QUANG báo HIỂN THỊ LED MA TRẬN GIAO TIẾP bàn PHÍM chuong 6 nguyen ly hoat dong , luu do giai thuat va code

16 26 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 00:21

CHƯƠNG 6: NGUYÊN HOẠT ĐỘNG , LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT CHƯƠNG TRÌNH 6.1 NGUYÊN HOẠT ĐỘNG CỦA MẠCH QUANG BÁO Khi khởi động mạch quang báo, vi điều khiển đọc thông tin lưu trước ROM tốc độ chạy chữ, kiểu chạy chữ ( phải sang trái…), kích thước hiển thị, nội dung tin Sau vi điều khiển đối chiếu kí tự nội dung tin để copy font tương ứng vào RAM chương trình hiển thị, gọi chương trình hiển thị để hiển thị nội dung bảng quang báo sau nhập liệu từ bàn phím vi điều khiển lưu nội dung vừa nhận vào ROM để phục vụ cho việc hiển thị bảng quang báo Kỹ thuật quét led: Là cấp tín hiệu điều khiển theo dạng xung theo kiểu quét cho hàng cần hiển thị tần số quét nhỏ cho chu kỳ cần khoảng 25Hz (40ms) nhằm bảo đảm cho mắt thấy led sáng không nhấp nháy Dữ liệu font chữ đổ qua 64 cột Khi quét hết hàng hình Khi chạy chữ cần hiển thị hình khác dịch cột 50 6.2 LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT CODE CHƯƠNG TRÌNH 6.2.1 LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT BEGIN Khai báo I I/O Chương trình No Quét phí m Yes Xác định chữ Xử chữ Lưu vào RAM END 6.1 lưu đồ giải thuật chương trình 51 6.2.2 Chương trình hiển thị Begin Khai Báo Biến Số hàng quét =0 Số hàng quét ++ Dịch font từ Ram vào 595 No Yes Đủ liệu byte ? Xuat dulieu hang quet No Đủ hàng Yes Kết thúc Hình 6.3: Lưu đồ giải thuật chương trình hiển thị 52 6.2.3 Chương trình copy font vào RAM Begin I=0 I++ Copy font vào RAM[i] dt[i] No i>n Yes Kết thúc Hình 6.4: lưu đồ copy font vào RAM 53 6.2.4 Chương trình quét phím 6.2.4.1 Quét hàng Quet phim H1=O;H2=H3=H4= C1=C2=C3=C4=1 Ma phim=1+ln IF(C1=0) Ma phim=4+ln C2=0 Ma phim=7+ln C3=0 Ma phim=10+ln C4=0 54 6.2.4.1 Quét hàng Quet phim H2=O;H1=H3=H4= C1=C2=C3=C4=1 Ma phim=13+ln IF(C1=0) Ma phim=16+ln C2=0 Ma phim=19+ln C3=0 Ma phim=22+ln C4=0 55 6.2.4.1 Quét hàng Quet phim H3=O;H2=H1=H4= C1=C2=C3=C4=1 Ma phim=25+ln IF(C1=0) Ma phim=28+ln C2=0 Ma phim=31+ln C3=0 Ma phim=34+ln C4=0 56 6.2.4.1 Quét hàng Quet phim H4=O;H1=H2=H3= C1=C2=C3=C4=1 Ma phim=37 IF(C1=0) Ma phim=38 C2=0 Ma phim=39 C3=0 Ma phim=40 C4=0 57 6.3 CODE CỦA CHƯƠNG TRÌNH #include #include #include #FUSES NOWDT, HS, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT #use delay(clock=4000000) //#include #include //File chua bo font ma hoa ky tu ASCII // Dinh nghia cac chan cho ket noi 74595 #bit data = 0x05.1 #bit clk = 0x05.2 #bit latch = 0x05.0 #bit tt = 0x05.3 #define h1 RD4 #define h2 RD5 #define h3 RD6 #define h4 RD7 #define c1 RD0 #define c2 RD1 #define c3 RD2 #define c4 RD3 // Bo nho dem man hinh hien thi int8 ha[8] = {1,2,4,8,16,32,64,128}; int8 buff_disp[65]; //Bo nho dem cho man hinh LED int8 n; //SO ky tu hien thi toi da int8 time=15; //Bien quy dinh toc chu chay int8 count=0; int is = 0; int8 ln,isln; //so lan nhan phim int8 maphim = 41; //ban phim co 40 ma, khai bao 41 tuc la chua bam phim char dt[64]; 58 //=========KHAI BAO CAC CHUONH TRINH CON================ void send_2_595(int8 temp); void display(); void copy_2_ram1(int8 index_char); void copy_2_ram2(int8 index_char); void luudata(); //============================== void luudata() { int i; for(i=0;i
- Xem thêm -

Xem thêm: QUANG báo HIỂN THỊ LED MA TRẬN GIAO TIẾP bàn PHÍM chuong 6 nguyen ly hoat dong , luu do giai thuat va code , QUANG báo HIỂN THỊ LED MA TRẬN GIAO TIẾP bàn PHÍM chuong 6 nguyen ly hoat dong , luu do giai thuat va code , QUANG báo HIỂN THỊ LED MA TRẬN GIAO TIẾP bàn PHÍM chuong 6 nguyen ly hoat dong , luu do giai thuat va code

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay