Chương 6 nguyên lý hoạt động và lưu đồ giải thuật

28 30 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 00:23

Chương 6: Nguyên Hoạt Động Lưu Đồ Giải Thuật GVHD: Đinh Thị Thanh Hoa CHƯƠNG NGUYÊN HOẠT ĐỘNG LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT 6.1 NGUYÊN HOẠT ĐỘNG CỦA MẠCH QUANG BÁO Khi khởi động nguồn quang báo, vi điều khiển cập nhật cấu hình quang báo có thiết lập cổng giao tiếp RS232 Sau quang báo cập nhật liệu cho hiển thị chạy chữ mặc định Trong chạy có ngắt giao tiếp với máy tính chương trình chuyển sang chế độ nhập chữ từ máy tính thông qua giao tiếp với cổng Com máy tính với Pic16F877A tùy vào người điều khiển Nếu kiện phát sinh quang báo chạy vòng lặp hiển thị vô tận Việc hiển thị bảng led động Tức thời điểm có cột sáng Nhưng quét nhanh tần số 50Hz trở mắt thường coi sáng liên tục toàn bảng Kỹ thuật quét led : Là cấp tín hiệu điều khiển theo dạng xung theo kiểu quét cho cột cần hiển thị tần số cho chu kỳ khoảng 50Hz nhằm bảo đảm cho mắt thấy led sáng không nhấp nháy Dữ liệu phông chữ, hình đổ qua hàng Khi quét hết 32 cột hình Khi chạy chữ cần hiển thị hình khác dịch cột Mạch Quang Báo Giao Tiếp Máy Tính Dùng Pic16F877A 68 Chương 6: Nguyên Hoạt Động Lưu Đồ Giải Thuật GVHD: Đinh Thị Thanh Hoa 6.2 LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH BEGIN Khai báo biến Update =0 Tạo mã chữ số Tạo mã ký hiệu Khai báo chương trình N Update =0 Y Cho nhập chữ từ máy tính Chạy chữ mặc định Gọi chương trình hiển thị End Hình 6.1 Lưu đồ giải thuật chương trình Mạch Quang Báo Giao Tiếp Máy Tính Dùng Pic16F877A 69 Chương 6: Nguyên Hoạt Động Lưu Đồ Giải Thuật GVHD: Đinh Thị Thanh Hoa 6.2 CODE CHƯƠNG TRÌNH //**************************************************************************** //**************************************************************************** //*****************************Cấu hình cho Pic********************************* #include #fuses nowdt,noprotect,nolvp,xt,put #use delay (clock=4000000) #byte portb = 0x06 #byte portc = 0x07 #bit c0 = portc.0 #bit c1 = portc.1 #bit c2 = portc.2 #bit c3 = portc.3 #bit c4 = portc.4 #bit c5 = portc.5 #bit c6 = portc.6 #bit c7 = portc.7 #byte portd = 0x08 #byte porte = 0x09 #use fast_io(b) #use fast_io(c) #use fast_io(d) #use fast_io(e) #use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=pin_c6,rcv=pin_c7,bits=8) int8 data,cot,md,k,i=0,j=150,x=0,nhan,add=0,y; int1 update=0; //truong cdkt cao thang int8 const a[181]={ 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0xff,0xff, 0xBF,0xBF,0x80,0xBF,0xBF,0xFF,//T(114) 0X80,0XB7,0XB3,0XB5,0XCE,0XFF,//R(102) 0x81,0xFE,0xFE,0xFE,0x81,0xFF,//U(120) 0xC1,0xBE,0xBE,0xBE,0xC1,0xFF,//O(84) Mạch Quang Báo Giao Tiếp Máy Tính Dùng Pic16F877A 70 Chương 6: Nguyên Hoạt Động Lưu Đồ Giải Thuật GVHD: Đinh Thị Thanh Hoa 0x80,0xDF,0xEF,0xF7,0x80,0xFF,//N(78) 0XC1,0XBE,0XBE,0XB6,0XB0,0XFF,//G(36) 0XFF,0XFF,0XFF, 0xC1,0xBE,0xBE,0xBE,0xDD,0xFF,//C(12) 0x80,0xBE,0xBE,0xBE,0xC1,0xFF,//D(18) 0x80,0xF7,0xEB,0xDD,0xBE,0xFF,//K(60) 0xBF,0xBF,0x80,0xBF,0xBF,0xFF,//T(114) 0XFF,0XFF,0XFF, 0xC1,0xBE,0xBE,0xBE,0xDD,0xFF,//C(12) 0xE0,0xD7,0xB7,0xD7,0xE0,0xFF,//A(0) 0xC1,0xBE,0xBE,0xBE,0xC1,0xFF,//O(84) 0XFF,0XFF,0XFF, 0xBF,0xBF,0x80,0xBF,0xBF,0xFF,//T(114) 0x80,0xF7,0xF7,0xF7,0x80,0xFF,//H(42) 0xE0,0xD7,0xB7,0xD7,0xE0,0xFF,//A(0) 0x80,0xDF,0xEF,0xF7,0x80,0xFF,//N(78) 0XC1,0XBE,0XBE,0XB6,0XB0,0XFF,//G(36) 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0xff,0xff, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF}; //khoa dt_th ,mach quang bao int8 const md1[231]={ 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0xff,0xff, 0x80,0xF7,0xEB,0xDD,0xBE,0xFF,//K 0x80,0xF7,0xF7,0xF7,0x80,0xFF,//H 0xC1,0xBE,0xBE,0xBE,0xC1,0xFF,//O 0xE0,0xD7,0xB7,0xD7,0xE0,0xFF,//A 0xff,0xff,0xff, 0x80,0xBE,0xBE,0xBE,0xC1,0xFF,//D 0xBF,0xBF,0x80,0xBF,0xBF,0xFF,//T 0XFF,0XF7,0XF7,0XF7,0XF7,0XFF,//0xBF,0xBF,0x80,0xBF,0xBF,0xFF,//T 0x80,0xF7,0xF7,0xF7,0x80,0xFF,//H Mạch Quang Báo Giao Tiếp Máy Tính Dùng Pic16F877A 71 Chương 6: Nguyên Hoạt Động Lưu Đồ Giải Thuật GVHD: Đinh Thị Thanh Hoa 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0xff,0xff, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0X80,0XDF,0XEF,0XDF,0X80,0XFF,//M 0xE0,0xD7,0xB7,0xD7,0xE0,0xFF,//A 0xC1,0xBE,0xBE,0xBE,0xDD,0xFF,//C 0x80,0xF7,0xF7,0xF7,0x80,0xFF,//H 0xff,0xff,0xff, 0XC1,0XBE,0XBA,0XBD,0XC2,0XFF,//Q 0x81,0xFE,0xFE,0xFE,0x81,0xFF,//U 0xE0,0xD7,0xB7,0xD7,0xE0,0xFF,//A 0x80,0xDF,0xEF,0xF7,0x80,0xFF,//N 0XC1,0XBE,0XBE,0XB6,0XB0,0XFF,//G 0Xff,0Xff,0Xff, 0x80,0xB6,0xB6,0xB6,0xC9,0xFF,//B 0xE0,0xD7,0xB7,0xD7,0xE0,0xFF,//A 0xC1,0xBE,0xBE,0xBE,0xC1,0xFF,//O 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0xff,0xff, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF}; //gvhd:dinh thi hoa int8 const md2[196]={ 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0xff,0xff, 0XC1,0XBE,0XBE,0XB6,0XB0,0XFF,//G 0X83,0XFD,0XFE,0XFD,0X83,0XFF,//V 0x80,0xF7,0xF7,0xF7,0x80,0xFF,//H 0x80,0xBE,0xBE,0xBE,0xC1,0xFF,//D 0xFF,0xDD,0x88,0xDD,0xFF,0xFF,//: 0Xff,0Xff,0Xff, 0x80,0xBE,0xBE,0xBE,0xC1,0xFF,//D 0xBE,0xBE,0x80,0xBE,0xBE,0xFF,//I Mạch Quang Báo Giao Tiếp Máy Tính Dùng Pic16F877A 72 Chương 6: Nguyên Hoạt Động Lưu Đồ Giải Thuật GVHD: Đinh Thị Thanh Hoa 0x80,0xDF,0xEF,0xF7,0x80,0xFF,//N 0x80,0xF7,0xF7,0xF7,0x80,0xFF,//H 0Xff,0Xff,0Xff, 0xBF,0xBF,0x80,0xBF,0xBF,0xFF,//T 0x80,0xF7,0xF7,0xF7,0x80,0xFF,//H 0xBE,0xBE,0x80,0xBE,0xBE,0xFF,//I 0Xff,0Xff,0Xff, 0xBF,0xBF,0x80,0xBF,0xBF,0xFF,//T 0x80,0xF7,0xF7,0xF7,0x80,0xFF,//H 0xE0,0xD7,0xB7,0xD7,0xE0,0xFF,//A 0x80,0xDF,0xEF,0xF7,0x80,0xFF,//N 0x80,0xF7,0xF7,0xF7,0x80,0xFF,//H 0Xff,0Xff,0Xff, 0x80,0xF7,0xF7,0xF7,0x80,0xFF,//H 0xC1,0xBE,0xBE,0xBE,0xC1,0xFF,//O 0xE0,0xD7,0xB7,0xD7,0xE0,0xFF,//A 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0xff,0xff, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF}; // SVTH: int8 const md3[190]={ 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0xff,0xff, 0XCD,0XB6,0XB6,0XB6,0XD9,0XFF,//S 0X83,0XFD,0XFE,0XFD,0X83,0XFF,//V 0xBF,0xBF,0x80,0xBF,0xBF,0xFF,//T 0x80,0xF7,0xF7,0xF7,0x80,0xFF,//H 0xFF,0xDD,0x88,0xDD,0xFF,0xFF,//: 0Xff,0Xff,0Xff, 0X80,0XDF,0XEF,0XDF,0X80,0XFF,//M 0xE0,0xD7,0xB7,0xD7,0xE0,0xFF,//A 0xBE,0xBE,0x80,0xBE,0xBE,0xFF,//I 0Xff,0Xff,0Xff, Mạch Quang Báo Giao Tiếp Máy Tính Dùng Pic16F877A 73 Chương 6: Nguyên Hoạt Động Lưu Đồ Giải Thuật GVHD: Đinh Thị Thanh Hoa 0xBF,0xBF,0x80,0xBF,0xBF,0xFF,//T 0x80,0xF7,0xF7,0xF7,0x80,0xFF,//H 0xBE,0xBE,0x80,0xBE,0xBE,0xFF,//I 0Xff,0Xff,0Xff, 0xE0,0xD7,0xB7,0xD7,0xE0,0xFF,//A 0x80,0xDF,0xEF,0xF7,0x80,0xFF,//N 0x80,0xF7,0xF7,0xF7,0x80,0xFF,//H 0Xff,0Xff,0Xff, 0xBF,0xBF,0x80,0xBF,0xBF,0xFF,//T 0x81,0xFE,0xFE,0xFE,0x81,0xFF,//U 0X8F,0XF7,0XF8,0XF7,0X8F,0XFF,//Y 0x80,0xB6,0xB6,0xB6,0xBE,0xFF,//E 0xBF,0xBF,0x80,0xBF,0xBF,0xFF,//T 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0xff,0xff, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF}; int8 const md4[142]={ 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0xff,0xff, 0xBF,0xBF,0x80,0xBF,0xBF,0xFF,//T 0X80,0XB7,0XB3,0XB5,0XCE,0XFF,//R 0xE0,0xD7,0xB7,0xD7,0xE0,0xFF,//A 0x80,0xDF,0xEF,0xF7,0x80,0xFF,//N 0Xff,0Xff,0Xff, 0x80,0xF7,0xF7,0xF7,0x80,0xFF,//H 0xC1,0xBE,0xBE,0xBE,0xC1,0xFF,//O 0xE0,0xD7,0xB7,0xD7,0xE0,0xFF,//A 0x80,0xDF,0xEF,0xF7,0x80,0xFF,//N 0XC1,0XBE,0XBE,0XB6,0XB0,0XFF,//G 0Xff,0Xff,0Xff, 0x80,0xDF,0xEF,0xF7,0x80,0xFF,//N 0xE0,0xD7,0xB7,0xD7,0xE0,0xFF,//A 0X80,0XDF,0XEF,0XDF,0X80,0XFF,//M 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0xff,0xff, Mạch Quang Báo Giao Tiếp Máy Tính Dùng Pic16F877A 74 Chương 6: Nguyên Hoạt Động Lưu Đồ Giải Thuật GVHD: Đinh Thị Thanh Hoa 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF}; #INT_RDA void Receive_isr() { int8 nhan; x=0; if(kbhit()) //tra ve neu ky tu da dc nhan delay_us(100); nhan = getc();//nhan ky tu write_eeprom(x,nhan); x++; update=1; } void hien_thi() { for (data=0,cot=0;data127 Case 209 '-D MSComm1.Output = Chr(8) MSComm1.Output = Chr(127) MSComm1.Output = Chr(73) MSComm1.Output = Chr(65) MSComm1.Output = Chr(34) MSComm1.Output = Chr(28) Case 241 '-d MSComm1.Output = Chr(6) MSComm1.Output = Chr(9) MSComm1.Output = Chr(9) MSComm1.Output = Chr(41) MSComm1.Output = Chr(127) MSComm1.Output = Chr(32) Case 238 'y+nang MSComm1.Output = Chr(48) MSComm1.Output = Chr(10) MSComm1.Output = Chr(11) MSComm1.Output = Chr(10) MSComm1.Output = Chr(60) MSComm1.Output = Chr(0) Case 236 'i+huyen Mạch Quang Báo Giao Tiếp Máy Tính Dùng Pic16F877A GVHD: Đinh Thị Thanh Hoa 93 Chương 6: Nguyên Hoạt Động Lưu Đồ Giải Thuật MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(17) MSComm1.Output = Chr(159) MSComm1.Output = Chr(65) MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(0) Case 237 'i+sac MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(17) MSComm1.Output = Chr(95) MSComm1.Output = Chr(129) MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(0) Case 230 'i+hoi MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(17) MSComm1.Output = Chr(159) MSComm1.Output = Chr(193) MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(0) Case 243 'i+nga MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(17) MSComm1.Output = Chr(223) MSComm1.Output = Chr(129) MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(0) Case 242 'i+nang MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(34) MSComm1.Output = Chr(191) MSComm1.Output = Chr(2) MSComm1.Output = Chr(0) MSComm1.Output = Chr(0) Case 244 'o" MSComm1.Output = Chr(6) MSComm1.Output = Chr(9) MSComm1.Output = Chr(9) MSComm1.Output = Chr(9) MSComm1.Output = Chr(30) MSComm1.Output = Chr(0) Case 246 'u" MSComm1.Output = Chr(14) Mạch Quang Báo Giao Tiếp Máy Tính Dùng Pic16F877A GVHD: Đinh Thị Thanh Hoa 94 Chương 6: Nguyên Hoạt Động Lưu Đồ Giải Thuật MSComm1.Output = Chr(1) MSComm1.Output = Chr(1) MSComm1.Output = Chr(1) MSComm1.Output = Chr(30) MSComm1.Output = Chr(0) End Select Next End Sub GVHD: Đinh Thị Thanh Hoa Private Sub Form_Load() 'Dung com1 MSComm1.CommPort = 'Toc baud la 9600,khong bit chan le,8 bit du lieu va bit stop MSComm1.Settings = "9600,n,8,1" 'mo cong MSComm1.RThreshold = ' khong dung su kien OnComm nhận MSComm1.SThreshold = ' không dùng kiện OnComm truyen MSComm1.InBufferSize = 1024 MSComm1.OutBufferSize = 1024 If MSComm1.PortOpen = False Then ' MSComm1.PortOpen = True End If End Sub Mạch Quang Báo Giao Tiếp Máy Tính Dùng Pic16F877A 95 ... chữ mặc định Gọi chương trình hiển thị End Hình 6. 1 Lưu đồ giải thuật chương trình Mạch Quang Báo Giao Tiếp Máy Tính Dùng Pic16F877A 69 Chương 6: Nguyên Lý Hoạt Động Và Lưu Đồ Giải Thuật GVHD:.. .Chương 6: Nguyên Lý Hoạt Động Và Lưu Đồ Giải Thuật GVHD: Đinh Thị Thanh Hoa 6. 2 LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH BEGIN Khai báo biến Update =0 Tạo mã chữ số Tạo mã ký hiệu Khai báo chương. .. Máy Tính Dùng Pic16F877A 75 Chương 6: Nguyên Lý Hoạt Động Và Lưu Đồ Giải Thuật GVHD: Đinh Thị Thanh Hoa delay_us (66 6); portc=0xff; } for (data= 16, cot=0;data
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 6 nguyên lý hoạt động và lưu đồ giải thuật , Chương 6 nguyên lý hoạt động và lưu đồ giải thuật , Chương 6 nguyên lý hoạt động và lưu đồ giải thuật

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay