PHÁT TRIỂN CÁC KỸ NĂNG QUẢN LÝ

32 160 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 22:42

MODUN2: HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT VỚI VẤN ĐỀ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HS MỤC TIÊU MÔĐUN Sau học, học viên có khả năng: -Hiểu, phân biệt tr/bày k/niệm KNS, lí cần g/dục KNS, cách tiếp cận ND g/dục KNS cho HS; phương hướng q/lí HĐ g/dục KNS; khó khăn thực HĐ g/dục KNS cho HS trường THPT -Có thái độ tích cực hợp tác h/tập lớp, l/hệ thực tế lấy ví dụ minh họa cho học -Bước đầu biết vận dụng kiến thức học để p/tích tình q/lí GD cụ thể / NỘI DUNG KHÁI QUÁT CỦA MÔĐUN - Khái niệm kĩ sống - Tại cần g/dục KNS cho HS trường THPT - Cách tiếp cận Nội dung g/dục KNS cho HS.THPT - Hiệu trưởng quản lí HĐ g/dục KNS nhà trường - Khó khăn thực HĐ g/dục KNS nhà trường HOẠT ĐỘNG 1: TRAO ĐỔI Ý KIẾN KHÁI NIỆM KĨ NĂNG SỐNG * Mục tiêu: Hiểu, phân biệt tr/bày GTS với KNS * Cách tiến hành: (PP động não câu hỏi miệng) - GV nêu câu hỏi để HV suy nghĩ: Hãy phân biệt GTS với KNS? - HV suy nghĩ trình bày ý kiến mình, lớp trao đổi - GV kết luận / TÓM TẮT NỘI DUNG 1: KHÁI NIỆM KNS - Theo UNESCO: KNS NL cá nhân để thực đầy đủ chức tham gia vào c/sống hàng ngày - Theo WHO: KNS kỹ TL-XH KN giao tiếp mà cá nhân dùng để tương tác hiệu với người khác, để g/quyết tích cực (ứng phó) với v/đề hay thách thức c/sống hàng ngày KNS vừa mang tính cá nhân vừa mang tính XH - Sự khác GTS với KNS: GTS quan niệm tốt, quý giá gắn với c/sống người (là vận dụng GT vào c/sống) G/dục GTS GD từ gốc KNS khả người vận dụng GTS vào thực tế để thích ứng ứng phó với c/sống G/dục KNS GD / HOẠT ĐỘNG 2: THẢO LUẬN NHÓM TẠI SAO CẦN GIÁO DỤC KNS CHO HS.THPT * MT: Hiểu, tr/bày lí cần thiết phải GD KNS cho HS.THPT giai đoạn * Cách tiến hành: (PP TLN - kĩ thuật khăn trải bàn) - GV chia nhóm, nêu yêu cầu câu hỏi HV thảo luận: Tại cần g/dục KNS cho HS n/trường THPT? - nhóm độc lập thảo luận (cá nhân làm việc, nhóm th/luận) - đại diện nhóm tr/bày, lớp n/xét bổ sung - GV kết luận / TÓM TẮT NỘI DUNG 2: TẠI SAO CẦN GIÁO DỤC KNS CHO HS.THPT a) Bối cảnh giới Việt nam: - bối cảnh TG, bối cảnh y/cầu thực tế VN (môđun1) -Y/cầu Bộ GD&ĐT thị tăng cường ND g/dạy KNS cho HS; GD.KNS cho HS ND quan trọng thiết thực chiến lược GD toàn diện b) Đ/điểm TSL, n/cách HS.THPT.VN: (môđun1) c) Vai trò: - KNS hướng vào giúp HS thay đổi GT n/thức, thái độ hành động theo xu hướng tích cực mang tính XD, phù hợp với bối cảnh TG đ/kiện k/tế -XH VN / - KNS giúp HS thích nghi, ứng phó với biến động MTS - HS cần trang bị KNS để định hướng p/triển cá nhân tốt d) Thực trạng: - hiệu thực tế tổ chức lồng ghép GD.KNS vào g/dạy khóa môn học theo C/trình số HĐGDNGLL cho HS n/trường nhiều hạn chế Nên KNS HS thiếu tích cực, chủ động s/tạo, chưa thích ứng với c/sống - Thực tế phận HS thiếu hụt KNS, suy thoái GTS, KNS thể qua lối sống thực dụng, thiếu ước mơ, hoài bão, ý chí vươn lên, lười LĐ… / - Sự ảnh hưởng luồng VH độc hại tới HS (qua ph/tiện truyền thông Internet, trò chơi game…) * nguyên nhân: - MTS h/tập HS nhiều v/đề - Nhà trường thiếu giúp đỡ từ phía bậc phụ huynh - thầy cô chưa thực gương sáng, - cha mẹ thiếu kiến thức nuôi dạy (KNS), - cộng đồng chưa thực tuân thủ luật lệ chung / HOẠT ĐỘNG 3: LIÊN HỆ VÀ BÀY TỎ Ý KIẾN CÁCH TIẾP CẬN VÀ NỘI DUNG GD.KNS CHO HS.THPT * Mục tiêu: Hiểu, tr/bày cách tiếp cận KNS theo UNESCO, cách tích hợp nội dung g/dục KNS cho HS.THPT * Cách tiến hành: (PP động não viết) - GV chia nhóm, giao n/vụ để HV suy nghĩ liên hệ: XĐ KNS theo cách t/cận UNESCO? XĐ số KNS cần g/dục cho HS.THPT h/nay? - Mỗi HV tự liên hệ thực tế, viết giấy, dán lên bảng - GV mời HV lên đọc tổng hợp ý kiến liên hệ - GV kết luận / 10 KHẢ NĂNG LƯU GIỮ THÔNG TIN CỦA CON NGƯỜI 18 Phân tích “GD phòng tránh lạm dụng trò chơi điện tử cho HS.THPT” theo tiếp cận KNS thông qua trụ cột GD UNESCO * HỌC ĐỂ BIẾT (Kĩ nhận thức game): - Biết cách khai thác mặt tích cực game - Biết b/hiện việc lạm dụng game - Nhận ng/nhân gây nghiện game - Biết cách tránh mặt tiêu cực game - Phân biệt mặt tích tiêu cực game - Biết cách ứng phó, đương đầu với sức hấp dẫn game - Biết dừng việc chơi game lúc - biết quy định nhà nước việc chơi game 19 * HỌC ĐỂ LÀM (Kĩ thực tiễn/chơi game): - Khai thác mặt tích cực game - Sử dụng game hợp lí - Dừng việc chơi game lúc - Tránh mặt tiêu cực game - Ko lạm dụng game - Ko sống giới ảo - Th/hiện quy định nhà nước chơi game * HỌC ĐỂ CÙNG CHUNG SỐNG (KN liên quan đến ý thức, thái độ với bạn chơi game): - Chia sẻ h/biết k/nghiệm game với người khác - Khuyến khích người khác chơi game tích cực - Học hỏi người khác k/nghiệm ứng phó với lạm dụng game 20 - Cương từ chối lôi kéo bạn với lạm dụng game - Giúp người khác th/hiện quy định nhà nước việc chơi game * HỌC ĐỂ TỰ KHẲNG ĐỊNH (KN liên quan đến g/trị thân việc chơi game): - Tôn trọng giá trị thân - Lấy giới thực làm lẽ sống, ko sa ngã vào giới ảo - Tự chủ, tự định với việc chơi game - Tự tin vào khả kiềm chế trước hấp dẫn game - Kiên dừng game nhận thấy lạm dụng game gây nhiều ảnh hưởng ko tốt với - Tôn trọng quy định nhà nước việc chơi game 21 * Giao tập nhà tự làm theo chủ đề: - Phân tích “GD phòng tránh ma túy cho HS.THPT” theo tiếp cận KNS thông qua trụ cột GD UNESCO - Phân tích “GD sinh sản tuổi vị thành niên cho HS THPT” theo tiếp cận KNS thông qua trụ cột GD UNESCO - P/tích “GD an toàn giao thông cho HS.THPT” theo tiếp cận KNS thông qua trụ cột GD UNESCO 22 HOẠT ĐỘNG 4: THẢO LUẬN NHÓM ĐÔI HT QUẢN LÍ HĐGD KNS TRONG TRƯỜNG THPT * Mục tiêu: HV tr/bày chia sẻ h/biết, k/nghiệm biện pháp q/lí đạo HĐGD.KNS cho HS.THPT HV tự rút học k/nghiệm cho * Cách tiến hành: (PP TLN PP đàm thoại) - GV nêu yêu cầu câu hỏi để HV thảo luận nhóm đôi: Hãy xác định số biện pháp để đạo q/lí HĐ g/dục GTS cho HS.THPT - Nhóm đôi thảo luận độc lập - Mời đại diện số nhóm tr/bày, lớp nghe trao đổi - GV kết luận / 23 TÓM TẮT NỘI DUNG 4: Đổi q/hệ tương tác GV HS: a) bồi dưỡng GV: Nội dung, ph/pháp, p/tiện, h/thức, tạo phong cách h/tập cho HS, q/hệ hợp tác G với H b) bồi dưỡng HS: PP h/thức tự h/tập, PP làm việc với tài liệu h/tập với đồ dùng h/tập Phát triển nội dung, ch/trình tư liệu DH: - XD c/trình (cấp trên, HT chủ động tự XD c/trình GD.KNS cho trường mình) - HT đạo th/hiện C/trình Bộ theo hướng lồng ghép số ND mang tính thời đại vào khóa HĐNGLL / 24 - Nội dung GD KNS cần phù hợp với k/nghiệm, giới nhu cầu HS XH Các chủ đề GD.KNS cần XĐ rõ g/dục KNS cho HS; sau lên kế/h thực C/trình theo mô hình cần thực hành là: KN n/thức, định, để g/quyết v/đề (Học để biết); KN thực hành h/vi mong muốn (Học để làm); KN g/tiếp liên nhân cách (Học để chung sống) KN tự kiểm soát thân, đương đầu với cú sốc tình cảm (Học để tự khẳng định mình).- Các bước DH.KNS theo giai đoạn: Bước 1: Khám phá - Bước 2: Kết nối Bước 3: Thực hành - Bước Vận dụng / 25 * Thiết kế chủ đề GD.KNS theo cấu trúc HĐ, đảm bảo g/đoạn mô hình GD dựa vào trải nghiệm: - Trải nghiệm - Phản hồi kinh nghiệm; - học kiến thức k/nghiệm mới; - áp dụng điều học Ví dụ: Giải mâu thuẫn cách tích cực (tr 69) Q/lí trình SP môi trường SP thân thiện: - XD môi trường thân thiện (m/trường TN XH) -Chỉ đạo trình GDSP xuyên suốt, liên thông, có hệ thống khối lớp có tích hợp g/dục KNS cho HS; n/trường với gia đình XH / 26 Đ/giá kết GD.KNS theo UNESCO: - ND đ/giá (KN n/thức, làmviệc, tâm lí XH, xác định giá trị) - PP áp dụng KN xác định ND công việc theo 5W + H; Và kĩ k/tra, kiểm soát công việc theo 2C: Control (kiểm soát) + Check (Kiểm tra) Một số BP thường dùng GD.KNS cho HS: - bồi dưỡng cho đội ngũ GV, CB NV GTS KNS  g/dục KNS phải dựa tảng g/dục GTS  Cần xác định rõ gì? / 27 - Lồng ghép GD.KNS vào g/dạy môn học theo c/trình:  ko tham đưa nhiều ND.KNS vào tiết học  đổi PP, h/thức DH theo hướng phát huy tính đ/lập, s/tạo HS gắn với th/tiễn, có tài liệu bổ trợ, sử dụng t/bị DH, ứng dụng CNTT, tạo k/khí lớp cởi mở thân thiện - Mỗi GV, CB gương sáng đạo đức, KNS - Làm tốt c/tác CNL k/hợp phát huy vai trò Đoàn TN:  lồng ghép g/dục KNS vào ND tiết SH lớp cuối tuần  thay đổi PP, h/thức SH lớp, luân phiên c/bộ lớp tổ  GVCN làm tốt c/tác k/tra, đ/giá ph/loại hạnh kiểm HS  phát huy v/trò tự quản, s/tạo, chủ động lớp, Đoàn.   / 28 - Th/hiện tốt phối k/hợp đoàn thể tổ chức với n/trường (đặc biệt cha mẹ HS) nhằm tạo HĐ m/trường tích cực để HS rèn luyện KNS - XD môi trường SP mẫu mực, lành (m/trường vật chất; tập thể GVCBNV tập thể HS) - lồng ghép g/dục KNS cho HS vào HĐGDNGLL, như:  tổ chức diễn đàn, tiểu phẩm, thi tìm hiểu theo chủ đề, tham quan, dã ngoại, du lịch, cắm trại; thi vẽ, hát múa, thư giãn, văn nghệ, trò chơi theo phạm vi khối lớp  Tích hợp g/dục KNS vào sinh hoạt cờ.  Tổ chức h/thức HĐ s/hoạt tập thể (Rung chuông vàng, Đường lên đỉnh, , …) / 29 30 TỔNG KẾT MÔ ĐUN Kiến thức môđun hoàn toàn (đã biết) với Thầy/Cô tham gia khóa tập huấn này? Môđun có đáp ứng nhu cầu h/tập Thầy/Cô ko? ND môđun có giúp ích cho c/tác q/lí HĐ GD.KNS trường Thầy/Cô ko? Ý kiến thầy/Cô mối q/hệ môđun1 với môđun 2? Thầy/Cô vận dụng kiến thức môđun vào c/tác q/lí trường THPT nào? Theo Thầy/Cô ND q/trọng môđun gì? Thầy/Cô cần rèn thêm k/thức, KNS c/tác đảm nhận 31 TỔNG KẾT MÔ ĐUN PHIẾU TỔNG KẾT MÔ ĐUN Thầy/Cô nghiên cứu xong phần nội dung trình bày mô đun Xin Thầy/Cô trả lời câu hỏi sau cách đánh dấu (X) vào ô thích hợp viết thêm vào dòng trống Những kiến thức trình bày Mô đun hoàn toàn Thầy/Cô Thầy/Cô biết trước tham gia khóa tập huấn này? Hoàn toàn Đã biết trước phần Biết trước tất Mô đun có đáp ứng nhu cầu học tập Thầy/Cô không? Không Không nhiều Có Nội dung Mô đun có giúp ích cho công tác giáo dục quản lí hoạt động giáo dục kĩ sống trường Thầy/Cô không? Không Không nhiều Có Người ta nói “Giáo dục giá trị sống giáo dục từ gốc”, điều cho thấy Mô đun có mối quan hệ chặt chẽ với Mô đun1, Ông (Bà) có nhận xét không? Không Không nhiều Có 5.Liệu Ông (Bà) có vận dụng kiến thức thu hoạch Mô đun vào công tác Thầy/Cô đảm nhiệm không? Không vận dụng Khó vận dụng Vận dụng Theo Thầy/Cô nội dung quan trọng Mô đun mà Thầy/Cô thu hoạch gì? Qua Mô đun này, Thầy/Cô thấy cần rèn luyện thêm kiến thức, kĩ công tác đảm nhận? 8.Những ý kiến đề xuất Thầy/Cô nội dung tập huấn Mô đun này? Xin cảm ơn! 32 ...MỤC TIÊU MÔĐUN Sau học, học viên có khả năng: -Hiểu, phân biệt tr/bày k/niệm KNS, lí cần g/dục KNS, cách tiếp cận ND g/dục KNS cho HS; phương hướng q /lí HĐ g/dục KNS; khó khăn thực HĐ g/dục KNS... p/tích tình q /lí GD cụ thể / NỘI DUNG KHÁI QUÁT CỦA MÔĐUN - Khái niệm kĩ sống - Tại cần g/dục KNS cho HS trường THPT - Cách tiếp cận Nội dung g/dục KNS cho HS.THPT - Hiệu trưởng quản lí HĐ g/dục... LIÊN HỆ VÀ BÀY TỎ Ý KIẾN CÁCH TIẾP CẬN VÀ NỘI DUNG GD.KNS CHO HS.THPT * Mục tiêu: Hiểu, tr/bày cách tiếp cận KNS theo UNESCO, cách tích hợp nội dung g/dục KNS cho HS.THPT * Cách tiến hành: (PP động
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÁT TRIỂN CÁC KỸ NĂNG QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN CÁC KỸ NĂNG QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN CÁC KỸ NĂNG QUẢN LÝ, TÓM TẮT NỘI DUNG 2: TẠI SAO CẦN GIÁO DỤC KNS CHO HS.THPT, TÓM TẮT NỘI DUNG 3: CÁCH TIẾP CẬN GD.KNS, Phân tích “GD phòng tránh lạm dụng trò chơi điện tử cho HS.THPT” theo tiếp cận KNS thông qua 4 trụ cột GD của UNESCO, HOẠT ĐỘNG 4: THẢO LUẬN NHÓM ĐÔI HT QUẢN LÍ HĐGD. KNS TRONG TRƯỜNG THPT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay