Giải pháp ngăn ngừa và hạn chế nợ quá hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt chi nhánh hà nội

79 18 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 08:51

Báo cáo thực tập tốt nghiệp MỤC LỤC DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT Số thứ tự .3 Viết tắt Tiếng việt CBCNV CSTT 3 CN Chi Nhánh .3 DNNN Doanh nghiệp nhà nước NHNN Ngân hàng nhà nước .3 NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCPBĐLV Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt NHTW Ngân hàng trung ương NQH .3 Nợ hạn 10 TSĐB Tài sản đảm bảo 11 QTK Quỹ tiết kiệm 12 VNĐ .3 Việt Nam Đồng .3 13 TCTD Tổ chức tín dụng LỜI MỞ ĐẦU Nhận thức tầm quan trọng công tác phòng ngừa rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng mà chủ yếu hạn chế rủi ro nợ hạn, em lựa chọn đề tài: SV: Đinh Thiện Hiếu Lớp: TCNH2A2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp “ Giải pháp ngăn ngừa hạn chế nợ hạn Ngân Hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt Chi Nhánh Hà Nội” .4 NQH thường xảy hoạt động cho vay song phạm vi đề tài, em xin sâu nghiên cứu NQH hoạt động cho vay CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NỢ QUÁ HẠN TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI SV: Đinh Thiện Hiếu Lớp: TCNH2A2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT Số thứ tự Viết tắt Tiếng việt Cán công nhân viên CBCNV CSTT Chính sách tiền tệ CN Chi Nhánh DNNN Doanh nghiệp nhà nước NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCPBĐLV Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt NHTW Ngân hàng trung ương NQH Nợ hạn 10 TSĐB Tài sản đảm bảo 11 QTK Quỹ tiết kiệm 12 VNĐ Việt Nam Đồng 13 TCTD Tổ chức tín dụng LỜI MỞ ĐẦU Ngân hàng thương mại sản phẩm hình thành phát triển với phát triển xã hội loài người, không giống nhiều sản phẩm SV: Đinh Thiện Hiếu Lớp: TCNH2A2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp khác, xét chất hành vi mà ứng xử, người ta coi NHTM sản phẩm ngành công nghiệp dịch vụ với tính cộng đồng tính nhân văn cao, chằng chịt vô số mối liên hệ với đông đảo công chúng, không trải rộng phạm vi toàn quốc gia mà lan tỏa phạm vi quốc tế Cũng không giống tổ chức khác NHTM định chế tài trung gian phải kinh doanh tiền người khác Do vậy, vấn đề quan trọng đặt hiệu hoạt động NHTM Hoạt động tín dụng thời kỳ chiếm vị trí quan trọng bậc việc đóng góp vào phần lợi nhuận ngân hàng Nhưng lợi nhuận cao rủi ro lớn, hoạt động tín dụng ngân hàng phải đối mặt với hàng loạt khó khăn, phải kể đến rủi ro nợ hạn Nhận thức tầm quan trọng công tác phòng ngừa rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng mà chủ yếu hạn chế rủi ro nợ hạn, em lựa chọn đề tài: “ Giải pháp ngăn ngừa hạn chế nợ hạn Ngân Hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt Chi Nhánh Hà Nội” NQH thường xảy hoạt động cho vay song phạm vi đề tài, em xin sâu nghiên cứu NQH hoạt động cho vay Kết cấu chuyên đề: Chương 1: Những vấn đề NQH NHTM Chương 2: Thực trạng NQH NHTMCPBĐLV CN Hà Nội 2008-2010 Chương 3: Giải pháp kiến nghị nhằm ngăn ngừa hạn chế NQH NHTMCPBĐLV CN Hà Nội Để hoàn thiện đề tài này, em nhận giúp đỡ báu thầy giáo Nguyễn Mạnh Hùng Bên cạnh đó, thời gian thực tập, em bảo nhiệt tình anh, chị cán NHTMCPBĐ Liên Việt CN Hà Nội Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo anh chị ngân hàng tận tình bảo giúp đỡ em trình thực tập SV: Đinh Thiện Hiếu Lớp: TCNH2A2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp SV: Đinh Thiện Hiếu Lớp: TCNH2A2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NỢ QUÁ HẠN TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 KHÁI QUÁT VỀ NHTM Luật tổ chức tín dụng quốc hội khóa X thông qua vào ngày 12 tháng 12 năm 1997, định nghĩa: “NHTM loại hình tổ chức tín dụng thực toàn hoạt động ngân hàng hoạt động khác có liên quan” Luật ngân hàng nhà nước định nghĩa: Hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh tiền tệ dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên nhận tiền gửi sử dụng số tiền để cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ toán Như NHTM trung gian tài quan trọng đứng người vay người cho vay thông qua kiếm lợi nhuận cho Điều thể thông qua hoạt động ngân hàng: - Huy động vốn: Đây coi hoạt động đầu vào cho việc kinh doanh NHTM Nó đóng vài trò quan trọng tất lĩnh vực kinh tế thông qua việc cung cấp điều kiện thuận lợi cho việc gửi tiền nhàn rỗi dân cư tổ chức kinh tế Theo luật tổ chức tín dụng hoạt động huy động vốn bao gồm việc nhận tiền gửi, phát hành giấy tờ có giá, vay vốn tổ chức tín dụng trong, ngòai nước NHNNVN - Hoạt động cấp tín dụng: Là tổ chức kinh doanh tiền tệ, NHTM không huy động vốn mà phải sử dụng vốn thông qua hoạt động cho vay đầu tư vào tài sản có tính sinh lời NHTM cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân hình thức cho vay, chiết khấu thương phiếu giấy tờ có giá khác, bảo lãnh, cho thuê tài hình thức khác theo quy định NHNN bao toán, cho vay thấu chi…Trong hoạt động cấp tín dụng, cho vay hoạt động quan trọng chiếm tỷ trọng lớn - Hoạt động dịch vụ toán ngân quỹ: Để thực dịch vụ toán doanh nghiệp, cá nhân thông qua ngân hàng, NHTM mở tài khoản SV: Đinh Thiện Hiếu Lớp: TCNH2A2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp cho khách hàng nước Các hoạt động như: cung cấp phương tiện toán, thực dịch vụ toán nước cho khách hàng, dịch vụ thu hộ chi hộ, dịch vụ toán quốc tế, phát tiền mặt cho khách hàng, tổ chức hệ thống toán nội tham gia hệ thống toán liên ngân hàng - Các hoạt động khác: Để tạo lợi kinh doanh tận dụng lợi vốn có Ngoài hoạt động truyền thống NHTM thực số hoạt động khác góp vốn mua cổ phần, kinh doanh ngoại hối, ủy thác nhận ủy thác, cung ứng dịch vụ bảo hiểm, tư vấn tài dịch vụ khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng NHNN cho phép 1.2 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ NGUYÊN LÝ PHÂN LOẠI NỢ CỦA NHTM 1.2.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng Tín dụng quan hệ chuyển nhượng tạm thời lượng giá trị( hình thái tiền tệ hay vật) từ người sở hữu sang người sử dụng để sau thời gian định thu lượng giá trị lớn giá trị ban đầu Theo định nghĩa ta hiểu tín dụng ngân hàng quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng thời gian định với khoản chi phí định Cũng quan hệ tín dụng khác, tín dụng ngân hàng chứa đựng ba nội dung: Có chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ người sở hữu sang người sử dụng Sự chuyển nhượng có thời hạn Sự chuyển nhượng có kèm theo chi phí 1.2.2 Nguyên tắc tín dụng ngân hàng Hoạt động tín dụng chiếm vai trò quan trọng hoạt động NHTM Chất lượng hoạt động tín dụng có ý nghĩa sống NHTM, hoạt động tín dụng cần tuân theo số nguyên tắc để hạn chế rủi ro xảy ra: SV: Đinh Thiện Hiếu Lớp: TCNH2A2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Sử dụng vốn vay mục đích: Vốn vay mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh Nhu cầu vốn khách hàng phải phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh Chính mục đích vay có ảnh hưởng đến chất lượng khoản vay, tạo sở hoàn trả cho ngân hàng số vốn cấp Để vay vốn bên vay phải giải trình cho bên ngân hàng: mục đich vốn vay, số vốn vay, kế hoạch vay vốn, kế hoạch sản xuất kinh doanh Hoàn trả nợ gốc lãi tiền vay thõa thuận: Thực vai trò trung gian ngân hàng vừa người vay vừa người cho vay Với tư cách người vay, ngân hàng có trách nhiệm hoàn trả gốc lãi cho người gửi gốc lãi Với tư cách người cho vay, ngân hàng có quyền định cho người khác vay yêu cầu người vay hoàn trả gốc lãi thời hạn 1.2.3 Vai trò hoạt động tín dụng ngân hàng Cho vay hoạt động chiếm tỷ trọng lớn hoạt động tín dụng ngân hàng, nhắc đến vai trò hoạt động tín dụng ngân hàng hiểu vai trò cho vay Cho vay chức kinh tế hàng đầu ngân hàngđể tài trợ cho chi tiêu doanh nghiệp, cá nhân quan phủ Hoạt động cho vay ngân hàng có mối quan hệ mật thiết với tình hình phát triển kinh tế khu vực ngân hàng phục vụ, cho vay thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp, tạo sức sống cho kinh tế Hơn nữa, thông qua khoản cho vay ngân hàng, thị trường có thêm thông tin chất lượng khách hàng nhờ giúp cho họ có khả nhận thêm khoản tín dụng từ nguồn khác với chi phí thấp Đối với hầu hết ngân hàng, khoản mục cho vay chiếm nửa giá trị tổng tài sản tạo từ 1/2 đến 2/3 thu nhập cho ngân hàng Đồng thời, rủi ro hoạt động ngân hàng có xu hướng tập trung vào danh mục khoản cho vay Tình trạng khó khăn tài ngân hàng thường phát sinh từ khoản nợ khó đòi, bắt nguồn từ số nguyên nhân sau: Quản lý yếu kém, cho vay không tuân thủ nguyên tắc tín dụng, sách cho vay không hợp lý tình trạng suy thoái dự kiến kinh tế SV: Đinh Thiện Hiếu Lớp: TCNH2A2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 1.2.4 Quy trình cấp tín dụng ngân hàng Cùng với phát triển vũ bão khoa học công nghệ, kinh doanh ngân hàng có bước phát triển Với phương pháp công nghệ đại, ngân hàng tiếp cận nhiều loại sản phẩm dịch vụ tài trước Tuy nhiên, mở rộng hoạt động tiềm ẩn rủi ro, cần phải có biện pháp để hạn chế kiểm soát rủi ro Một biện pháp thiết lập quy trình tín dụng chặt chẽ để hướng dẫn nhân viên tín dụng phận liên quan thực hành việc cho vay nhằm đạt hiệu cao Quy trình tín dụng tổng hợp nguyên tắc quy định ngân hàng việc cấp tín dụng Trong xây dựng bước cụ thể theo trình tự định kể từ nhận hồ sơ đề nghị cấp tín dụng chấm dứt quan hệ tín dụng Đây trình bao gồm nhiều giai đoạn mang tính chất liên hoàn, theo trật tự định, đồng thời có quan hệ chặt chẽ gắn bó với Có thể phân chia quy trình tín dụng thành giai đoạn cụ thể theo bảng sau: Lập hồ sơ đề * Khách hàng * Tiếp xúc, phổ Kết sau nghị cấp tín dụng vay cung cấp biến hướng dẫn kết thúc giai lập hồ sơ cho đoạn khách hàng Phân tích tín * Hồ sơ đề nghị dụng vay từ giai đoạn chuyển sang * Các thông tin bổ sung từ vẫn, hồ sơ lưu trữ, phương tiện thông tin đại chúng * Tổ chức thẩm định mặt tài phi tài cá nhân phận thẩm định thực * Hoàn thành hờ sơ để chuyển sang phận phân tích * Báo cáo kết thẩm định để chuyển sang phận có thẩm quyền định cho vay Quyết định tín * Các tài liệu * Quyết định cho * Quyết định cho dụng thông tin từ giai vay từ chối vay từ chối SV: Đinh Thiện Hiếu Lớp: TCNH2A2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 10 đoạn chuyển cá nhân sang báo cáo kết phận hiao thẩm định quyền phán * Các thông tin bổ sung * Tiến hành thủ tục pháp lý ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng khác * Quyết định cho vay hợp đồng liên quan * Các chứng từ làm sở giải ngân * Thẩm định chứng từ theo điều kiện hợp đồng tín dụng * Chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi cho khách hàng chuyển trả cho đơn vị cung cấp Giám sát, thu * Các thông tin từ nợ lý tín nội ngân hàng dụng * Các báo cáo tài theo định kỳ * Các thông tin khác * Phân tích hoạt động tài khoản, báo cáo tài chính, kiêm tra sở khách hàng * Thu nợ * Báo cáo kết giám sát đưa giải pháp xử lý * Lập thủ tục để lý tín dụng Giải ngân 1.2.5 Nguyên lý phân loại nợ NHTM Phân loại nợ việc phân loại khoản cho vay ngân hàng khách hàng dựa việc đánh giá khả trả nợ người vay nhằm thực hiên tất nghĩa vụ họ theo hợp đồng tín dụng Phân loại khoản vay cách hợp lý giúp ngân hàng xác định rủi ro kịp thời, tạo sở cho ngân hàng thiết lập biện pháp xử lý thích hợp tận thu và/ trích lập dự phòng để bù đắp rủi ro tiềm tương lai Phân loại nợ cho hợp lý trở thành vấn đề quan trọng hoạt động ngân hàng Và tiêu thức phân loại nợ cần phải xây dựng để đảm bảo hợp lý công tác phân loại khoản vay ngân hàng Theo ủy ban Basel, để đánh giá khoản vay xác định dự phòng đầy đủ, điều đặc biệt quan trọng ngân hàng phải có hệ thống phân loại nợ đáng tin cậy dựa hệ thống xếp hạng rủi ro tín dụng Những khoản vay nhỏ, phân loại sở hệ thống xếp hạng rủi ro tín dụng tình trạng vi SV: Đinh Thiện Hiếu Lớp: TCNH2A2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 65 Một là, đường hội nhập kinh tế quốc tế, doanh nghiệp nói chung kinh tế nước ta dù không ngừng hoàn thiện để đứng vững phát triển ổn định, tồn nhiều yếu kém, hiệu hoạt động chưa cao, đặc biệt DNNN Hoạt động doanh nghiệp chưa đạt hiệu quả, khả tạo lợi nhuận kém, hàng tồn kho tiêu thụ chậm cộng thêm chế, quy chế quản lý DNNN ngày trở nên bất cập với thực tiễn khiến ngân hàng e ngại xem xét cho vay DNNN Điều dẫn đến rủi ro với nguồn vốn tín dụng cao Hai là, môi trường pháp lý cho hoạt động tín dụng thiếu, chưa ổn định, thường xuyên thay đổi tạo nhiều kẻ hở gây khó khăn cho hoạt động doanh nghiệp nói chung ngân hàng nói riêng Ba là, kinh tế nước ta trình hội nhập, tự hóa tài chính, cạnh tranh ngày khốc liệt- cạnh tranh tất ngành, làm cho mức độ rủi ro môi trường kinh doanh doanh nghiệp ngân hàng tăng, nguy NQH mà gia tăng Bốn là, hệ thống thông tin tín dụng chưa trọng phát triển, thông tin phòng ngừa rủi ro tín dụng cung cấp ngân hàng tin cậy thiều cập nhật, TCTD chưa tuân thủ quy định cung cấp thông tin, xác nhận dư nợ, thiếu tinh thần hợp tác làm cho thông tin khách hàng không xác SV: Đinh Thiện Hiếu Lớp: TCNH2A2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 66 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NGĂN NGỪA , HẠN CHẾ NQH TẠI NHTMCPBĐ LIÊN VIỆT CN HÀ NỘI 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHTMCPBĐLV CN Hà Nội 3.1.1 Tăng trưởng tín dụng đảm bảo chất lượng an toàn hiệu quả: Quản lý chặt chẽ cấu tín dụng, ưu tiên đẩy mạnh cho vay dự án khả thi, hiệu cao, khách hàng có tiềm lực tài mạnh, có tài sản đảm bảo đầy đủ Tiếp tục thực nghiêm túc chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất Chính Phủ đảm bảo an toàn hiệu Chủ động gặp gỡ làm việc với tổng công ty, Tập đòan lớn để đẩy mạnh tín dụng lĩnh vực Nhà Nước khuyến khích cho vay thu mua, chế biến lương thực, nông sản, thủy hải sản đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho lĩnh vực xuất Chủ động rà soát lại danh mục khách hàng có, đánh giá thực lực tài chính, khả chịu đựng rủi ro triển vọng kinh doanh khách hàng để có định hướng xác định lại tín dụng phù hợp với khách hàng Tích cực việc thâm nhập, tìm hiểu đánh giá mạnh địa phương để tìm kiếm dự án tốt, tránh tư tưởng co cụm thụ động làm giảm thị phần hoạt động NHTMCPBĐLV nói chung CN nói riêng Hoàn thiện đổi công tác quản trị tín dụng để phù hợp với thực trạng hoạt động CN định huớng hoạt động NHTMCPBĐLV Về cấu tín dụng, cấu khách hàng chuyển dịch phù hợp với xu hướng ưu tiên phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ doanh nghiệp quốc doanh Tăng cường biện pháp quản lý khách hàng, khoản tín dụng tập trung cố chất lượng tín dụng, hạn chế NQH, đặc biệt nợ xấu phát sinh 3.1.2 Nâng cao chất lượng tín dụng nội bảng, tận thu nợ ngoại bảng Tăng cường kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng: Trong điều kiện thị trường khó khăn, phức tạp rủi ro cao, phòng ban cán tín dụng cần quan tâm đến chất lượng tín dụng Làm tốt công tác phân loại nợ, phản ánh trung SV: Đinh Thiện Hiếu Lớp: TCNH2A2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 67 thực minh bạch chất lượng nợ Phát cảnh báo sớm để có biện pháp ngăn chặn khoản nợ gia hạn, nợ xấu phát sinh Xây dựng phương án thu hồi nợ cụ thể với đặc thù khách hàng, hoàn thiện hồ sơ khởi kiện khách hàng cố tình chây ì, không trả nợ Có thái độ nghiêm túc, tích cực việc thu hồi khoản nợ ngọai bảng Trên định hướng CN hoạt động tín dụng, việc nâng cao chất lượng hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng thể tâm việc hạn chế NQH phát sinh, đưa tỷ lệ NQH xuống mức thấp Đặc biết CN trọng công tác kiểm tra, kiểm soát khoản cấp tín dụng nhằm phát sớm rủi ro phát sinh Dựa định hướng hoạt động đưa ra, năm 2010 NHTMCPBĐLV giao tiêu kế hoạch cho CN cao, đặc biệt giảm tỷ lệ nợ xấu, thu hồi nợ xử lý rủi ro Trong bối cảnh kinh tế nhiều khó khăn, tăng trưởng tín dụng bị hạn chế tập thể CBCNV CN phải nổ lực nhiều nữa, phải đổi sáng tạo, chủ động triển khai nhiệm vụ để nổ lực hoàn thành nhiệm vụ giao 3.2 GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KIỂM SOÁT NỢ QUÁ HẠN TẠI NHTMCPBĐ LIÊN VIỆT CN HÀ NỘI Với xu hướng hội nhập, với đời ngày nhiều doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế, chuyển hướng sản xuất hàng hóa hộ nông dân làm cho kinh tế động Đồng thời, tính tự chủ NHTM cao hơn, rủi ro tín dụng, NQH phát sinh lại có diễn biến phức tạp đòi hỏi phải có giải pháp phù hợp Hơn nữa, ngày nhiều NHTM thành lập, cạnh tranh ngày gay gắt, vấn đề lành mạnh hóa hoạt động tín dụng, hoạt động mang lại phần lớn cho thu nhập ngân hàng đặt lên hàng đầu, góp phần vào yếu tố cạnh tranh ngân hàng SV: Đinh Thiện Hiếu Lớp: TCNH2A2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 68 Các biện pháp mà NHTMCPBĐLV CN Hà Nội thực đem lại kết định việc không ngừng nâng cao hiệu kiểm soát NQH tạo điều kiện cho CN phát triển ổn định bền vững Ngòai số biện pháp mang tính truyền thống, NHTMCPBĐLV CN Hà Nội nên áp dụng giải pháp sau để trì hạn chế NQH cách có hiệu Cổ nhân có câu “ Phòng bệnh chữa bệnh”, biện pháp tốt để hạn chế thấp tình trạng NQH biện pháp ngăn ngừa trước vay giải ngân Ngoài ra, cần nhận thức rằng, việc kiểm sóat NQH không riêng nổ lực CN, mà công việc hệ thống NHTMCPBĐLV nói riêng kinh tế nói chung 3.2.1 Khai thác có hiệu thông tin hoạt động tín dụng Thông tin đầy đủ, xác khách hàng, thị trường, có vai trò quan trọng việc đảm bảo chất lượng cho vay, hạn chế NQH phát sinh Cần thực hiệu qủa khâu sau đây: - Thu thập thông tin khách hàng: Trong hoạt động tín dụng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến định cho vay Hiện việc khai thác thông tin khách hàng thường qua báo cáo khách hàng, chẳng hạn thông tin tài thường dựa báo cáo tài năm gần khách hàng( doanh nghiệp) Các báo cáo khách hàng lập thường không qua kiểm toán, quan chức xác định tính trung thực báo cáo Do vậy, cán ngân hàng, bên cạnh việc thu thập thông tin từ khách hàng cần thu thập thêm thông tin từ đối tác khách hàng, từ ngân hàng mà khách hàng có quan hệ, từ quan quản lý khách hàng, từ Trung tâm phòng ngừa rủi ro NHNN ( CIC), Trung tâm thông tin NHTM từ phản ánh cán bộ, công nhân viên - Thu thập thông tin thị trường: Khi khách hàng đặt quan hệ tín dụng, bên cạnh việc khai thác thông tin khách hàng, cán tín dụng phải khai thác thông tin mang tính chất thị trường sản SV: Đinh Thiện Hiếu Lớp: TCNH2A2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 69 phẩm khách hàng kinh doanh dự đóan tình hình cung cầu, giá sản phẩm, tài sản đảm bảo - Phân tích xử lý thông tin: Sau thu thập nguồn thông tin cán tín dụng phải sàng lọc nguồn thông tin thu thập để phân tích, đánh giá khách hàng, khả tài khách hàng, khả trả nợ vốn vay Trên sở định cho vay hay từ chối cho vay, điều kiện cho vay nhằm hạn chế rủi ro xảy 3.2.2 Thắt chặt thực quy trình tín dụng Giải pháp coi thường trực hoạt động tín dụng, coi nhẹ hay lý cạnh tranh thu hút khách hàng, giữ khách hàng mà bỏ qua khâu Nội dung giải pháp đề xuất sau: Một là, thực quy trình tín dụng cần tuân thủ quy trình, việc xét duyệt cho vay phải đảm bảo khả thu hồi vốn Thông thường cán tín dụng phải kiểm tra trước, sau cho vay + Kiểm tra trước cho vay: kiểm tra điều kiện vay vốn khách hàng hồ sơ pháp lý, tình hình tài chính, nhu cầu vay + Kiểm tra cho vay: giúp cán tín dụng cho vay đối tượng, nhu cầu vay khách hàng, việc kiểm tra nên thông thường dựa hóa đơn tài chính, hợp đồng kinh tế, + Kiểm tra sau cho vay: sau giải ngân cán tín dụng cần kiểm tra xem khách hàng có sử dụng tiền vay mục đích đề nghị vay không, thường kiểm tra thực tế tài sản sau vay để tránh khách hàng ký hợp đồng hóa đơn khống để chuyển tiền vào tài khoản người thụ hưởng rút tiền mặt, tài sản thực tế Hai là, trình cho vay phải thường xuyên kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng, việc kiểm tra định kỳ, hay đột xuất Việc kiểm tra giúp cho cán tín dụng đánh giá xác hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng tránh việc bố trí có kiểm tra từ phía ngân hàng SV: Đinh Thiện Hiếu Lớp: TCNH2A2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 70 Ba là, khách hàng doanh nghiệp vay lần đầu hay khách hàng cá nhân vay lớn phải thông qua hội đồng tín dụng, qua sàng lọc lựa chọn khách hàng có khả tài chính, kinh doanh hiệu để hạn chế rủi ro 3.2.3 Nâng cao chất lượng thẩm định Việc thẩm định dự án, phương án sản xuất kinh doanh việc đưa nhận định khả trả nợ dự án, phương án Để chất lượng thẩm định dự án, phương án đạt chất lượng cần bố trí cán có trình độ, kinh nghiệm nghiệp vụ tín dụng, thường xuyên tổ chức buổi thảo luận khóa học thẩm định dự án để cập nhật thông tin, cách thức thẩm định dự án Thẩm định dự án có nhiều lĩnh vực khác nhau, làm công tác thẩm định cần tham khảo tìm hiểu thông tin, dự án lĩnh vực đầu tư để đưa nhận định xác Trong trình thẩm định dự án cần thẩm định uy tín, khả tài khách hàng Trong thực tế, nhiều khách hàng cung cấp thông tin sai thật, công tác thẩm định chu yếu dựa báo cáo tài khách hàng Thẩm định tài giúp cho ngân hàng đánh giá thực trạng tài khách hàng trước có định đầu tư, chẳng hạn xét duyệt cho vay dự án khả thi khách hàng có đủ nguồn vốn tự có tham gia cam kết hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng Để đánh giá tính hiệu dự án, trình thẩm định cần đánh giá dự án phương án động, tình xảy ta, sở so sánh đánh giá độ nhậy dự án để xem xét định cho vay Thẩm định dự án đồng thời tư vấn cho khách hàng việc vay vốn cho đồng vốn phát huy hiệu cao Thẩm định dự án không thẩm định cho vay mà cần tái thẩm định sau cho vay để đánh giá hiệu dự án đầu tư, từ rút kinh nghiệm cho việc thực dự án sau tốt 3.2.4 Phân tán rủi ro tín dụng SV: Đinh Thiện Hiếu Lớp: TCNH2A2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 71 Một nguyên tắc cổ điển kinh doanh “ Không nên bỏ trứng vào giỏ” Đây nguyên lý mới, thực cần luôn quán triệt, xuyên suốt, thể hình thức sau: Đa dạng hóa phương thức cho vay: có nhiều phương thức cho vay như: Cho vay hạn mức, cho vay thấu chi, cho vay theo món, cho vay đồng tài trợ Đa dạng hóa khách hàng: Mở rộng cho vay thành phần kinh tế, đối tượng khách hàng, tránh việc cho vay mức khách hàng, hạn chế rủi ro khách hàng khôn trả nợ Đa dạng hóa ngành nghề lĩnh vực 3.2.5 Tăng cường giám sát sử dụng vốn vay luồng tiền toán khách hàng Vốn vay: trình xét duyệt cho vay, việc kiểm tra trước cho vay điều kiện cần thiết, nhiên, sau phát tiền vay ta cần kiểm tra việc sử dụng tiền vay, kiểm tra xem khách hàng có sử dụng mục đích vay vốn Nếu sau phát tiền vay, tín dụng không kiểm tra, khách hàng sử dụng không mục đích, mượn tài khoản để toán, sau rút tiền mặt để chi tiêu không mục đích, dẫn đến việc chậm không toán cho ngân hàng, nguy NQH diễn Hạn chế cho vay tiền mặt, cho vay khoản bắt buộc tiền lương, vật tư nhỏ lẻ, vật liệu sắt thép yêu cầu khách hàng vay chuyển khoản, trả thẳng cho người thụ hưởng Thanh toán: Bên cạnh việc kiểm tra vốn vay, cán tín dụng cần quan tâm nguồn tiền toán khách hàng, chủ đầu tư, người mua toán chuyển khoản tài khoản khách hàng ngân hàng để trả nợ tiền vay, không cho rút tiền mặt Cán tín dụng nên kiểm soát tiền gửi khách hàng việc chi tiêu từ tài khoản tiền gửi cần có đồng ý ngân hàng, tránh tượng tiền toàn khách hàng không trả nợ mà sử dụng vào việc khác, nợ đến hạn khả trả nợ 3.2.6 Nâng cao vai trò kiểm tra, kiểm soát nội SV: Đinh Thiện Hiếu Lớp: TCNH2A2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 72 Công tác kiểm tra, kiểm soát nội hoạt động tín dụng công cụ vô quan trọng, thông qua hoạt động kiểm soát phát hiện, ngăn ngừa chấn chỉnh sai sót trình thực nghiệp vụ tín dụng Bên cạnh đó, hoạt động kiểm soát phát ngăn chặn rủi ro đạo đức cán tín dụng gây Để nâng cao vai trò công tác kiểm soát nhằm hạn chế NQH, cần thực số biện pháp sau: Tăng cường cán có trình độ, qua nghiệp vụ tín dụng để  bổ sung cho phòng kiểm soát Trong trình kiểm tra hoạt động tín dụng tăng cường cán  làm trực tiếp từ phận tín dụng thẩm định quản lý tín dụng phối hợp kiểm tra Thường xuyên đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ, luật pháp cho  cán phòng kiểm soát Không ngừng hoàn thiện đổi phương pháp kiểm tra, áp dụng  linh hoạt biện pháp kiểm tra tùy thuộc vào thời điểm, đối tượng mục đích kiểm tra 3.2.7 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý tín dụng Ngân hàng cần trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý tín dụng theo hướng giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp đảm bảo thực tốt công việc Đây yếu tố có tính chất định đến chất lượng tín dụng sở để hạn chế NQH phát sinh Vì cán tín dụng có vai trò quan trọng hoạt động ngân hàng, họ mang lại lợi nhuận cho ngân hàng đem lại rủi ro cho ngân hàng Để đảm bảo chất lượng tín dụng, cần nâng cao trách nhiệm cán tín dụng, gắn trách nhiệm với quyền lợi cán tín dụng, có chế độ thưởng phạt rõ ràng, cán tín dụng phải đối mặt với rủi ro nên cần có chế độ tiền lương đặt biệt để khuyến khích người làm tín dụng tránh xảy rủi ro đạo đức nghề nghiệp SV: Đinh Thiện Hiếu Lớp: TCNH2A2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 73 Thường xuyên tuyên truyền phổ biến cho người làm tín dụng , để người hiểu chấp hành quy trình nghiệp vụ Chú trọng đến công tác đào tạo cán , thường xuyên bồi dưỡng , nâng cao trình độ cán bộ, qua cán tín dụng cập nhật kiến thức nhất, đáp ứng yêu cầu ngày cao công tác đại hóa ngân hàng Chuẩn hóa cán tín dụng: để hạn chế rủi ro công tác tín dụng từ khâu tuyển dụng cán làm công tác tín dụng cần phải chặt chẽ, cán phải có đức, trình độ chuyên môn, đào tạo bản, hiểu biết nhiều lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật xã hội 3.2.8 Tiến hàng phân loại nợ cách khoa học, phân loại theo định kỳ Hiện có hành lang pháp lý cho việc phân loại NHNN ban hàng, sở thân ngân hàng phải đưa hệ thống phân loại nợ nội phù hợp với trình độ quản lý lực thân ngân hàng Đối với NHTMCPBĐLV CN Hà Nội, theo đạo NHTMCPBĐLV phân loại nợ theo đìều định 493 NHNN, tiêu thức phân loại nợ gần với chuẩn mực quốc tế, phản ánh xác tình trạng khả trả nợ khách hàng theo nhóm nợ Tuy nhiên trình triển khai tránh xảy sai sót, CN cần theo dõi chặt chẽ việc phân loại để đảm bảo thực theo cách phân loại đưa ra, từ có biện pháp hạn chế rủi ro xảy khoản cho vay Đối với khoản nợ có vấn đề phân tích chi tiết thực trạng tính hình tài khách hàng, tìm nguyên nhân dẫn đến NQH, khả tài khách hàng thu nợ đến đâu, tìm hiểu rõ gia cảnh nợ, từ giúp cán tín dụng nắm nguyên nhân phát sinh để có cách giải cho đối tượng cụ thể, phân loại trích lập dự phòng rủi ro cho khoản nợ Việc phân tích, phân loại nợ phải tiến hành thường xuyên liên tục, định kỳ, phát thay đổi phải báo cáo lên phải báo cáo tính hình xử lý nợ, khó khăn trình thực ban lãnh đạo NHNN để lấy ý kiến kịp thời SV: Đinh Thiện Hiếu Lớp: TCNH2A2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 74 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Chính Phủ Bộ Ngành Đối với Chính Phủ Một là, Chính Phủ cần có biện pháp làm tăng tính độc lập NHNN thực thi CSTT NHNN chịu can thiệp nhiều quan vào trình xây dựng thực thi CSTT NHNN chưa đáp ứng yêu cầu NHTW tính độc lập, minh bạch trách nhiệm giải trình Hiện NHNN phần Chính Phủ độc lập NHNN có nhiều mục tiêu, thường xung đột lẫn Chính Phủ cần nâng cao trách nhiệm quyền hạn NHNN việc tổ chức thực chiến lược, hoạt định thực thi CSTT; đồng thời phân định rõ ràng quyền hạn, nhiệm vụ cấp, quan liên quan trình xây dựng thực thi nhiệm vụ then chốt NHNN Cần hạn chế tiến tới xóa bỏ việc cấp tín dụng trực tiếp từ NHNN cho ngân sách nhà nước; không biến NHNN trở thánh quan tài thứ hai Chính Phủ DNNN NHNN phải giải phóng khỏi nhiệm vụ hỗ trợ vốn cách phát hành tiền cho NHTM, nhiệm vụ cho vay theo mục tiêu định Chính Phủ Hai là, Chính Phủ cần có cam kết mạnh mẽ nhằm thắt chặt kỷ luật tài ngân hàng quốc doanh DNNN Chừng rủi ro đạo đức quan hệ tay ba phủ, ngân hàng quốc doanh DNNN( tức kỳ vọng ngân hàng DNNN cứt vớt Chính Phủ tương lai, NHTM quốc doanh ưu tiên cho DNNN vay) chừng vấn đề NQH, đặc biệt nợ xấu không giải triệt để có xu hướng nảy sinh trở lại Sự cam SV: Đinh Thiện Hiếu Lớp: TCNH2A2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 75 kết mạnh mẽ Chính Phủ nhằm thắt chặt kỹ luật tài ngân hàng quốc doanh DNNN điều thiết yếu để ngăn chặn lặp lại vòng luẩn quẩn phát sinh tích tụ NQH không thu hồi Bên cạnh đó, Chính Phủ cần đẩy nhanh tiến trình cấu lại hệ thống ngân hàng, CPH gắn liền với niêm yết thị trường Nhà nước nên trao quyền tự chủ cho ngân hàng, nước ta, số NHTM Nhà Nước cổ phần hóa nhà nước nắm giữ phần lớn số vốn, ngân hàng nằm điều hành đạo Nhà Nước Ba là, Chính Phủ cần hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động ngân hàng Cụ thể, cần sửa đổi hoàn thiện luật tổ chức tín dụng cho phù hợp với phát triển hoạt động ngân hàng điều kiện Thêm nữa, cần bổ sung sữa đổi luật có liên quan luật doanh nghiệp, luật đất đai, luật dân Tạo hành lang pháp lý đồng cho hoạt động ngân hàng an toàn, thông thoáng Bốn là, hậu NQH, chiếm tỷ trọng không nhỏ phát sinh từ DNNN, chủ yếu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, lại có hẫu thuẫn nhà nước Vì phủ cần có biện pháp đẩy mạnh cải cách DNNN Chính Phủ cần tiến hành cổ phần hóa DNNN để ngân hàng có điều kiện tiến hành thu nợ tạo nên khu vực kinh tế động hiệu Đối với Bộ tài Trên thực tế, vấn đề thuế sử dụng đất, quan thuế yêu cầu ngân hàng phải nộp thuế sử dụng đất thời gian đất chuyển giao cho ngân hàng, chí tiền thuế sử dụng đất mà chủ sử dụng đất chưa nộp Đây điều không hợp lý tính đến thời điểm giao dịch ngân hàng xử lý thu hồi nợ ngân hàng không sử dụng đất Do tài chính, cần có hướng dẫn miễn giảm chủ sử dụng đất cũ không tư cách pháp nhân, giải thể, phá sản Việc làm giúp cho ngân hàng chịu chi phí không đáng có, tạo thêm lực tài cho việc xử lý nợ 3.3.2 Kiến nghị với NHNN SV: Đinh Thiện Hiếu Lớp: TCNH2A2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 76 Một là, NHNN cần rà soát lại văn pháp luật hành có liên quan đến quy chế cho vay, nợ tồn đọng, hướng dẫn hoạt động mua bán nợ, khai thác tài sản với tổ chức cá nhân khác ngược lại Hai là, NHNN cần tăng cường công tác tra hoạt động tín dụng Qua phát kịp thời sai sót, xu hướng lệch lạc để đạo phòng ngừa chỉnh sửa, khắc phục cách triệt để Quá trình tra cần phòng ngừa xu hướng cạnh tranh không lành mạnh, giao dịch ngầm, nới lỏng điều kiện tín dụng dẫn đến nguy rủi ro hoạt động tín dụng không ngân hàng mà hệ thống Ba là, phải có tách bạch cho vay theo định cho vay thương mại hoạt động tín dụng NHTM Nhà nước Tồn hoạt động cho vay cho số mục đích theo đạo Chính Phủ, theo kế hoạch Nhà nứoc gây rủi ro lớn cho NHTM nước ta Mặc dù, đổi kênh cung cấp tín dụng định thông qua Quỹ Hỗ trợ phát triển mà Ngân hàng phát triển Việt Nam, ngân hàng quốc doanh phụ thuộc vào sức ép ngầm hoạt động cho vay theo tiêu chí trị, đặc biệt CN cấp tỉnh Các DNNN khách hàng lớn hệ thống ngân hàng, cho dù tỷ trọng tín dụng ngân hàng dành cho khu vực giảm dần, Vấn đề nhiều DNNN liên tục hoạt động thua lỗ khả trả nợ, vay tiền từ NHTM quốc doanh không cần chấp Điều dẫn đến NQH DNNN ngày trầm trọng, đặc biệt nhóm nợ 4, 5, đặt hệ thống ngân hàng lâm vào tình cảnh nguy hiểm can thiệp tài Nhà nước 3.3.3 Kiến nghị với NHTMCPBĐLV cần có biện pháp đạo thực chế độ nghiệp vụ sát sao, văn hướng dẫn chế độ thực cần ngắn gọn, dễ hiểu dễ làm, dễ thực Cần phải thường xuyên tổng hợp cung cấp thông tin tình hình trường đầu tư theo ngành kinh tế tạo điều kiện cho CN nắm thông tin cần SV: Đinh Thiện Hiếu Lớp: TCNH2A2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 77 thiết phục vụ cho công tác thẩm định, giảm rủi ro, qua hiệu kiểm soát NQH tăng lên NHTMCPBĐLV cần trợ giúp cho CN việc đại hóa công nghệ ngân hàng, hệ thống thông tin đẩy đủ cập nhập kịp thời toàn hệ thống Tăng cường hoạt động tra, kiểm sóat nội toàn hệ thống nói chung CN nói riêng nhằm chấn chỉnh hoạt động CN đội ngũ nhân Tránh bệnh thành tích CN, phấn đấu đạt tiêu mà tạo nên rủi ro tiềm ẩn lớn Để góp phần hạn chế NQH, nâng cao nhận thức cho cán tín dụng, ngân hàng nên tổng hợp trường hợp sai phạm, số NQH, tình xấu toàn hệ thống công bố tài liệu cho cán bộ, qua họ phòng ngừa, tránh tái phạm trường hợp xảy Ngòai ra, vấn đề thưởng phạt phân minh cần quán triệt để nâng cao trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp lãnh đạo Một yếu tố quan trọng việc ngăn ngừa, giảm thiểu NQH xảy SV: Đinh Thiện Hiếu Lớp: TCNH2A2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 78 KẾT LUẬN Đúng câu ví von “ Ngân hàng mạch máu kinh tế”, NHTM Việt Nam ngày có vai trò quan trọng phát triển kinh tế nước nhà, trở thành kênh huy động, cung ứng vốn cho kinh tế với 30% vốn đầu tư phát triển hàng năm 40% tổng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp Tuy thấp so với số nước khác, tổng dư nợ tín dụng qua hệ thống ngân hàng ngày chiếm tỷ lệ cao, khoảng 60% GDP, cao mức bình quân chung nước có thu nhập thấp Cũng nhiều ngành kinh tế khác, thực chiến lược phát triển hòa nhập với thông lệ quốc tế, ngành ngân hàng Việt Nam nói chung, NHTMCPBĐLV CN Hà Nội nói riêng giai đoạn đổi mạnh mẽ tất khía cạnh: tổ chức, quy trình, sách, nhân lực thông qua việc áp dụng dần hướng tới thông số tài quốc tế ngân hàng chuẩn mực đại, đảm bảo hoạt động hiệu , an toàn Hội nhập kinh tế buộc NHTM Việt Nam phải tích cực giảm bớt tỷ lệ NQH Dù nhiều tranh luận tỷ lệ NQH thực NHTM, chuyển biến tích cực, NHTMCPBĐLV CN Hà Nội điển hình, kết cần khẳng định Tôi hy vọng đóng góp khóa luận góp phần phổ biến sâu rộng vấn đề NQH hoạt động NHTM, kết hợp phân tích thực trạng NQH NHTMCPBĐLV CN Hà Nội làm sở cho việc tìm giải pháp tối ưu nhằm kiểm soát NQH, lành mạnh hóa tài chính, đảm bảo phát triển ổn định, bền vững NHTM Việt Nam nói chung NHTMCPBĐLV CN Hà Nội nói riêng SV: Đinh Thiện Hiếu Lớp: TCNH2A2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp SV: Đinh Thiện Hiếu 79 Lớp: TCNH2A2 ... động tín dụng ngân hàng mà chủ yếu hạn chế rủi ro nợ hạn, em lựa chọn đề tài: “ Giải pháp ngăn ngừa hạn chế nợ hạn Ngân Hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt Chi Nhánh Hà Nội NQH thường... tệ CN Chi Nhánh DNNN Doanh nghiệp nhà nước NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCPBĐLV Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt NHTW Ngân hàng trung ương NQH Nợ hạn 10...Báo cáo thực tập tốt nghiệp “ Giải pháp ngăn ngừa hạn chế nợ hạn Ngân Hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt Chi Nhánh Hà Nội .4 NQH thường xảy hoạt động cho vay
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp ngăn ngừa và hạn chế nợ quá hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt chi nhánh hà nội , Giải pháp ngăn ngừa và hạn chế nợ quá hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt chi nhánh hà nội , Giải pháp ngăn ngừa và hạn chế nợ quá hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt chi nhánh hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay