Áp dụng thuật toán IPSO để tính toán điều độ tối ưu cho nhà máy diện có chu trình hỗn hợp

61 17 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 22:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Kỹ thuật điện Mã ngành: 60520202 ÁP DỤNG THUẬT TOÁN IPSO ĐỂ TÍNH TOÁN ĐIỀU ĐỘ TỐI ƯU CHO NMĐ CÓ CHU TRÌNH HỖN HỢP GVHD: TS VÕ NGỌC ĐIỀU HVTH: HOÀNG KIM LẬP MSHV: 1341830019 LỚP: 13SMĐ11 KHÓA: 2013-2015 TP Hồ Chí Minh – Tháng 1/2015 LUẬN VĂN THẠC SỸ GVHD: TS VÕ NGỌC ĐIỀU HVTH: HOÀNG KIM LẬP NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Tp HCM, ngày …… tháng 01 năm 2015 Giáo viên hướng dẫn LUẬN VĂN THẠC SỸ GVHD: TS VÕ NGỌC ĐIỀU HVTH: HOÀNG KIM LẬP NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT Tp HCM, ngày …… tháng 01 năm 2015 Hội đồng xét duyệt LUẬN VĂN THẠC SỸ GVHD: TS VÕ NGỌC ĐIỀU HVTH: HOÀNG KIM LẬP MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG 10 Đặt vấn đề 10 Tính cấp thiết đề tài 10 Mục tiêu đề tài 11 Nội dung phạm vi nghiên cứu 12 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 Tổng quan tình hình nghiên cứu 13 Phương pháp Lambda Dispatch (LD) 13 Phương pháp quy hoạch tuyến tính (Linear Programing) 14 Phương pháp di truyền miền số thực (Real–coded Genetic Algorithm – RGA) 14 Phương pháp nghiên cứu cải tiến Harmony- Improved Harmony Search -(IHS) 15 Phương pháp tiến hóa khác-Differental Evolutionanry- (DE) 15 Phương pháp tối ưu bầy đầy đàn dạng (PSO) 16 Thuật toán giải PSO 17 Tổng quan số cải tiến quan trọng phương pháp tối ưu bầy đàn 21 2.9.1 Phương pháp tối ưu bày đàn với hệ số co 21 2.9.2 Phương pháp tối ưu bầy đàn với Kỹ thuật gradient giả 21 2.9.3 Ưu điểm nhược điểm phương pháp bày đàn 22 Đề xuất phương pháp tối ưu bầy đàn cải tiến 23 CHƯƠNG 3: ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU BẦY ĐÀN CẢI TIẾN ĐỂ GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN 25 Xây dựng thuật toán 25 3.1.1 Xây dựng hàm Fitness: 25 3.1.2 Lựa chọn biến tìm kiếm khởi tạo giá trị ban đầu 25 Áp dụng thuật toán bầy đàn cải tiến giải toán phân bố tối ưu công suất có xét đến ràng buộc an ninh 26 CHƯƠNG 4: GIỚI THIỆU VỀ NMĐ CHU TRÌNH HỖN HỢP PHÚ MỸ 2.1 & 2.1MR 29 LUẬN VĂN THẠC SỸ GVHD: TS VÕ NGỌC ĐIỀU HVTH: HOÀNG KIM LẬP Các thông số hàm mục tiêu ràng buộc điều kiện vận hành Nhà máy điện Phú Mỹ 2.1 &2.1MR: 29 4.1.1 Hàm mục tiêu 29 4.1.2 Hàm ràng buộc 29 Giới thiệu nhà máy điện Phú Mỹ 2.1 29 Giới thiệu nhà máy điện Phú Mỹ 2.1MR: 33 Nguồn cung cấp khí gas 33 Điều độ tối ưu cho nhà máy điện có chu trình hỗn hợp: 35 CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN CHI PHÍ VẬN HÀNH 38 Tính chi phí khởi động cho Phú Mỹ 2.1: 38 5.1.1 Chu trình đơn 1GT: 38 a Chi phí khởi động 38 b Đường cong chi phí khởi động: 39 c Hàm chi phí tương đương: 39 d Giới hạn tải vùng cấm vận hành liên tục: 40 5.1.2 Chu trình đơn 2GT: 40 a Chi phí khởi động: 40 b Đường cong chi phí: 41 c Hàm chi phí tương đương: 41 d Giới hạn tải vùng cấm vận hành liên tục: 41 5.1.3 Chu trình hỗn hợp 1GT+ST: (1-1-1): 42 a Chi phí khởi động 42 b Đường cong chi phí: 43 c Hàm chi phí tương đương: 43 d Giới hạn tải vùng cấm vận hành liên tục: 43 5.1.4 Chu trình hỗn hợp 2GT+ST (2-2-1): 43 + Trường hợp 1: 43 + Trường hợp 2: 44 a Chi phí khởi động 44 b Đường cong chi phí: 45 c Hàm chi phí tương đương: 45 d Giới hạn tải vùng cấm vận hành liên tục: 45 Tính chi phí khởi động cho Phú Mỹ 2.1MR: 46 5.2.1 Chu trình đơn 1GT: 46 a Chi phí khởi động: 46 b Đường cong chi phí: 47 c Hàm chi phí tương đương: 47 d Giới hạn tải vùng cấm vận hành liên tục: 47 5.2.2 Chu trình đơn 2GT: 48 LUẬN VĂN THẠC SỸ GVHD: TS VÕ NGỌC ĐIỀU HVTH: HOÀNG KIM LẬP a Chi phí khởi động: 48 b Đường cong chi phí: 48 c Hàm chi phí tương đương: 48 d Giới hạn tải vùng cấm vận hành liên tục: 49 5.2.3 Chu trình hỗn hợp 1GT+ST: (1-1-1) Phú Mỹ 2.1MR: 49 a Chi phí khởi động 49 b Đường cong chi phí: 50 c Hàm chi phí tương đương: 51 d Giới hạn tải vùng cấm vận hành liên tục: 51 5.2.4 Chu trình hỗn hợp 2GT+ST (2-2-1): 51 a Chi phí khởi động 51 b Đường cong chi phí: 52 c Hàm chi phí tương đương: 52 d Giới hạn tải vùng cấm vận hành liên tục: 53 CHƯƠNG 6: KẾT QUẢ TÍNH TOÁN CHI PHÍ VẬN HÀNH THỰC TẾ SO SÁNH VỚI THUẬT TOÁN IPSO 54 Kết tính toán cho chu trình đơn 1GT: 54 Kết tính toán cho chu trình đơn 2GT: 54 Kết tính toán cho chu trình hỗn hợp 1GT+ST: 55 Kết tính toán cho chu trình hỗn hợp 2GT+ST: 56 CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI 58 Kết luận: 58 Hướng phát triển đề tài: 58 Tài liệu tham khảo 60 Phụ lục 61 LUẬN VĂN THẠC SỸ GVHD: TS VÕ NGỌC ĐIỀU HVTH: HOÀNG KIM LẬP DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1-1: Sơ đồ tổng thể cụm khí điện đạm Phú Mỹ 11 Hình 2-1 Thuật toán DE 16 Hình 3-1: Sơ đồ khối áp dụng thuật toán tối ưu bầy đàn cải tiến cho toán phân bố tối ưu công suất 28 Hình 4-1: Sơ đồ kết nối lưới điện NMĐ PM2.1& 2.1MR 30 Hình 4-2: Nhà máy điện Phú Mỹ 2.1 (450MWe) 31 Hình 4-3 Sơ đồ chu trình đơn chu trình hỗn hợp 32 Hình 4-4 - Hệ thống cung cấp khí gas 34 Hình 4-5 Cấu hình 2-2-1 Nhà máy điện Phú Mỹ 2.1 & 2.1MR 34 Hình 4-6 Đồ thị hàm tăng chi phí CC unit 35 LUẬN VĂN THẠC SỸ GVHD: TS VÕ NGỌC ĐIỀU HVTH: HOÀNG KIM LẬP DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 4-1 Các trạng thái vận hành với nhà máy 35 Bảng 5-1 Chi phí khởi động chu trình đơn 1GT NMĐ PM2.1 38 Bảng 5-2 Chi phí khởi động chu trình đơn 2GT NMĐ PM2.1 40 Bảng 5-3 Chi phí khởi động chu trình hỗn hợp 1GT+1ST NMĐ PM2.1 42 Bảng 5-4 Chi phí khởi động chu trình hỗn hợp 2GT+1ST NMĐ PM2.1 44 Bảng 5-5 Chi phí khởi động chu trình đơn 1GT NMĐ PM2.1MR 46 Bảng 5-6 Chi phí khởi động chu trình đơn 2GT NMĐ PM2.1MR 48 Bảng 5-7 Chi phí khởi động chu trình hỗn hợp 1GT+1ST NMĐ PM2.1MR 50 Bảng 5-8 Chi phí khởi động chu trình hỗn hợp 2GT+1ST NMĐ PM2.1MR 52 Bảng 6-1 So sánh chi phí vận hành thực tế phương pháp IPSO chu trình đơn 1GT 54 Bảng 6-2 So sánh chi phí vận hành thực tế phương pháp IPSO chu trình đơn 2GT 55 Bảng 6-3 So sánh chi phí vận hành thực tế phương pháp IPSO chu trình hỗn hợp 1GT+ST 56 Bảng 6-4 So sánh chi phí vận hành thực tế phương pháp IPSO chu trình hỗn hợp 2GT+ST 57 LUẬN VĂN THẠC SỸ GVHD: TS VÕ NGỌC ĐIỀU HVTH: HOÀNG KIM LẬP DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt DE Diffential Evolutionary Tiến hoá khác ED Economic Dispatch Điều độ tối ưu EDCC Economic Dispatch with Combined Điều độ tối ưu cho nhà máy điện chu Cycle units trình hỗn hợp LD Lambda Dispatch LP Linear Programing Phương pháp tuyến tính EA Evolutionary Algorithm Phương pháp tiến hóa IPSO Improved Particle Swarm Optimization Tối ưu bầy đàn cải tiến PSO Particle Swarm Optimization Tối ưu bầy đàn RGA Real–coded Genetic Algorithm Phương pháp di truyền miền số thực IHS Improved Harmony Search Nghiên cứu Harmony cải tiến CCPP Combined Cycle Power Plant Nhà máy điện chu trình hỗn hợp CT/GT Combustion Turbine/ Gas Turbine Tua bin khí Steam Turbine Tua bin Heat Recovery Steam Generator Lò thu hồi nhiệt DP Dynamic Programing Qui hoạch động EP Evolutionary programing Lập trình tiến hoá GA Genetic algorithm Thuật toán gen Institute of Electrical & Electronics Hội kỹ sư điện điện tử ST HRSG IEEE Engineers LUẬN VĂN THẠC SỸ CHƯƠNG 1: GVHD: TS VÕ NGỌC ĐIỀU HVTH: HOÀNG KIM LẬP GIỚI THIỆU CHUNG Đặt vấn đề Mục tiêu điều độ tối ưu hệ thống điện giảm đến mức thấp tổng chi phí vận hành nguồn điện toàn hệ thống, đồng thời đảm bảo ràng buộc hệ thống thân tổ máy phát điện Các nhà máy điện chu trình hỗn hợp chiếm tỷ trọng lớn cấu nguồn điện Việt Nam Theo định số: 1208/QĐ-TTg ngày 21 tháng năm 2011 Thủ tướng phủ phê duyệt phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030, đến năm 2020 công suất nguồn nhiệt điện chu trình hỗn hợp sử dụng khí tự nhiên 10400 MW, sản xuất khoảng 66 tỷ kWh điện, chiếm tỷ trọng gần 20% sản lượng điện sản xuất Tại khu vực phía Nam cụm khí điện đạm Phú Mỹ với tổng công suất gần 4000 MW chiếm tỷ trọng đáng kể toàn hệ thống Việc điều độ tối ưu nguồn phát mang lại lợi ích kinh tế không nhỏ lúc nguồn nhiên liệu hóa thạch ngày khan Nó giúp cho tổ máy phát tăng tuổi thọ, hợp lý hóa trình ngừng máy, khởi động, bảo dưỡng định kỳ tăng nguồn dự phòng cho hệ thống Tính cấp thiết đề tài Cụm nhiệt điện Phú Mỹ bao gồm nhà máy sau: 10 LUẬN VĂN THẠC SỸ GVHD: TS VÕ NGỌC ĐIỀU HVTH: HOÀNG KIM LẬP b Đường cong chi phí: c Hàm chi phí tương đương: y = a*x^2 + b*x + c Coefficients: a = -0.47119; b = 197.32; c = 4211.9 d Giới hạn tải vùng cấm vận hành liên tục:  Giới hạn tải: 20MW ≤ GT≤ 145MW  Vùng hạn chế vận hành (vùng cấm): 70MW ≤ GT≤ 85 MW  Vùng làm việc hiệu cao: 90 MW ≤ GT≤ 140MW 47 LUẬN VĂN THẠC SỸ GVHD: TS VÕ NGỌC ĐIỀU HVTH: HOÀNG KIM LẬP 5.2.2 Chu trình đơn 2GT: a Chi phí khởi động: Bảng 5-6 Chi phí khởi động chu trình đơn 2GT NMĐ PM2.1MR speed (rpm) Phu My 2.1 MR GT1 Fuel gas (Km3/h) 90.00 120.00 310.00 500.00 750.00 1,000.00 1,200.00 1,500.00 1,700.00 2,000.00 2,200.00 2,500.00 2,800.00 3,000.00 Tổng Chi phí khởi động 5.20 8.10 9.60 10.05 11.32 12.47 13.02 14.87 16.32 17.98 MMBTU 196.09 305.45 362.02 378.99 426.88 470.24 490.98 560.75 615.43 678.03 (R20*9)/60 GT2 USD 2,353.10 3,665.41 4,344.19 4,547.83 5,122.53 5,642.92 5,891.81 6,728.97 7,385.13 8,136.31 53,818.20 8,072.73 Fuel gas (Km3/h) (MW) - MMBTU 5.20 8.10 9.60 10.05 11.32 12.47 13.02 14.87 16.32 17.98 Tổng Chi phí khởi động 196.09 305.45 362.02 378.99 426.88 470.24 490.98 560.75 615.43 678.03 Total USD 2,353.10 3,665.41 4,344.19 4,547.83 5,122.53 5,642.92 5,891.81 6,728.97 7,385.13 8,136.31 53,818.20 8,072.73 USD (MW) - 0.00 0.00 0.00 0.00 4706.21 7330.82 8688.38 9095.65 10245.05 11285.85 11783.62 13457.94 14770.25 16272.62 107,636.41 16,145.46 (MW) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Vậy chi phí khởi động chu trình đơn (2GT) Phú Mỹ 2.1MR là: 16,145.46 $/2GT/lần b Đường cong chi phí: c Hàm chi phí tương đương: y = a*x^2 + b*x + c Coefficients: a = -0.23559; b = 197.32; c = 8423.7 48 LUẬN VĂN THẠC SỸ GVHD: TS VÕ NGỌC ĐIỀU HVTH: HOÀNG KIM LẬP d Giới hạn tải vùng cấm vận hành liên tục:  Giới hạn tải: 40MW ≤ GT≤ 290MW  Vùng hạn chế vận hành (vùng cấm): 70MW ≤ GT≤ 85 MW  Vùng làm việc hiệu cao: 90 MW ≤ GT≤ 140MW 5.2.3 Chu trình hỗn hợp 1GT+ST: (1-1-1) Phú Mỹ 2.1MR: a Chi phí khởi động Với chu trình hỗn hợp 1GT+ST trình khởi động có khác biệt lớn, lượng gas cần cho việc khởi động nhau, chi phí cho công tác chuẩn bị nhiều thời gian Trong sau hòa lưới mang tải GT cần phải thời gian để sinh lò thu hồi nhiệt (HRSG- Heat recover steam generator), thời gian tùy thuộc vào chế độ khởi động (hot, warm cold) Trong toán để ta xét đến khởi động nóng (hot start) với thời gian dừng nhỏ tiếng, với thời gian khởi động 90 phút Như chi phí khởi động 1GT+ST gồm: chi phí khởi động GT (8,072.73 $) + chi phí sinh hơi, thỏa mản điều kiện nhiệt độ ST+ chi phí khởi động ST Chi phí khởi động sinh có thêm phần sinh lượng điện nên trừ bớt phần chi phí Trong gồm tiền gas tiêu thụ- điện sinh trình Chi phí sinh hơi: 20.231,89 $; số tiền bán điện trình sinh hơi: 2437,50$ 49 LUẬN VĂN THẠC SỸ GVHD: TS VÕ NGỌC ĐIỀU HVTH: HOÀNG KIM LẬP Chi phí sinh hơi: 20.231,89-2.437.50= 17,794.39$ Tổng chi phí khởi động cho 1GT+ST 17,794.39 +8072.73= 25,867.12$ (chi tiết xem phụ lục 2) Bảng 5-7 Chi phí khởi động chu trình hỗn hợp 1GT+1ST NMĐ PM2.1MR speed (rpm) Fuel gas (Km3/h) 90.00 120.00 310.00 500.00 750.00 1,000.00 1,200.00 1,500.00 1,700.00 2,000.00 2,200.00 2,500.00 2,800.00 3,000.00 Tổng Chi phí khởi động Tổng Chi phí sinh Số tiền bán điện Số tiền lại MMBTU 5.20 8.10 9.60 10.05 11.32 12.47 13.02 14.87 16.32 17.98 196.09 305.45 362.02 378.99 426.88 470.24 490.98 560.75 615.43 678.03 18.92 19.02 20.89 21.65 22.89 24.32 25.56 26.99 28.32 29.89 713.47 717.24 787.76 816.42 863.18 917.11 963.87 1,017.79 1,067.95 1,127.15 (F32*90)/8*60 Phu My 2.1 MR GT (MW) USD 0.00 0.00 0.00 0.00 2353.10 3665.41 4344.19 4547.83 5122.53 5642.92 5891.81 6728.97 7385.13 8136.31 53,818.20 8072.73 8561.68 8606.93 9453.14 9797.06 10358.18 11005.29 11566.41 12213.51 12815.37 13525.82 107,903.39 20,231.89 ST (MW) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 55.00 325.00 60.94 MWh 2,437.50 Total (MW) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 85.00 17,794.39 b Đường cong chi phí: 50 LUẬN VĂN THẠC SỸ GVHD: TS VÕ NGỌC ĐIỀU HVTH: HOÀNG KIM LẬP c Hàm chi phí tương đương: y = a*x^2 + b*x + c Coefficients: a = -0.24423; b = 135.42; c = 4673.5 d Giới hạn tải vùng cấm vận hành liên tục:  Giới hạn tải: Hoạt động liên tục với gas turbine đầy tải điều kiện áp suất, nhiệt độ chèn bên ST không cho phép gas turbine hoạt động thấp tải thời gian dài Pmin=20MW; Pmax= 218MW  Vùng hạn chế làm việc (vùng cấm): 70MW ≤ GT≤ 85 MW  Vùng làm việc hiệu cao: 90 MW ≤ GT≤ 140MW 5.2.4 Chu trình hỗn hợp 2GT+ST (2-2-1): Có hai cách khởi động chu trình hỗn hợp, hai trường hợp khởi động & chi phí gần tương đương nhau, khác điều kiện kỹ thuật + Trường hợp 1: Khi GT1 khởi động xong, gia nhiệt cho lò thu hồi nhiệt để sinh nhằm đạt yêu cầu (áp suất, nhiệt độ), điều kiện để khởi động ST Sau ta khởi động ST, hòa lưới mang tải, GT2 lại khởi động sau GT1 khởi động xong Và GT nối vào ST mức tải thấp (> 60MW) + Trường hợp 2: Khi hai GT khởi động xong, sau có đủ điều kiện (áp suất, nhiệt độ) tiến hành khởi động ST Tăng công suất lên định mức Gas turbine lại khởi động sau tăng công suất lên 90 MW giảm dần tải GT1 để thực nối lò điểm tải 90 MW a Chi phí khởi động Như chi phí khởi động 2GT+ST bao gồm: Chi phí khởi động (1GT, ST) + chi phí khởi động GT (kèm sinh hơi): Trong chi phí sinh để đủ điều kiện khởi động lò là: 17,794.39 $-8,072.73 $ = 9,721.66 $/lần Vậy chi phí khởi động 2GT+ST là: 17,794.39 $+ 8,072.73 + 8,072.73 $ +9,721.66 = 43,661.51 $/lần (chi tiết xem phụ lục 2) 51 LUẬN VĂN THẠC SỸ GVHD: TS VÕ NGỌC ĐIỀU HVTH: HOÀNG KIM LẬP Bảng 5-8 Chi phí khởi động chu trình hỗn hợp 2GT+1ST NMĐ PM2.1MR speed (rpm) 90.00 120.00 310.00 500.00 750.00 1,000.00 1,200.00 1,500.00 1,700.00 2,000.00 2,200.00 2,500.00 2,800.00 3,000.00 Phu My 2.1 MR GT2 GT1 Fuel gas (Km3/h) 5.20 8.10 9.60 10.05 11.32 12.47 13.02 14.87 16.32 17.98 18.92 19.02 20.89 21.65 22.89 24.32 25.56 26.99 28.32 29.89 31.12 32.39 33.12 36.23 37.02 37.98 39.18 40.34 41.28 43.87 44.00 45.62 46.49 47.71 48.43 49.92 50.45 MMBTU 196.09 305.45 362.02 378.99 426.88 470.24 490.98 560.75 615.43 678.03 713.47 717.24 787.76 816.42 863.18 917.11 963.87 1,017.79 1,067.95 1,127.15 1,173.54 1,221.43 1248.96 1366.23 1396.02 1432.23 1,477.48 1,521.22 1,556.67 1,654.34 1,659.24 1,720.33 1,753.14 1,799.14 1,826.30 1,882.48 1902.47 USD 2,353.10 3,665.41 4,344.19 4,547.83 5,122.53 5,642.92 5,891.81 6,728.97 7,385.13 8,136.31 8,561.68 8,606.93 9,453.14 9,797.06 10,358.18 11,005.29 11,566.41 12,213.51 12,815.37 13,525.82 14,082.42 14,657.12 14987.46 16394.80 16752.29 17186.71 17,729.73 18,254.66 18,680.03 19,852.05 19,910.88 20,643.96 21,037.65 21,589.73 21,915.54 22,589.80 22829.63 (MW) 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 105.00 110.00 115.00 120.00 125.00 130.00 135.00 140.00 Fuel gas (Km3/h) 5.20 8.10 9.60 10.05 11.32 12.47 13.02 14.87 16.32 17.98 18.92 19.02 20.89 21.65 22.89 24.32 25.56 26.99 28.32 29.89 31.12 32.39 33.12 36.23 37.02 37.98 39.18 40.34 41.28 43.87 44.00 45.62 46.49 47.71 48.43 49.92 50.45 MMBTU 196.09 305.45 362.02 378.99 426.88 470.24 490.98 560.75 615.43 678.03 713.47 717.24 787.76 816.42 863.18 917.11 963.87 1,017.79 1,067.95 1,127.15 1,173.54 1,221.43 1248.96 1366.23 1396.02 1432.23 1,477.48 1,521.22 1,556.67 1,654.34 1,659.24 1,720.33 1,753.14 1,799.14 1,826.30 1,882.48 1902.47 ST USD 2,353.10 3,665.41 4,344.19 4,547.83 5,122.53 5,642.92 5,891.81 6,728.97 7,385.13 8,136.31 8,561.68 8,606.93 9,453.14 9,797.06 10,358.18 11,005.29 11,566.41 12,213.51 12,815.37 13,525.82 14,082.42 14,657.12 14987.46 16394.80 16752.29 17186.71 17,729.73 18,254.66 18,680.03 19,852.05 19,910.88 20,643.96 21,037.65 21,589.73 21,915.54 22,589.80 22829.63 (MW) (MW) 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 105.00 110.00 115.00 120.00 125.00 130.00 135.00 140.00 60.00 70.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 105.00 110.00 115.00 120.00 125.00 130.00 135.00 140.00 147.00 154.00 160.00 Total USD 0.00 0.00 0.00 0.00 4706.21 7330.82 8688.38 9095.65 10245.05 11285.85 11783.62 13457.94 14770.25 16272.62 17123.36 17213.86 18906.29 19594.12 20716.37 22010.57 23132.82 24427.03 25630.73 27051.65 28164.84 29314.25 29974.92 32789.60 33504.58 34373.42 35459.47 36509.31 37360.05 39704.10 39821.76 41287.92 42075.31 43179.46 43831.09 45179.60 45659.27 (MW) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 170.00 190.00 210.00 225.00 240.00 255.00 270.00 285.00 300.00 315.00 330.00 345.00 360.00 375.00 390.00 407.00 424.00 440.00 b Đường cong chi phí: c Hàm chi phí tương đương: y = a*x^2 + b*x + c Coefficients: a = -0.11295; b = 129.36; c = 9468.7 52 LUẬN VĂN THẠC SỸ GVHD: TS VÕ NGỌC ĐIỀU HVTH: HOÀNG KIM LẬP d Giới hạn tải vùng cấm vận hành liên tục:  Giới hạn tải: 40MW ≤ GT+ST≤ 440 MW  Vùng hạn chế làm việc (vùng cấm): 70MW ≤ GT≤ 85 MW  Vùng làm việc hiệu cao: 90 MW ≤ GT≤ 140MW Chi phí tính trình khởi động thành công, trục trặc phát sinh làm trì hoản trình khởi động, hòa lưới, mang tải, gia nhiệt… không xem xét phần Tùy thuộc vào loại cố, thời gian trì hoản lượng nhiên liệu tiêu thụ mà chi phí khởi động có khác 53 LUẬN VĂN THẠC SỸ GVHD: TS VÕ NGỌC ĐIỀU HVTH: HOÀNG KIM LẬP CHƯƠNG 6: KẾT QUẢ TÍNH TOÁN CHI PHÍ VẬN HÀNH THỰC TẾ SO SÁNH VỚI THUẬT TOÁN IPSO Tham khảo bảng so sánh trạng thái vận hành, chu trình đơn 1GT, 2GT hay chu trình hỗn hợp 1GT+1ST; 2GT+1ST cho ta thấy rõ kết tính toán toán đáp ứng yêu cầu Cụ thể chi phí vận hành theo phương pháp IPSO so sánh với thực tế cho trường hợp sau Kết tính toán cho chu trình đơn 1GT: Ở chu trình đơn 1GT chênh lệch giá thành sản xuất điện thực tế phương pháp IPSO cao là: 2,311$ (P=180MW) thấp 252$ (P=260MW) Chi tiết tham khảo phụ lục Bảng 6-1 So sánh chi phí vận hành thực tế phương pháp IPSO chu trình đơn 1GT Phu My 2.1 Phu My 2.1 MR GT Total Fuel gas Fuel gas Fuel gas (kg/s) (Km3/h) MMBTU USD (MW) (MW) (Km3/h) 13.93 14.21 14.58 15.13 15.70 15.99 16.37 16.88 17.10 17.53 17.90 18.24 38.70 39.46 40.50 42.03 43.60 44.42 45.48 46.88 47.51 48.70 49.73 50.68 1,459.27 1,488.18 1,527.26 1,584.97 1,644.05 1,675.16 1,715.18 1,767.76 1,791.64 1,836.48 1,875.44 1,910.95 17511.27 17858.20 18327.06 19019.67 19728.62 20101.94 20582.12 21213.13 21499.73 22037.72 22505.33 22,931.45 90.00 95.00 100.00 105.00 110.00 115.00 120.00 125.00 130.00 135.00 140.00 145.00 90.00 95.00 100.00 105.00 110.00 115.00 120.00 125.00 130.00 135.00 140.00 145.00 39.18 40.34 41.28 43.87 44.00 45.62 46.49 47.71 48.43 49.92 50.45 50.45 MMBTU 1,477.48 1,521.22 1,556.67 1,654.34 1,659.24 1,720.33 1,753.14 1,799.14 1,826.30 1,882.48 1,902.47 1,902.47 Total (MW) USD GT (MW) 17729.73 18254.66 18680.03 19852.05 19910.88 20643.96 21037.65 21589.73 21915.54 22589.80 22829.63 22,829.63 90.00 95.00 100.00 105.00 110.00 115.00 120.00 125.00 130.00 135.00 140.00 140.00 Total (MW) 90.00 95.00 100.00 105.00 110.00 115.00 120.00 125.00 130.00 135.00 140.00 140.00 MW 180.00 190.00 200.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00 285.00 USD 35241.00 36112.86 37007.09 38871.72 39639.50 40745.91 41619.77 42802.86 43415.27 44627.52 45334.96 45,761.09 IPSO MW 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 285 USD 32,929.56 34,525.91 36,028.00 37,802.55 38,749.46 39,968.81 41,287.33 42,124.78 43,163.13 43,903.77 44,681.03 45,269.43 Chênh lệch (USD) Note 2,311.44 1,586.95 979.08 1,069.17 890.04 777.09 332.45 678.08 252.14 723.75 653.93 491.66 Base load Kết tính toán cho chu trình đơn 2GT: Ở chu trình đơn 2GT chênh lệch giá thành sản xuất điện thực tế phương pháp IPSO cao : 4,613$(P=360MW) thấp 494$ (P=520MW) Chi tiết tham khảo phụ lục 54 LUẬN VĂN THẠC SỸ GVHD: TS VÕ NGỌC ĐIỀU HVTH: HOÀNG KIM LẬP Bảng 6-2 So sánh chi phí vận hành thực tế phương pháp IPSO chu trình đơn 2GT Phu My 2.1 GT1 Phu My 2.1 MR GT2 Total GT1 GT2 Phu My 2.1& 2.1MR IPSO Total Total Fuel gas Fuel gas Fuel gas Fuel gas USD (MW) USD (MW) (Km3/h) MMBTU USD (MW) (Km3/h) MMBTU USD (MW) USD (MW) (Km3/h) MMBTU USD (MW) (Km3/h) MMBTU USD (MW) MW USD 35.53 36.52 37.09 38.70 39.46 40.50 42.03 43.60 44.42 45.48 46.88 47.51 48.70 49.73 50.68 1,339.65 1,377.15 1,398.83 1,459.27 1,488.18 1,527.26 1,584.97 1,644.05 1,675.16 1,715.18 1,767.76 1,791.64 1,836.48 1,875.44 1,910.95 16,075.77 16,525.78 16,785.98 17,511.27 17,858.20 18,327.06 19,019.67 19,728.62 20,101.94 20,582.12 21,213.13 21,499.73 22,037.72 22,505.33 22,931.45 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 105.00 110.00 115.00 120.00 125.00 130.00 135.00 140.00 145.00 35.53 36.52 37.09 38.70 39.46 40.50 42.03 43.60 44.42 45.48 46.88 47.51 48.70 49.73 50.68 1,339.65 1,377.15 1,398.83 1,459.27 1,488.18 1,527.26 1,584.97 1,644.05 1,675.16 1,715.18 1,767.76 1,791.64 1,836.48 1,875.44 1,910.95 16,075.77 16,525.78 16,785.98 17,511.27 17,858.20 18,327.06 19,019.67 19,728.62 20,101.94 20,582.12 21,213.13 21,499.73 22,037.72 22,505.33 22,931.45 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 105.00 110.00 115.00 120.00 125.00 130.00 135.00 140.00 145.00 32,151.55 33,051.56 33,571.96 35,022.53 35,716.40 36,654.12 38,039.33 39,457.23 40,203.89 41,164.24 42,426.26 42,999.46 44,075.45 45,010.66 45,862.90 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00 290.00 36.23 37.02 37.98 39.18 40.34 41.28 43.87 44.00 45.62 46.49 47.71 48.43 49.92 50.45 1,366.23 1,396.02 1,432.23 1,477.48 1,521.22 1,556.67 1,654.34 1,659.24 1,720.33 1,753.14 1,799.14 1,826.30 1,882.48 1,902.47 16,394.80 16,752.29 17,186.71 17,729.73 18,254.66 18,680.03 19,852.05 19,910.88 20,643.96 21,037.65 21,589.73 21,915.54 22,589.80 22,829.63 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 105.00 110.00 115.00 120.00 125.00 130.00 135.00 140.00 36.23 37.02 37.98 39.18 40.34 41.28 43.87 44.00 45.62 46.49 47.71 48.43 49.92 50.45 1,366.23 1,396.02 1,432.23 1,477.48 1,521.22 1,556.67 1,654.34 1,659.24 1,720.33 1,753.14 1,799.14 1,826.30 1,882.48 1,902.47 16,394.80 16,752.29 17,186.71 17,729.73 18,254.66 18,680.03 19,852.05 19,910.88 20,643.96 21,037.65 21,589.73 21,915.54 22,589.80 22,829.63 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 105.00 110.00 115.00 120.00 125.00 130.00 135.00 140.00 32,789.60 33,504.58 34,373.42 35,459.47 36,509.31 37,360.05 39,704.10 39,821.76 41,287.92 42,075.31 43,179.46 43,831.09 45,179.60 45,659.27 45,659.27 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00 280.00 64,941.15 66,556.14 67,945.38 70,482.00 72,225.71 74,014.17 77,743.44 79,278.99 81,491.81 83,239.55 85,605.72 86,830.54 89,255.04 90,669.92 91,522.17 300.00 320.00 340.00 360.00 380.00 400.00 420.00 440.00 460.00 480.00 500.00 520.00 540.00 560.00 570.00 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 570 58,785.71 60,124.66 63,816.36 65,868.61 70,073.29 72,933.33 75,614.42 77,508.16 80,439.74 82,197.05 84,549.25 86,335.58 87,942.96 89,371.38 89,990.51 Chênh Note lệch (USD) 6,155.43 6,431.48 Critical Zone 4,129.02 4,613.39 2,152.42 1,080.84 2,129.02 1,770.83 1,052.07 1,042.50 1,056.47 494.96 1,312.09 1,298.54 1,531.66 Kết tính toán cho chu trình hỗn hợp 1GT+ST: Ở chu trình hỗn hợp 1GT+1ST chênh lệch giá thành sản xuất điện thực tế phương pháp IPSO cao : 2,086$ (P=270MW) thấp 841$ (P=386MW) Riêng trường hợp mức tải 311MW giá thành sản xuất điện thực tế IPSO 227$ Chi tiết tham khảo phụ lục 55 LUẬN VĂN THẠC SỸ GVHD: TS VÕ NGỌC ĐIỀU HVTH: HOÀNG KIM LẬP Bảng 6-3 So sánh chi phí vận hành thực tế phương pháp IPSO chu trình hỗn hợp 1GT+ST Fuel gas (Km3/h) MMBTU 35.53 36.52 37.09 38.70 39.46 40.50 42.03 43.60 44.42 45.48 46.88 47.51 48.70 49.73 50.68 1339.65 1377.15 1398.83 1,459.27 1,488.18 1,527.26 1,584.97 1,644.05 1,675.16 1,715.18 1,767.76 1,791.64 1,836.48 1,875.44 1,910.95 Phu My 2.1 GT USD (MW) 16075.77 16525.78 16785.98 17511.27 17858.20 18327.06 19019.67 19728.62 20101.94 20582.12 21213.13 21499.73 22037.72 22505.33 22,931.45 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 105.00 110.00 115.00 120.00 125.00 130.00 135.00 140.00 145.00 ST (MW) 39.00 41.00 43.00 45.00 47.00 49.00 51.00 53.00 55.00 57.00 59.00 63.00 65.00 69.00 72.00 Total (MW) 114.00 121.00 128.00 135.00 142.00 162.00 156.00 163.00 170.00 177.00 184.00 193.00 200.00 209.00 217.00 Fuel gas (Km3/h) MMBTU 36.23 37.02 37.98 39.18 40.34 41.28 43.87 44.00 45.62 46.49 47.71 48.43 49.92 50.92 51.45 1366.23 1396.02 1432.23 1,477.48 1,521.22 1,556.67 1,654.34 1,659.24 1,720.33 1,753.14 1,799.14 1,826.30 1,882.48 1,920.19 1940.18 Phu My 2.1 MR GT USD (MW) 16394.80 16752.29 17186.71 17729.73 18254.66 18680.03 19852.05 19910.88 20643.96 21037.65 21589.73 21915.54 22589.80 23042.32 23282.15 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 105.00 110.00 115.00 120.00 125.00 130.00 135.00 135.00 140.00 Total (MW) ST (MW) 39.00 41.00 43.00 45.00 47.00 49.00 51.00 53.00 55.00 57.00 59.00 63.00 65.00 65.00 67.00 Total (MW) 114.00 121.00 128.00 135.00 142.00 149.00 156.00 163.00 170.00 177.00 184.00 193.00 200.00 200.00 207.00 MW 228.00 242.00 256.00 270.00 284.00 311.00 312.00 326.00 340.00 354.00 368.00 386.00 400.00 409.00 424.00 IPSO USD 32,470.57 33,278.07 33,972.69 35,241.00 36,112.86 37,007.09 38,871.72 39,639.50 40,745.91 41,619.77 42,802.86 43,415.27 44,627.52 45,547.65 46,213.61 MW 228.00 242.00 256.00 270.00 284.00 311.00 312.00 326.00 340.00 354.00 368.00 386.00 400.00 409.00 424.00 USD 29,001.46 29,895.99 31,573.04 33,154.35 34,639.92 37,234.59 37,323.86 38,522.21 39,624.84 40,631.72 41,542.86 42,573.66 43,265.97 43,660.48 44,230.06 Chênh lệch (usd) Note 3,469.12 3,382.08 Critical Zone 2,399.65 2,086.65 1,472.93 (227.51) Note 1,547.86 1,117.28 1,121.07 988.05 1,260.00 841.61 1,361.55 1,887.17 1,983.55 Base load Kết tính toán cho chu trình hỗn hợp 2GT+ST: Ở chu trình hỗn hợp 2GT+1ST chênh lệch giá thành sản xuất điện thực tế phương pháp IPSO cao : 6,864$ (P=475MW) vùng hạn chế vận hành lâu dài nên không xét đến Vậy mức chênh lệch cao 2,702$ (P=870MW) thấp 557$ (P=625MW) Chi tiết tham khảo phụ lục 56 LUẬN VĂN THẠC SỸ GVHD: TS VÕ NGỌC ĐIỀU HVTH: HOÀNG KIM LẬP Bảng 6-4 So sánh chi phí vận hành thực tế phương pháp IPSO chu trình hỗn hợp 2GT+ST speed (rpm) Phu My 2.1 GT2 GT1 ST Total Fuel gas Fuel gas (Km3/h) MMBTU USD (MW) (Km3/h) MMBTU USD (MW) (MW) USD (MW) 32.90 35.53 36.52 37.09 38.70 39.46 40.50 42.03 43.60 44.42 45.48 46.88 47.51 48.70 49.73 50.68 1240.76 1339.65 1377.15 1398.83 1,459.27 1,488.18 1,527.26 1,584.97 1,644.05 1,675.16 1,715.18 1,767.76 1,791.64 1,836.48 1,875.44 1910.95 14889.17 16075.77 16525.78 16785.98 17,511.27 17,858.20 18,327.06 19,019.67 19,728.62 20,101.94 20,582.12 21,213.13 21,499.73 22,037.72 22,505.33 22931.45 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 105.00 110.00 115.00 120.00 125.00 130.00 135.00 140.00 145.00 32.90 35.53 36.52 37.09 38.70 39.46 40.50 42.03 43.60 44.42 45.48 46.88 47.51 48.70 49.73 50.68 1240.76 1339.65 1377.15 1398.83 1,459.27 1,488.18 1,527.26 1,584.97 1,644.05 1,675.16 1,715.18 1,767.76 1,791.64 1,836.48 1,875.44 1910.95 14889.17 16075.77 16525.78 16785.98 17,511.27 17,858.20 18,327.06 19,019.67 19,728.62 20,101.94 20,582.12 21,213.13 21,499.73 22,037.72 22,505.33 22931.45 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 105.00 110.00 115.00 120.00 125.00 130.00 135.00 140.00 145.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 105.00 110.00 115.00 120.00 125.00 130.00 135.00 140.00 145.00 150.00 160.00 29778.33 32151.55 33051.56 33571.96 35022.53 35716.40 36654.12 38039.33 39457.23 40203.89 41164.24 42426.26 42999.46 44075.45 45010.66 45862.90 220.00 235.00 250.00 265.00 280.00 295.00 310.00 325.00 340.00 355.00 370.00 385.00 400.00 415.00 430.00 450.00 speed (rpm) Phu My 2.1 MR GT2 Phu My 21 & 21MR Total IPSO Chênh Note lệch Fuel gas Fuel gas USD ( M W) USD ( M W) (Km3/h) MMBTU USD (MW) (Km3/h) MMBTU USD (MW) (MW) MW USD (usd) GT1 33.12 36.23 37.02 37.98 39.18 40.34 41.28 43.87 44.00 45.62 46.49 47.71 48.43 49.92 50.45 1248.96 1366.23 1396.02 1432.23 1,477.48 1,521.22 1,556.67 1,654.34 1,659.24 1,720.33 1,753.14 1,799.14 1,826.30 1,882.48 1902.47 14987.46 16394.80 16752.29 17186.71 17,729.73 18,254.66 18,680.03 19,852.05 19,910.88 20,643.96 21,037.65 21,589.73 21,915.54 22,589.80 22829.63 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 105.00 110.00 115.00 120.00 125.00 130.00 135.00 140.00 33.12 36.23 37.02 37.98 39.18 40.34 41.28 43.87 44.00 45.62 46.49 47.71 48.43 49.92 50.45 1248.96 1366.23 1396.02 1432.23 1,477.48 1,521.22 1,556.67 1,654.34 1,659.24 1,720.33 1,753.14 1,799.14 1,826.30 1,882.48 1902.47 14987.46 16394.80 16752.29 17186.71 17,729.73 18,254.66 18,680.03 19,852.05 19,910.88 20,643.96 21,037.65 21,589.73 21,915.54 22,589.80 22829.63 ST 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 105.00 110.00 115.00 120.00 125.00 130.00 135.00 140.00 85.00 90.00 95.00 100.00 105.00 110.00 115.00 120.00 125.00 130.00 135.00 140.00 147.00 154.00 160.00 Total 29974.92 32789.60 33504.58 34373.42 35459.47 36509.31 37360.05 39704.10 39821.76 41287.92 42075.31 43179.46 43831.09 45179.60 45659.27 225.00 240.00 255.00 270.00 285.00 300.00 315.00 330.00 345.00 360.00 375.00 390.00 407.00 424.00 440.00 59,753.25 64,941.15 66,556.14 67,945.38 70,482.00 72,225.71 74,014.17 77,743.44 79,278.99 81,491.81 83,239.55 85,605.72 86,830.54 89,255.04 90,669.92 445 475 505 535 565 595 625 655 685 715 745 775 807 839 870 475 505 535 565 595 625 655 685 715 745 775 807 839 870 58,076.64 61,479.91 64,774.35 67,868.67 70,762.87 73,456.94 75,950.89 78,244.71 80,338.41 82,231.99 83,925.44 85,511.21 86,869.28 87,967.77 6,864.50 Critical Zone 5,076.23 3,171.03 2,613.33 1,462.85 557.23 1,792.55 1,034.28 1,153.40 1,007.56 1,680.28 1,319.34 2,385.77 2,702.15 Base load 57 LUẬN VĂN THẠC SỸ GVHD: TS VÕ NGỌC ĐIỀU HVTH: HOÀNG KIM LẬP CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI Kết luận: Sau chạy chương trình IPSO so sánh kết máy tính kết thực tế nhà máy điện Phú Mỹ 2.1 & 2.1 MR suốt tháng qua Trong bao quát hết trạng thái tải như: khởi động, chạy tải thấp (nhỏ 90MW/GT), chạy chu trình đơn…Vì lý năm 2014 đầu 2015 nhu cầu tiêu thụ điện miền Nam tăng cao, nhà máy hầu hết chạy đầy tải ban ngày giảm tải tối thiểu đêm (cuối tuần, lễ tết ) Tuy qua việc trực tiếp vận hành đối chiếu số liệu nhiều mức tải cho thấy kết chạy IPSO thấp so với thực tế Việc rút là: việc tính toán chương trình chạy máy, kế hoạch chạy máy, phân bố tải hợp lý cho tổ máy phát huy tác dụng Trong chi phí vận hành giảm so với thực tế minh chứng cho tính khả thi phương pháp Bên cạnh phương pháp bộc lộ hạn chế như: đường cong bậc thực tế có nhiều điểm lồi, lõm, uốn…phù hợp với trạng thái vận hành máy Trong đồ thị bậc phương pháp bám theo đường cong mà chưa thật tiệm cận với đường cong Điều dẫn đến sai số lớn phải có bước hiệu chỉnh để phù hợp Điều thể chổ, đầy tải lý thuyết thực tế chi phí vận hành phải nhau, lý thuyết có giá thành sản xuất điện thấp Hướng phát triển đề tài: Đề tài cần xây dựng sở liệu (data base) cho mức tải, cho tất trường hợp bao gồm: chu trình đơn 1GT, chu trình đơn 2GT, chu trình hỗn hợp 1GT+1ST; chu trình hỗn hợp 2GT+1ST; Theo đó, ứng với mức tải có thông số như: lưu lượng gas tiêu thụ, thông số gas, hàm lượng gas, sản lượng điện sản xuất được, giá gas tại, giá điện ứng với thời điểm (thấp điểm, cao điểm ) Các kiểu loại khởi động như: khởi động lạnh (cold star); khởi động ấm (warm star); khởi động nóng (hot star) ứng với kiểu vận hành (chu trình đơn hay hỗn hợp) Từ ta tính chi phí khởi động, xét đến giá gas, giá điện mua/bán…Xây dựng sở liệu cho khởi động 58 LUẬN VĂN THẠC SỸ GVHD: TS VÕ NGỌC ĐIỀU HVTH: HOÀNG KIM LẬP Xây dựng cở sở liệu cho trình bảo trì như: tiểu tu (BI-Borescope inspection); trung tu (HGPI-Hot Gas Path Inspection); MI- đại tu (Major Inspection); sau tổng hợp chi phí thêm vào chi phí bảo trì thường xuyên Tất xây dựng cho chi phí bảo trì Chi phí quản lý vận hành hành chánh, chi phí khác…xây dựng cở sở liệu cho chi phí quản lý Chi phí lãi vay (nếu có) xây dựng sở liệu cho phí quản lý Sau xây dựng xong cở sở liệu, tiến hành cho chạy chương trình với kịch như: giá nhiên liệu giá điện tăng thấp, vừa, cao Sau xây dựng kịch cho vận hành dài hạn, trung hạn ngắn hạn Trong kịch xây dựng cho vận hành ngày mức tải phân bố cho tổ máy quan tâm Tiến tới xây dựng sở liệu cho vận hành máy giờ, phù hợp với chương trình áp dụng hành Tất lập trình, xây dựng phần mềm dể sử dụng, giao diện thân thiện, đáp ứng tiêu chí đề Hiện có nhiều chương trình xây dựng để quản lý vận hành như: Gmape; CMMS…Nhưng vấn đề vận hành, cách thức chạy máy, thời gian khởi động tổ máy, chi phí nhiên liệu… tính tay phụ thuộc vào kinh nghiệm định trưởng ca vận hành Việc xây dựng công cụ để hổ trợ cho trưởng ca định đúng, nhanh chóng cần thiết yêu cầu cấp thiết thực tế Thông qua công cụ làm giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành điện năng, mang lại hiệu kinh tế cho nhà máy xã hội 59 LUẬN VĂN THẠC SỸ GVHD: TS VÕ NGỌC ĐIỀU HVTH: HOÀNG KIM LẬP TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] “An Improved Particle Swarm Optimization for Optimal Power Flow”- Dieu Ngoc Vo-Department of Power Systems Faculty of Electrical and Electronic Engineering-Ho Chi Minh City University of Technology, HCMC, Vietnam [2] “Economic Dispatch with Linear Decreasing and Staircase Increamental Cost Function by Micro Genetic Algorithm”, NECTEC Technical Journal, (1999), Vol.1, No.2 W.Ongsakul [3] “Stochastic Optimization Techniques for Economic Dispatch with Combined Cycle Units” F Gao, Student Member, IEEE, and G B Sheble, Fellow, IEEE [4] “An Economic Dispatch Algorithm of Combined cycle units”, modelling for Engineering & Human Behaviour, (2012), pp – L.Bayón, P.J.García, J.M Grau, M.M Ruiz and P.M.Suárez, [5] “Enhanced merit order and augmented Lagrange hopfield network for unit commitment” Vo Ngoc Dieu and Weerakorn Ongsakul [6] ALSTOM technical data of gas turbine GT13E2 [7] SIEMEN technical data of gas turbine V94.2 60 LUẬN VĂN THẠC SỸ GVHD: TS VÕ NGỌC ĐIỀU HVTH: HOÀNG KIM LẬP PHỤ LỤC I Phụ lục 1: Bảng tính chi phí vận hành NMĐ chu trình đơn 1GT (simple cycle 1GT); 2GT (simple cycle 2GT); chu trình hỗn hợp 1GT+ST (1GT+ST) chu trình hỗn hợp 2GT+ST Microsoft Excel Worksheet II Phụ lục 2: Bảng tính chi phí khởi động NMĐ chu trình đơn 1GT (simple cycle 1GT); 2GT (simple cycle 2GT); chu trình hỗn hợp 1GT+ST (1GT+ST) chu trình hỗn hợp 2GT+ST Microsoft Excel Worksheet III Phụ lục 3: Bảng tính so sánh chi phí thực tế vận hành NMĐ với phương pháp IPSO cho trường hợp: chu trình đơn 1GT (simple cycle 1GT); 2GT (simple cycle 2GT); chu trình hỗn hợp 1GT+ST (1GT+ST) chu trình hỗn hợp 2GT+ST Microsoft Excel Worksheet IV Sơ đồ kết nối lưới điện Phú Mỹ 2.1 2.1 MR Adobe Acrobat Document 61 ... công suất tối ưu gọi phương pháp tối ưu bầy đàn cải tiến Trong đề tài luận văn này, xin trình bày thuật toán IPSO ứng dụng thuật toán vào điều độ tối ưu máy phát có chu trình hỗn hợp Phần trình bày... QUẢ TÍNH TOÁN CHI PHÍ VẬN HÀNH THỰC TẾ SO SÁNH VỚI THUẬT TOÁN IPSO 54 Kết tính toán cho chu trình đơn 1GT: 54 Kết tính toán cho chu trình đơn 2GT: 54 Kết tính toán cho chu. .. QUAN VỀ BÀI TOÁN VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Tổng quan tình hình nghiên cứu Bài toán điều độ tối ưu nhà máy điện có chu trình hỗn hợp dạng toán công nghiệp lượng ngày Vì có kết hợp máy phát với
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng thuật toán IPSO để tính toán điều độ tối ưu cho nhà máy diện có chu trình hỗn hợp , Áp dụng thuật toán IPSO để tính toán điều độ tối ưu cho nhà máy diện có chu trình hỗn hợp , Áp dụng thuật toán IPSO để tính toán điều độ tối ưu cho nhà máy diện có chu trình hỗn hợp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay