3 chuong1 dan nhap

2 15 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 00:23

MẠCH QUANG BÁO HIỂN THỊ LED MA TRẬN CHƯƠNG DẪN NHẬP 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ: Thông tin liên lạc vấn đề quan tâm xã hội Ngay từ ngày xưa, người biết vận dụng có sẵn để truyền tin lửa, âm thanh, dấu hiệu… Ngày nay, với phát triển xã hội ngày có nhiều cách tiếp cận với thông tin Ta biết thông tin qua báo chí, truyền hình, mạng internet, qua pano, áp phích… Thông tin cần phải truyền nhanh chóng, kịp thời phổ biến rộng rãi toàn xã hội Và việc thu thập thông tin kịp thời, xác yếu tố quan trọng thành công lĩnh vực Các thiết bị tự động điều khiển từ xa qua thiết bị chủ điều khiển tr ực tiếp qua hệ thống máy tính Việc sử dụng vi điều khiển để điều khiển hiển thị có nhiều ưu điểm mà phương pháp truyền thống panô, áp phích việc điều chỉnh thông tin cách nhanh chóng cách thay đổi phần mềm Với lý trên, nhóm thực đề tài đưa cách thức phục vụ thông tin dùng quang báo Nội dung nghiên cứu đề tài tạo bảng quang báo ứng dụng việc hiển thị truyền thông nơi công cộng công ty, nhà xưởng, ngã tư báo hiệu… Thế giới ngày phát triển lĩnh vực điều khiển cần phải mở rộng Việc ứng dụng mạng truyền thông công nghiệp vào sản xuất mang lại nhiều thuận lợi cho xã hội loài người, thông tin cập nhật nhanh chóng điều khiển cách xác 1.2 NỘI DUNG ĐỀ TÀI: Với khoảng thời gian thực đề tài tuần, nhóm thảo luận chọn nội dung đề tài sau: - Nghiên cứu tìm phương án điều khiển xử lý liệu cho bảng led ma trận hiển thị - Thi công bảng quang báo hiển thị kích thước 8×48 điểm ảnh - Viết chương trình tạo hiệu ứng xử lý liệu -5- MẠCH QUANG BÁO HIỂN THỊ LED MA TRẬN 1.3 MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI: Trong trình nghiên cứu thực đề tài nhằm giúp người học: - Tăng khả tự nghiên cứu tự học - Bước đầu tiếp xúc với thực tế - Vận dụng kiến thức có đồng thời tìm tòi kiến thức để hiểu sâu sắc lĩnh vực Để thiết kế hệ thống nêu người nghiên cứu phải nắm vững kiến thức chuyên ngành điện tử, tìm hiểu, nghiên cứu qua sách vở, tài liệu nước dạng mạch thực tế để thi công phần cứng 1.4 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: - Các phương án điều khiển xử lý liệu cho bảng led ma trận - Tìm hiểu vi điều khiển PIC 16F877A - Tìm hiểu phương pháp lập trình C - Bảng quang báo led ma trận kích thước 8×48 điểm ảnh 1.5 LẬP KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU:  Để thực đề tài nhóm sinh viên kết hợp sử dụng nhiều phương pháp phương tiện hỗ trợ gồm có: • Tham khảo tài liệu: kỹ thuật xung số, điện tử bản, vi điều khiển… • Quan sát • Thực nghiệm • Tổng kết kinh nghiệm • Phương tiện: máy vi tính, Internet, thư viện…  Kế hoạch nghiên cứu: • Tuần 1: Nhận đề tài lập đề cương tổng quát Thu thập tài liệu lập đề cương chi tiết • Tuần 2, 3, 4: Thiết kế thi công viết đồ án -6-
- Xem thêm -

Xem thêm: 3 chuong1 dan nhap , 3 chuong1 dan nhap , 3 chuong1 dan nhap

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay