tín dụng cần tuân thủ quy trình, việc xét duyệt cho vay phải đảm bảo khả thu hồi vốn Thông thường cán tín dụng phải kiểm tra trước, sau cho vay + Kiểm tra trước cho vay: kiểm tra điều kiện vay vốn khách hàng hồ sơ pháp lý, tình hình tài chính, nhu cầu vay + Kiểm tra cho vay: giúp cán tín dụng cho vay đối tượng, nhu cầu vay khách hàng, việc kiểm tra nên thông thường dựa hóa đơn tài chính, hợp đồng kinh tế, + Kiểm tra sau cho vay: sau giải ngân cán tín dụng cần kiểm tra xem khách hàng sử dụng tiền vay mục đích đề nghị vay không, thường kiểm tra thực tế tài sản sau vay để tránh khách hàng ký hợp đồng hóa đơn khống để chuyển tiền vào tài khoản người thụ hưởng rút tiền mặt, tài sản thực tế Hai là, trình cho vay phải thường xuyên kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng, việc kiểm tra định kỳ, hay đột xuất Việc kiểm tra giúp cho cán tín dụng đánh giá xác hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng tránh việc bố trí kiểm tra từ phía ngân hàng Ba là, khách hàng doanh nghiệp vay lần đầu hay khách hàng cá nhân vay lớn phải thông qua hội đồng tín dụng, qua sàng lọc lựa chọn khách hàng khả tài chính, kinh doanh hiệu để hạn chế rủi ro SV: Nguyễn Thị Nguyệt Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp 74 3.2.3 Nâng cao chất lượng thẩm định Việc thẩm định dự án, phương án sản xuất kinh doanh việc đưa nhận định khả trả nợ dự án, phương án Để chất lượng thẩm định dự án, phương án đạt chất lượng cần bố trí cán trình độ, kinh nghiệm nghiệp vụ tín dụng, thường xuyên tổ chức buổi thảo luận khóa học thẩm định dự án để cập nhật thông tin, cách thức thẩm định dự án Thẩm định dự án nhiều lĩnh vực khác nhau, làm công tác thẩm định cần tham khảo tìm hiểu thông tin, dự án lĩnh vực đầu tư để đưa nhận định xác Trong trình thẩm định dự án cần thẩm định uy tín, khả tài khách hàng Trong thực tế, nhiều khách hàng cung cấp thông tin sai thật, công tác thẩm định chu yếu dựa báo cáo tài khách hàng Thẩm định tài giúp cho ngân hàng đánh giá thực trạng tài khách hàng trước định đầu tư, chẳng hạn xét duyệt cho vay dự án khả thi khách hàng đủ nguồn vốn tự tham gia cam kết hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng Để đánh giá tính hiệu dự án, trình thẩm định cần đánh giá dự án phương án động, tình xảy ta, sở so sánh đánh giá độ nhậy dự án để xem xét định cho vay Thẩm định dự án đồng thời tư vấn cho khách hàng việc vay vốn cho đồng vốn phát huy hiệu cao Thẩm định dự án không thẩm định cho vay mà cần tái thẩm định sau cho vay để đánh giá hiệu dự án đầu tư, từ rút kinh nghiệm cho việc thực dự án sau tốt 3.2.4 Phân tán rủi ro tín dụng Một nguyên tắc cổ điển kinh doanh “ Không nên bỏ trứng vào giỏ” Đây nguyên lý mới, thực cần luôn quán triệt, xuyên suốt, thể hình thức sau: SV: Nguyễn Thị Nguyệt Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp 75 Đa dạng hóa phương thức cho vay: nhiều phương thức cho vay như: Cho vay hạn mức, cho vay thấu chi, cho vay theo món, cho vay đồng tài trợ Đa dạng hóa khách hàng: Mở rộng cho vay thành phần kinh tế, đối tượng khách hàng, tránh việc cho vay mức khách hàng, hạn chế rủi ro khách hàng khôn trả nợ Đa dạng hóa ngành nghề lĩnh vực 3.2.5 Tăng cường giám sát sử dụng vốn vay luồng tiền toán khách hàng Vốn vay: trình xét duyệt cho vay, việc kiểm tra trước cho vay điều kiện cần thiết, nhiên, sau phát tiền vay ta cần kiểm tra việc sử dụng tiền vay, kiểm tra xem khách hàng sử dụng mục đích vay vốn Nếu sau phát tiền vay, tín dụng không kiểm tra, khách hàng sử dụng không mục đích, mượn tài khoản để toán, sau rút tiền mặt để chi tiêu không mục đích, dẫn đến việc chậm không toán cho ngân hàng, nguy NQH diễn Hạn chế cho vay tiền mặt, cho vay khoản bắt buộc tiền lương, vật tư nhỏ lẻ, vật liệu sắt thép yêu cầu khách hàng vay chuyển khoản, trả thẳng cho người thụ hưởng Thanh toán: Bên cạnh việc kiểm tra vốn vay, cán tín dụng cần quan tâm nguồn tiền toán khách hàng, chủ đầu tư, người mua toán chuyển khoản tài khoản khách hàng ngân hàng để trả nợ tiền vay, không cho rút tiền mặt Cán tín dụng nên kiểm soát tiền gửi khách hàng việc chi tiêu từ tài khoản tiền gửi cần đồng ý ngân hàng, tránh tượng tiền toàn khách hàng không trả nợ mà sử dụng vào việc khác, nợ đến hạn khả trả nợ 3.2.6 Nâng cao vai trò kiểm tra, kiểm soát nội Công tác kiểm tra, kiểm soát nội hoạt động tín dụng công cụ vô quan trọng, thông qua hoạt động kiểm soát phát hiện, ngăn ngừa chấn chỉnh sai sót trình thực nghiệp vụ tín dụng Bên cạnh đó, SV: Nguyễn Thị Nguyệt Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp 76 hoạt động kiểm soát phát ngăn chặn rủi ro đạo đức cán tín dụng gây Để nâng cao vai trò công tác kiểm soát nhằm hạn chế NQH, cần thực số biện pháp sau: Tăng cường cán trình độ, qua nghiệp vụ tín dụng để  bổ sung cho phòng kiểm soát Trong trình kiểm tra hoạt động tín dụng tăng cường cán  làm trực tiếp từ phận tín dụng thẩm định quản lý tín dụng phối hợp kiểm tra Thường xuyên đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ, luật pháp cho  cán phòng kiểm soát Không ngừng hoàn thiện đổi phương pháp kiểm tra, áp dụng  linh hoạt biện pháp kiểm tra tùy thuộc vào thời điểm, đối tượng mục đích kiểm tra 3.2.7 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý tín dụng Ngân hàng cần trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý tín dụng theo hướng giỏi chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp đảm bảo thực tốt công việc Đây yếu tố tính chất định đến chất lượng tín dụng sở để hạn chế NQH phát sinh Vì cán tín dụng vai trò quan trọng hoạt động ngân hàng, họ mang lại lợi nhuận cho ngân hàng đem lại rủi ro cho ngân hàng Để đảm bảo chất lượng tín dụng, cần nâng cao trách nhiệm cán tín dụng, gắn trách nhiệm với quyền lợi cán tín dụng, chế độ thưởng phạt rõ ràng, cán tín dụng phải đối mặt với rủi ro nên cần chế độ tiền lương đặt biệt để khuyến khích người làm tín dụng tránh xảy rủi ro đạo đức nghề nghiệp Thường xuyên tuyên truyền phổ biến cho người làm tín dụng , để người hiểu chấp hành quy trình nghiệp vụ Chú trọng đến công tác đào tạo cán , thường xuyên bồi dưỡng , nâng cao trình độ cán bộ, qua cán tín dụng SV: Nguyễn Thị Nguyệt Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp 77 cập nhật kiến thức nhất, đáp ứng yêu cầu ngày cao công tác đại hóa ngân hàng Chuẩn hóa cán tín dụng: để hạn chế rủi ro công tác tín dụng từ khâu tuyển dụng cán làm công tác tín dụng cần phải chặt chẽ, cán phải đức, trình độ chuyên môn, đào tạo bản, hiểu biết nhiều lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật xã hội 3.2.8 Tiến hàng phân loại nợ cách khoa học, phân loại theo định kỳ Hiện hành lang pháp lý cho việc phân loại NHNN ban hàng, sở thân ngân hàng phải đưa hệ thống phân loại nợ nội phù hợp với trình độ quản lý lực thân ngân hàng Đối với NHTMCPCT CN Đống Đa, theo đạo NHTMCPCT phân loại nợ theo đìều định 493 NHNN, tiêu thức phân loại nợ gần với chuẩn mực quốc tế, phản ánh xác tình trạng khả trả nợ khách hàng theo nhóm nợ Tuy nhiên trình triển khai tránh xảy sai sót, CN cần theo dõi chặt chẽ việc phân loại để đảm bảo thực theo cách phân loại đưa ra, từ biện pháp hạn chế rủi ro xảy khoản cho vay Đối với khoản nợ vấn đề phân tích chi tiết thực trạng tính hình tài khách hàng, tìm nguyên nhân dẫn đến NQH, khả tài khách hàng thu nợ đến đâu, tìm hiểu rõ gia cảnh nợ, từ giúp cán tín dụng nắm nguyên nhân phát sinh để cách giải cho đối tượng cụ thể, phân loại trích lập dự phòng rủi ro cho khoản nợ Việc phân tích, phân loại nợ phải tiến hành thường xuyên liên tục, định kỳ, phát thay đổi phải báo cáo lên phải báo cáo tính hình xử lý nợ, khó khăn trình thực ban lãnh đạo NHNN để lấy ý kiến kịp thời SV: Nguyễn Thị Nguyệt Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp 78 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Chính Phủ Bộ Ngành Đối với Chính Phủ Một là, Chính Phủ cần biện pháp làm tăng tính độc lập NHNN thực thi CSTT NHNN chịu can thiệp nhiều quan vào trình xây dựng thực thi CSTT NHNN chưa đáp ứng yêu cầu NHTW tính độc lập, minh bạch trách nhiệm giải trình Hiện NHNN phần Chính Phủ độc lập NHNN nhiều mục tiêu, thường xung đột lẫn Chính Phủ cần nâng cao trách nhiệm quyền hạn NHNN việc tổ chức thực chiến lược, hoạt định thực thi CSTT; đồng thời phân định rõ ràng quyền hạn, nhiệm vụ cấp, quan liên quan trình xây dựng thực thi nhiệm vụ then chốt NHNN Cần hạn chế tiến tới xóa bỏ việc cấp tín dụng trực tiếp từ NHNN cho ngân sách nhà nước; không biến NHNN trở thánh quan tài thứ hai Chính Phủ DNNN NHNN phải giải phóng khỏi nhiệm vụ hỗ trợ vốn cách phát hành tiền cho NHTM, nhiệm vụ cho vay theo mục tiêu định Chính Phủ Hai là, Chính Phủ cần cam kết mạnh mẽ nhằm thắt chặt kỷ luật tài ngân hàng quốc doanh DNNN Chừng rủi ro đạo đức quan hệ tay ba phủ, ngân hàng quốc doanh DNNN( tức kỳ vọng ngân hàng DNNN cứt vớt Chính Phủ tương lai, NHTM quốc doanh ưu tiên cho DNNN vay) chừng vấn đề NQH, đặc biệt nợ xấu không giải triệt để xu hướng nảy sinh trở lại Sự cam kết mạnh mẽ Chính Phủ nhằm thắt chặt kỹ luật tài ngân hàng quốc doanh DNNN điều thiết yếu để ngăn chặn lặp lại vòng luẩn quẩn phát sinh tích tụ NQH không thu hồi SV: Nguyễn Thị Nguyệt Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp 79 Bên cạnh đó, Chính Phủ cần đẩy nhanh tiến trình cấu lại hệ thống ngân hàng, CPH gắn liền với niêm yết thị trường Nhà nước nên trao quyền tự chủ cho ngân hàng, nước ta, số NHTM Nhà Nước cổ phần hóa nhà nước nắm giữ phần lớn số vốn, ngân hàng nằm điều hành đạo Nhà Nước Ba là, Chính Phủ cần hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động ngân hàng Cụ thể, cần sửa đổi hoàn thiện luật tổ chức tín dụng cho phù hợp với phát triển hoạt động ngân hàng điều kiện Thêm nữa, cần bổ sung sữa đổi luật liên quan luật doanh nghiệp, luật đất đai, luật dân Tạo hành lang phápđồng cho hoạt động ngân hàng an toàn, thông thoáng Bốn là, hậu NQH, chiếm tỷ trọng không nhỏ phát sinh từ DNNN, chủ yếu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, lại hẫu thuẫn nhà nước Vì phủ cần biện pháp đẩy mạnh cải cách DNNN Chính Phủ cần tiến hành cổ phần hóa DNNN để ngân hàng điều kiện tiến hành thu nợ tạo nên khu vực kinh tế động hiệu Đối với Bộ tài Trên thực tế, vấn đề thuế sử dụng đất, quan thuế yêu cầu ngân hàng phải nộp thuế sử dụng đất thời gian đất chuyển giao cho ngân hàng, chí tiền thuế sử dụng đất mà chủ sử dụng đất chưa nộp Đây điều không hợp lý tính đến thời điểm giao dịch ngân hàng xử lý thu hồi nợ ngân hàng không sử dụng đất Do tài chính, cần hướng dẫn miễn giảm chủ sử dụng đất cũ không tư cách pháp nhân, giải thể, phá sản Việc làm giúp cho ngân hàng chịu chi phí không đáng có, tạo thêm lực tài cho việc xử lý nợ 3.3.2 Kiến nghị với NHNN Một là, NHNN cần rà soát lại văn pháp luật hành liên quan đến quy chế cho vay, nợ tồn đọng, hướng dẫn hoạt động mua bán nợ, khai thác tài sản với tổ chức cá nhân khác ngược lại SV: Nguyễn Thị Nguyệt Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp 80 Hai là, NHNN cần tăng cường công tác tra hoạt động tín dụng Qua phát kịp thời sai sót, xu hướng lệch lạc để đạo phòng ngừa chỉnh sửa, khắc phục cách triệt để Quá trình tra cần phòng ngừa xu hướng cạnh tranh không lành mạnh, giao dịch ngầm, nới lỏng điều kiện tín dụng dẫn đến nguy rủi ro hoạt động tín dụng không ngân hàng mà hệ thống Ba là, phải tách bạch cho vay theo định cho vay thương mại hoạt động tín dụng NHTM Nhà nước Tồn hoạt động cho vay cho số mục đích theo đạo Chính Phủ, theo kế hoạch Nhà nứoc gây rủi ro lớn cho NHTM nước ta Mặc dù, đổi kênh cung cấp tín dụng định thông qua Quỹ Hỗ trợ phát triển mà Ngân hàng phát triển Việt Nam, ngân hàng quốc doanh phụ thuộc vào sức ép ngầm hoạt động cho vay theo tiêu chí trị, đặc biệt CN cấp tỉnh Các DNNN khách hàng lớn hệ thống ngân hàng, cho dù tỷ trọng tín dụng ngân hàng dành cho khu vực giảm dần, Vấn đề nhiều DNNN liên tục hoạt động thua lỗ khả trả nợ, vay tiền từ NHTM quốc doanh không cần chấp Điều dẫn đến NQH DNNN ngày trầm trọng, đặc biệt nhóm nợ 4, 5, đặt hệ thống ngân hàng lâm vào tình cảnh nguy hiểm can thiệp tài Nhà nước 3.3.3 Kiến nghị với NHTMCPCT NHTMCPCT cần biện pháp đạo thực chế độ nghiệp vụ sát sao, văn hướng dẫn chế độ thực cần ngắn gọn, dễ hiểu dễ làm, dễ thực Cần phải thường xuyên tổng hợp cung cấp thông tin tình hình trường đầu tư theo ngành kinh tế tạo điều kiện cho CN nắm thông tin cần thiết phục vụ cho công tác thẩm định, giảm rủi ro, qua hiệu kiểm soát NQH tăng lên NHTMCPCT cần trợ giúp cho CN việc đại hóa công nghệ ngân hàng, hệ thống thông tin đẩy đủ cập nhập kịp thời toàn hệ thống SV: Nguyễn Thị Nguyệt Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp 81 Tăng cường hoạt động tra, kiểm sóat nội toàn hệ thống nói chung CN nói riêng nhằm chấn chỉnh hoạt động CN đội ngũ nhân Tránh bệnh thành tích CN, phấn đấu đạt tiêu mà tạo nên rủi ro tiềm ẩn lớn Để góp phần hạn chế NQH, nâng cao nhận thức cho cán tín dụng, ngân hàng nên tổng hợp trường hợp sai phạm, số NQH, tình xấu toàn hệ thống công bố tài liệu cho cán bộ, qua họ phòng ngừa, tránh tái phạm trường hợp xảy Ngòai ra, vấn đề thưởng phạt phân minh cần quán triệt để nâng cao trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp lãnh đạo Một yếu tố quan trọng việc ngăn ngừa, giảm thiểu NQH xảy SV: Nguyễn Thị Nguyệt Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp 82 KẾT LUẬN Đúng câu ví von “ Ngân hàng mạch máu kinh tế”, NHTM Việt Nam ngày vai trò quan trọng phát triển kinh tế nước nhà, trở thành kênh huy động, cung ứng vốn cho kinh tế với 30% vốn đầu tư phát triển hàng năm 40% tổng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp Tuy thấp so với số nước khác, tổng dư nợ tín dụng qua hệ thống ngân hàng ngày chiếm tỷ lệ cao, khoảng 60% GDP, cao mức bình quân chung nước thu nhập thấp Cũng nhiều ngành kinh tế khác, thực chiến lược phát triển hòa nhập với thông lệ quốc tế, ngành ngân hàng Việt Nam nói chung, NHTMCPCT CN Đống Đa nói riêng giai đoạn đổi mạnh mẽ tất khía cạnh: tổ chức, quy trình, sách, nhân lực thông qua việc áp dụng dần hướng tới thông số tài quốc tế ngân hàng chuẩn mực đại, đảm bảo hoạt động hiệu , an toàn Hội nhập kinh tế buộc NHTM Việt Nam phải tích cực giảm bớt tỷ lệ NQH Dù nhiều tranh luận tỷ lệ NQH thực NHTM, chuyển biến tích cực, NHTMCPCT CN Đống Đa điển hình, kết cần khẳng định Tôi hy vọng đóng góp khóa luận góp phần phổ biến sâu rộng vấn đề NQH hoạt động NHTM, kết hợp phân tích thực trạng NQH NHTMCPCT CN Đống Đa làm sở cho việc tìm giải pháp tối ưu nhằm kiểm soát NQH, lành mạnh hóa tài chính, đảm bảo phát triển ổn định, bền vững NHTM Việt Nam nói chung NHTMCPCT CN Đống Đa nói riêng SV: Nguyễn Thị Nguyệt Lớp: Ngân hàng 48B Chuyên đề tốt nghiệp 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO SÁCH 1.PGS.TS Phan Thị Thu Hà, “Ngân hàng thương mại”, NXB Đại học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội- 2007 TS.Nguyễn Minh Kiều, “Nghiệp vụ ngân hàng thương mại”, NXB Thống kê, Hà Nội- 2009 Peter S.Rose, “ Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài Chính, Hà Nội-2004 Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam, Thường trực Hội Đồng KH&CN ngân hàng, Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng, Kỷ yếu hội thảo “Nâng cao lực quản trị rủi ro”, NXB Phương Đông, Hà Nội-2005 Ngân hàng Công Thương Việt Nam, “ sổ tay tín dụng” BÁO TẠP CHÍ 1.Ths Nguyễn Thị Kim Thanh, “Các biện pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro kinh doanh ngân hàng”, Tạp chí ngân hàng Báo cáo thường niên NHTMCPCT 2007, 2008, 2009 PGS.TS Phạm Quang Trung, “Kiểm soát nợ khó đòi nhìn từ góc độ ngân hàng”, Tạp chí ngân hàng, số năm 2005 WEBSITE http://www.vneconomy.com.vn http://www.vnexpress.net http://www.sbv.gov.vn http://www.saigontime.com.vn http://www.imf.org SV: Nguyễn Thị Nguyệt Lớp: Ngân hàng 48B ... trọng công tác phòng ngừa rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng mà chủ yếu hạn chế rủi ro nợ hạn, em lựa chọn đề tài: “ Giải pháp ngăn ngừa hạn chế nợ hạn Ngân Hàng thương mại cổ phần Công Thương Chi. .. trọng công tác phòng ngừa rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng mà chủ yếu hạn chế rủi ro nợ hạn, em lựa chọn đề tài: “ Giải pháp ngăn ngừa hạn chế nợ hạn Ngân Hàng thương mại cổ phần Công Thương Chi. .. tiền tệ CN Chi Nhánh DNNN Doanh nghiệp nhà nước NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCPCT Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương NHTW Ngân hàng trung ương NQH Nợ hạn 10 TSĐB
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp ngăng ngừa và hạn chế nợ quá hạn tịa ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh đống đa , Giải pháp ngăng ngừa và hạn chế nợ quá hạn tịa ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh đống đa , Giải pháp ngăng ngừa và hạn chế nợ quá hạn tịa ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh đống đa , CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NỢ QUÁ HẠN TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay