QUANG báo HIỂN THỊ LED MA TRẬN GIAO TIẾP bàn PHÍM chuong 4 cac phuong phap hien thi led ma tran

8 24 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 00:21

QUANG BÁO GIAO TIẾP BÀN PHÍM HEX Chương CHƯƠNG CÁC PHƯƠNG PHÁP HIỂN THỊ CHO BẢNG QUANG BÁO 4.1 PHƯƠNG PHÁP CHỐT Hiển thị led ma trận phương pháp chốt giúp cho người lập trình thay đổi cách thức quét hiển thị cách linh hoạt nhanh chóng Q Q Q Q Q Q Q Q 19 18 17 16 15 14 13 12 LE OE c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 11 D D D D D D D D 12 13 16 19 22 m a t r ix _ m a u 23 20 17 14 11 19 18 17 16 15 14 13 12 0 Q Q Q Q Q Q Q Q U7 Q Q Q Q Q Q Q Q LE OE 11 D D D D D D D D D M 74LS573 D D D D D D D D OE LE D M 74LS573 11 hx8 hx7 hx6 hx5 hx4 hx3 hx2 hx1 24 21 18 15 10 12 13 14 15 16 17 18 19 hd8 hd7 hd6 hd5 hd4 hd3 hd2 hd1 D M 74LS573 Hình 4.1: Giao tiếp led ma trận dùng phương pháp chốt 4.1.1 CHỐT HÀNG GVHD:Trương Hoàng Hoa Thám 33 SVTH: Mai Văn Thuận Nguyễn Văn Thắng QUANG BÁO GIAO TIẾP BÀN PHÍM HEX Chương Chốt hàng phương pháp khoảng thời gian xác định có cột tích cực, liệu đưa hàng chốt lại, liệu hiển thị hình led ma trận Sau liệu đưa hàng chốt lại IC chốt khác, liệu trước diện ngõ IC chốt Như liệu hàng đưa địa hàng liệu hàng khác diện hàng không bị Việc thực chốt hàng thể lưu đồ sau: Hình 4.2: Qui trình hiển thị chốt hàng 4.1.2 CHỐT CỘT GVHD:Trương Hoàng Hoa Thám 34 SVTH: Mai Văn Thuận Nguyễn Văn Thắng QUANG BÁO GIAO TIẾP BÀN PHÍM HEX Chương Chốt cột phương pháp khoảng thời gian xác định có hàng tích cực, liệu đưa cột chốt lại, liệu hiển thị hình led ma trận Sau liệu đưa cột chốt lại IC chốt khác, liệu trước diện ngõ IC chốt (dữ liệu diện cột) Như liệu cột đưa địa cột liệu cột khác diện cột không bị Việc thực chốt cột thể lưu đồ sau: Hình 4.3: Qui trình hiển thị chốt cột 4.1.3 ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA PHƯƠNG PHÁP DÙNG IC CHỐT * Ưu điểm: - Mở rộng số hàng, số cột bảng quang báo - Dữ liệu truyền nhanh - Chuyển đổi cách quét hàng, cột cách linh hoạt GVHD:Trương Hoàng Hoa Thám 35 SVTH: Mai Văn Thuận Nguyễn Văn Thắng QUANG BÁO GIAO TIẾP BÀN PHÍM HEX Chương * Nhược điểm: - Tạo bảng khó khăn - Khó khăn việc lập trình xuất liệu 4.2 PHƯƠNG PHÁP HIỂN THỊ SỬ DỤNG THANH GHI DỊCH 4.2.1 QUÉT CỘT a) Giới thiệu chung phương pháp quét cột Phương pháp quét cột phương pháp khoảng thời gian xác định cho cột tích cực hiển thị cột khác tắt, cột quét (tích cực) khoảng thời gian lặp lại nhiều lần với tốc độ > 24 hình/1s cho ta hình ảnh liên tục cần hiển thị lên hình led ma trận b) Quá trình thực quét cột Dữ liệu cột thứ đưa hàng sau tích cực cột thứ liệu cột thứ hiển thị hình led ma trận, tiếp tục liệu cột thứ hai đưa hàng sau tích cực cột thứ hai lúc liệu hàng thứ hai hiển thị man hình led ma trận, liệu cột cuối đưa hàng sau tích cực cột cuối Cứ trình lặp lặp lại > 24lần/1s, đến quan sát hình ảnh liên tục hiển thị hình led ma trận Ví dụ Hiển thị chữ A lên hình Led ma trận (hàng tích cực mức 1, cột tích cực mức 0) GVHD:Trương Hoàng Hoa Thám 36 SVTH: Mai Văn Thuận Nguyễn Văn Thắng QUANG BÁO GIAO TIẾP BÀN PHÍM HEX Chương Hình 4.4: Hiển thị chữ A led ma trận dùng phương pháp quét cột Quá trình đưa liệu hàng cột tiến hành đồng thời với giá trị theo bảng đây: Dữ liệu đưa vào hàng H8H7H6H5H4H3H2H1 Dữ liệu thứ Dữ liệu thứ Dữ liệu thứ Dữ liệu thứ Dữ liệu thứ Dữ liệu thứ Dữ liệu thứ Dữ liệu thứ 11111000 Cột chọn tích cực (mức 0) C1 00100100 00100010 00100100 11111000 00000000 00000000 00000000 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Bảng 4.1 Như toàn liệu chữ A đưa hiển thị hình Led ma trận Quá trình diễn nhanh > 24lần/s nên có cảm giác diễn cách đồng thời, nhờ quan sát hình Led ma trậnlà chữ A liên tục Phương pháp quét cột thích hợp cho bảng quang báo sử dụng Led ma trậncó số lượng cột số lượng hàng, thời gian sáng LED quét cột lớn thời gian sáng LED quét hàng Như điện áp nguồn cung cấp sử dụng quét cột nhỏ điện áp nguồn cung cấp sử dụng quét hàng Trong phương pháp quét cột việc đưa liệu hàng tạo bảng dễ dàng cho người lập trình 4.2.2 QUÉT HÀNG a) Giới thiệu chung phương pháp quét hàng Quét hàng phương pháp khoảng thời gian xác định cho hàng tích cực hiển thị hàng khác tắt, hàng quét (tích cực) khoảng thời gian lặp lại nhiều lần với tốc độ > 24hình /1s cho ta hình ảnh liên tục cần hiển thị lên hình led ma trận GVHD:Trương Hoàng Hoa Thám 37 SVTH: Mai Văn Thuận Nguyễn Văn Thắng QUANG BÁO GIAO TIẾP BÀN PHÍM HEX Chương b) Quá trình thực quét hàng: Hình 4.5: Qui trình đưa liệu cột cho led ma trận Quét hàng sử dụng ghi dịch tương đối phức tạp cho người lập trình việc đưa liệu cột Dữ liệu đưa vào chân Data in ghi dịch sau tác động xung clock liệu đươc dịch Việc thực quét hàng thực theo lưu đồ giải thuật hình 4.5 Dữ liệu hàng thứ đưa cột sau tích cực hàng thứ nhất, liệu hàng thứ hiển thị hình led ma trận, tiếp tục liệu hàng thứ hai đưa cột sau tích cực hàng thứ hai lúc liệu hàng thứ hai hiển thị hình led ma trận, liệu hàng cuối đưa cột sau tích cực hàng cuối Cứ GVHD:Trương Hoàng Hoa Thám 38 SVTH: Mai Văn Thuận Nguyễn Văn Thắng QUANG BÁO GIAO TIẾP BÀN PHÍM HEX Chương trình lặp lặp lại > 24lần/1s, đến quan sát hình ảnh liên tục hiển thị hình led ma trận Ví dụ Hiển thị chữ A lên hình Led ma trận (hàng tích cực mức 1, cột tích cực mức 0) Hình 4.6: Hiển thị chữ A led ma trận dùng phương pháp quét hàng Quá trình đưa liệu hàng cột tiến hành đồng thời với giá trị theo bảng đây: Dữ liệu đưa vào cột C8C7C6C5C4C3C2C1 Dữ liệu thứ Dữ liệu thứ Dữ liệu thứ Dữ liệu thứ Dữ liệu thứ Dữ liệu thứ Dữ liệu thứ Dữ liệu thứ GVHD:Trương Hoàng Hoa Thám 11111111 11111011 11110101 11101110 11101110 11100000 11101110 11101110 39 Hàng chọn tích cực (mức 1) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 SVTH: Mai Văn Thuận Nguyễn Văn Thắng QUANG BÁO GIAO TIẾP BÀN PHÍM HEX Chương Bảng 4.2 Như toàn liệu chữ A đưa hiển thị hình Led ma trận Quá trình diễn nhanh > 24lần/s nên có cảm giác diễn cách đồng thời, nhờ quan sát hình Led ma trận chữ A liên tục Phương pháp quét hàng thích hợp cho bảng quang báo sử dụng Led ma trận có số lượng hàng nhỏ số lượng cột, thời gian sáng Led quét hàng lâu thời gian sáng Led quét cột Như điện áp nguồn cung cấp sử dụng quét hàng nhỏ điện áp nguồn cung cấp sử dụng quét cột Tuy nhiên phương pháp quét hàng việc đưa liệu cột tạo bảng khó khăn phương pháp quét cột 4.2.3 ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA PHƯƠNG PHÁP HIỂN THỊ SỬ DỤNG THANH GHI DỊCH * Ưu điểm: - Tiết kiệm đường truyền, hiệu kinh tế - Tiết kiệm chân PORT - Truyền liệu xa - Mở rộng bảng ma trận lên cách dễ dàng - Lập trình dễ dàng phương pháp quét cột * Nhược điểm: - Tốn thời gian để thực việc truyền liệu đến cột - Chuyển đổi không linh hoạt sử dụng phương pháp chốt - Lập trình khó khăn sử dụng phương pháp quét hàng 4.3 MẠCH QUANG BÁO SỬ DỤNG TRONG ĐỒ ÁN Do mạch quang báo đồ án thiết kế với độ phân giải 8x64 ( hàng, 64 cột) nên chọn phương pháp quét hàng để đảm bảo cho hình ảnh hiển thị liên tục sắc nét GVHD:Trương Hoàng Hoa Thám 40 SVTH: Mai Văn Thuận Nguyễn Văn Thắng ... 38 SVTH: Mai Văn Thuận Nguyễn Văn Thắng QUANG BÁO GIAO TIẾP BÀN PHÍM MÃ HEX Chương trình lặp lặp lại > 24lần/1s, đến quan sát hình ảnh liên tục hiển thị hình led ma trận Ví dụ Hiển thị chữ A... hình Led ma trận (hàng tích cực mức 1, cột tích cực mức 0) GVHD:Trương Hoàng Hoa Thám 36 SVTH: Mai Văn Thuận Nguyễn Văn Thắng QUANG BÁO GIAO TIẾP BÀN PHÍM MÃ HEX Chương Hình 4.4: Hiển thị chữ A led. .. thứ hai hiển thị man hình led ma trận, liệu cột cuối đưa hàng sau tích cực cột cuối Cứ trình lặp lặp lại > 24lần/1s, đến quan sát hình ảnh liên tục hiển thị hình led ma trận Ví dụ Hiển thị chữ
- Xem thêm -

Xem thêm: QUANG báo HIỂN THỊ LED MA TRẬN GIAO TIẾP bàn PHÍM chuong 4 cac phuong phap hien thi led ma tran , QUANG báo HIỂN THỊ LED MA TRẬN GIAO TIẾP bàn PHÍM chuong 4 cac phuong phap hien thi led ma tran , QUANG báo HIỂN THỊ LED MA TRẬN GIAO TIẾP bàn PHÍM chuong 4 cac phuong phap hien thi led ma tran

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay