Nghiên cứu các thông số ảnh hưởng lên độ chính xác của máy biến điện áp cao thế kiểu dung (1)

85 20 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 22:42

PHỤ LỤC 3.3.1 Khảo sát CVT 123kV hệ thống điện cao 3.3.1.1 Bù phía sơ cấp * Khi K=1,δ=20 (RPB=15000Ω,LPB=384.138H,RPH=0Ω,LPH=0H ) Tần số (Hz) Sai số biên độ Sai số pha Tần số (Hz) Sai số biên độ Sai số pha 10 0.561736 0.054537 110 -0.03423 0.033726 20 0.393325 0.048656 120 -0.02756 0.033958 30 0.121491 0.039163 130 -0.01932 0.034246 40 0.03054 0.035987 140 -0.00959 0.034586 50 -0.00945 0.034591 150 0.001571 0.034976 60 -0.02899 0.033908 160 0.014175 0.035416 70 -0.03842 0.033579 170 0.028253 0.035907 80 -0.04205 0.033452 180 0.043862 0.036452 90 -0.04193 0.033456 190 0.061085 0.037054 100 -0.03913 0.033554 200 0.080026 0.037715 Bảng 3.1 Bảng sai số biên độ sai số pha với K=1, δ=20 (RPB=15000Ω, LPB=384.138H, RPH=0Ω, LPH=0H), với tần số thay đổi từ 0-200Hz * Khi K=1,δ=20 (RPB=7500Ω, LPB=384.138H, RPH=0Ω, LPH=0H) Tần số (Hz) Sai số biên độ Sai số pha Tần số (Hz) Sai số biên độ Sai số pha 10 0.59414 0.055669 110 -0.033015 0.033768 20 0.408427 0.049183 120 -0.026364 0.034000 30 0.126878 0.039351 130 -0.018122 0.034288 40 0.033659 0.036096 140 -0.008388 0.034628 50 -0.007220 0.034669 150 0.002795 0.035018 60 -0.027200 0.033971 160 0.015428 0.035460 70 -0.036877 0.033633 170 0.029542 0.035952 80 -0.040656 0.033501 180 0.045198 0.036499 90 -0.040630 0.033502 190 0.062476 0.037102 100 -0.037884 0.033598 200 0.081483 0.037766 Bảng 3.2 Bảng sai số biên độ sai số pha với K=1, δ=20 (RPB=7500Ω, LPB=384.138H, RPH=0Ω, LPH=0H), với tần số thay đổi từ 0-200Hz Tần số (Hz) Sai số biên độ Sai số pha Tần số (Hz) Sai số biên độ Sai số pha 10 0.625172 0.056752 110 -0.031882 0.033807 20 0.422656 0.049680 120 -0.025245 0.034039 30 0.131889 0.039526 130 -0.017003 0.034327 40 0.036556 0.036197 140 -0.007261 0.034667 50 -0.005148 0.034741 150 0.003940 0.035058 60 -0.025535 0.034029 160 0.016600 0.035500 70 -0.035440 0.033683 170 0.030749 0.035995 80 -0.039357 0.033546 180 0.046447 0.036543 90 -0.039415 0.033544 190 0.063776 0.037148 100 -0.036720 0.033638 200 0.082844 0.037814 Bảng 3.3 Bảng sai số biên độ sai số pha với K=1, δ=20 (RPB=500 Ω, LPB=384.138H, RPH=0Ω, LPH=0H ), với tần số thay đổi từ 0-200Hz Tần số (Hz) Sai số biên độ Sai số pha Tần số (Hz) Sai số biên độ Sai số pha 10 0.542701 0.053872 110 -0.053136 0.033065 20 0.471882 0.051399 120 -0.055968 0.032966 30 0.164479 0.040664 130 -0.058184 0.032889 40 0.061322 0.037062 140 -0.059955 0.032827 50 0.013936 0.035407 150 -0.061395 0.032777 60 -0.011811 0.034508 160 -0.062586 0.032735 70 -0.027365 0.033965 170 -0.063585 0.032700 80 -0.037483 0.033612 180 -0.064434 0.032671 90 -0.044439 0.033369 190 -0.065164 0.032645 100 -0.049430 0.033195 200 -0.065800 0.032623 Bảng 3.4 Bảng sai số biên độ sai số pha với K=1, δ=20 (RPB=0 Ω, LPB=0, RPH=0.375 Ω, LPH=0.0096 H), với tần số thay đổi từ 0-200Hz 3.3.1.2 Bù phía thứ cấp Tần số (Hz) Sai số biên độ Sai số pha Tần số (Hz) Sai số biên độ Sai số pha 10 0.536276 0.053648 110 0.032983 -0.055493 20 0.440130 0.050290 120 0.032889 -0.058192 30 0.150813 0.040187 130 0.032815 -0.060305 40 0.053240 0.036780 140 0.032756 -0.061994 50 0.008294 0.035210 150 0.032708 -0.063368 60 -0.016165 0.034356 160 0.032668 -0.064505 70 -0.030956 0.033840 170 0.032635 -0.065459 80 -0.040585 0.033503 180 0.032607 -0.066271 90 -0.047208 0.033272 190 0.032582 -0.066970 100 -0.051961 0.033106 200 0.032561 -0.067578 Bảng 3.5 Bảng sai số biên độ sai số pha với Khi K=1, δ=20 (RPB=0 Ω, LPB=0, RPH=0.96 Ω, LPH=0.0096 H ), với tần số thay đổi từ 0-200Hz Tần số (Hz) Sai số biên độ Sai số pha Tần số (Hz) Sai số biên độ Sai số pha 10 0.526732 0.053315 110 -0.058992 0.032861 20 0.395283 0.048724 120 -0.061491 0.032773 30 0.130841 0.039490 130 -0.063449 0.032705 40 0.041280 0.036362 140 -0.065014 0.032650 50 -0.000096 0.034917 150 -0.066290 0.032606 60 -0.022652 0.034130 160 -0.067345 0.032569 70 -0.036307 0.033653 170 -0.068232 0.032538 80 -0.045204 0.033342 180 -0.068987 0.032512 90 -0.051327 0.033128 190 -0.069637 0.032489 100 -0.055724 0.032975 200 -0.070205 0.032469 Bảng 3.6 Bảng sai số biên độ sai số pha với K=1,δ=20 (RPB=0 Ω, LPB=0, RPH=1.824 Ω, LPH=0.0096 H ), với tần số thay đổi từ 0-200Hz 3.3.1.3 Bù phía sơ cấp thứ cấp Tần số (Hz) Sai số biên độ Sai số pha Tần số (Hz) Sai số biên độ Sai số pha 10 0.548661 0.054080 110 -0.048158 0.033239 20 0.451014 0.050671 120 -0.048578 0.033224 30 0.153108 0.040267 130 -0.048176 0.033238 40 0.053202 0.036779 140 -0.047117 0.033275 50 0.007791 0.035193 150 -0.045509 0.033332 60 -0.016295 0.034352 160 -0.043427 0.033404 70 -0.030214 0.033866 170 -0.040923 0.033492 80 -0.038612 0.033572 180 -0.038034 0.033593 90 -0.043706 0.033395 190 -0.034785 0.033706 100 -0.046667 0.033291 200 -0.031194 0.033831 Bảng 3.7 Bảng sai số biên độ sai số pha với K=1, δ=20 (RPB=3750 Ω, LPB=96.03, RPH=0.28Ω, LPH=0.0072 H ), với tần số thay đổi từ 0-200Hz Tần số (Hz) Sai số biên độ Sai số pha Tần số (Hz) Sai số biên độ Sai số pha 10 0.553925 0.054264 110 -0.043294 0.033409 20 0.430839 0.049966 120 -0.041306 0.033478 30 0.142092 0.039883 130 -0.038266 0.033585 40 0.045328 0.036504 140 -0.034321 0.033722 50 0.001823 0.034984 150 -0.029568 0.033888 60 -0.020664 0.034199 160 -0.024066 0.034080 70 -0.033008 0.033768 170 -0.017851 0.034297 80 -0.039740 0.033533 180 -0.010942 0.034539 90 -0.043022 0.033418 190 -0.003347 0.034804 100 -0.043993 0.033385 200 0.004938 0.035093 Bảng 3.8 Bảng sai số biên độ sai số pha với K=1, δ=20 (RPB=7500 Ω, LPB=192.7, RPH=0.187Ω, LPH=0.00478 H ), với tần số thay đổi từ 0-200Hz Tần số (Hz) Sa i số biên độ Sai số pha Tần số (Hz) Sai số biên độ Sai số pha 10 0.558172 0.054413 110 -0.038701 0.033569 20 0.411752 0.049299 120 -0.034366 0.033721 30 0.131620 0.039517 130 -0.028726 0.033918 40 0.037813 0.036241 140 -0.021910 0.034156 50 -0.003900 0.034785 150 -0.013989 0.034432 60 -0.024885 0.034052 160 -0.004998 0.034746 70 -0.035744 0.033673 170 0.005053 0.035097 80 -0.040899 0.033493 180 0.016177 0.035486 90 -0.042455 0.033438 190 0.028400 0.035913 100 -0.041518 0.033471 200 0.041766 0.036379 Bảng 3.9 Bảng sai số biên độ sai số pha với K=1, δ=20 (RPB=11250 Ω, LPB=288.1, RPH=0.093Ω, LPH=0.0024 H ), với tần số thay đổi từ 0-200Hz Tần số (Hz) Sai số biên độ Sai số pha Tần số (Hz) Sai số biên độ Sai số pha 10 0.558939 0.054439 110 -0.037795 0.033601 20 0.407971 0.049167 120 -0.032991 0.033769 30 0.129548 0.039445 130 -0.026829 0.033984 40 0.036328 0.036189 140 -0.019432 0.034242 50 -0.005032 0.034745 150 -0.010866 0.034541 60 -0.025721 0.034023 160 -0.001160 0.03488 70 -0.036288 0.033654 170 0.009684 0.035259 80 -0.041132 0.033484 180 0.021685 0.035678 90 -0.042349 0.033442 190 0.034882 0.036139 100 -0.041033 0.033488 200 0.049326 0.036643 Bảng 3.10 Bảng sai số biên độ sai số pha với K=1, δ=20 (RPB=12000 Ω, LPB=307.31, RPH=0.075Ω, LPH=0.00192 H ,) với tần số thay đổi từ 0-200Hz Tần số (Hz) Sai số biên độ Sai số pha Tần số (Hz) Sai số biên độ Sai số pha 10 0.540652 0.053801 110 -0.044072 0.033382 20 0.420578 0.049608 120 -0.042057 0.033452 30 0.138153 0.039745 130 -0.038997 0.033559 40 0.043028 0.036423 140 -0.035039 0.033697 50 0.000198 0.034928 150 -0.030277 0.033863 60 -0.021946 0.034154 160 -0.024771 0.034056 70 -0.034091 0.033730 170 -0.018555 0.034273 80 -0.040697 0.033500 180 -0.011647 0.034514 90 -0.043897 0.033388 190 -0.004056 0.034779 100 -0.044811 0.033356 200 0.004223 0.035068 Bảng 3.11 Bảng sai số biên độ sai số pha với K=1, δ=20 (RPB=10500 Ω, LPB=192.71, RPH=0.26Ω, LPH=0.00478 H ), với tần số thay đổi từ 0-200Hz 3.3.2 Khảo sát CVT 220kV hệ thống điện cao 3.3.2.1 Bù phía sơ cấp Tần số (Hz) Sai số biên độ Sai số pha Tần số (Hz) Sai số biên độ Sai số pha 10 0.341372 0.046842 110 -0.041472 0.033473 20 0.454461 0.050791 120 -0.034770 0.033707 30 0.142852 0.039909 130 -0.026341 0.034001 40 0.037658 0.036236 140 -0.016302 0.034351 50 -0.008834 0.034612 150 -0.004701 0.034757 60 -0.031830 0.033809 160 0.008460 0.035216 70 -0.043254 0.033410 170 0.023217 0.035732 80 -0.048075 0.033242 180 0.039635 0.036305 90 -0.048656 0.033222 190 0.057806 0.036939 100 -0.046229 0.033306 200 0.077849 0.037639 Bảng 3.12 Bảng sai số biên độ sai số pha với K=1, δ=20 (RPB=20000Ω, LPB=841.69H, RPH=0Ω, LPH=0H ), với tần số thay đổi từ 0-200Hz Tần số (Hz) Sai số biên độ Sai số pha Tần số (Hz) Sai số biên độ Sai số pha 10 0.355178 0.047324 110 -0.040654 0.033501 20 0.466554 0.051213 120 -0.033965 0.033735 30 0.146930 0.040052 130 -0.025539 0.034029 40 0.039941 0.036316 140 -0.015495 0.034380 50 -0.007239 0.034668 150 -0.003882 0.034785 60 -0.030573 0.033853 160 0.009298 0.035245 70 -0.042184 0.033448 170 0.024080 0.035762 80 -0.047117 0.033275 180 0.040529 0.036336 90 -0.047769 0.033253 190 0.058739 0.036972 100 -0.045386 0.033336 200 0.078828 0.037673 Bảng 3.13 Bảng sai số biên độ sai số pha với K=1, δ=20 (RPB=10000 Ω, LPB= 841.69 H, RPH= Ω, LPH= H ), với tần số thay đổi từ 0-200Hz Tần số (Hz) Sai số biên độ Sai số pha Tần số (Hz) Sai số biên độ Sai số pha 10 0.368386 0.047785 110 -0.039876 0.033528 20 0.478153 0.051618 120 -0.033199 0.033761 30 0.150800 0.040187 130 -0.024777 0.034056 40 0.042103 0.036391 140 -0.014728 0.034406 50 -0.005729 0.034721 150 -0.003103 0.034812 60 -0.029380 0.033895 160 0.010095 0.035273 70 -0.041169 0.033483 170 0.024901 0.035790 80 -0.046208 0.033307 180 0.041380 0.036366 90 -0.046926 0.033282 190 0.059626 0.037003 100 -0.044584 0.033364 200 0.079758 0.037706 Bảng 3.14 Bảng sai số biên độ sai số pha với K=1, δ=20 (RPB=500 Ω, LPB=841.69 H, RPH= Ω, LPH=0H ), với tần số thay đổi từ 0-200Hz 3.3.2.2 Bù phía thứ cấp Tần số (Hz) Sai số biên độ Sai số pha Tần số (Hz) Sai số biên độ Sai số pha 10 0.290424 0.045063 110 -0.060264 0.032816 20 0.543682 0.053907 120 -0.063557 0.032701 30 0.192457 0.041642 130 -0.066133 0.032611 40 0.072730 0.037461 140 -0.068192 0.032539 50 0.017689 0.035538 150 -0.069866 0.032481 60 -0.012226 0.034494 160 -0.071250 0.032433 70 -0.030302 0.033863 170 -0.072410 0.032392 80 -0.042065 0.033452 180 -0.073396 0.032358 90 -0.050152 0.033169 190 -0.074244 0.032328 100 -0.055955 0.032967 200 -0.074981 0.032302 Bảng 3.15 Bảng sai số biên độ sai số pha K=1, δ=20 (RPB=0Ω, LPB=0H, RPH=0.5Ω, LPH=0.021H ), với tần số thay đổi từ 0-200Hz Tần số (Hz) Sai số biên độ Sai số pha Tần số (Hz) Sai số biên độ Sai số pha 10 0.286526 0.044926 110 -0.063550 0.032702 20 0.493373 0.052150 120 -0.066636 0.032594 30 0.171140 0.040897 130 -0.069053 0.032509 40 0.060411 0.037030 140 -0.070984 0.032442 50 0.009252 0.035244 150 -0.072557 0.032387 60 -0.018634 0.034270 160 -0.073857 0.032342 70 -0.035514 0.033681 170 -0.074948 0.032304 80 -0.046511 0.033297 180 -0.075876 0.032271 90 -0.054078 0.033032 190 -0.076675 0.032243 100 -0.059512 0.032843 200 -0.077370 0.032219 Bảng 3.16 Bảng sai số biên độ sai số pha với K=1, δ=20 (RPB= Ω, LPB= H, RPH= 2.1 Ω, LPH= 0.021 H ), với tần số thay đổi từ 0-200Hz Tần số (Hz) Sai số biên độ Sai số pha Tần số (Hz) Sai số biên độ Sai số pha 10 0.282255 0.044777 110 -0.067170 0.032575 20 0.441617 0.050342 120 -0.070026 0.032475 30 0.148226 0.040097 130 -0.072264 0.032397 40 0.046937 0.036560 140 -0.074053 0.032335 50 -0.000044 0.034919 150 -0.075511 0.032284 60 -0.025713 0.034023 160 -0.076718 0.032242 70 -0.041276 0.033479 170 -0.077731 0.032206 80 -0.051425 0.033125 180 -0.078594 0.032176 90 -0.058414 0.032881 190 -0.079337 0.032150 100 -0.063436 0.032706 200 -0.079985 0.032128 Bảng 3.17 Bảng sai số biên độ sai số pha với K=1, δ=20 (RPB= Ω, LPB= H, RPH=3.85 Ω, LPH= 0.021H ), với tần số thay đổi từ 0-200Hz 100 -0.039617 0.033537 200 0.097421 0.038323 Bảng 4.24 Sai số pha sai số biên độ Khi K=1, δ=20 (RPB=15000Ω, LPB=631.2675H, RPH=0.125Ω, LPH=0.0052H, CVT=0.2nF) Hình 4.24 Đồ thị biểu thị sai số pha sai số biên độ Khi K=1, δ=20 (RPB=15000Ω, LPB=631.2675H, RPH=0.125Ω, LPH=0.0052H, CVT=0.2nF) * Khi K=1, δ=20 (RPB=15000Ω, LPB=631.2675H, RPH=0.125Ω, LPH=0.0052H , CVT=0.3nF) Tần số (Hz) Sai số biên độ Sai số pha Tần số (Hz) 10 20 30 40 50 60 0.337507 0.452234 0.142038 0.038613 -0.005690 -0.026012 0.046707 0.050713 0.039881 0.036269 0.034722 0.034012 110 120 130 140 150 160 Sai số biên độ -0.012965 0.000646 0.017009 0.036151 0.058194 0.083344 Sai số pha 0.034468 0.034943 0.035515 0.036183 0.036953 0.037831 70 80 90 100 -0.034220 -0.035229 -0.031343 -0.023724 0.033726 0.033691 0.033826 0.034092 170 180 190 200 0.111888 0.144200 0.180750 0.222130 0.038828 0.039956 0.041233 0.042678 Bảng 4.25 Sai số pha sai số biên độ Khi K=1, δ=20 (RPB=15000Ω, LPB=631.2675H, RPH=0.125Ω, LPH=0.0052H, CVT=0.3nF) Hình 4.25 Đồ thị biểu thị sai số pha sai số biên độ Khi K=1, δ=20 (RPB=15000Ω, LPB=631.2675H, RPH=0.125Ω, LPH=0.0052H, CVT=0.3nF) * Khi K=1, δ=20 (RPB=15000Ω, LPB=631.2675H, RPH=0.125Ω ,LPH=0.0052H , CVT=0.4nF) Tần số (Hz) Sai số biên độ Sai số pha Tần số (Hz) 10 0.342746 0.046890 110 Sai số biên độ 0.009231 Sai số pha 0.035243 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0.437674 0.134118 0.033911 -0.007763 -0.025356 -0.030481 -0.027910 -0.019834 -0.007298 0.050205 0.039604 0.036105 0.034650 0.034035 0.033856 0.033946 0.034228 0.034666 120 130 140 150 160 170 180 190 200 0.029619 0.053952 0.082490 0.115648 0.154004 0.198324 0.249604 0.309143 0.378633 0.035955 0.036805 0.037801 0.038959 0.040299 0.041846 0.043637 0.045716 0.048143 Bảng 4.26 Sai số pha sai số biên độ Khi K=1, δ=20 (RPB=15000Ω, LPB=631.2675H, RPH=0.125Ω, LPH=0.0052H, CVT=0.4nF) Hình 4.26 Đồ thị biểu thị sai số pha sai số biên độ Khi K=1, δ=20 (RPB=15000Ω, LPB=631.2675H, RPH=0.125Ω, LPH=0.0052H, CVT=0.4nF) * Khi K=1, δ=20 (RPB=15000Ω, LPB=631.2675H, RPH=0.125Ω, LPH=0.0052H, CVT=0.5nF) Tần số (Hz) Sai số biên độ Sai số pha Tần số (Hz) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0.347883 0.423383 0.126307 0.029251 -0.009828 -0.024700 -0.026713 -0.020480 -0.008048 0.009689 0.047069 0.049706 0.039332 0.035942 0.034578 0.034058 0.033988 0.034206 0.034640 0.035259 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 Sai số biên độ 0.032445 0.060314 0.093672 0.133154 0.179676 0.234485 0.299264 0.376287 0.468669 0.580759 Sai số pha 0.036054 0.037027 0.038192 0.039571 0.041195 0.043109 0.045371 0.048061 0.051287 0.055201 Bảng 4.27 Sai số pha sai số biên độ Khi K=1, δ=20 (RPB=15000Ω, LPB=631.2675H, RPH=0.125Ω, LPH=0.0052H, CVT=0.5nF) Hình 4.27 Đồ thị biểu thị sai số pha sai số biên độ Khi K=1, δ=20 (RPB=15000Ω, LPB=631.2675H, RPH=0.125Ω, LPH=0.0052H, CVT=0.5nF) * Khi K=1, δ=20 (RPB=15000Ω, LPB=631.2675H, RPH=0.125Ω, LPH=0.0052H, CVT=0.6nF) Tần số (Hz) Sai số biên độ Sai số pha Tần số (Hz) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0.352912 0.409354 0.118601 0.024633 -0.011885 -0.024043 -0.022917 -0.012936 0.004023 0.027264 0.047245 0.049216 0.039062 0.035781 0.034506 0.034081 0.03412 0.034469 0.035061 0.035873 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 Sai số biên độ 0.056749 0.092889 0.136491 0.188775 0.251468 0.326977 0.418672 0.531365 0.672108 0.851616 Sai số pha 0.036902 0.038165 0.039687 0.041513 0.043702 0.046339 0.049541 0.053476 0.058391 0.06466 Bảng 4.28 Sai số pha sai số biên độ Khi K=1, δ=20 (RPB=15000Ω, LPB=631.2675H, RPH=0.125Ω, LPH=0.0052H, CVT=0.6nF) Hình 4.28 Đồ thị biểu thị sai số pha sai số biên độ Khi K=1, δ=20 (RPB=15000Ω, LPB=631.2675H, RPH=0.125Ω, LPH=0.0052H, CVT=0.6nF) * Khi K=1, δ=20 (RPB=15000Ω, LPB=631.2675H, RPH=0.125Ω, LPH=0.0052H , CVT=0.7nF) Tần số (Hz) Sai số biên độ Sai số pha Tần số (Hz) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0.357829 0.395581 0.110999 0.020055 -0.013933 -0.023385 -0.019091 -0.005276 0.016390 0.045460 0.047416 0.048735 0.038797 0.035621 0.034434 0.034104 0.034254 0.034737 0.035493 0.036508 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 Sai số biên độ 0.082220 0.127523 0.182788 0.250115 0.332522 0.434369 0.562091 0.725501 0.940254 1.232787 Sai số pha 0.037792 0.039374 0.041304 0.043655 0.046533 0.050089 0.054549 0.060256 0.067755 0.077971 Bảng 4.29 Sai số pha sai số biên độ Khi K=1, δ=20 (RPB=15000Ω, LPB=631.2675H, RPH=0.125Ω, LPH=0.0052H, CVT=0.7nF) Hình H.29 Đồ thị biểu thị sai số pha sai số biên độ Khi K=1, δ=20 (RPB=15000Ω, LPB=631.2675H, RPH=0.125Ω, LPH=0.0052H, CVT=0.7nF) * Khi K=1, δ=20 (RPB=15000Ω, LPB=631.2675H, RPH=0.125Ω, LPH=0.0052H, CVT=0.8nF) Tần số (Hz) Sai số biên độ Sai số pha Tần số (Hz) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0.362630 0.382058 0.103498 0.015518 -0.015973 -0.022727 -0.015236 0.002503 0.029064 0.064310 0.047584 0.048263 0.038535 0.035463 0.034363 0.034127 0.034389 0.035008 0.035936 0.037167 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 Sai số biên độ 0.108944 0.164414 0.233001 0.318099 0.424743 0.560553 0.737503 0.975387 1.309228 1.806798 Sai số pha 0.038725 0.040662 0.043057 0.046029 0.049753 0.054496 0.060675 0.068982 0.08064 0.098016 Bảng 4.30 Sai số pha sai số biên độ Khi K=1, δ=20 (RPB=15000Ω, LPB=631.2675H, RPH=0.125Ω, LPH=0.0052H, CVT=0.8nF) Hình 4.30 Đồ thị biểu thị sai số pha sai số biên độ Khi K=1, δ=20 (RPB=15000Ω, LPB=631.2675H, RPH=0.125Ω, LPH=0.0052H, CVT=0.8nF) * Khi K=1, δ=20 (RPB=15000Ω, LPB=631.2675H, RPH=0.125Ω, LPH=0.0052H, CVT=0.9nF) Tần số (Hz) Sai số biên độ Sai số pha Tần số (Hz) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0.367310 0.368778 0.096097 0.011020 -0.018005 -0.022069 -0.011351 0.010404 0.042057 0.083849 0.047748 0.047799 0.038277 0.035306 0.034292 0.03415 0.034524 0.035284 0.036389 0.037849 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 Sai số biên độ 0.137017 0.203791 0.287646 0.393863 0.530593 0.710890 0.956830 1.308633 1.847347 2.76059 Sai số pha 0.039706 0.042037 0.044966 0.048675 0.053449 0.059746 0.068334 0.080619 0.099432 0.131323 Bảng 4.31 Sai số pha sai số biên độ Khi K=1, δ=20 (RPB=15000Ω, LPB=631.2675H, RPH=0.125Ω, LPH=0.0052H, CVT=0.9nF) * Hình 4.31 Đồ thị biểu thị sai số pha sai số biên độ Khi K=1, δ=20 (RPB=15000Ω, LPB=631.2675H, RPH=0.125Ω, LPH=0.0052H, CVT=0.9nF) Khi K=1,δ=20 (RPB=15000Ω,LPB=631.2675H,RPH=0.125Ω,LPH=0.0052H, CVT=1nF) Tần số (Hz) Sai số biên độ Sai số pha Tần số (Hz) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0.371864 0.355735 0.088794 0.006562 -0.020028 -0.021409 -0.007436 0.018429 0.055380 0.104115 0.047907 0.047343 0.038022 0.035150 0.034221 0.034173 0.034661 0.035564 0.036855 0.038557 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 Sai số biên độ 0.166542 0.245913 0.347335 0.478815 0.653313 0.892976 1.238660 1.774174 2.699086 4.597163 Sai số pha 0.040737 0.043508 0.047050 0.051641 0.057735 0.066104 0.078176 0.096876 0.129175 0.195457 Bảng 4.32 Sai số pha sai số biên độ Khi K=1, δ=20 (RPB=15000Ω, LPB=631.2675H, RPH=0.125Ω, LPH=0.0052H, CVT=1nF) Hình 4.32 Đồ thị biểu thị sai số pha sai số biên độ Khi K=1, δ=20 (RPB=15000Ω, LPB=631.2675H, RPH=0.125Ω, LPH=0.0052H, CVT=1nF) MÃ NGUỒN MATLAB SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN Chương trình khảo sát sai số CVT 123kV theo tần số f clc; fprintf(' .\n'); fprintf('Chuong trinh khao sat sai so cua CVT 123kV chua bu\n'); fprintf(' .\n'); clear figure K=input('Nhap vao ti so BU la K='); teta=input('Nhap vao goc lech giua U2 va U1 la teta='); rPB=input('Nhap vao thong so tro bu phia so cap la rPB='); LPB=input('Nhap vao thong so khang bu phia so cap la LPB='); rPH=input('Nhap vao thong so tro bu phia thu cap la rPH='); LPH=input('Nhap vao thong so khang bu phia thu cap la LPH='); n=20; fBU=zeros(1,n); eBU=zeros(1,n); f=zeros(1,n); j=sqrt(-1); i=1; r=22/0.11; C1=4.723*10^-9; C2=21.68*10^-9; while i
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các thông số ảnh hưởng lên độ chính xác của máy biến điện áp cao thế kiểu dung (1) , Nghiên cứu các thông số ảnh hưởng lên độ chính xác của máy biến điện áp cao thế kiểu dung (1) , Nghiên cứu các thông số ảnh hưởng lên độ chính xác của máy biến điện áp cao thế kiểu dung (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay