5CHUONg 3 KHẢO sát LINH KIỆN

31 29 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 00:23

MẠCH QUANG BÁO HIỂN THỊ LED MA TRẬN CHƯƠNG KHẢO SÁT LINH KIỆN 3.1 VI ĐIỀU KHIỂN 16F877A: SƠ ĐỒ CHÂN VI ĐIỀU KHIỂN PIC16F877A MỘT VÀI THÔNG SỐ VỀ VI ĐIỀU KHIỂN PIC16F877A -9- MẠCH QUANG BÁO HIỂN THỊ LED MA TRẬN Đây vi điều khiển thuộc họ PIC16Fxxx với tập lệnh gồm 35 lệnh có độ dài 14 bit Mỗi lệnh thực thi chu kì xung clock Tốc độ hoạt động tối đa cho phép 20 MHz với chu kì lệnh 200ns Bộ nhớ chương trình 8Kx14 bit, nhớ liệu 368x8 byte RAM vào nhớ liệu EEPROM với dung lượng 256x8 byte Số PORT I/O với 33 pin I/O Các đặc tính ngoại vi bao gồmcác khối chức sau:  Timer0: đếm bit với chia tần số bit  Timer1: đếm 16 bit với chia tần số, thực chức đếm dựa vào xung clock ngoại vi vi điều khiển hoạt động chế độ sleep  Timer2: đếm bit với chia tần số, postcaler  Hai Capture/so sánh/điều chế độ rông xung  Các chuẩn giao tiếp nối tiếp SSP (Synchronous Serial Port), SPI I2C  Chuẩn giao tiếp nối tiếp USART với bit đòa  Cổng giao tiếp song song PSP (Parallel Slave Port) với chân điều khiển RD, WR,  CS bên  Các đặc tính Analog:  kênh chuyển đổi ADC 10 bit  Hai so sánh  Bên cạnh vài đặc tính khác vi điều khiển như:  Bộ nhớ flash với khả ghi xóa 100.000 lần - 10 - MẠCH QUANG BÁO HIỂN THỊ LED MA TRẬN  Bộ nhớ EEPROM với khả ghi xóa 1.000.000 lần  Dữ liệu nhớ EEPROM lưu trữ 40 năm  Khả tự nạp chương trình với điều khiển phần mềm Nạp chương trình mạch điện ICSP (In Circuit Serial Programming) thông qua chân Watchdog Timer với dao động  Chức bảo mật mã chương trình  Chế độ Sleep  Có thể hoạt động với nhiều dạng Oscillator khác SƠ ĐỒ KHỐI VI ĐIỀU KHIỂN PIC16F877A - 11 - MẠCH QUANG BÁO HIỂN THỊ LED MA TRẬN TỔ CHỨC BỘ NHỚ Cấu trúc nhớ vi điều khiển PIC16F877A bao gồm nhớ chương trình (Program memory) nhớ liệu (Data Memory) BỘ NHỚ CHƯƠNG TRÌNH Bộ nhớ chương trình vi điều khiển PIC16F877A nhớ flash, dung lượng nhớ 8K word (1 word = 14 bit) phân thành nhiều trang (từ page0 đến page 3) - 12 - MẠCH QUANG BÁO HIỂN THỊ LED MA TRẬN Như nhớ chương trình có khả chứa 8*1024 = 8192 lệnh (vì lệnh sau mã hóa có dung lượng word (14 bit) Để mã hóa đòa 8K word nhớ chương trình, đếm chương trình có dung lượng 13 bit (PC) Khi vi điều khiển reset, đếm chương trình đến đòa 0000h (Reset vector) Khi có ngắt xảy ra, đếm chương trình đến đòa 0004h (Interrupt vector) Bộ nhớ chương trình không bao gồm: Bộ nhớ stack không đòa hóa đếm chương trình Bộ nhớ stack đề cập cụ thể phần sau BỘ NHỚ DỮ LIỆU Bộ nhớ liệu PIC nhớ EEPROM chia làm nhiều bank Đối với PIC16F877A nhớ liệu chia làm bank Mỗi bank có dung lượng 128 byte, bao gồm ghi có chức đặc biệt SFG (Special Function Register) nằm vùng đòa thấp ghi mục đích chung GPR (General Purpose Register) nằm vùng đòa lại bank Các ghi SFR thường xuyên sử dụng (ví dụ ghi STATUS) đặt tất cà bank nhớ liệu giúp thuận tiện trình truy xuất làm giảm bớt lệnh chương trình Sơ đồ cụ thể nhớ liệu PIC16F877A sau: - 13 - MẠCH QUANG BÁO HIỂN THỊ LED MA TRẬN 6.1 THANH GHI CHỨC NĂNG ĐẶC BIỆT SFR - 14 - MẠCH QUANG BÁO HIỂN THỊ LED MA TRẬN Đây ghi sử dụng CPU dùng để thiết lập điều khiển khối chức tích hợp bên vi điều khiển Có thể phân ghi SFR làm hai lọai: ghi SFR liên quan đến chức bên (CPU) ghi SRF dùng để thiết lập điều khiển khối chức bên (ví dụ ADC, PWM, …) Phần đề cập đến ghi liên quan đến chức bên Các ghi dùng để thiết lập điều khiển khối chức nhắc đến ta đề cập đến khối chức Thanh ghi STATUS (03h, 83h, 103h, 183h):thanh ghi chứa kết thực phép toán khối ALU, trạng thái reset bit chọn bank cần truy xuất nhớ liệu Thanh ghi OPTION_REG (81h, 181h): ghi cho phép đọc ghi, cho phép điều khiển chức pull-up chân PORTB, xác lập tham số xung tác động, cạnh tác động ngắt ngoại vi đếm Timer0 Thanh ghi INTCON (0Bh, 8Bh,10Bh, 18Bh):thanh ghi cho phép đọc ghi, chứa bit điều khiển bit cờ hiệu timer0 bò tràn, ngắt ngoại vi RB0/INT ngắt interrput-on-change chân PORTB - 15 - MẠCH QUANG BÁO HIỂN THỊ LED MA TRẬN Thanh ghi PIE1 (8Ch): chứa bit điều khiển chi tiết ngắt khối chức ngoại vi Thanh ghi PIR1 (0Ch) chứa cờ ngắt khối chức ngoại vi, ngắt cho phép bit điều khiển chứa ghi PIE1 Thanh ghi PIE2 (8Dh): chứa bit điều khiển ngắt khối chức CCP2, SSP bus, ngắt so sánh ngắt ghi vào nhớ EEPROM Thanh ghi PIR2 (0Dh): chứa cờ ngắt khối chức ngoại vi, ngắt cho phép bit điều khiển chứa ghi PIE2 Thanh ghi PCON (8Eh): chứa cờ hiệu cho biết trạng thái chế độ reset vi điều khiển 6.2 THANH GHI MỤC ĐÍCH CHUNG GPR Các ghi truy xuất trực tiếp gián tiếp thông qua ghi FSG (File Select Register) Đây ghi liệu thông thường, người sử - 16 - MẠCH QUANG BÁO HIỂN THỊ LED MA TRẬN dụng tùy theo mục đích chương trình mà dùng ghi để chứa biến số, số, kết tham số phục vụ cho chương trình STACK Stack không nằm nhớ chương trình hay nhớ liệu mà vùng nhớ đặc biệt không cho phép đọc hay ghi Khi lệnh CALL thực hay ngắt xảy làm chương trình bò rẽ nhánh, giá trò đếm chương trình PC tự động vi điều khiển cất vào stack Khi lệnh RETURN, RETLW hat RETFIE thực thi, giá trò PC tự động lấy từ stack, vi điều khiển thực tiếp chương trình theo qui trình đònh trước Bộ nhớ Stack vi điều khiển PIC họ 16F87xA có khả chứa đòa hoạt động theo chế xoay vòng Nghóa giá trò cất vào nhớ Stack lần thứ ghi đè lên giá trò cất vào Stack lần giá trò cất vào nhớ Stack lần thứ 10 ghi đè lên giá tri6 cất vào Stack lần thứ Cần ý cờ hiệu cho biết trạng thái stack, ta stack tràn Bên cạnh tập lệnh vi điều khiển dòng PIC lệnh POP hay PUSH, thao tác với nhớ stack hoàn toàn điều khiển CPU CÁC CỔNG XUẤT NHẬP CỦA PIC16F877A Cổng xuất nhập (I/O port) phương tiện mà vi điều khiển dùng để tương tác với giới bên Sự tương tác đa dạng thông qua trình tương tác đó, chức vi điều khiển thể cách rõ ràng - 17 - MẠCH QUANG BÁO HIỂN THỊ LED MA TRẬN Một cổng xuất nhập vi điều khiển bao gồm nhiều chân (I/O pin), tùy theo cách bố trí chức vi điều khiển mà số lượng cổng xuất nhập số lượng chân cổng khác Bên cạnh đó, vi điều khiển tích hợp sẵn bên đặc tính giao tiếp ngoại vi nên bên cạnh chức cổng xuất nhập thông thường, số chân xuất nhập có thêm chức khác để thể tác động đặc tính ngoại vi nêu giới bên Chức chân xuất nhập cổng hoàn toàn xác lập điều khiển thông qua ghi SFR liên quan đến chân xuất nhập Vi điều khiển PIC16F877A có cổng xuất nhập, bao gồm PORTA, PORTB, PORTC, PORTD PORTE Cấu trúc chức cổng xuất nhập đề cập cụ thể phần sau 8.1 PORTA PORTA (RPA) bao gồm I/O pin Đây chân “hai chiều” (bidirectional pin), nghóa xuất nhập Chức I/O điều khiển ghi TRISA (đòa 85h) Muốn xác lập chức chân PORTA input, ta “set” bit điều khiển tương ứng với chân ghi TRISA ngược lại, muốn xác lập chức chân PORTA output, ta “clear” bit điều khiển tương ứng với chân ghi TRISA Thao tác hoàn toàn tương tự PORT ghi điều khiển tương ứng TRIS (đối với PORTA TRISA, PORTB TRISB, PORTC TRISC, PORTD TRISD vàđối với PORTE TRISE) Bên cạnh PORTA ngõ ADC, so - 18 - MẠCH QUANG BÁO HIỂN THỊ LED MA TRẬN (Capture/Compare/Pulse width modulation) Khi =0 xung đếm vào Timer1 đồng hóa với xung clock bên Ở chế độ Timer1 không hoạt động vi điều khiển chế độ sleep Các ghi liên quan đến Timer1 bao gồm: INTCON (đòa 0Bh, 8Bh, 10Bh, 18Bh): cho phép ngắt hoạt động (GIE PEIE) PIR1 (đòa 0Ch): chứa cờ ngắt Timer1 (TMR1IF) PIE1( đòa 8Ch): cho phép ngắt Timer1 (TMR1IE) TMR1L (đòa 0Eh): chứa giá trò bit thấp đếm Timer1 TMR1H (đòa 0Eh): chứa giá trò bit cao đếm Timer1 T1CON (đòa 10h): xác lập thông số cho Timer1 - 25 - MẠCH QUANG BÁO HIỂN THỊ LED MA TRẬN 11.TIMER_2 Timer2 đònh thời bit hỗ trợ hai chia tần số prescaler va postscaler Thanh ghi chứa giá trò đếm Timer2 TMR2 Bit cho phép ngắt Timer2 tác động TMR2ON (T2CON) Cờ ngắt Timer2 bit TMR2IF (PIR1) Xung ngõ vào (tần số ¼ tần số oscillator) đưa qua chia tần số prescaler bit (với tỉ số chia tần số 1:1, 1:4 1:16 điều khiển bit T2CKPS1:T2CKPS0 (T2CON)) Timer2 hỗ trợ ghi PR2 Giá trò đếm ghi TMR2 tăng từ 00h đến giá trò chứa ghi PR2, sau reset 00h Kh I reset - 26 - MẠCH QUANG BÁO HIỂN THỊ LED MA TRẬN ghi PR2 nhận giá trò mặc đònh FFh Ngõ Timer2 đưa qua chia tần số postscaler với mức chia từ 1:1 đến 1:16 Postscaler điều khiển bit T2OUTPS3:T2OUTPS0 Ngõ postscaler đóng vai trò đònh việc điều khiển cờ ngắt Ngoài ngõ Timer2 kết nối với khối SSP, Timer2 đóng vai trò tạo xung clock đồng cho khối giao tiếp SSP Các ghi liên quan đến Timer2 bao gồm: INTCON (đòa 0Bh, 8Bh, 10Bh, 18Bh): cho phép toàn ngắt (GIE PEIE) PIR1 (đòa 0Ch): chứa cờ ngắt Timer2 (TMR2IF) PIE1 (đòa chò 8Ch): chứa bit điều khiển Timer2 (TMR2IE) TMR2 (đòa 11h): chứa giá trò đếm Timer2 T2CON (đòa 12h): xác lập thông số cho Timer2 PR2 (đòa 92h): ghi hỗ trợ cho Timer2 Chi tiết ghi trình bày cụ thể phụ lục Ta có vài nhận xét Timer0, Timer1 Timer2 sau: Timer0 Timer2 đếm bit (giá trò đếm tối đa FFh), Timer1 đếm 16 bit (giá trò đếm tối đa FFFFh) Timer0, Timer1 Timer2 có hai chế độ hoạt động timer counter Xung clock có tần số ¼ tần số oscillator Xung tác động lên Timer0 hỗ trợ prescaler thiết lập nhiều chế độ khác (tần số tác động, cạnh tác động) thông số xung tác động lên Timer1 cố đònh Timer2 hỗ trợ hai chia tần số prescaler postcaler độc lập, nhiên cạnh tác động cố đònh cạnh lên Timer1 có quan hệ - 27 - MẠCH QUANG BÁO HIỂN THỊ LED MA TRẬN với khối CCP, Timer2 kết nối với khối SSP Một vài so sánh giúp ta dễ dàng lựa chọn Timer thích hợp cho ứng dụng 12 ADC ADC (Analog to Digital Converter) chuyển đổi tín hiệu hai dạng tương tự số PIC16F877A có ngõ vào analog (RA4:RA0 RE2:RE0) Hiệu điện chuẩn VREF lựa chọn VDD, VSS hay hiệu điện thể chuẩn xác lập hai chân RA2 RA3 Kết chuyển đổi từ tín tiệu tương tự sang tín hiệu số 10 bit số tương ứng lưu hai ghi ADRESH:ADRESL Khi không sử dụng chuyển đổi ADC, ghi sử dụng ghi thông thường khác Khi trình chuyển đổi hoàn tất, kết lưu vào hai ghi ADRESH:ADRESL, bit (ADCON0) xóa cờ ngắt ADIF set Qui trình chuyển đổi từ tương tự sang số bao gồm bước sau: Thiết lập thông số cho chuyển đổi ADC: Chọn ngõ vào analog, chọn điện áp mẫu (dựa thông số ghi ADCON1) Chọnh kênh chuyển đổi AD (thanh ghi ADCON0) Chọnh xung clock cho kênh chuyển đổi AD (thanh ghi ADCON0) Cho phép chuyển đổi AD hoạt động (thanh ghi ADCON0) Thiết lập cờ ngắt cho AD Clear bit ADIF Set bit ADIE Set bit PEIE Set bit GIE - 28 - MẠCH QUANG BÁO HIỂN THỊ LED MA TRẬN Đợi trình lấy mẫu hoàn tất Bắt đầu trình chuyển đổi (set bit ) Đợi trình chuyển đổi hoàn tất cách: Kiểm tra bit Nếu =0, trình chuyển đổi hoàn tất Kiểm tra cờ ngắt Đọc kết chuyển đổi xóa cờ ngắt, set bit (nếu cần tiếp tục chuyển đổi) Tiếp tục thực bước & cho q trình chuyển đổi Cần ý có hai cách lưu kết chuyển đổi AD, việc lựa chọn cách lưu điều khiển bit ADFM minh họa cụ thể hình sau: - 29 - MẠCH QUANG BÁO HIỂN THỊ LED MA TRẬN Các ghi liên quan đến chuyển đổi ADC bao gồm: INTCON (đòa 0Bh, 8Bh, 10Bh, 18Bh): cho phép ngắt (các bit GIE, PEIE) PIR1 (đòa 0Ch): chứa cờ ngắt AD (bit ADIF) PIE1 (đòa 8Ch): chứa bit điều khiển AD (ADIE) ADRESH (đòa 1Eh) ADRESL (đòa 9Eh): ghi chứa kết chuyển đổi AD ADCON0 (đòa 1Fh) ADCON1 (đòa 9Fh): xác lập thông số cho chuyển đổi AD PORTA (đòa 05h) TRISA (đòa 85h): liên quan đến ngõ vào analog PORTA PORTE (đòa 09h) TRISE (đòa 89h): liên quan đến ngõ vào analog PORTE 13 COMPARATOR Bộ so sánh bao gồm hai so so sánh tín hiệu analog đặt PORTA gõ vào so sánh chân RA3:RA0, ngõ hai chân RA4 RA5 Thanh ghi điều khiển so sánh CMCON Các bit CM2:CM0 - 30 - MẠCH QUANG BÁO HIỂN THỊ LED MA TRẬN ghi CMCON đóng vai trò chọn lựa chế độ hoạt động cho Comparator (hình 2.10) Cơ chế hoạt động Comparator sau: Tín hiệu analog chân VIN + só sánh với điện áp chuẩn chân VIN- tín hiệu ngõ so sánh thay đổi tương ứng hình vẽ Khi điện áp chân VIN+ lớn điện áp chân VIN+ ngõ mức ngược lại Dựa vào hình vẽ ta thấy đáp ứng ngõ tức thời so với thay đổi ngõ vào mà cần có khoảng thời gian đònh để ngõ thay đổi trạng thái (tối đa 10us) Cần ý đến khoảng thời gian đáp ứng sử dụng so sánh Cực tính so sánh thay đổi dựa vào giá trò đặt vào bit C2INV C1INV (CMCON) - 31 - MẠCH QUANG BÁO HIỂN THỊ LED MA TRẬN Các chế độ hoạt động comparator Các bit C2OUT C1OUT (CMCON) đóng vai trò ghi nhận thay đổi tín hiệu analog so với điện áp đặt trước Các bit cần xử lí thích hợp chương trình để ghi nhận thay đổi tín hiệu ngõ vào Cờ ngắt so sánh bit CMIF (thanh ghi PIR1) Cờ ngắt phải reset Bit điều khiển so sánh bit CMIE (Tranh ghi PIE) Các ghi liên quan đến so sánh bao gồm: - 32 - MẠCH QUANG BÁO HIỂN THỊ LED MA TRẬN CMCON (đòa 9Ch) CVRCON (đòa 9Dh): xác lập thông số cho so sánh Thanh ghi INTCON (đòa 0Bh, 8Bh, 10Bh, 18Bh): chứa bit cho phép ngắt (GIE PEIE) Thanh ghi PIR2 (đòa 0Dh): chứa cờ ngắt so sánh (CMIF) Thanh ghi PIE2 (đòa 8Dh): chứa bit cho phép so sánh (CNIE) Thanh ghi PORTA (đòa 05h) TRISA (đòa 85h): ghi điều khiển PORTA Chi tiết ghi trình bày cụ thể phụ lục 14 BỘ TẠO ĐIỆN ÁP SO SÁNH Bộ so sánh hoạt động Comparator đựơc đònh dạng hoạt động chế độ ‘110’ Khi pin RA0/AN0 RA1/AN1 (khi CIS = 0) pin RA3/AN3 RA2/AN2 (khi CIS = 1) ngõ vào analog điện áp cần so sánh đưa vào ngõ VIN- so sánh C1 C2 (xem chi tiết hình 2.10) Trong điện áp đưa vào ngõ VIN+ lấy từ tạo điện áp so sánh Sơ đồ khối tạo điện áp so sánh đựơc trình bày hình vẽ sau: - 33 - MẠCH QUANG BÁO HIỂN THỊ LED MA TRẬN Bộ tạo điện áp so sánh bao gồm thang điện trở 16 mức đóng vai trò cầu phân áp chia nhỏ điện áp VDD thành nhiều mức khác (16 mức) Mỗi mức có giá trò điện áp khác tùy thuộc vào bit điều khiển CVRR (CVRCON) Nếu CVRR mức logic 1, điện trở 8R tác dụng thành phần cầu phân áp (BJT dẫn mạnh dòng điện không qua điện trở 8R), mức điện áp có giá trò VDD/24 Ngược lại CVRR mức logic 0, dòng điện qua điện trở 8R và1 mức điện áp có giá trò VDD/32 Các mức điện áp đưa qua MUX cho phép ta chọn điện áp đưa pin RA2/AN2/VREF-/CVREF để đưa vào ngõ VIN+ so sánh cách đưa giá trò thích hợp vào bit CVR3:CVR0 Bộ tạo điện áp so sánh xem chuyển đổi D/A đơn giản Giá trò điện áp cần so - 34 - MẠCH QUANG BÁO HIỂN THỊ LED MA TRẬN sánh ngõ vào Analog so sánh với mức điện áp tạo điện áp tạo hai điện áp đạt giá trò xấp xỉ Khi kết chuyển đổi xem chứa bit CVR3:CVR0 Các ghi liên quan đến tạo điện áp so sánh bao gồm: Thanh ghi CVRCON (đòa 9Dh): ghi trực tiếp điều khiển so sánh điện áp Thanh ghi CMCON (đòa 9Ch): ghi điều khiển Comparator Chi tiết ghi trình bày cụ thể phụ lục 3.2 CÁC LINH KIỆN KHÁC TRONG MẠCH QUANG BÁO  IC 74HC573: 74HC573 mạch chốt tín hiệu tốc độ cao chế tạo theo cơng nghệ CMOS IC 74HC573 sử dụng để giải mã kết nối vi xử lý với nhớ ngồi IC 74HC573 gồm mạch chốt Flip-Flop với đệm ngõ trạng thái IC có hai chân điều khiển: chân cho phép nhập liệu (LE) vào IC, chân lại (/OE) định việc xuất liệu IC, hai chân làm việc độc lập với 20 19 18 17 VCC O1 O2 O3 16 O4 15 14 13 12 11 O5 O6 O7 O8 LE 74573 /OE D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 GND - 35 - 10 MẠCH QUANG BÁO HIỂN THỊ LED MA TRẬN Chức chân IC sau: • VCC, GND: hai chân dùng để cấp nguồn ni cho IC, VCC nối với +5V, GND nối mass • LE: Latch Enable, chân cho phép chốt liệu Khi chân mức logic cao liệu phép nhập vào IC, mức logic thấp liệu khơng phép nhập vào liệu cũ (đã đưa vào trước đó) ngõ • /OE: Output Enable, chân cho phép xuất liệu Khi chân mức logic thấp liệu ngõ Flip-Flop (bên IC) đưa ngồi Ngược lại, chân mức logic cao liệu khơng phép đưa ngồi tất cá ngõ trạng thái tổng trở cao • D1 – D8: Data Inputs, ngõ vào IC Dữ liệu đưa vào IC thơng qua ngõ • O1 – O8: Out Puts, ngõ tương ứng với ngõ vào Cụ thể ngõ O1 tương ứng với ngõ vào D1, O2 tương ứng với D2,… O8 tương ứng với D8 D2 D1 D Sơ đồ khối: LATCH ENABLE LE D8 D G O G D O G O OUTPUT ENABLE OE O1 - 36 - O2 Hình 3.6: Sơ đồ khối 74HC573 O8 MẠCH QUANG BÁO HIỂN THỊ LED MA TRẬN Đặc điểm vi mạch:  Tốc độ truyền tín hiệu từ đầu vào sang đầu có 18ns  Phạm vi điện áp hoạt động: – 5.5V  Dòng điện đầu vào thấp nhất: 1uA Ngun tắc hoạt động IC 74573: Dựa vào bảng trạng thái ta nhận thấy liệu phép truyền qua IC hai chân điều khiển (LE OE) mức logic thích hợp: LE mức logic cao, OE mức logic thấp Khi hai chân điều khiển trạng thái liệu ngõ vào đưa vào bên IC (truyền qua Flip-Flop) đưa thẳng ngồi thơng qua cổng đệm ngõ trạng thái Khi chân OE mức logic thấp (cho phép) mà chân LE mức logic thấp (cấm) liệu ngõ IC liệu cũ (vừa truyền qua IC) Lúc liệu ngõ vào khơng phép nhập vào IC Ngược lại, chân OE mức logic cao ngõ IC trạng thái tổng trở cao, bất chấp trạng thái logic ngõ vào lại Mặc dù ngõ trạng thái tổng trở cao liệu ngõ vào (nếu có) phép đưa vào IC (đưa đến ngõ Flip-Flop bên IC) Dữ liệu phép truyền đến ngõ chân OE lại mức logic thấp Khi hai chân điều khiển trạng thái cấm (chân OE mức logic cao, chân LE mức logic thấp) ngõ trạng thái tổng trở cao ngõ vào - 37 - MẠCH QUANG BÁO HIỂN THỊ LED MA TRẬN khơng phép nhập liệu mớivào Như vậy, trạng thái IC hồn tồn khơng giao tiếp với linh kiện khác ngõ vào ngõ Output Enable (OE) L L L H Latch Enable (LE) H H L X D Output Q H L X X H L Q0 Z Bảng 3.13:Trạng thái hoạt động74HC573 L:Trạng thái thấp H:Trạng thái cao Z: Trở kháng mức cao Q0: Điều kiện trước  LED MA TRẬN: Led ma trận dùng để thị, hiển thị, làm nguồn sáng máy in lazer, ngồi sử dụng hệ thống thơng tin dựa vào quang sợi Led ma trận coi nguồn quang điện phổ biến Về cấu tạo led ma trận gồm nhiều led đơn ghép lại Có hai loại: Anode chung ( cột Anode, hàng Catode) Catode chung (cột Catode, hàng Anode), đa dạng màu sắc… Hình 3.17 : Hình dạng thực tế - 38 - MẠCH QUANG BÁO HIỂN THỊ LED MA TRẬN Hình 3.18: Cấu trúc bên led ma trận 8x8 Dòng làm việc khoảng 10mA, Điện áp làm việc khoảng 2,6V Điều quan trọng sử dụng led ln mắc nối tiếp với điện trở RT = VB − VD IF VB : Điện nguồn VD : Điện ngưỡng led IF : Dòng điện qua led Điện áp ngưỡng led có trị số sau : đỏ 1,6 2V cam 2,2 3V xanh 2,7 3,2V vàng 2,4 3,2V xang da trời 3,0 5V - 39 - ... ghi trình bày cụ thể phụ lục 3. 2 CÁC LINH KIỆN KHÁC TRONG MẠCH QUANG BÁO  IC 74HC5 73: 74HC5 73 mạch chốt tín hiệu tốc độ cao chế tạo theo cơng nghệ CMOS IC 74HC5 73 sử dụng để giải mã kết nối... IC, hai chân làm việc độc lập với 20 19 18 17 VCC O1 O2 O3 16 O4 15 14 13 12 11 O5 O6 O7 O8 LE 745 73 /OE D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 GND - 35 - 10 MẠCH QUANG BÁO HIỂN THỊ LED MA TRẬN Chức chân IC... điện qua led Điện áp ngưỡng led có trị số sau : đỏ 1,6 2V cam 2,2 3V xanh 2,7 3, 2V vàng 2,4 3, 2V xang da trời 3, 0 5V - 39 -
- Xem thêm -

Xem thêm: 5CHUONg 3 KHẢO sát LINH KIỆN , 5CHUONg 3 KHẢO sát LINH KIỆN , 5CHUONg 3 KHẢO sát LINH KIỆN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay