Giáo dục Kỹ năng sống qua Môn tự nhiên và xã hội cho học sinh tiểu học

20 138 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 22:45

B GIO DC V O TO VIN KHOA HC GIO DC VIT NAM TNG CNG GIO DC K NNG SNG QUA MễN T NHIấN V X HI TIU HC Bỏo cỏo viờn: PGS Nguyn Tuyt Nga, Ths Phan Thanh H- Vin KHGD Vit Nam 1 Gii thiu lm quen Mi cp /nhúm cựng trao i v lm quen vi thụng tin sau: Tờn Ni cụng tỏc S thớch/ kh nng ca bn thõn 2 Mong i v khoỏ hun Thy/cụ mong muụn c tỡm hiu v trao i nhng võn gỡ khoỏ huõn ny?` Yêu cầu: ng nóo vờ mong i ca cỏ nhõn (5) Tho lun nhúm chia s mong muụn khúa huõn (10) Ghi kết thảo luận nhóm lên thẻ màu MC TIấU KHểA TP HUN Trỡnh by c nhng võn c bn vờ KNS, ni dung, phng phỏp giỏo dc KNS cho HS qua mụn T nhiờn v Xó hi Bit cỏch thit k bi son v dy bi son GDKNS qua mụn T nhiờn v Xó hi Cú k nng huõn vờ GDKNS qua mụn TN&XH Tớch cc tng cng GD KNS cho HS tiu hc qua cỏc mụn hc v hot ng ca nh trng NI DUNG KHểA TP HUN Bi m u: Gii thiu mc tiờu, ni dung, phng phỏp hun Bi 1: Quan nim v k nng sng Bi 2: Mc tiờu, nguyờn tc, ni dung GD KNS cho HS ph thụng Bi 3: Phng phỏp GD KNS cho HS ph thụng Bi 4: Giỏo dc KNS cho HS qua mụn TN&XH Bi 5: Thc hnh son bi v ging th PHNG PHP TP HUN Tri nghim Vũng trũn p dng tri nghim Khỏi quỏt hoỏ , rỳt bi hc Phõn tớch hot ng tri nghim Tp hun cú s tham gia PHNG PHP TP HUN Phng phỏp hun cú s tham gia : - Phng phỏp hoc nhm huy ng tham d viờn ch ng, tớch cc cựng tham gia vo cỏc hot ng hoc tp hun viờn thit k v t chc, thụng qua ú tham d viờn cú th t phỏt hin v lnh hi ni dung bi hoc - Tp hun viờn l ngi dn trỡnh, ng thi cng l ngi tham gia v thỳc y quỏ trỡnh hoc ca tham d viờn Cũn tham d viờn l ngi ch ng tham gia vo quỏ trỡnh hoc tp, thụng qua phõn tớch , tranh lun, ỏp dng sỏng to PHNG PHP TP HUN Mt s phng phỏp hun c bn: 1.Tho lun nhúm/lp 2.ng nóo 3.Thuyt trỡnh tớch cc 4.Nghiờn cu ti liu 5.Trũ chi 6.Thc hnh 7. NI QUI KHểA TP HUN ng nóo: Theo thy/cụ khoỏ huõn t kt qu tụt chỳng ta nờn lm gỡ/khụng nờn lm gỡ?` Nội quy khoá học Giảng viên Nên Không nên Học viên Nên Không nên Nhng cuc phiờu lu khỏm phỏ thc s khụng nm ch nhỡn thõy nhng khung cnh mi, m ch cú nhng cỏch nhỡn mi (Marcel Proust) Bi 1QUAN NIM K NNG SNG 12 Th no l KNS Cá nhân đọc tài liệu v viết vào giấy Theo thy/cụ KNS l gỡ? 13 Quan nim v K nng sng T skills) chc Y t th gii (WHO): (Life L cỏc kh nng cú hnh vi thớch ng (adaptive) v tớch cc (positive) Giỳp cỏc cỏ nhõn cú th ng x hiu qu trc cỏc nhu cu v thỏch thc ca cuc sng hng ngy UNICEF: L cỏch tip cn giỳp thay i hoc hỡnh hnh vi mi Cỏch tip cn ny lu ý n s cõn bng v tip thu kin thc, hỡnh thnh thỏi v phỏt trin k nng Cỏch tip cn ny nhn mnh vic luyn thng xuyờn, lp i lp li cng c Quan nim v K nng sng UNESCO: (Life skills) KNS l nng lc cỏ nhõn thc hin y cỏc chc nng v tham gia vo cuc sng hng ngy KNS bao gm mt lot cỏc KN c th, cn thit cho cuc sng hng ngy ca ngi Bn cht ca KNS l KN t qun bn thõn v KN xó hi cn thit cỏ nhõn t lc cuc sng, hoc v lm vic hiu qu Núi cỏch khỏc, KNS l kh nng lm ch bn thõn ca mi ngi, kh nng ng x phự hp vi nhng ngi khỏc v vi XH, kh nng ng phú tớch cc trc cỏc tỡnh ca cuc sng Quan nim v K nng sng (Life skills) KNS l kh nng lm ch bn thõn ca mi ngi, kh nng ng x phự hp vi nhng ngi khỏc v vi XH, kh nng ng phú tớch cc trc cỏc tỡnh ca cuc sng Lu ý: Mt KNS cú th cú nhng tờn gi khỏc nhau, vớ d: KN hp tỏc cũn goi l KN lm vic nhúm; KN kim soỏt cm xỳc cũn goi l KN x lớ cm xỳc, KN lm ch cm xỳc, KN qun lớ cm xỳc KN thng lng cũn goi l KN m phỏn, KN thng thuyt, Cỏc KNS thng ko tỏch ri m cú mụi liờn quan cht ch vi Lu ý (tip): KNS khụng phi t nhiờn cú c m phi c hỡnh thnh quỏ trỡnh hc tp, lnh hi v rốn luyn cuc sụng Quỏ trỡnh hỡnh thnh KNS din c v ngoi h thụng giỏo dc KNS va mang tớnh cỏ nhõn, va mang tớnh XH KNS mang tớnh cỏ nhõn vỡ ú l kh nng ca cỏ nhõn KNS mang tớnh XH vỡ KNS ph thuc vo cỏc giai on phỏt trin lch s xó hi, chu nh hng ca truyờn thụng v húa ca gia ỡnh, cng ng, dõn tc Phõn loi KNS ( GD ca Vit Nam mt s nm qua ) Nhúm cỏc KN nhn bit v sụng vi chớnh mỡnh: t nhn thc, xỏc nh giỏ tr, ng phú vi cng thng, tỡm kim s h tr, t trng, t tin, Nhúm cỏc KN nhn bit v sụng vi ngi khỏc: giao tip cú hiu qu, gii quyt mõu thun, thng lng, t chụi, by t s cm thụng, hp tỏc, Nhúm cỏc KN quyt nh mt cỏch cú hiu qu: tỡm kim v x lớ thụng tin, t phờ phỏn, t sỏng to, quyt nh, gii quyt võn ờ, Vỡ cn GD KNS cho HS PT? KNS gúp phn thỳc y s phỏt trin cỏ nhõn, xó hi Giỏo dc KNS l yờu cu cõp thit ụi vi th h tr c bit bụi cnh hi nhp quục t v nờn kinh t th trng Giỏo dc KNS nhm thc hin yờu cu i mi giỏo dc ph thụng Giỏo dc KNS cho HS cỏc nh trng ph thụng l xu th chung ca nhiờu nc trờn th gii .. .1 Gii thiu lm quen Mi cp /nhúm cựng trao i v lm quen vi thụng tin sau: Tờn Ni cụng tỏc S thớch/ kh nng ca bn thõn 2 Mong i v khoỏ hun Thy/cụ mong muụn c tỡm hiu v trao... tỡm hiu v trao i nhng võn gỡ khoỏ huõn ny?` Yêu cầu: ng nóo vờ mong i ca cỏ nhõn (5) Tho lun nhúm chia s mong muụn khúa huõn (10 ) Ghi kết thảo luận nhóm lên thẻ màu MC TIấU KHểA TP HUN Trỡnh... mi, m ch cú nhng cỏch nhỡn mi (Marcel Proust) Bi 1QUAN NIM K NNG SNG 12 Th no l KNS Cá nhân đọc tài liệu v viết vào giấy Theo thy/cụ KNS l gỡ? 13 Quan nim v K nng sng T skills) chc Y t th gii
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo dục Kỹ năng sống qua Môn tự nhiên và xã hội cho học sinh tiểu học, Giáo dục Kỹ năng sống qua Môn tự nhiên và xã hội cho học sinh tiểu học, Giáo dục Kỹ năng sống qua Môn tự nhiên và xã hội cho học sinh tiểu học, Mong đợi về khoá tập huấn, Thế nào là KNS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay