nhận xét đơnvi thực tập

1 38 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 08:51

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -*** - NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Tên quan tiếp nhận thực tập: … ……………… ……………………………………………………………………………… Địa chỉ:……………………………………………………………………………………… Điện thoại quan: ………………………………………………………………………… Họ tên sinh viên thực tập: ………………………………………………………………… Địa :……………………………………………………………………………………… Ngày thực tập :từ ngày………………đến………………năm 201… – LỜI NHẬN XÉT :……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …… ……… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Hà Nội, ngày… tháng… năm 201 Đơn vị thực tập
- Xem thêm -

Xem thêm: nhận xét đơnvi thực tập , nhận xét đơnvi thực tập , nhận xét đơnvi thực tập

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay