Xây dựng giải thuật nâng cao hiệu suất của cánh đồng pin mặt trời (1)

14 37 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 22:50

1 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT BỘ CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG ĐÁP ỨNG CÁC ĐIỀU KIỆN THAY ĐỔI Khi xét đến đặc tuyến P-V hay I-V pin mặt trời hình 2.4 2.5, thực tế, để đáp ứng công suất yêu cầu, pin ghép với theo cấu hình định, bao gồm việc ghép song song nối tiếp pin lại với để có công suất đủ lớn cần thiết cho phụ tải yêu cầu Chính lý lắp đặt dẫn đến việc đặc tuyến pin không điểm cực trị có nhiều điểm cực trị Số điểm cực trị phụ thuộc vào số nhánh ghép song song, pin có nhánh song song có tối đa nhiêu điểm cực trị Chương đưa hai cấu hình với hai chuyển đổi NL khác Với cấu hình (phần 3.2.1) cho công suất thu tổng công suất đỉnh dãy pin nối tiếp có cánh đồng pin, cấu hình hai (phần 3.2.2) cho công suất thu tổng công suất pin hệ thống cánh đồng pin, pin ghép chung với ngõ DC/DC bus DC 3.1 Xây dựng cấu hình chung cho chuyển đổi lượng Có nhiều chuyển đổi NL khác nhau, nối vào cánh đồng pin khác nhau, cấu hình thường sử dụng tất pin cánh đồng ghép nối tiếp song song lại, sau sử dụng DC/DC để chuyển đổi NL Với cấu hình này, cánh đồng bị bóng che dẫn đến trường hợp, có dãy pin làm việc bên phải điểm MPPT (chưa đạt cực đại), có dãy pin làm việc bên trái điểm cực đại (quá điểm cực đại), có dãy pin làm việc điểm MPP Các trường hợp xãy làm cho tổng công suất thu không đạt cực đại so với cấu hình sử dụng DC/DC riêng cho pin (hình 3.2) DC/DC Boost converter PV Duty IPV VPV Load Bus Voltage (Acqui) MPPT control Hình 3.1 Cấu hình chuyển đổi lượng cho pin DC/DC Boost converter PV VPV Duty IPV Bus Voltage (Acqui) MPPT control System Load DC/DC Boost converter PV VPV Duty IPV MPPT control System DC/DC Boost converter PV VPV Duty IPV MPPT control System … DC/DC Boost converter PV VPV Duty IPV MPPT control System n Hình 3.2 Cấu hình chuyển đổi lượng cho toàn cánh đồng pin mặt trời 3.2 Giải thuật đề xuất cho việc tìm điểm cực đại cho pin mặt trời bị bóng 3.2.1 Cấu hình DC/DC cho toàn hệ thống cánh đồng pin (cấu hình 1) Start Cho D = Ứng với giái trị D đo Pk Vk YES P(k)>P(k-1) NO Lưu lại giá trị PK, VK Dk Tăng D lên giá trị NO D = 100% YES Xuất D làm việc ứng với D P cực đại YES PMPPT – ΔP> P Hoặc PMPPT + ΔP
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng giải thuật nâng cao hiệu suất của cánh đồng pin mặt trời (1) , Xây dựng giải thuật nâng cao hiệu suất của cánh đồng pin mặt trời (1) , Xây dựng giải thuật nâng cao hiệu suất của cánh đồng pin mặt trời (1) , Chương trình trong khối fcn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay