Giáo án Vật Lý 6 theo chủ đề chuẩn KTKN

44 36 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 22:25

Giáo án Vật Lý 6 theo chủ đề chuẩn KTKNGiáo án Vật Lý 6 theo chủ đề chuẩn KTKNGiáo án Vật Lý 6 theo chủ đề chuẩn KTKNGiáo án Vật Lý 6 theo chủ đề chuẩn KTKNGiáo án Vật Lý 6 theo chủ đề chuẩn KTKN Giỏo ỏn Vt lý Nm hc 2016 - 2017 TUN Ngy son: 05/08/2016 CHU ấ 1: O N VI (3 TIấT) I - MUC TIấU CHU ấ Kiờn thc Nờu c mt s dng c o di, o th tớch vi GH v CNN ca chỳng Ki nng Xỏc nh c GH v CNN ca dng c o di, o th tớch Xỏc nh c di mt s tỡnh thụng thng o c th tớch mt lng cht lng Xỏc nh c th tớch vt rn khụng thm nc bng bỡnh chia , bỡnh trn Thỏi - Rốn tớnh cn thn, chớnh xỏc o c thc tờ II ễ DUNG - Tranh v phúng to thc cú GH 20cm v CNN l 2mm, bng kờt qu o di - Mt thc thng k cú CNN ờn mm, mt thc dõy hoc thc cú CNN ờn 0,5cm - 1s vt ng cht lng, 1s ca sn cht lng, 2, bỡnh chia - vi vt rn khụng thm nc, Bỡnh trn, bỡnh cha - Cõn Rụ-bộc-van ( hoc cõn ng h ), vt nng, hp qu cõn III TIấN TRINH THC HIấN Hot ng 1: Tiờt Bi 1+2: o di Hot ng 2: Tiờt Bi 3+4: o th tớch cht lng Hot ng 3: Tiờt Bi 5: Khi lng o lng TIấT CHNG I: C HC Bi 1+2: O DI I.MUC TIấU Kiờn thc: K tờn mt s dng c chiu di Biờt xỏc nh gii hn o (GH), chia nh nht (CNN) ca dng c o K nng: Uc lng gn ỳng mt s di cn o, biờt o di ca mt s vt thụng thng, biờt tớnh giỏ tr trung bỡnh cỏc kờt qu o, biờt s dng thc o phự hp vi vt cn o Thỏi : Rốn tớnh cn thn, chớnh xỏc o c thc tờ II CHUN BI GV: Tranh v phúng to thc cú GH 20cm v CNN l 2mm, bng kờt qu o di HS: Mt thc thng k cú CNN ờn mm, mt thc dõy hoc thc cú CNN ờn 0,5cm, k sn bng 1.1 III TIấN TRINH DAY HC ễn inh tụ chc (1) Kiờm tra bai cu (khụng) Bai mi H1: Gii thiu ni dung ca chng (3) GV: Dn dũ Hs chun b dựng hc tp, sỏch v cn thiờt cho b mụn GV: Pham Thu Trang Trng THCS Vu Ninh Giỏo ỏn Vt lý Nm hc 2016 - 2017 GV: Gii thiu chng trỡnh v ni dung ca chng I SGK Hot ng ca GV HS Ni dung bi dy H2: T chc tỡnh hc tp, o di v I n v o di ụn li mt s n v o di (5) GV: c mu i thoi ca hai ch em (SGK) GV?: Cõu chuyn ca hai ch em nờu lờn gỡ? Hóy nờu cỏc phng ỏn gii quyờt? HS: Trao i v nờu cỏc phng ỏn GV: n v o di h thng o lng hp phỏp ca nc ta l gỡ? Ký hiu? HS: Tr li GV: Y/c Hs v nh tr li C1,2,3 Tr6 II Đo độ dài : H3: Tỡm hiu dng c o di (8) GV: Y/c Hs quan sỏt hỡnh 1.1 v tr li C4 Tìm hiểu dụng cụ đo độ HS: Cỏ nhõn suy nghi, tr li C4 dài GV: Gii thiu GH v CNN ca dng c o C4: - Thc dõy HS: Tiờp thu v ghi nh - Thc k GV: Y/c Hs dng tr li cõu hi C5 - Thc HS: Tr li GH ca thc l di ln nht GV: Treo tranh v to thc , gii thiu cỏch xỏc nh ghi trờn thc GH v CNN ca thc CNN ca thc l di nh HS: Tỡm GH v CNN trờn thc ca mỡnh nht ghi trờn thc GV: Y/c hc sinh tr li cõu C6 C6/ SGK-7: HS: Cỏ nhõn tr li cõu hi C6 a) o chiu rng SGK thc 20cm GV?: Vỡ li chn thc o ú b) o chiu di SGK vt lớ chn thc 30cm H4: Tỡm hiu cỏch o di (24) c) o chiu di bn chn thc GV: Y/c Hs c SGK, thc hin theo yờu cu SGK o ụ dai HS: Cỏ nhõn c SGK - Đo độ dài bàn học GV: o c chiu di ca bn hc v b dy bề dày SGK vật lí cun sỏch ta cn thc o no - Kết đo: (Bảng 1.1) HS: Tr li GV?: Ti chn thc o ú Rỳt kờt lun: HS: Tr li C6: (1) - di ; (2) - gii hn o GV: Cn phi o my ln v giỏ tr trung bỡnh c (3) - chia nh nht ; (4) - dc tớnh nh thờ no? theo HS: Tr li (5) - ngang bng vi vt GV: Y/c Hs tiờn hnh o theo nhúm bn (6) - vuụng gúc ; ( 7) - gn nht NHS: Thc hin o v ghi cỏc s liu ca mỡnh vo bng GV: Nhn xột mt s bi ca Hs GV: Ln lt nờu cỏc cõu hi C1, 2, 3, 4,5 HS: Cỏ nhõn tr li GV: Treo bng ph ni dung cõu hi C6 HS: Tr li GV: chun hoỏ kiờn thc bi hc Cng c, luyn (4) GV: Pham Thu Trang Trng THCS Vu Ninh Giỏo ỏn Vt lý Nm hc 2016 - 2017 GV: Nờu cõu hi C7, C8 HS: Tr li GV: n v o di chớnh l gỡ? Khi dựng thc o cn phi chỳ ý iu gỡ? * Ghi nh: SGK- Tr 8, 11 Hng dõn vờ nha (1) - Hc bi theo v ghi v SGK, lm bi 1-2.1 ờn 1-2.9 SBT - Tr li C1,2,3,7 Tr6 ; C9 Tr 19, C10 Tr11 - K bng 3.1: Kờt qu o th tớch cht lng vo v trc IV RUT KINH NGHIấM Ngy thỏng nm 2016 TTCM kớ duyt TUN TIấT Ngy son: 13/08/2016 BI 3+4: O TH TCH I MUC TIấU Kin thc: Biờt mt s dng c o th tớch cht lng, biờt cỏch xỏc nh th tớch ca cht lng bng dng c o thớch hp K nng: S dng dng c o th tớch cht lng Thỏi : Rốn tớnh trung thc t m, thn trng o th tớch cht lng II CHUN BI - 1s vt ng cht lng, 1s ca sn cht lng - 2, bỡnh chia - vi vt rn khụng thm nc - Bỡnh trn, bỡnh cha III TIấN TRINH BI DAY ễn inh tụ chc (1) Kiờm tra bai cu (5) ?GH v CNN ca thc o l gỡ? Ti trc o di ta thng c lng ri mi chn thc? Bai mi (1) GV t : a hai bỡnh cú hỡnh dng khỏc v cú dung tớch gn bng ? Lm thờ no hai bỡnh nc ny cha bao nhiờu nc Bi hc hụm s giỳp chỳng ta tr li cõu hi ny Hot ng ca GV-HS Ni dung H1: n v o th tớch (5) GV: Y/c Hs c phn I/SGK HS: Cỏ nhõn c GV?: n v o th tớch l gỡ ? n v o th tớch thng dựng l gỡ ? HS: Tr li GV: Y/c Hs v nh lm cõu C1 H2: o th tớch cht lng (15) GV: Pham Thu Trang I.n v o th tớch n v o th tớch thng dựng l (m3) v lớt (l) II.o th tớch cht lng Trng THCS Vu Ninh Giỏo ỏn Vt lý Nm hc 2016 - 2017 Tỡm hiu dng c o GV: Gii thiu ba bỡnh chia hỡnh 3.2 HS: Quan sỏt GV: Y/c Hs ln lt tr li cõu C2, C3, C4, C5 HS: Lm vic cỏ nhõn tr li cõu C2, C3, C4, C5 Hs khỏc nhn xột GV: iu chnh cỏc cõu tr li Hs ghi v HS: Ghi phn tr li cỏc cõu hi trờn vo v Tỡm hiu cỏch o th tớch cht lng GV: Ln lt nờu cỏc cõu hi C6, C7, C8 Y/c cỏ nhõn Hs tr li HS: Tr li cỏc cõu hi C6, C7, C8 v phi nờu c vỡ tr li nh vy GV: Nhn xột, nhn mnh cỏch o th tớch cht lng GV: Y/c Hs nghiờn cu cõu C9 v tr li HS: Chn t thớch hp khung in vo ch trng cõu C9 Thc hanh GV: yờu cu HS nghiờn cu chun b nhng gỡ, cỏc bc tiờn hnh o Hng dn HS o v ghi kờt qu vao bng 3.1 GV: Dựng bỡnh chia cú th o c th tớch ca cht lng, vy cú nhng vt rn khụng thm nc thi o th tớch nh thờ no? H3: Cỏch o th tớch vt rn khụng thm nc (15) Dựng bỡnh chia ụ GV: Nờu cõu hi C1 HS: Cỏ nhõn quan sỏt v mụ t cỏch o th tớch ca hũn ỏ bng bỡnh chia GV: chun hoỏ C1 :th hũn ỏ vao bỡnh chia ụ, mc nc dõng lờn so vi ban u bao nhiờu thỡ ú la th tớch ca hũn ỏ Dựng bỡnh tran GV: Nờu cõu hi C2 GV: Pham Thu Trang 1.Tỡm hiu dng c o C2: Ca ong to cú GH lớt v CNN l 0,5 lớt -Ca ong nh cú GH v CNN l 0,5 lớt -Ca nha cú GH lớt v CNN l 1lớt C3: Chai Cocaco la lớt, chai lavi 0,5 lớt, xụ 10 lớt, can ng nc 20 lớt C4 GH CNN Bỡnh a 100ml 2ml Bỡnh b 250ml 50ml Bỡnh c 300ml 50ml C5: Chai, l ca ong cú sn dung tớch, cỏc loi ca ong ó biờt sn dung tớch, bỡnh chia , bm tiờm Tỡm hiu cỏch o th tớch cht lng C6: t thng ng (Hb) C7: t mt nhỡn ngang vi mc cht lng gia binh (cỏch b) C8: a) 70 cm3 b) 50 cm3 c) 40 cm3 C9: (1)- th tớch ; (2) GH ; (3)CNN (4)- thng ng; (5)- ngang; (6)- gn nht Thc hanh a Chun b b Tiờn hnh o c Kờt qu III Cỏch o th tớch vt rn khụng thm nc v chỡm nc Dựng bỡnh chia ụ C1: o th tớch nc ban u ca bỡnh chia (V1 = 150 cm3) Th hũn ỏ vo bỡnh chia o th tớch nc dõng lờn bỡnh (V2 = 200 cm3) Th tớch hũn ỏ bng V2 V1 = 200 cm3 - 150 cm3 = 50 cm3 Dựng bỡnh tran C2: Khi hũn ỏ khụng b lt bỡnh chia Trng THCS Vu Ninh Giỏo ỏn Vt lý Nm hc 2016 - 2017 HS: Tho lun theo nhúm bn, tr li C2 GV: Y/c Hs lm vic cỏ nhõn tr li C2 GV: chun hoỏ C2: th hũn ỏ vao bỡnh tran, nc dõng lờn s tran sang bỡnh cha em lng nc vao bỡnh chia ụ ta thu c th tớch ca hũn ỏ HS: Chn t thớch hp khung in vo ch trng.C3 GV: Thng nht cõu tr li ỳng thỡ y nc vo bỡnh trn, th hũn ỏ vo bỡnh trn, ng thi hng nc trn vo bỡnh cha o th tớch nc trn bng bỡnh chia ú l V hũn ỏ Rỳt kt lun: C3: a, th chỡm dõng lờn b, th trn Thc hnh a, chun b b, c lng th tớch ca vt (cm3) v ghi vo bng c, Kim tra c lng bng cỏch o th tớch ca vt 3, Thc hanh GV: Nờu mc ớch ca thớ nghim (o th tớch ca vt rn inh c, khúa hng) GV: o th tớch vt rn thỡ cn dng c gỡ ? HS: Cỏ nhõn c SGK, tr li GV:Hóy nờu cỏc bc thc hnh ? H5 Cng c, HDVN (4) GV?: n v o th tớch l gỡ ? n v o th tớch thng dựng l gỡ ? o th tớch ca cht lng em dựng dng c no, nờu phng phỏp o? *HDVN Hc bi theo v ghi v SGK BTVN bi 3.3 ờn bi 3.7 SBT c trc bi: o th tớch vt rn khụng thm nc IV RUT KINH NGHIấM Ngy thỏng nm 2016 TTCM kớ duyt TUN TIấT Ngy son: 20/08/2016 BI 5: KHI LNG - O KHI LNG I MUC TIấU Kiờn thc - Nờu c lng ca mt vt cho biờt lng cht to nờn vt - n v o lng l kilụgam, kớ hiu l kg Cỏc n v lng khỏc thng c dựng l gam (g), tn (t) - Biờt c s ch lng trờn tỳi ng l gỡ - Biờt c lng ca qu cõn kg Ki nng - S dng cõn Rụbộcvan ( hoc cõn ng h ) - Xỏc nh lng ca vt bng cõn - Ch c CNN, GH ca cõn - S dng cõn ũn, hoc l cõn ng h, hoc l cõn y tờ xỏc nh c lng ca mt vt bt kỡ GV: Pham Thu Trang Trng THCS Vu Ninh Giỏo ỏn Vt lý Nm hc 2016 - 2017 Thỏi : Rốn tớnh cn thn, trung thc c kờt qu II CHUN BI GV: Cõn Rụ-bộc-van ( hoc cõn ng h ), vt nng, hp qu cõn HS: Cõn ia, cõn ng h, vt nng III TIấN TRINH BI DAY ễn inh tụ chc (1) Kiờm tra bai cu (5) ? Nờu cỏch o th tớch vt khụng thm nc bng BC, bỡnh trn? ? Chữa Bài 4.1 + 4.2 + 4.3 Bai mi GV t : Em cú biờt em nng bao nhiờu cõn khụng ? bng cỏch no em biờt ? 2HS: Tr li Hot ng ca GV - HS Ni dung H1: Khi lng n v lng (14) GV: Cho Hs tỡm hiu s ghi lng trờn s tỳi ng Con s ú cho biờt gỡ ? HS: Tho lun theo nhúm bn tr li C1 GV: Tng t cho Hs tr li C2 HS: Cỏ nhõn tr li C2 GV: Y/c Hs nghiờn cu TL cõu C3, C4, C5, C6 HS: Hot ng cỏ nhõn tr li cõu C3, C4, C5, C6 GV: Cht ý : Mi vt dự to hay nh u cú lng HS: Ghi v GV: Y/c Hs nhc li cỏc n v o lng , b, n v chớnh thng dựng l gỡ? HS: Tho lun theo nhúm bn nh li cỏc n v o KL GV: kg l gỡ ? (kilụgam l lng qu cõn mu t Vin o lng quc tờ Phỏp.) GV: Hóy in vo ch trng 1kg = g ; t =.kg tn (T)=kg ; gam=kg GV: iu khin Hs ng/cu mt s n v khỏc HS: Nghiờn cu SGK ri ghi vo v cỏc n v khỏc thng gp H2: o lng (11) GV: yờu cu HS phõn tớch hỡnh 5.2 HS: Ch cỏc b phn ca cõn ng h GV: a cõn tht, gii thiu cỏc b phn ca cõn HS: quan sỏt v so sỏnh vi hỡnh 5.2 GV: Pham Thu Trang I.Khi lng n v lng 1.Khi lng C1: 397 g ch lng sa cha hp C2: 500g ch lng bt git tỳi C3: ( 1) - 500g C4: (2) 397g C5: (3) - lng C6: (4) - lng n v lng a, n v chớnh o lng l: ki lụgam (kg) Cỏc n v khỏc thng gp l: Gam ( g) : 1g = 0,001kg Hectụgam(lng): lng=100g Miligam (mg): 1mg = 0,001g T : t = 100 kg Tn ( t): 1t = 1000 kg II.o lng 1.Tỡm hiu cõn dng h C7: + a cõn + Mt s cõn + V hụp cõn + kim cõn +nỳm iu khin C8: GH ca cõn ng h l s ln nht ghi trờn mt cõn Trng THCS Vu Ninh Giỏo ỏn Vt lý Nm hc 2016 - 2017 GV: Yờu cu HS ch GH v CNN ca cõn HS: Quan sỏt v tr li CNN ca ng h l chia vch chia liờn tiờp ghi trờn mt cõn 2.Cỏch dựng cõn ng h cõn mt vt GV: Thc hin cỏc ng tỏc mu s dng cõn C9 C10 ng h cõn mt s vt bt kỡ C11 Hỡnh 5.3 cõn y tờ - GV: Y/cu HS lm v lờn bng thc hin li Hỡnh 5.4 cõn t Lu ý: Nờu cú kờt qu khỏc thỡ hi HS cn Hỡnh 5.5 cõn ũn s lý nh thờ no ? (Ly giỏ tr trung bỡnh) Hỡnh 5.6 cõn ng h GV: Gi Hs lờn bng thc hin phộp cõn 2HS: Lờn bng thc hin cõn vt theo cỏc bc C9 HS: Di lp quan sỏt GV: Y/c Hs tr li C11v cú th núi phng phỏp cõn tng loi ? HS: Cỏ nhõn tr li C11 III.Vn dng H3: Vn dng Cng c (12) C13: S 5T ch rng xe cú trng ti GV: Y/c Hs tr li C13 trờn tn khụng c i qua cu HS: Cỏ nhõn tr li C13 GV: Qua bi hc ny cỏc em rỳt c kiờn thc gỡ ? HS: Tr li GV: Thụng bỏo phn ghi nh SGK 1HS: c to ghi nh Hng dõn vờ nha (1) +Hc bi theo v ghi v SGK +c cú th em cha biờt Lm bi 5.1 ờn 5.5/SBT + c trc bi IV RUT KINH NGHIấM Ngy thỏng nm 2016 TTCM kớ duyt TUN Ngy son: 27/08/2016 CHU ấ 2: LC TRNG LC (5 TIấT) I MUC TIấU CHU ấ Kiờn thc - Nờu c vớ d v tỏc dng y, kộo ca lc - Nờu c vớ d v tỏc dng ca lc lm vt biờn dng hoc biờn i chuyn ng (nhanh dn, chm dn, i hng) - Nờu c vớ d v mt s lc - Nờu c vớ d v vt ng yờn di tỏc dng ca hai lc cõn bng v ch c phng, chiu, mnh yờu ca hai lc ú GV: Pham Thu Trang Trng THCS Vu Ninh Giỏo ỏn Vt lý Nm hc 2016 - 2017 - Nhn biờt c lc n hi l lc ca vt b biờn dng tỏc dng lờn vt lm nú biờn dng - So sỏnh c mnh, yờu ca lc da vo tỏc dng lm biờn dng nhiu hay ớt - Nờu c n v o lc - Nờu c trng lc l lc hỳt ca Trỏi t tỏc dng lờn vt v ln ca nú c gi l trng lng - Viờt c cụng thc tớnh trng lng P = 10m, nờu c ý nghia v n v o P, m Ki nng - o c lng bng cõn - Vn dng c cụng thc P = 10m - o c lc bng lc kờ Thỏi - Nghiờm tỳc nghiờn cu hin tng, rỳt quy lut - Cú ý thc dng kiờn thc vo cuc sng II ễ DUNG - Mt chiờc xe ln, lũ xo lỏ trũn, lũ xo mm di 10cm, nam chõm thng, qu nng cú múc, giỏ TN - Mt mỏng nghiờng, mt hũn bi, mt si dõy - Mt dõy di, mt qu nng 100g cú múc treo, mt giỏ treo, mt chiờc eke - Thc chia ờn mm, mt hp qu nng mi qu 50g ging III TIấN TRINH THC HIấN Hot ng 1: Tiờt Bi 6: Lc Hai lc cõn bng Hot ng 2: Tiờt Bi 7: Tỡm hiu kờt qu tỏc dng ca lc Hot ng 3: Tiờt Bi 8: Trng lc Lc n hi Hot ng 4: Tiờt Bi 9: Lc n hi Hot ng 5: Tiờt Bi 10: Lc kờ Phộp o lc Trng lng v lng TIấT BI 6: LC - HAI LC CN BNG I MUC TIấU Kin thc - Nờu c cỏc thớ d v lc y, lc kộo v ch c phng v chiu ca cỏc lc ú - Nờu c thớ d v hai lc cõn bng Ch lc cõn bng - Nhn xột c trng thỏi ca vt chu tỏc dng lc K nng: HS bt u biờt cỏch lp cỏc b phn thớ nghim sau nghiờn cu hỡnh v Thỏi : Nghiờm tỳc nghiờn cu hin tng, rỳt quy lut II CHUN BI GV: Chun b cho nhúm Hs : Mt chiờc xe ln, lũ xo lỏ trũn, lũ xo mm di 10cm, nam chõm thng, qu nng cú múc, giỏ TN HS: c ni dung bi - SGk III TIấN TRINH BI DAY ễn nh t chc (1) Kim tra bi cu (5) Phỏt biu ni dung ghi nh bi 5, lm bi 5.1 (SBT) Bi mi t ờ: GV: Y/c Hs c phn t SGK 1HS: c to GV: Pham Thu Trang Trng THCS Vu Ninh Giỏo ỏn Vt lý Nm hc 2016 - 2017 GV: Ti gi l lc y v lc kộo? HS: Tr li GV: Bi hc hụm s nghiờn cu Lc- hai lc cõn bng Hot ng ca GV-HS Ni dung H1: Hỡnh khỏi nim lc (12) GV: Ln lt chiờu H6.1, H6.2, H6.3 HS: Quan sỏt hỡnh, nờu dng c TN GV: Hng dn Hs lm TN1,2,3 v quan sỏt hin tng NHS: Nhn dng c TN, lp TN theo hng dn ca Gv, tiờn hnh TN quan sỏt hin tng rỳt nhn xột HS: Tr li C1,2,3 GV: Thng nht cõu tr li ỳng, rỳt nhn xột chung HS: Ghi nhn xột vo v GV: Y/c Hs hot ng cỏ nhõn tr li C4 HS: cỏ nhõn hon thnh C4 GV: Y/c Hs ly thờm tỏc dng v lc HS: Ly vớ d.GV: T TN trờn chỳng ta rỳt c kờt lun gỡ? HS : Rỳt kờt lun I.Lc Thớ nghim + Thớ nghim : (H- 6,1) C1 Lũ xo tỏc dng lc y lờn xe Xe tỏc dng lc nộn lờn lũ xo + Thớ nghim 2: ( H- 6.2) C2 Khi kộo dón lũ xo : - Lũ xo tỏc dng lờn xe lc kộo - Xe tỏc dng lờn lũ xo lc kộo + Thớ nghim : ( H- 6.3) C3 Nam chõm tỏc dng lờn miờng st 1lc hỳt C4 a) (1) lc y (2) lc ộp b) (3)lc kộo (4) lc kộo , c) (5)lc hỳt Rỳt kt lun Khi vt ny y hoc kộo vt kia, ta núi vt ny tỏc dng lc lờn vt H2: Nhn xột v phng v chiu ca lc II Phng v chiu ca lc (10) - Lc lũ xo hỡnh 6.2 tỏc dng lờn xe GV: Lm li TN h6.1; TN h6.2, y/c Hs quan sỏt ln v nhn xột trng thỏi chuyn ng ca xe ln cú phng dc theo lũ xo v cú chiu HS: Quan sỏt v tr li hng t xe ln ti cỏi cc GV: mụ phng phng v chiu ca lc tỏc - Lc lũ xo lỏ trũn hỡnh 6.1 tỏc dng dng hai t/hp lờn xe ln cú phng gn song song GV: Y/c Hs c SGK v t kờt qu TN, rỳt vi mt bn, v cú chiu y Vy nhn xột v phng v chiu ca lc mi lc cú phng v chiu xỏc nh HS: c SGK C5: Lc nam chõm hỡnh 6.3 tỏc GV: Nhn mnh vy mi lc cú phng v dng lờn qu nng cú phng dc theo chiu xỏc nh nam chõm v cú chiu hng t cỏi HS : Lm li TN 6.3 ri tr li C5 cc ờn nam chõm H3: Hai lc cõn bng ( ) III Hai lc cõn bng GV: Chiờu H6.4 SGK y/c Hs quan sỏt v tr li C6: - Nờu i bờn trỏi mnh hn dõy cõu hi C6 s chuyn v phớa bờn trỏi HS: Cỏ nhõn quan sỏt v tr li -Nờu i bờn trỏi yờu hn dõy s GV: Nhn mnh hai i ngang thỡ dõy chuyn v phớa bờn phi ng yờn -Nờu hai i mnh ngang thỡ GV: Y/c Hs tr li C7 dõy ng yờn HS: Tho lun theo nhúm bn tr li C7 C7: Lc hai i tỏc dng vo si ( phng l phng dc theo si dõy) dõy cú phng cựng nm ngang, GV: Y/c Hs ch chiu ca mi i chiu ngc GV: Pham Thu Trang Trng THCS Vu Ninh Giỏo ỏn Vt lý Nm hc 2016 - 2017 HS: Tr li C8 a)(1) cõn bng (2) ng yờn GV: Thụng bỏo nờu si dõy chu tỏc dng i kộo m si dõy ng yờn b) (3) chiu si dõy chu tỏc dng ca hai lc cõn bng c) (4) phng (5) chiu GV: Hng dn Hs in vo ch trng cõu C8 HS: Cỏ nhõn tr li C8 GV: Nhn mnh ý c H4: Vn dng , cng c, HDVN (9) GV: Yc HS quan sỏt H6.5 v 6.6, tỡm t thớch IV.Vn dng hp in vo C9 C9: GV:Y/c Hs ly vớ d v hai lc cõn bng a, lc y GV: H thng li ni dung chớnh ca bi b, lc kộo HS : Tr li cỏc cõu hi : Lc l gỡ? Cỏc loi lc ? ly vớ d ? Thờ no l lc cõn bng? Mt vt ang ng yờn nờu chu tỏc dng ca hai lc cõn bng vt s nh thờ no? H5: HDVN (1) - Hc bi theo v ghi v SGK; lm bi SBT - c trc bi: Tỡm hiu kt qu tỏc dng ca lc IV RUT KINH NGHIấM Ngy thỏng nm 2016 TTCM kớ duyt TUN Ngy son: 03/09/2016 TIấT BI 7: TIM HIU KấT QU TC DUNG CUA LC I MUC TIấU Kin thc - Biờt c thờ no l s biờn i ca chuyn ng v vt b biờn dng, tỡm c thớ d minh ho - Nờu c mt s thớ d v lc tỏc dng lờn mt vt lm biờn i chuyn ng ca vt ú - Nờu c mt s thớ d v lc tỏc dng lờn mt vt lm biờn dng vt ú, hoc lm vt va biờn dng, va biờn i chuyn ng K nng: - Lp rỏp thớ nghim - Phõn tớch thớ nghim, hin tng rỳt quy lut ca vt chu tỏc dng lc Thỏi ụ: Nghiờm tỳc nghiờn cu hin tng vt lớ, x lớ cỏc thụng tin thu nhp c II CHUN BI GV : Chun b cho nhúm Hs : mt xe ln , mt mỏng nghiờng , mt lũ xo, mt lũ xo lỏ trũn, mt hũn bi, mt si dõy HS: c ni dung bi SGK GV: Pham Thu Trang 10 Trng THCS Vu Ninh Giỏo ỏn Vt lý Nm hc 2016 - 2017 Cõu 6: Chiờc bn nm yờn trờn mt sn nm ngang Hóy chn cõu nhn xột ỳng cỏc nhn xột sau: A Chiờc bn ch chu tỏc dng ca lc y B Chiờc bn ch chu tỏc dng ca lc kộo C Chiờc bn chu tỏc dng ca cỏc lc cõn bng D Chiờc bn khụng chu lc tỏc dng Cõu 7: trờn mt t em cú lng 30 kg Vy trng lng ca em l bao nhiờu? A 30 kg B 30 N C 300 kg D 300 N Cõu 8: Lc no sau õy l trng lc? A Lc lm cho nc ma ri xung C Lc giú tỏc dng vo lỏ cõy B Lc lm cho bong búng bay lờn D Lc nam chõm tỏc dng vo hũn bi st Cõu : Lc no sau õy l lc n hi? A Lc kộo si dõy cao su dón di C Lc y ca cung tỏc dng vo mi tờn B Lc nam chõm hỳt inh st D Lc lm ri viờn phn viờt bng Cõu 10: Mun xỏc nh lc kộo mt qu nng 350 g lờn theo phng thng ng Em dựng dng c no sau õy l thớch hp nht: A Lc kờ cú GH l N v cú CNN l 0.1 N B Lc kờ cú GH l N v cú CNN l 0.1 N C Cõn cú GH l 500 g v cú CNN l 50 g D Cõn cú GH l 300 g v cú CNN l 50 g Cõu 11: Trng lng riờng ca go vo khong: A 12000kg B 12000N C 12000kg/m3 D 12000N/m3 Cõu 12: Khi lng riờng ca nhụm l: A 2700kg B, 2700N C 2700kg/m3 D 2700N/m3 II T LUN: (7 im) Cõu 1: Gii hn o ca mt thc l gỡ? chia nh nht ca thc l gỡ? (0,5 im) Cõu 2: Hóy nờu cỏc kờt qu cú th cú lc tỏc dng lờn mt vt? Mi kờt qu cho mt vớ d? (1.5) Cõu 3: a Viờt cụng thc liờn h gia trng lng v lng? Nờu ý nghia v n v o ca P, m? (1 ) b Mt xe ti cú lng 3,2 tn Hi trng lng ca xe bng bao nhiờu? (1) Cõu (3): Mt chiờc dm st cú th tớch 600dm3 Hóy tớnh lng v trng lng riờng ca chiờc dm st ú, biờt lng riờng ca st l 7800kg/m3 AP AN BIấU IấM I TRC NGHIấM (3 im) Mi cõu ỳng cho 0,25 A II D B C T LUN (7 im) B C D A C 10 A Ni dung Cõu 1: GH ca thc l di ln nht ghi trờn thc CNN ca thc l di gia vch chia liờn tiờp trờn thc Cõu 2: Cỏc kờt qu cú lc tỏc dng lờn mt vt l: - Lm biờn i chuyn ng ca vt - Lm vt b biờn dng - Hoc va biờn i chuyn ng va biờn dng Vớ d (Mi vớ d ỳng c 0,25) GV: Pham Thu Trang 30 Trng THCS Vu Ninh 11 D 12 C im 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,75 Giỏo ỏn Vt lý Nm hc 2016 - 2017 Cõu 3: a Cụng thc liờn h gia trng lng v lng P: Trng lng ca vt (N) m: Khi lng ca vt (kg) b Ta cú: 3,2 tn (t) = 3200 kg P = 10.m = 10.3200 = 32000 (N) Cõu 4: : P = 10m 0,5 0,25 0,25 0,25 0,75 m=? d=? Khi lng ca chiờc dm st l: Trng lng riờng ca chiờc dm st l: d = 10D = 10.7800 = 78000N HS lm cỏch khỏc nờu ỳng cho im ti a IV RUT KINH NGHIấM Ngy thỏng nm 2016 TTCM kớ duyt TUN 14 Ngy son: 5/11/2016 CHU ấ CC MY C N GIN (4 TIấT) I MUC TIấU CHU ấ Kiờn thc - Nờu c cỏc mỏy c n gin cú cỏc vt dng v thiờt b thụng thng - Nờu c tỏc dng ca mỏy c n gin l gim lc kộo hoc y vt v i hng ca lc Nờu c tỏc dng ny cỏc vớ d thc tờ Ki nng - S dng c mỏy c n gin phự hp nhng trng hp thc tờ c th v ch rừ c li ớch ca nú II ễ DUNG - lc k cú GH t ờn 5N; qu nng 2N - tr kim loi cú trc quay gia 2N, mt mt phng nghiờng cú ỏnh du sn cao.1 - giỏ cú ngang cú c l u treo vt v múc lc kờ - lc kờ cú GH l 5N, rũng rc c nh, rũng rc ng, dõy vt qua rũng rc III TIấN TRINH THC HIấN Hot ng 1: Tiờt Bi 13: Mỏy c n gin Hot ng 2: Tiờt Bi 14: Mt phng nghiờng Hot ng 3: Tiờt Bi 15: ũn by Hot ng 4: Tiờt Bi 16: Rũng rc TIấT 14 I MUC TIấU GV: Pham Thu Trang BI 13: MY C N GIN 31 Trng THCS Vu Ninh Giỏo ỏn Vt lý Nm hc 2016 - 2017 Kiờn thc - Nờu c cỏc mỏy c n gin cú vt dng v thiờt b thụng thng - Nờu c tỏc dng ca mỏy c n gin l gim lc kộo hoc y vt v i hng ca lc - Mỏy c n gin l nhng thiờt b dựng biờn i lc (im t, hng v ln) - Giỳp ngi dch chuyn hoc nõng cỏc vt nng d dng hn Ki nng: S dng lc kờ o lc - Biờt lm thớ nghim so sỏnh trng lng ca vt v lc dựng kộo vt trc tiờp theo phng thng ng Thỏi : Trung thc c kờt qu o v viờt bỏo cỏo thớ nghim II.CHUN BI GV: lc k cú GH t ờn 5N; qu nng 2N HS : c ni dung bi SGK dựng hc Mi nhúm phiờu hc ghi kờt qu thớ nghim bng 13.1 III TIấN TRINH DAY HC ễn inh tụ chc (`1) Kiờm tra: Kt hp gi Bai mi Hot ng ca Giỏo viờn v hc sinh Ni dung chớnh H1: t (5) GV: Treo tranh v hỡnh 13.1, nờu phn m bi SGK HS: Quan sỏt, suy nghi tỡm phng ỏn gii quyờt H2: Nghiờn cu cỏch kộo vt lờn theo I phng thng ng (15) GV: Treo tranh v H13.2, mt phng ỏn thụng thng l kộo vt lờn theo phng thng ng, liu rng cú th kộo vt lờn theo phng thng ng vi lc nh hn trng lng ca vt c khụng? HS: Cỏ nhõn nờu d oỏn cõu tr li GV: Mun tiờn hnh TN kim tra d oỏn ú thỡ cn nhng dng c gỡ v lm TN nh thờ no? HS: Cỏ nhõn nghiờn cu: nờu mc ớch TN, dng c cn thiờt v cỏch tiờn hnh TN GV: Thng cõu tr li, nờu cỏc bc tiờn hnh TN nh SGK GV: Phỏt dng c TN cho Hs NHS: Lm TN theo cỏc bc tiờn hnh nh phn b mc SGK GV: Theo dừi, nhc nh Hs iu chnh lc kờ v vch s 0, cỏch cm lc kờ o lc chớnh xỏc HS: Ghi kờt qu TN vo bỏo cỏo TN GV: Pham Thu Trang 32 Kộo vt lờn theo phng thng ng t ờ: SGK Thớ nghim a.Chun bi: Hai lc kờ, tr kim loi cú múc Bng 13.1 b.Tit hanh o SGK c.Nhn xột C1: Lc kộo vt lờn bng (hoc ln hn ) trng lng ca vt Trng THCS Vu Ninh Giỏo ỏn Vt lý Nm hc 2016 - 2017 GV: Y/c Hs trỡnh by kq TN, tr li C1 HS: Da vo kờt qu TN tr li GV: Thng nht kờt qu nhn xột ca cỏc nhúm GV: Nờu cõu hi C2 HS: Cỏ nhõn hon thnh C2 GV: Lu ý t ớt nht bng bao hm c ln hn GV: Nờu cõu hi C3 HS: Tho lun theo nhúm bn a cõu tr li GV: Thng nht cỏc cõu tr li GV: Trong thc tờ khc phc nhng khú khn ú ngi ta thng lm thờ no? HS: Cỏ nhõn nờu nhng cỏch khc phc khú khn thc tờ GV: Da vo cõu tr li ca Hs, chuyn ý nh phn u mc H3: Tỡm hiu v cỏc loi mỏy c n gin (8) GV: Y/c Hs dc SGK phn II GV?: K tờn cỏc loi mỏy c n gin thng dựng thc tờ? Nờu thớ d v mt s trng hp s dng mỏy c n gin HS: Tr li cõu hi ca Gv H4: Vn dng, cng c (15) 2HS: c phn ghi nh SGK GV: Y/c Hs dng tr li cõu hi C4, C5, C6 HS: Cỏ nhõn suy nghi, tr li GV: Thng nht cỏc cõu tr li Rỳt kt lun C2: (1) ớt nht bng C3: Tựy Hs Cỏc khú khn cú th l P ca vt ln hn m lc kộo ca tay ngi thỡ cú hn nờn phi trung nhiu ngi, t thờ ng kộo lờn khụng thun li II Cỏc mỏy c n gin Cỏc mỏy c n gin thng dựng l: mt phng nghiờng, ũn by, rũng rc III Vn dng C4: a D rng b Mỏy c n gin C5: Khụng , vỡ tng cỏc lc kộo ca c bn ngi l 400N ngi = 1600N < trng lng ca ng bờ tụng (2000N) C6: Tựy Hs H5: Hng dn v nh (1) Hc bi theo v ghi v SGK Lm bi 13.1 ờn 13.4 SGK c trc bi: Mt phng nghiờng IV RUT KINH NGHIấM Ngy thỏng nm 2016 TTCM kớ duyt TUN 15 GV: Pham Thu Trang Ngy son: 12/11/2016 33 Trng THCS Vu Ninh Giỏo ỏn Vt lý Nm hc 2016 - 2017 TIấT 15 BI 14: MT PHNG NGHIấNG I.MUC TIấU 1.Kiờn thc - Nờu c tỏc dng ca mt phng nghiờng l gim lc kộo hoc y vt v i hng ca lc Nờu c tỏc dng ny cỏc vớ d thc tờ - Nờu c thớ d s dng mt phng nghiờng cuc sng v ch rừ ớch li ca chỳng - Biờt s dng mt phng nghiờng hp lý tng trng hp K nng - S dng lc kờ - Lm thớ nghim kim tra ln ca lc kộo ph thuc vo cao (chiu di) mt phng nghiờng Thỏi : Cn thn, trung thc II.CHUN BI GV: chun b cho nhúm Hs Mt lc kờ cú GH 2N tr lờn, tr kim loi cú trc quay gia, nng 2N, mt mt phng nghiờng cú ỏnh du sn cao HS : Ni dung bi 9/SGK dựng hc tp, phiờu hc ghi kờt qu TN bng 14.1 III TIấN TRINH DAY HC ễn inh tụ chc (1) Kiờm tra bai cu: ( 4) kộo vt lờn theo phng thng ng cn lc nh thờ no? Nờu cỏc loi mỏy c n gin? Bai mi Hot ng ca Giỏo viờn v hc sinh Ni dung chớnh H1: t (10) GV: a hỡnh H13.2SGK Y/c Hs quan sỏt H13.2 v hi Nờu lc kộo ca mi ngi H13.2 l 450N thỡ nhng ngi ny cú kộo c ng bờ tụng lờn khụng ? Vỡ sao? HS: Cỏ nhõn suy nghi, tr li ( Khụng Vỡ lc kộo ca ngi nh hn trng lng ca ng bờ tụng) 1.t GV?: Hóy nờu nhng khú khn cỏch kộo trc tiờp vt lờn theo phng thng ng H13.2? HS: Tho lut theo bn, tr li ( T thờ ng d ngó , khụng li dng c trng lng ca c th , cn mt lc ln hn trng lng ca c vt) GV: a tranh v H14.1 SGK bờn cnh H13.2 v y/c Hs nờu nhn xột: nhng ngi tranh 14.1 ó khc phc khú khn ntn? HS: Cỏ nhõn tr li (T thờ chc chn hn- Kờt hp c mt phn lc c th - Cn lc hn trng lng ca vt( ớt nht bng, ln hn trng lng ca vt)) GV: t cõu hi:Liu dựng mt phng nghiờng cú khc phc c khú khn th ba khụng( cn mt lc ln hn trng lng ca vt)? T ú giỏo viờn gii thiu hai cn nghiờng cu H2: Lam thớ nghim (17) Thớ nghim GV: Pham Thu Trang 34 Trng THCS Vu Ninh Giỏo ỏn Vt lý Nm hc 2016 - 2017 HS: Cỏ nhõn c phn Thớ nghim GV: Y/c Hs nờu mc tiờu TN? dng c TN? Cỏc bc tiờn hnh TN? GV: Nờu cỏch lm gim nghiờng ca mt phng nghiờng? HS: Trao i theo nhúm bn, tr li GV: Hng dn Hs cỏch o theo cỏc bc: Bc 1: o trng lng F1 ca vt Bc 2: o lc kộo F2 nghiờng ln Bc 3: o lc kộo F2 nghiờng va Bc 4: o lc kộo F2 nghiờng nh GV: Phỏt dng c TN v bng kờt qu cho nhúm Hs Lu ý Hs cỏch mc dng c TN, cỏch cm lc kờ tiờn hnh TN NHS: Lm TN theo cỏc bc SGK v theo hng dn ca GV, quan sỏt TN in kờt qu vo bng kờt qu TN bỏo cỏo kờt qu TN HS: Nhn xột chộo kờt qu cỏc nhúm GV: Nhn xột, ghi kờt qu túm tt ca cỏc nhúm vo bng ph ó chun b sn H3: Rỳt kt lun t kt qu TN (5) GV: Y/c Hs quan sỏt k bng kờt qu TN v da vo ú tr li cõu hi ca u bi HS: Cỏ nhõn suy nghi, tr li GV: Hng dn Hs tho lun trờn lp rỳt kờt lun chung HS: Tham tho lun trờn lp rỳt kờt lun, ghi v H4: Vn dng (8) GV: Y/c cỏ nhõn Hs suy nghi, tr li C3, C4 HS: Cỏ nhõn suy nghi, tr li GV: Y/c 2Hs ngi cnh cựng lm C5 v nờu kờt qu HS: Lm v nờu kờt qu a) Chun bi : SGK (44) b) Tin hanh thớ nghim P = F1 = N F2 = N F2 = N F2 = N C2 - Gim chiu cao kờ mt phng nghiờng - Tng di mt phng nghiờng - Gim chiu cao kờ mt phng nghiờng, ng thi tng di mt phng nghiờng Kt lun : Dựng mt phng nghiờng cho ta li v lc 4.Vn dng : C3 Tu ý C4: Dc cng thoai thoi tc l nghiờng cng ớt thỡ lc nõng ngi i cng nh (tc l cng mt) C5 F < 500N Vỡ tng di ca vỏn thỡ nghiờng ca vỏn gim, lc tỏc dng cng nh Cng c- Luyn (4') HS: Cỏ nhõn ln lt tr li cỏc cõu hi ca Gv GV: chun hoỏ kiờn thc trng tõm bi hc HS: nhc li ni dung chớnh ca bi hc qua phn ghi nh Hng dõn vờ nha (1) Hc bi theo v ghi v SGK.BTVN bi 13.1 ờn 13.4 SBT c mc cú th em cha biờt c trc bi ũn by IV RUT KINH NGHIấM Ngy thỏng nm 2016 GV: Pham Thu Trang 35 Trng THCS Vu Ninh Giỏo ỏn Vt lý Nm hc 2016 - 2017 TTCM kớ duyt TUN 16 Ngy son: 19/11/2016 BI 15: ềN BY TIấT 16 I MUC TIấU Kiờn thc - Nờu c tỏc dng ca ũn by l gim lc kộo hoc y vt v i hng ca lc Nờu c tỏc dng ny cỏc vớ d thc tờ - Xỏc nh c im ta (0), cỏc lc tỏc dng lờn ũn by ú (im 01, 02 v cỏc lc F1, F2) - Biờt s dng ũn by cụng vic thớch hp (Biờt thay i v trớ ca cỏc im 0, 01, 02,cho phự hp vi yờu cu s dng) K nng : Biờt o lc mi trng hp Thỏi : Cn thn, trung thc, nghiờm tỳc II CHUN BI GV: Chun b cho nhúm Hs Mt lc kờ cú GH l 2N tr lờn, tr kim loi cú múc, nng 2N, mt giỏ cú ngang cú c l u treo vt v múc lc kờ C lp: Mt vt nng, mt gy, mt vt kờ minh hỡnh 15.2 HS : c ni dung bi 16 SGK dựng hc III TIấN TRINH DAY HC ễn inh tụ chc (1) Kiờm tra bai cu: ( 3) Cha bi 14.1, 14.2(SBT) Bai mi Hot ng ca Giỏo viờn v hc sinh Ni dung H1: t (2) GV: Cho Hs quan sỏt H15.1 nhc li tỡnh thc tờ v gii thiu cỏch gii quyờt bng cỏch dựng ũn by Chuyn ý: Trong cuc sng hng ngy cú rt nhiu dng c lm vic da trờn nguyờn tc ca ũn by vy ũn by cú cu to nh thờ no? Nú giỳp ngi lm vic nh nhng hn nh thờ no? Chỳng ta cựng nghiờn cu bi hc hụm H2: Tỡm hiờu cu tao ca ũn by (7) GV: Gii thiu cỏc hỡnh H15.2 , H15.3 GV: Y/c Hs c SGK phn I v cho biờt cỏc vt c I Tỡm hiờu cu tao ca ũn by gi l ũn by u phi cú ba yờu t, ú l nhng yờu t no? HS: Cỏ nhõn c phn I v suy nghi tr li cõu hi GV?: Cú th dựng ũn by m thiờu mt ba yờu t ú c khụng? HS: Tr li GV: Da vo cõu tr li ca Hs, sa cha nhn thc cũn sai sút ca Hs GV: Cht li ba yờu t ca ũn by GV: Pham Thu Trang 36 Trng THCS Vu Ninh Giỏo ỏn Vt lý Nm hc 2016 - 2017 HS: Ghi v GV: Y/c Hs tr li C1 HS: Tho lun theo nhúm bn tr li C1 GV?: Nhn xột v mt s c im ca cỏc ũn by H15.1 ; H15.2 ; H15.3 HS: Cỏ nhõn tr li (ũn by H15.1 im ta O1, O2 v hai phớa ca im ta O; ũn by H15.2 im ta O1, O2 v mt phớa ca im ta O; ũn by H15.3 ũn by khụng thng) GV: Y/c Hs ly vớ d v dng c lm vic da trờn nguyờn tc ca ũn by Ch rừ ba yờu t ca ũn by trờn dng c ú? HS: Cỏ nhõn ly vớ d H3: Tỡm hiờu xem ũn by giỳp ngi lam vic d dang hn nh th nao? GV: Hng dn Hs rỳt nhn xột c ba ũn by H15.1, 15.2, 15.3 khong cỏch OO1 ln hn khong cỏch OO2 D oỏn xem ln ca lc m ngi tỏc dng lờn m O2 nõng vt lờn so vi trng lng ca vt cn nõng nh thờ no? HS: Cỏ nhõn suy nghi nờu d oỏn GV: Ghi phn d oỏn ca Hs lờn bng GV: V thay i khong cỏch OO1 v OO2( hay thay i v trớ ca cỏc im O, O1, O2) thỡ ln ca lc y F2 thay i so vi trng lng F1 nh thờ no ? GV: Y/c Hs c mc phn b SGK - TN nm vng v nờu mc ớch TN, dng c TN, cỏc bc tiờn hnh TN HS: Cỏ nhõn c SGK tho lun theo nhúm, tr li GV: Phỏt dng c TN cho cỏc nhúm, hng dn Hs thc hnh TN, un nn nhng ng tỏc cha ỳng k thut Lu ý iu chnh lc kờ v v trớ s O t thờ cm ngc, cỏch lp TN thay i khong cỏch OO1 v OO2 cng nh cỏch m vo thõn lc kờ NHS: Tiờn hnh TN di s hng dn ca Gv HS: Cỏ nhõn ghi kờt qu TN vo bng15.1 ó k sn v GV: HD Hs nghiờn cu s liu thu c, ng thi luyn cho Hs cỏch din t bng li khong cỏch OO1 v OO2 HS: Cỏ nhõn nghiờn cu s liu thu c so sỏnh ln lc F2 vi trng lng F1 ca vt ba trng hp thu dc bng 15.1 GV: Y/c Hs rỳt kờt lun hon thnh C3 HS: Cỏ nhõn trn t thớch hp in vo ch trng hon thnh C3 GV: Pham Thu Trang 37 C1: (1) (2) (3) (4) (5) (6) O1 O O2 O1 O O2 II ũn by giỳp ngi lm vic d dng hn nh th no? t ( SGK) Thớ nghim a, Chun b: SGK b, Tiờn hnh o C2: Theo s liu Hs lm TN Rỳt kt lun C3: (1) nh hn (2) ln hn Vn dng C4: Tựy Hs Trng THCS Vu Ninh Giỏo ỏn Vt lý Nm hc 2016 - 2017 H4: Vn dng, cng c (8) 2HS: c ghi nh SGK GV: Y/c Hs dng kiờn thc tr li C4, C5, C6 HS: Cỏ nhõn suy nghi, tr li C4, C5, C6 GV: Thng nht cõu tr li ỳng, rốn cỏch din t cho Hs C5: +) im ta: Ch mỏi chốo ta vo thuyn; trc bỏnh xe cỳt kớt; c gi cht hai na kộo; trc quay bp bờnh +) im tỏc dng ca lc F 1: Ch nc y vo mỏi chốo; ch gia mt ỏy thựng xe cỳt kớt chm vo ni tay cm; ch giy chm vo li kộo; ch mt bn ngi +) im tỏc dng ca lc F 2: Ch tay cm mỏi chốo; ch tay cm xe cỳt kớt; ch tay cm kộo; ch bn th hai ngi C6: t im ta gn ng bờ tụng hn; buc dõy kộo xa im ta hn; buc thờm gch, khỳc g hoc cỏc vt nng khỏc vo phớa cui ũn by Cng c- Luyn (4') HS: Cỏ nhõn ln lt tr li cỏc cõu hi ca Gv Hng dõn vờ nha (1) - Hc bi theo v ghi v SGK BTVN bi 15.1 ờn 15.5 IV RUT KINH NGHIấM Ngy thỏng nm 2016 TTCM kớ duyt TUN 17 Ngy son: 26/11/2016 TIấT 17 BI 16: RềNG RC I MUC TIấU Kiờn thc - Nờu c vớ d v s dng cỏc loi rũng rc cuc sng v ch rừ c li ớch ca chỳng - S dng rũng rc nhng cụng vic thớch hp Ki nng: Biờt cỏch o lc kộo ca rũng rc Thỏi : Cn thn, trung thc, yờu thớch mụn hc II CHUN BI GV Chun b cho nhúm HS: lc kờ cú GH l 5N, mt tr kim loi cú múc nng 2N, rũng rc c nh, rũng rc ng, dõy vt qua rũng rc, dõy vt qua rũng rc 2.HS : c ni dung bi mi SGK dựng hc III TIấN TRINH DAY HC GV: Pham Thu Trang 38 Trng THCS Vu Ninh Giỏo ỏn Vt lý Nm hc 2016 - 2017 ễn inh lp (1) Kiờm tra bai cu (5) ? c thuc ghi nh Bai mi Hot ng ca thy v trũ H1: t (5) GV: Nhc li tỡnh thc tờ ca bi hc, cỏc cỏch gii quyờt ó hc cỏc bi trc Theo cỏc em cũn cỏch gii quyờt no khỏc khụng? HS: Tho lun theo nhúm bn v cỏch gii quyờt tỡnh thc tờ Nờu phng ỏn gii quyờt GV: Gii thiu hỡnh 16.1 Liu dựng rũng rc cú d dng hn hay khụng, ta cựng nghiờn cu bi hc hụm H2: Tỡm hiu cu to ca rũng rc (10) GV: Y/c Hs quan sỏt hỡnh 16.2 (a,b) Mc b rũng rc ng, rũng rc c nh trờn bn giỏo viờn GV: Y/c Hs dc mc I SGK v quan sỏt hỡnh v 16.2, rũng rc trờn bn giỏo viờn tr li cõu C1 HS: c sỏch, quan sỏt v tr li C1 GV: Gii thiu chung v rũng rc (1 bỏnh xe cú rónh, quay quanh mt trc, cú mc treo) HS: Tiờp thu v ghi nh GV: Theo em thờ no l rũng rc ng, rũng rc c nh? HS: Tr li H3: Rũng rc giỳp ngi lam vic d dang hn nh th nao? (18) GV: kim tra xem rũng rc giỳp ngi lm vic d dng hn nh thờ no ta xột yờu t ca lc kộo vt rũng rc: Hng ca lc, cng ca lc GV: T chc Hs tho lun theo nhúm bn tỡm phng ỏn kim tra, dựng cn thiờt GV: Thng nht ý kiờn a phng ỏn TN kim tra, gii thiu dng c TN, cỏch lp TN, cỏc bc tiờn hnh TN GV: Phỏt dng c TN cho cỏc nhúm, hng dn Hs tiờn hnh TN vi mc ớch tr li C2 ghi kờt qu TN vo bng 16.1 Lu ý Hs kim tra lc kờ chnh kim lc kờ ch vch s 0, lu ý cỏch mc rũng rc cho tr b ri GV: Y/c cỏc nhúm Hs trỡnh by kờt qu TN HS: Cỏc nhúm trỡnh by kờt qu TN GV: Da vo kờt qu TN ca cỏc nhúm lm cõu GV: Pham Thu Trang 39 Ni dung I Tỡm hiu v rũng rc C1: +) Rũng rc hỡnh 16.2a l mt bnh xe cú rónh vt dõy qua, trc ca bỏnh xe c mc c nh (cú múc treo trờn x) Khi kộo dõy, bỏnh xe quay quanh trc c nh +) Rũng rc hỡnh 16.2b cng l mt bỏnh xe cú rónh vt dõy qua, trc ca bỏnh xe khụng c mc c nh Khi kộo dõy bỏnh xe va quay va chuyn ng cựng vi trc ca nú II Rũng rc giỳp ngi lm vic d dng hn nh th no? Thớ nghim a, Chun b: Lc kờ, tr kim loi, giỏ , rũng rc v dõy kộo , Tiờt hnh o C2: Nhn xột C3: a, Chiu ca lc kộo vt lờn trc tiờp (di lờn) v chiu ca lc kộo vt qua rũng rc c nh (trờn xung) l khỏc (ngc nhau) ln ca hai lc ny nh b, Chiu ca lc kộo vt lờn trc tiờp (di lờn) so vi chiu ca lc kộo vt qua rũng rc ng (di lờn) l khụng thay i ln ca lc kộo vt lờn trc tiờp ln hn ln ca Trng THCS Vu Ninh Giỏo ỏn Vt lý Nm hc 2016 - 2017 C3 rỳt nhn xột HS: Tho lun theo nhúm bn tr li C3 GV: Y/c Hs hon thnh C4 rỳt kờt lun HS: Cỏ nhõn hon thnh kờt lun C4 GV: Cht li kờt lun HS: Ghi v kờt lun H4: Vn dng, cng c (10) GV: Gi Hs c phn ghi nh SGK Tr.52 HS: c ghi nh SGK GV: Y/c Hs tr li cõu hi C5, C6, C7 HS: Vn dng kiờn thc tr li C5, C6, C7 GV: Gii thiu v palng, nờu tỏc dng ca palng Hng dn Hs c phn cú th em cha biờt Dựng palng hỡnh 16.7 cú li gỡ? HS: c phn cú th em cha biờt Nờu c tỏc dng ca palng hỡnh 16.7 lc kộo vt qua rũng rc ng Rỳt kt lun C4: c nh (1) ng IV Vn dng C5: Tựy Hs C6: Dựng rũng rc c nh giỳp lm thay i hng ca lc kộo (c li v hng), dựng rũng rc ng c li v lc C7: S dng h thng rũng rc c nh v rũng rc ng cú li hn vỡ va c li v ln, va c li v hng ca lc Cng c - luyn (3') GV nhc li mt s ni dung chớnh Hng dõn Hs t hc nha (1) - Lm bi16.1 16.6 - H thng ton b kiờn thc ó hc ca chng I theo bn t IV RUT KINH NGHIấM Ngy thỏng nm 2016 TTCM kớ duyt TUN 18 Ngy son: 3/12/2016 TIấT 18 ễN TP HC KI I I MUC TIấU Kiờn thc: ễn li nhng kiờn thc c bn v c hc ó hc chng K nng: Vn dng cỏc kiờn thc tr li cõu hi ụn Thỏi : Nghiờm tỳc, t giỏc hc II CHUN BI GV: Bng ph HS : c ni dung bi 17 SGK dựng hc ễn ton b kiờn thc ca chng III TIấN TRINH BI DAY ễn inh tụ chc (1) Kiờm tra bai cu : (kờt hp gi) Bai mi Hot ng ca Giỏo viờn v hc sinh Ni dung GV: Pham Thu Trang 40 Trng THCS Vu Ninh Giỏo ỏn Vt lý Nm hc 2016 - 2017 H1: ễn lý thuyt (23) GV ln lt nờu cỏc cõu hi HS tr li Hãy nêu tên dụng cụ dùng để đo : a) độ dài ; b) thể tích chất lỏng; c) lực; d) khối lợng I Lý thuyt Dng c dựng o: a) di: Thớc b) Th tớch cht lng: Bình chia độ c) Lc: Lực kế d) Khi lng: Cân Tác dụng đẩy kéo vật lên Tác dụng vật lên vật vật khác gọi gì? khác gọi lực Lực t/d lên vật gây Lực tác dụng lên vật kết qủa vật? làm vật bị biến dạng làm biến đổi chuyển động vật Nếu có hai lực t/d vào Hai lực cân vật đứng yên mà vật đứng yên hai lực gọi hai lực gì? Trọng lực hay trọng lợng Lực hút trái đất lên vật Lực đàn hồi gọi gì? Dùng tay ép hai đầu lò xo bút bi lại Lực mà lò xo tác dụng Số khối lợng kem lên tay ta gọi lực gì? giặt hộp Trên vỏ hộp kem giặt VISO có ghi Khối lợng riêng 1kg Số gì? Hãy tìm từ thích hợp để điền mét (m) vào chỗ trống : 7800kg/m mét khối ( m3) sắt .Niu tơn (N) Đơn vị đo độ dài gì? Kilogam (Kg) Đơn vị đo thể tích gì? kg/m3 Đơn vị đo lực gì? 10 P = 10.m Đơn vị đo khối lợng gì? Đơn vị đo khối lợng riêng gì? 11 D = m/ V 10 Viết công thức liên hệ trọng lợng khối lợng 12 Mặt phẳng nghiêng, ròng rọc, vật? đòn bẩy 11 Viết công thức tính khối lợng riêng theo khối lợng thể tích 12 Kể tên loại máy đơn giản II Bi mà em học Giải tập : HS: Lần lợt tả lời câu hỏi gv Bài 11.2 (SBT) HĐ 2: Vận dụng - Củng cố (20) Khối lợng riêng hộp sữa ông GV treo bng ph thọ m 0,397 ? Tại kéo cắt kim loại có tay cầm D = V = 0,00032 = 1240,6kg / m dài lỡi kéo Bi 11.2, 11.5/SBT Bài 11.5 Khối lợng riêng gạch m 1,6 HS: Đứng chỗ trả lời D = V = 0,0012 2.0,000192 = 1960,78kg / m GV : Hng dn HS lm HS : Làm theo thứ tự giáo viên hớng dẫn GV: Pham Thu Trang 41 Trng THCS Vu Ninh Giỏo ỏn Vt lý Nm hc 2016 - 2017 Cng c- Luyn (4') HS: Cỏ nhõn ln lt tr li cỏc cõu hi ca GV GV: chun húa kiờn thc trng tõm bi hc thụng qua bn t Hng dõn vờ nha (1) - Lm li bi 4.5 ; 5.4 ; 5.5 ;6.2; 7.5 ; 8.3 ; 10.6 ; 11.3 ;14.5 15.5 ( Trong SBT) - ễn li lý thuyờt v cỏc bi ó cha IV RUT KINH NGHIấM Ngy thỏng nm 2016 TTCM kớ duyt TUN 19 TIấT 19 Ngy son: 10/12/2016 KIM TRA HC KI I I MUC TIấU: 1.Kiờn thc: ỏnh giỏ kờt qu hc ca HS chng trỡnh hc k I T ú t iu chnh PPDH cho phự hp vi tng i tng hc sinh nhm nõng cao cht lng dy v hc hc k II 2.K nng : ỏnh giỏ kh nng dng kiờn thc vo gii bi ca HS 3.Thỏi : Rốn ý thc t hc, tớnh trung thc, cn thn II MA TRN ấ KIM TRA Cp dng Cp Cp Cng nhn bit thụng hiu Cp thp Cp cao Ni dung kin thc TN TL TN TL TN TL TN TL 1 o di, th tớch, lng 1,5 1,5 0,25 3,25 Lc, trng lc, hai lc cõn 1 2 10 bng, lc n hi, lng 0,25 1,5 0,5 5,25 riờng, trng lng riờng Mỏy c n gin Tng s cõu Tng im T l % 1 0,25 0,25 11 5,25 2,25 52,5% 22,5% 2,5 2,5% III ấ KIM TRA A/ TRC NGHIấM (4 im) I/ Khoanh trũn vo mt ch cỏi ng trc cõu tr li ỳng (2 im) Cõu 1: Dng c o di l a Thc o b Cõn c Bỡnh chia d Bỡnh trn Cõu 2: n v o lng l a Một (m) b Niutn (N) c Ki- lụ-gam (kg) d Một (m3) Cõu 3: Trong cỏc s liu sau, s liu no ch lng ca hng húa: a Trờn nhón ca chai nc cú ghi: 300 ml b Trờn v hp Vitamin B1 cú ghi: 1000 viờn nộn GV: Pham Thu Trang 42 Trng THCS Vu Ninh 1,5 19 10 100% Giỏo ỏn Vt lý Nm hc 2016 - 2017 c mt s ca hng vng bc cú ghi: vng 99,99 d Trờn v tỳi bt git cú ghi: Khi lng tnh 1kg Cõu 4: Khi s dng bỡnh trn v bỡnh cha o th tớch vt rn khụng thm nc thỡ th tớch ca vt bng: a Th tớch bỡnh trn b Th tớch nc cũn li bỡnh trn c Th tớch bỡnh cha d Th tớch phn nc trn t bỡnh trn sang bỡnh cha Cõu 5: Treo thng ng lũ xo, u di treo qu nng 100g thỡ biờn dng ca lũ xo l 0,5cm Nờu thay i qu nng trờn bng qu nng khỏc thỡ biờn dng ca lũ xo l 1,5cm Lc n hi ca lũ xo trng hp ny bng: a 1N b 3N c 30N d 100N Cõu 6: Ngi ta dựng mt phng nghiờng lm cụng vic no di õy ? a Kộo c lờn nh ct c b a thựng hng lờn xe ụ tụ c a thựng nc t di giờng lờn d a vt liu xõy dng lờn cỏc tng cao theo phng thng ng Cõu 7: Mt vt cú trng lng 450N s cú lng bng bao nhiờu ? a 4,5kg b 45kg c 0,45kg d 450kg Cõu 8: Vỡ qu búng nm yờn trờn mt t ? a Vỡ cú lc tỏc dng lờn qu búng b Vỡ trỏi t khụng hỳt qu búng c Vỡ qu búng khụng hỳt trỏi t d Vỡ qu búng chu tỏc dng ca hai lc cõn bng II Chn t (cm t) thớch hp in vo ch trng cỏc cõu sau (0,75 im) Cõu 9: Hai lc cõn bng l hai lc cựng lờn vt cú bng nhau, phng cựng nm trờn mt ng thng, ngc Cõu 10: Cỏc mỏy c n gin thng dựng l ũn by, , rũng rc III ỳng in , Sai in S (0,5 im) Cõu 11: Trng lc cú phng nm ngang, chiu hng v phớa Trỏi t Cõu 12: Lc kờ l dng c dựng o lc IV Ghộp mi cm t ct A vi mt cm t ct B c cõu ỳng (0,75 im) Ct A Ct B Cõu 13 Dng c o lc l Cõu 14 Dng c o lng l Cõu 15 n v o th tớch l a/ cõn c/ lc kờ Ghộp b/ bỡnh chia d/ thc 13+ 14+ 15+ B T LUN (6 im) Cõu (1,5 im): Khi lng ca mt vt ch gỡ ? Trờn v mt hp bỏnh cú ghi 0,5 kg S ú ch gỡ ? Cõu (1,5im): Nờu cỏc kờt qu tỏc dng ca lc Mi trng hp ly mt vớ d Cõu (1 im): Khi kộo vt lờn theo phng thng ng cn phi dựng lc nh thờ no ? Cõu 4: (2 im) Mt vt lm bng chỡ cú th tớch 500 cm3 a/ Tớnh lng v trng lng ca vt Cho lng riờng ca chỡ l 11300 kg/m b/ Mt vt khỏc ng cht cú th tớch 50 dm3 thỡ cú trng lng l bao nhiờu ? IV HNG DN CHM V BIU IM A TRC NGHIấM (4 ): GV: Pham Thu Trang 43 Trng THCS Vu Ninh Giỏo ỏn Vt lý Cõu Nm hc 2016 - 2017 10 11 12 13 14 15 ỏp ỏn a c d d b b b d cng , chiu mt phng nghiờng S c a b im 0,75 0,5 0,75 B T LUN (6): Cõu ỏp ỏn im Khi lng ca mt vt ch lng cht cha vt Trờn v hp bỏnh cú ghi 0,5 kg S ú ch lng ca bỏnh hp l 0,5 kg Lc tỏc dng lờn mt vt cú th lm biờn i chuyn ng ca vt ú hoc lm vt ú biờn dng, hoc ng thi lm biờn i chuyn ng ca vt v lm biờn dng vt Cho vớ d mi trng hp 0,5 0,75 0,75 Khi kộo vt lờn theo phng thng ng cn phi dựng lc cú cng ớt nht bng trng lng ca vt a/ V = 500 cm3 = 0,0005 m3 Khi lng ca vt l: m= D.V = 0,0005.11300 = 5,65 kg Trng lng ca vt l: P = 10.m = 10.5,65 = 56,5 N b/ V = 50 dm3= 0,05m3 Trng lng ca vt ng cht khỏc: P = d.V = 10.D.V = 10.11300.0,05= 5650N 0,25 0,5 0,5 0,25 0,5 IV RUT KINH NGHIấM Ngy thỏng nm 2016 TTCM kớ duyt GV: Pham Thu Trang 44 Trng THCS Vu Ninh ... lý Nm hc 20 16 - 2017 GV: Ti gi l lc y v lc kộo? HS: Tr li GV: Bi hc hụm s nghiờn cu Lc- hai lc cõn bng Hot ng ca GV-HS Ni dung H1: Hỡnh khỏi nim lc (12) GV: Ln lt chiờu H6.1, H6.2, H6.3 HS: Quan... Phng v chiu ca lc (10) - Lc lũ xo hỡnh 6. 2 tỏc dng lờn xe GV: Lm li TN h6.1; TN h6.2, y/c Hs quan sỏt ln v nhn xột trng thỏi chuyn ng ca xe ln cú phng dc theo lũ xo v cú chiu HS: Quan sỏt v tr... 1.5 (8) 2.5 (4) C14.3b 1.5 16 Vn dng c cụng thc tớnh KLR, TLR (6) 1.0 1.5 (4) 1.5 1(3) 0.5 16 (45) 10.0 NễI DUNG ấ I TRC NGHIấM (3 im) Cõu 1: o chiu di cun SGK Vt lớ 6, nờn chn thc no cỏc thc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật Lý 6 theo chủ đề chuẩn KTKN, Giáo án Vật Lý 6 theo chủ đề chuẩn KTKN, Giáo án Vật Lý 6 theo chủ đề chuẩn KTKN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay