7 chuong5 sodokhoi

4 20 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 00:23

MẠCH QUANG BÁO HIỂN THỊ LED MA TRẬN CHƯƠNG SƠ ĐỒ KHỐI VÀ CHỨC NĂNG TỪNG KHỐI 5.1 SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG: Hình 5.1: Sơ đồ khối hệ thống 5.2 Ý NGHĨA TỪNG KHỐI: 5.2.1 Khối điều khiển: Khối điều khiển: Được thiết kế PIC 16F877A có nhiệm vụ xử lý tất liệu chương trình Điều khiển liệu hiển thị Điều khiển xuất nhập liệu Điều khiển truy xuất liệu xử lý sau truyền đến khối: công suất, chốt đệm để hiển thị Led ma trận - 44 - MẠCH QUANG BÁO HIỂN THỊ LED MA TRẬN VC C C O N D D IO D E O C K /C O U T R E /R D /A N R E /W R /A N R E /C S /A N R R 31 G N D R 10 R C /T1 O S O / R C /T1 O S I R C /C C P R C /S C K /S C L R C /S D A /S D I R C /S D R C /TX /C K R C /R X/D T V D D /M C L R 1k 33P SW C 14 33P SW _PB_SPST 13 Y 12MH z 14 O S C /C L K O S C /C L K O U T G N D C 13 12 C 104 R B /IN T R B1 R B2 R B3 R B4 R B5 R B /B G C R B /B G D R R R R R R R R D D D D D D D D /P /P /P /P /P /P /P /P S S S S S S S S P P P P P P P P 3 3 3 4 1 1 2 2 2 2 2 9 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 R XM A X TXM A X VC C U 14 VC C 13 R XM A X TXV TXV R XV 11 10 C C AP C C C AP M A X2 32 C 12 16 /A N /A N /A N /A N /T O /A N R IN R IN R 1O U T R 2O U T VC C 10 A A A A A A T IN T IN T1O U T T2O U T C 1+ C 2+ C 1V+ V- C 2G N D R R R R R R C AP 12 R XV 14 TXM A X C C AP 15 VC C Vdd M C L R /V P P P1 11 32 U 13 J13 C AP P IC F 7 A Hình 5.3: Sơ đồ kết nối mạch VĐK 5.2.2 Khối công suất: Nâng công suất đủ lớn để cung cấp cho khối hiển thị Nếu ta dùng IC để thúc công suất ta có dòng ngõ cố định, muốn dùng tải công suất lớn ta khó sửa đổi lại mạch công suất Và điều theo tính toán, dòng điện hàng lên tới vài trăm mA , giá trị cao nhiều so với dòng ngõ cực đại IC Do cần phải thiết kế mạch để thúc công suất cho tải Còn nhiều cách khác để thúc tải dùng SCR, Triac, Opto, Relay Các cách thường dùng cho tải có công suất lớn trời Do tải bảng công suất không lớn nên ta cần dùng Transistor công suất trung bình Về phương diện công suất việc nâng dòng cho liệu hàng cột nhằm đảm bảo yêu cầu dòng qua led ma trận, phần cứng bao gồm led ma trận, led ma trận khối bao gồm 64 led đơn nên ta sử dụng C1815, đảm bảo tính ổn định cung cấp đủ dòng cho tải Như vậy, cột ta phải dung mạch đệm dòng - 45 - MẠCH QUANG BÁO HIỂN THỊ LED MA TRẬN VC C R R R Q 1R 1001 R D LED Hình 5.4: Sơ đồ nguyên lý mạch đệm dòng 5.2.3 Khối hiển thị: Có nhiệm vụ dịch chuyển liệu cột, đệm tăng dòng đủ lớn để điều khiển hiển thị yêu cầu người sử dụng Khối hiển thị làm nhiệm vụ dịch liệu từ vi điều khiển, chốt liệu, đệm liệu đủ dòng hiển thị Led ma trận U b b b b b b b b 8 11 b b b b b b b b D D D D D D D D R N 1 LE O E D D D D D D D D 7 11 D D D D D D D D p p p p p p p p 1 1 1 p p p p p p p p 10 11 12 13 14 15 16 LED R N Q Q Q Q Q Q Q Q 19 18 17 16 15 14 13 12 Q Q Q Q Q Q Q Q R N 19 18 17 16 15 14 13 12 LE O E LED LED LED LED R -P A C K 74H C 573 1 1 1 R -P A C K LE O E U 7 U 74H C 573 11 b b b b b b b b Q Q Q Q Q Q Q Q 19 18 17 16 15 14 13 12 1 1 1 p p p p p p p p 17 18 19 20 21 22 23 24 LED R -P A C K 74H C 573 Hình 5.5: Sơ đồ mạch IC chốt hiển thị Do nhóm thực đồ án định chọn phương pháp hiển thị IC chốt quét hàng nên khoảng thời gian xác định cột phải chịu dòng điểm ảnh, dòng cực đại ngõ 500mA, với tính nhóm - 46 - MẠCH QUANG BÁO HIỂN THỊ LED MA TRẬN thực định chọn IC 74HC573 để làm ghi dịch dung BJT C1815 đệm dòng cột 5.2.4 Khối nguồn: Trong mạch điện tử nguồn có vai trò quan trọng, định hoạt động hay ngưng hoạt động mạch Một nguồn không tốt làm cho mạch hoạt động ổn định dể làm hỏng linh kiện Vì nguồn ổn áp tốt cần thiết cho mạch điện tử ( mạch dùng IC số) Chức ổn áp DC biến đổi điện áp vào DC chưa ổn định thành điện áp DC ổn định giá trị điện áp phải với giá trị tính toán lý thuyết Điện áp phải trì liên tục không thay đổi điện áp ngõ vào dòng tải thay đổi (ở giới hạn cho phép mạch) Để thực điều nguồn ổn áp thường gồm phần sau: Hình 5.6: Sơ đồ khối khối nguồn  Khối chỉnh lưu lọc: có nhiệm vụ đổi điện áp xoay chiều thành điện áp chiều lọc  Khối công suất: cung cấp dòng cho tải  Khối lấy mẫu: lấy điện áp từ ngõ đưa so sánh với Vref để điều khiển ổn định điện áp - 47 -
- Xem thêm -

Xem thêm: 7 chuong5 sodokhoi , 7 chuong5 sodokhoi , 7 chuong5 sodokhoi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay