Bài tập tỷ khối hóa học

5 45 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 23:26

II BÀI TẬP ÁP DỤNG Bài Tỉ khối chất khí X so với khí metan CH4 Tìm khối lượng mol chất khí X Bài Hỗn hợp khí gồm 11,2 lít khí N2 33,6 lít khí O2 đktc a) Tính khối lượng hỗn hợp khí b) Tính phần trăm theo khối lượng khí hỗn hợp c) Hỗn hợp khí nặng hay nhẹ không khí Bài Một hỗn hợp X gồm H2 O2 (không có phản ứng xảy ra) có tỉ khối so với không khí 0,3276 a) Tính khối lượng mol trung bình hỗn hợp b) Tính thành phần phần trăm theo số mol khí hỗn hợp (bằng cách khác nhau) Bài 16 g khí A có tỉ khối khí metan CH4 a) Tính khối lượng mol khí A b) Tính thể tích khí A đktc Bài Cho chất khí A có tỉ khối khí metan CH4 2,75 Tìm khối lượng mol chất khí B, biết tỉ khối chất khí B so với chất khí A 1,4545 Bài (*) Tính tỉ khối hỗn hợp đồng thể tích khí hỗn hợp khí A (C3H8 + C4H8) hỗn hợp khí B gồm (N2 + C2H4) Bài (*) Hỗn hợp khí X gồm: NO, NxO, CH4 Trong NO chiếm 30% thể tích, NxO chiếm 30% lại CH4 Trong hỗn hợp CH4 chiếm 22,377% khối lượng a Xác định công thức hoá học NxO b.Tính tỷ khối X so với không khí Bài (*) Cho hỗn hợp khí A gồm CO, CO2, SO2 có tỉ khối so với H2 20,5 biết số mol SO2 số mol CO2 hỗn hợp tính thành phần % theo thể tích hỗn hợp Bài Tại hầm mỏ bỏ hoang lâu năm cần vào khu mỏ người vào thường cầm theo đèn dầu (hoặc nến) để cao ngang thắt lưng hay dẫn theo chó, đèn tắt hay chó sủa, có dấu hiệu kiệt sức, khó thở người không vào sâu mà quay trở Lí do? Giải thích? Bài 10 Tại giếng khoan cạn nước người thợ muốn xuống để đào tìm tiếp nguồn nước trước xuống giếng người thợ thường chặt nhánh tươi thả xuống giếng chừng – 10 phút lại kéo lên lại thả xuống nhiều lần xuống giếng đào? III LỜI GIẢI Bài Trong lòng đất luôn xảy phân hủy số hợp chất vô hữu cơ, sinh khí cacbon đioxit CO2 Khí CO2 không màu, mùi, không trì cháy sống người động vật Mặt khác, khí CO lại nặng không khí 1,52 lần (d CO2/ kk = 44/29 = 1,52), oxi nặng không khí 1,1 lần (d O2/kk = 32/29 = 1,1) Như khí CO2nặng khí O2, bên (hoặc tính tỉ khối khí CO2 O2), vào sâu lượng CO2 nhiều nến cháy leo lét tắt không nên xuống không khí đáy giếng thiếu oxy, có nhiều khí CO2 khí độc khác Bài 10 Khi vào sâu vào khu mỏ vào giếng sâu, khí oxi lúc không đủ cho thở Vì thường người ta cho đèn cầy vào khu mỏ, đèn cầy tắt, không nên vào sâu nguy hiểm Vì lẽ mà người ta thường cho nhánh xanh xuống giếng để hút hết khí CO2, cung cấp khí oxi, xuống giếng Trước xuống giếng (kể giếng hay sử dụng) nên có biện pháp thử xem giếng có khí độc không Tốt thắp nến, hay đèn, thòng dây thả dần xuống sát mặt nước đáy giếng trước, nến cháy sáng bình thường không khí đáy giếng đủ oxy để thở Cũng nhốt gà hay chim vào lồng, buộc dây thả dần xuống gần sát mặt nước giếng, vật bị chết ngạt giếng có nhiều khí CO khí độc khác, người không xuống Sau đó, nên làm thông thoáng khí đáy giếng trước xuống Có thể cắt cành to nhiều buộc dây dài thả xuống đáy, rút lên thả xuống nhiều lần trước cho người xuống Xem thêm: http://hoahoc247.com/bai-tap-ve-ti-khoi-dang-3-bai-tap-tong-hop-co-van-dung-thuc-tea2661.html#ixzz4p9DPcrwy ...Cho chất khí A có tỉ khối khí metan CH4 2,75 Tìm khối lượng mol chất khí B, biết tỉ khối chất khí B so với chất khí A 1,4545 Bài (*) Tính tỉ khối hỗn hợp đồng thể tích khí hỗn hợp... + C2H4) Bài (*) Hỗn hợp khí X gồm: NO, NxO, CH4 Trong NO chiếm 30% thể tích, NxO chiếm 30% lại CH4 Trong hỗn hợp CH4 chiếm 22,377% khối lượng a Xác định công thức hoá học NxO b.Tính tỷ khối X... khối X so với không khí Bài (*) Cho hỗn hợp khí A gồm CO, CO2, SO2 có tỉ khối so với H2 20,5 biết số mol SO2 số mol CO2 hỗn hợp tính thành phần % theo thể tích hỗn hợp Bài Tại hầm mỏ bỏ hoang
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập tỷ khối hóa học, Bài tập tỷ khối hóa học, Bài tập tỷ khối hóa học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay