Tiểu luận địa kĩ thuật ứng dụng dự án đầu tư xây DỰNG CÔNG TRÌNH QUỐC lộ 1 ĐOAN TRÁNH THÀNH PHỐ PHỦ lý

17 52 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 21:53

Tiểu luận địa kĩ thuật ứng dụng dự án đầu tư xây DỰNG CÔNG TRÌNH QUỐC lộ 1 ĐOAN TRÁNH THÀNH PHỐ PHỦ lý Tiểu luận địa kĩ thuật ứng dụng dự án đầu tư xây DỰNG CÔNG TRÌNH QUỐC lộ 1 ĐOAN TRÁNH THÀNH PHỐ PHỦ lý Tiểu luận địa kĩ thuật ứng dụng dự án đầu tư xây DỰNG CÔNG TRÌNH QUỐC lộ 1 ĐOAN TRÁNH THÀNH PHỐ PHỦ lý Tiểu luận địa kĩ thuật ứng dụng dự án đầu tư xây DỰNG CÔNG TRÌNH QUỐC lộ 1 ĐOAN TRÁNH THÀNH PHỐ PHỦ lý Tiểu luận địa kĩ thuật ứng dụng dự án đầu tư xây DỰNG CÔNG TRÌNH QUỐC lộ 1 ĐOAN TRÁNH THÀNH PHỐ PHỦ lý Tiểu luận địa kĩ thuật ứng dụng dự án đầu tư xây DỰNG CÔNG TRÌNH QUỐC lộ 1 ĐOAN TRÁNH THÀNH PHỐ PHỦ lý Tiểu luận địa kĩ thuật ứng dụng dự án đầu tư xây DỰNG CÔNG TRÌNH QUỐC lộ 1 ĐOAN TRÁNH THÀNH PHỐ PHỦ lý Tiểu luận địa kĩ thuật ứng dụng dự án đầu tư xây DỰNG CÔNG TRÌNH QUỐC lộ 1 ĐOAN TRÁNH THÀNH PHỐ PHỦ lý Tiểu luận địa kĩ thuật ứng dụng dự án đầu tư xây DỰNG CÔNG TRÌNH QUỐC lộ 1 ĐOAN TRÁNH THÀNH PHỐ PHỦ lý Tiểu luận địa kĩ thuật ứng dụng dự án đầu tư xây DỰNG CÔNG TRÌNH QUỐC lộ 1 ĐOAN TRÁNH THÀNH PHỐ PHỦ lý Tiểu luận địa kĩ thuật ứng dụng dự án đầu tư xây DỰNG CÔNG TRÌNH QUỐC lộ 1 ĐOAN TRÁNH THÀNH PHỐ PHỦ lý Tiểu luận địa kĩ thuật ứng dụng dự án đầu tư xây DỰNG CÔNG TRÌNH QUỐC lộ 1 ĐOAN TRÁNH THÀNH PHỐ PHỦ lý Tiểu luận địa kĩ thuật ứng dụng dự án đầu tư xây DỰNG CÔNG TRÌNH QUỐC lộ 1 ĐOAN TRÁNH THÀNH PHỐ PHỦ lý Tiểu luận địa kĩ thuật ứng dụng dự án đầu tư xây DỰNG CÔNG TRÌNH QUỐC lộ 1 ĐOAN TRÁNH THÀNH PHỐ PHỦ lý Tiểu luận địa kĩ thuật ứng dụng dự án đầu tư xây DỰNG CÔNG TRÌNH QUỐC lộ 1 ĐOAN TRÁNH THÀNH PHỐ PHỦ lý Tiểu luận địa kĩ thuật ứng dụng dự án đầu tư xây DỰNG CÔNG TRÌNH QUỐC lộ 1 ĐOAN TRÁNH THÀNH PHỐ PHỦ lý Tiểu luận địa kĩ thuật ứng dụng dự án đầu tư xây DỰNG CÔNG TRÌNH QUỐC lộ 1 ĐOAN TRÁNH THÀNH PHỐ PHỦ lý Tiểu luận địa kĩ thuật ứng dụng dự án đầu tư xây DỰNG CÔNG TRÌNH QUỐC lộ 1 ĐOAN TRÁNH THÀNH PHỐ PHỦ lý Tiu lun: a k thut ng dng GVHD: TS Nguyn c Mnh D N U T XY DNG CễNG TRèNH QUC L OAN TRNH THNH PH PH Lí V TNG MT NG QUC L ON KM215+775 KM235+885, TNH H NAM THEO HèNH THC HP NG BOT I GII THIU CễNG TRèNH: V trớ cụng trỡnh: im õu ti phớa Nam trm thu phớ Nam Cõu Gie Km216+800 QL1; im cuụi ti nut giao gia T494 vi QL1 Km235+885 QL1 Hng tuyờn: tuyờn bt õu t Km216+874 trờn QL1 phớa Nam trm thu phớ Nam Cõu Gie Tuyờn re sang phớa Tõy QL1 va i sau miờu th ln thuục xa Ngoc Thy; tuyờn i sat thụn ụng, xa Duy Hai, huyờn Duy Tiờn vờ phớa ụng va giao ct vi QL38 ti Km2+963 (Km86+50-QL38, nut giao t QL38 i TP Phu Ly) T v trớ giao ct tuyờn i trung vi QL38, vt cõu Nht Tu (Km86+900-QL38) i ờn nut giao gia QL38 va T498 (nut giao Nht Tu ang thi cụng) Tuyờn i bam theo T498 ờn Km8+100 (ly trỡnh T498) thuục a phn xa Nht Tõn, huyờn Kim Bang Tuyờn re trai i mi qua khu ruụng, i sat ờn Chanh Thụn, xa Vn Xa vờ phớa ụng; i sat trng THCS ng Xa vờ phớa Tõy Tuyờn giao ct vi QL21 quy hoch ti Km9+940 va vt sụng ay ti Km11+150 Tuyờn giao ct vi QL21A ti Km113+900 (ly trỡnh QL21A) sau o i sat hanh lang ng ụng xng dõu vờ phớa Tõy Tuyờn ct qua T494B va ng Lờ Chõn, sau o i ờn v trớ giao ct gia tuyờn ng st nha may XM But Sn va T494 tn dng hờ thụng ng ngang cua ng st a lp T v trớ giao ct tuyờn i theo T494 ờn im cuụi ti nut giao gia T494 vi QL1 (Km235+885-QL1) Quy mụ cụng trỡnh: Bnờn=12m, Bmt=11m Chiờu dai L=23,30 Km 6.0% 2.0% Hng mc Ký hiu B rng nn ng Bờ rụng mt ng gm lan xe c gii Bờ rụng lờ gia cụ nh mt Bờ rụng lờ t Hoc viờn: Hunh Anh Khụi 2.0% Bnn Bmtcg Blờ gia cụ Blờ t 6.0% Giỏ tr 12,0m 2x3,5m = 7,0m 2x2.0m = 4,0m 2x0,50m = 1,0m Lp: K thut Xõy dng Cụng trỡnh giao thụng K23.2 Tiu lun: a k thut ng dng GVHD: TS Nguyn c Mnh II YấU CU NấN NG Nn ng thụng thng - Nờn ng phai luụn trỡ c s n nh toan khụi, hỡnh dng nờn ng ap ng c cac yờu cõu xe chy qua trỡnh khai thac Hoc viờn: Hunh Anh Khụi Lp: K thut Xõy dng Cụng trỡnh giao thụng K23.2 Tiu lun: a k thut ng dng GVHD: TS Nguyn c Mnh - Nờn ng phai co u cng ụ chu c tac dng cua tai xe chy truyờn - xuụng thụng qua kờt cu ao ng Toan tuyờn la nờn ng p hoc khụng ao, khụng p Quy nh thiờt kờ nờn ng p nh sau: + H 6,0m: taluy 1/1.5; + H > 6,0m: nờn ng c git cp (chiờu cao mi cp tụi a 6,0m taluy 1/1.5), - gia cac cp hụ o rụng 2,0m ụi vi nờn ng p, 50cm di ay ao ng c õm cht vi K 0.98 ụi vi - trng hp nờn ao vao t khụng t yờu cõu vờ ụ cht thỡ di ay kờt cu ao ng phai thay bng t tụt va õm li am bao 50cm trờn cung co ụ cht K0.98 Vt liờu p nờn ng K95: p nờn bng cat en, bờn ngoai p bao bng t dớnh - day 1m Vt liờu p nờn K98: s dng t tụt va phu hp p lp nờn K98 - Ti nhng v trớ nờn ng p qua cac khu vc ngp nc thng xuyờn, mai ta luy - nờn p c ụp mai ta luy bng a xõy va xi mng M100# Mai ta luy nờn p c trng c bao vờ to canh quan p, d chm soc va bao dng Ghi chu: + Trong khu vc d an co tr lng a xụ bụ (a thai t cac mo a) ln, mụt sụ d an cung a tõn dung p nờn ng (thõm chi s dung ca cho lp nờn thng K98) va thõy am bao chõt lng yờu cõu; + Vi muc ich tõn dung nguyờn võt liờu sn co tai ia phng, han chờ khai thac tai nguyờn õt, cat, tiờt giam kinh phi õu t cho d an, nghi cac bc tiờp theo cõn khao sat, thi nghiờm loai a xụ bụ nay, nờu loai a am bao yờu cõu ky thuõt cho cụng tac p nờn ng thi nờn s dung p nờn thay cho mụt phõn õt va cat phai khai thac Nn ng qua khu vc õt yờu 2.1 Cac chi tiờu yờu cõu: - Thi gian thi cụng: tụi a la 18 thang cho phõn nờn - Hờ sụ n nh trt t yờu cõu: 1.20 thi gian thi cụng, 1.4 thi gian khai - thac, theo phng phap Bishop ụ lun d: Theo quy trỡnh 22TCN 262 - 2000 lun d nh hn 20 cm cho phm vi nờn ng sau uụi mụ cõu, 30 cm phm vi gõn cụng va 40 cm cac on khac 2.2 iờu kiờn ia chõt: 2.2.1 iờu kiờn a tõng: Hoc viờn: Hunh Anh Khụi Lp: K thut Xõy dng Cụng trỡnh giao thụng K23.2 Tiu lun: a k thut ng dng GVHD: TS Nguyn c Mnh Phm vi tuyờn thiờt kờ nm trờn kiu a hỡnh ng bng tớch t, xõm thc boc mũn c im bờ mt a hỡnh doc theo tuyờn kha bng phng, cao ụ mt a hỡnh ph biờn t 1.0 m ữ 2.5 m a hỡnh b phõn ct bi hờ thụng kờnh mng, va cac sụng khu vc Co nhng on tuyờn chy doc theo b sụng, b mng, hai bờn tuyờn co nhiờu ao h Tuyờn khao sat co iờu kiờn a cht cụng trỡnh bt li, t nờn doc theo tuyờn ph biờn gp cac lp t yờu va phõn bụ phc Cac lp t yờu õy bao gm: Lp 1b, lp 2a, lp 2b, lp 3, lp Cac lp co sc khang ct nh, tớnh nộn lun kha mnh ờn mnh thng nm trờn mt vi tng bờ dõy ln, on t Km0-Km13, bờ day t yờu ph biờn t 4m ờn 15m, on t Km13-Km19, bờ day t yờu >20.0m Doc theo tuyờn co gp lp cat ht mn trng thai xụp ờn cht va (lp 4), phõn bụ liờn tc t cõu Nht Tu ờn Km13 Ch tiờu c ly: - Nhỡn chung cac lp t yờu õy co trng thai qua cụ kờt, cac lp t yờu co bờ dõy - ln, ụ sõu phõn bụ khac nờn ap lc tiờn cụ kờt biờn i nhiờu tng mt ct va theo chiờu sõu Sc khang ct khụng thoat nc Cuu thp , kha nng nộn lun kha mnh Cac ch tiờu c ly cac lp t yờu co th khai quat nh sau : + Khụi lng th tớch w = 1.63 ữ 1.82 T/m3 + Hờ sụ rng thiờn nhiờn = 0.971 ữ 1.654 + Ch sụ nộn cua cac lp t yờu: Cc = 0.271 ữ 0.546 + Hờ sụ cụ kờt cp ap lc (1 ữ 2) Kg/cm2 Cv = (1.105 ữ 2.239) x 10-3 cm2/s - Sc khang ct khụng thoat nc xac nh theo gia tr nộn trc s UU (tham khao t cac d an vung nh d an m rụng QL1A bc thiờt kờ k thut, d an cõu Nht Tu-Km86+900_QL38 bc thiờt kờ k thut, d an tuyờn ng vanh kinh tờ T3 (t cõu Kha Phong ờn QL38) bc thiờt kờ ban ve thi cụng, d an nõng cp hờ thụng giao thụng thuục quy hoch nõng cp CSHT phũng chụng thiờn tai vung phõn l sụng ay, tnh Ha Nam Gia tr sc khang ct khụng thoat nc cua cac lp t yờu biờn i Su = 1.70 ữ 2.15 T/m2 - p lc tiờn cụ kờt Pc cua cac lp biờn i theo ụ sõu, biờn i khoang: Pc= 9.30 T/m2 ữ 10.85 T/m2 - Ch tiờu c ly cua cac lp t chon tớnh toan xem bang: gia tr tớnh toan cac ch - tiờu c ly cua cac lp t va cac bang Tng hp ch tiờu cụ kờt, khang ct cua cac lp xem ph lc Tớnh toan x ly t yờu kốm theo Vt liờu p nờn ng d kiờn s dng cat ht nh co ngun gục cat sụng khu vc c õm cht K95 (do c thu tuyờn i gõn cac khu m a cõn nghiờn cu s dng vt liờu a xụ b (a thai) nờu t yờu cõu k thut lam vt liờu p nờn ng) Hoc viờn: Hunh Anh Khụi Lp: K thut Xõy dng Cụng trỡnh giao thụng K23.2 Tiu lun: a k thut ng dng GVHD: TS Nguyn c Mnh in hỡnh a cht cụng trỡnh: 0.0 1a 0.780 0.50 0.50 1.5 Đ ộưsâuư(m) Kýưhiệuưmẫu Đ ịaưtầng Bềưdàyư(m) Đ ộưsâuư(m) ưưVịưt r íưHK:ưKm1+264,50 Caoưđộư(m) Kýưhiệuưlớ p Thư cưtỷưlệ ưưHố ưkh o an :ưNDưD2 Từ Đ ến Đ ấtưđắp(Sétưphaưlẫnưsạ nưmàuưxámưvàng,ưxám nâu) U1 1.8 2.0 U2 3.8 4.0 U3 5.8 6.0 U4 7.8 8.0 U5 9.8 10.0 3.0 4.5 6.0 7.5 15.00 9.0 Sétưphaưlẫnưhữuưcơ,ưvỏưsò,ưkẹpưlớ pưcátưmỏng, màuưxám,ưxámưnâu,ưtrạ ngưtháiưdẻ oưchảy 10.5 12.0 U6 11.8 12.0 13.5 U7 13.8 14.0 15.0 16.5 -14.22015.50 2.50 -16.72018.00 18.0 Sétưphaưlẫnưhữuưcơưmàuưxám,ưxámưnâu,ưtrạ ng tháiưdẻ oưmềm.(Đ ôiưchỗưlẫnưhữuưcơ) U8 15.8 16.0 U9 17.8 18.0 19.5 U10 19.8 20.0 21.0 7.00 22.5 24.0 Sétưphaưmàuưxámưvàng,ưxámưnâu,ưxámưghi, trạ ngưtháiưdẻ oưcứngưđếnưnửaưcứng.(đôiưchỗ lẫnưhữuưcơ) U11 21.8 22.0 U12 23.8 24.0 -23.72025.00 25.5 27.0 28.5 30.0 ưưưg hiưc hú: Uưưưư:MẫuưNguyênưdạ ng Dưưưư:Mẫuưpháưhuỷ Cưưưư:Mẫuưđá Hoc viờn: Hunh Anh Khụi Lp: K thut Xõy dng Cụng trỡnh giao thụng K23.2 Tiu lun: a k thut ng dng Đ IưTHANHưHó A 1a TIMưMƯ Ơ NG KM1+264.50 TIMưMƯ Ơ NG KM1+18.00 đkưt kưc ố ng TIMưMƯ Ơ NG KM1+151.20 Dựưá NưTKưCố NG KM1+50.00 Đ IưHàưNộ I GVHD: TS Nguyn c Mnh 0.88 0.0 a 0.78 0.5 -14.22 15.50 -16.72 19.2 Lp: K thut Xõy dng Cụng trỡnh giao thụng K23.2 22 23 24 25 26 27 0.85 1.44 0.91 1.50 0.72 0.59 1.28 7.00 2.00 4.50 285.00 21 10.00 273.50 275.00 20 15.00 H3 H2 Đ ờngưthẳng,ưđư ờngưcong Hoc viờn: Hunh Anh Khụi 0.81 0.88 0.85 19 20.00 25.0 264.50 266.50 18 H1 20.00 1.28 260.00 13 15 17 14 16 20.00 240.00 12 15.00 220.00 15.00 200.00 14.80 0.88 0.86 1.01 0.74 1.34 1.32 0.79 1.20 1.50 1.50 1.00 10.00 185.00 120.00 20.00 11 10 1.02 0.86 0.81 20.00 100.00 80.00 60.00 20.00 170.00 20.00 150.00 151.20 152.70 154.20 155.20 50.00 40.00 10.00 10.00 0.87 0.84 0.78 0.82 0.86 1.47 1.49 0.75 1.32 0.83 13 46 KM1 19.50 140.00 Tênưcọc Lýưtrì nh 1000.00 Cựưlyưcộngưdồn 14.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.00 Cựưlyưlẻ 14.00 15.00 16.50 18.00 19.50 20.50 0.79 Caoưđộưthiênưnhiên NDưD2 300.00 Tênưhốưkhoan 25.0 0.88 -23.72 Tiu lun: a k thut ng dng GVHD: TS Nguyn c Mnh 2.3 Cac Phng phap x nờn õt Co nhiờu phng phap cai to cac c tớnh t yờu nhm lam giam ụ lun sau thi cụng hay tng ụ n nh nờn ng p va sau thi cụng Nờu khụng, on ng p se co tớnh n nh thp sau thi cụng va ụ lun d sau khai thac tớnh cụ kờt cua lp t co tớnh nộn khụng c am bao Cõn phai lu y, phõn ln cac phng phap x ly t yờu luụn tụn kộm hn so vi cac cụng tac t thụng thng; o, viờc s dng bt k phng phap x ly nờn t yờu nao cng ờu ph thuục phõn ln vao phõn tớch bai toan kinh tờ va k thut cua D an Cac phng phap x ly c a va la chon cho d an bao gm: + Thay t kt hp gia ti trc: Nguyờn tc cua phng phap thay t la ao b lp t chu nộn ti ụ sõu yờu cõu va thay bng mụt lp t õm cht thớch hp Chiờu sõu ao t ph thuục vao ụ lun dai hn cua lp t chu nộn cũn li va ụ n nh toan phõn cua hụ ao Se khụng kinh tờ va kha thi thay lp t yờu chu nộn qua sõu vỡ o ụ sõu phai ao va khụi lng t thay thờ rt ln Phng phap co tac dng lam cho nờn t nộn cht mụt phõn, ụ m va biờn dng cua t giam i va kha nng chu lc cua t nờn tng lờn Nh chung ta a biờt, yờu tụ ụ m co liờn quan ờn viờc xac nh cac tham sụ lc dớnh n v C va goc ma sat Theo kờt qua thc nghiờm, nờu ụ m w giam thỡ C va tng va ngc li Lc ma sat la lc chụng ct bờn trong, no ph thuục vao kớch thc ht, mc ụ ng nht vờ phõn, hỡnh dng va ụ mai trũn cua cac ht, ụ cht kờt cu va c biờt la tai nộn tac dng ụi vi t loi cat, co tai ngoai tac dng, dn ờn s nộn cht li cua t, o gia cac ht phat sinh s ma sat, ap lc nộn cang ln thỡ lc ma sat cang ln ụi vi t sột, co tai ngoai tac dng, mụt phõn cua tai truyờn lờn nc lp õy l rng cua t, vỡ vy o sc chụng ma sat cua no co tr sụ hn, sau o theo mc ụ ộp thoat nc tha va tiờu tan ap lc nc l rng, li tng lờn va t cc i Lc dớnh kờt sinh bi tac dng cua cac liờn kờt kiờn truc gia cac ht va cac hp th to t Khi co tai ngoai tac dng dn ờn pha hoi kờt cu thiờn nhiờn, ụ m cua t giam xuụng, ụ cht kờt cu cua t tng, dn ờn lc dớnh n v cua t tng lờn Hoc viờn: Hunh Anh Khụi Lp: K thut Xõy dng Cụng trỡnh giao thụng K23.2 Tiu lun: a k thut ng dng GVHD: TS Nguyn c Mnh CL Embankment Fill Excavation with Backfilling Soft Soil Hinh 1: Phng phỏp thay t in hinh Cac u im chớnh cua phng phap la: o Tớnh d dng thi cụng: Phng phap thay t kờt hp gia tai trc bao gm cac cụng tac t chu yờu nh ao, thay t p va õm cht v.v , cụng viờc co th c thc hiờn bi nha thõu chuyờn vờ cụng tac t vi cac trang thiờt b thi cụng phu hp Cõn lờn phng an thao nc nc co kha nng thm vao hụ ao o Thi gian o v lp t Thi gian ao va lp t co th c iờu chnh da vao ngun nhõn lc va cac thiờt b thi cụng tng tục ụ thi cụng, cõn tng cng nhõn lc va cac trang thiờt b thi cụng Phng phap c ap dng d an vi trng hp bờ day t yờu khụng ln, chiờu cao p thp + X bng cc tre: Nguyờn tc cua phng phap la x dng coc tre ong vao lp t yờu trờn mt vi mt ụ 25 coc/m2 Chiờu sõu thng x ly bng coc tre t 2.0-2.5m Phng phap co tac dng lam nờn t c nộn cht li ong coc tre t xung quanh cac coc tre c ộp cht li Biờn dng cua t giam i tc thi, cng ụ khang ct cua t tng lờn, thờm vao o coc tre cng lam tng kha nng chụng khang ct mt trt cua khụi t p ct qua coc tre Cac u im chớnh cua phng phap la: o Tớnh d dng thi cụng: Phng phap x ly coc tre bao gm cac cụng tac chu yờu nh ao, ong coc tre bng thu cụng hoc bng may v.v , cụng viờc co th c thc hiờn kha n gian va a c s dng rụng rai cac cụng trỡnh nha dõn, cụng thoat nc nh t trờn nờn yờu o Thi gian thi cụng cc tre Thi gian co th c iờu chnh da vao ngun Hoc viờn: Hunh Anh Khụi Lp: K thut Xõy dng Cụng trỡnh giao thụng K23.2 Tiu lun: a k thut ng dng GVHD: TS Nguyn c Mnh nhõn lc va cac thiờt b thi cụng tng tục ụ thi cụng, cõn tng cng nhõn lc va cac trang thiờt b thi cụng o Thi gian thi cụng cc tre Thi gian co th c iờu chnh da vao ngun nhõn lc va cac thiờt b thi cụng tng tục ụ thi cụng, cõn tng cng nhõn lc va cac trang thiờt b thi cụng Phng phap c ap dng d an vi trng hp nờn ng c p m rụng sang hoc bờn vi chiờu cao ln, bờ day t yờu khụng qua ln + Phng phỏp thoỏt nc thng ng cú gia ti trc: Phng phap thoat nc thng ng co gia tai trc hiờn ph biờn la dung bc thm va giờng cat Tac dng cua bc thm (giờng cat) la lam tng tục ụ cụ kờt cua cac lp t yờu, lam cho ụ rng, ụ m cua t nờn giam xuụng va ụ cht tng lờn Do t nờn c nộn cht li nờn sc chu tai cua t nờn tng lờn, ụ lun va biờn dng khụng ng ờu cua t nờn di ay mong cụng trỡnh giam i mụt cach ang k Tuy nhiờn, t khụng th nộn cht ờn ụ cht y X ly nờn t yờu thụng qua phng phap a chng minh c tớnh hiờu qua cao, nhiờn phng phap ũi hi giai on thi cụng va phai (co gia tai trc) va/ hoc bờ phan ap vi mc ớch tng cng ụ n nh nõng cao hiờu qua cua giai phap nay, ngi ta thng kờt hp vi biờn phap cht tai trc, tai se lam tng ap lc nc l rng d t, ap lc nc l rng d t se c tiờu tan qua bc thm theo ca hai phng thng ng va xuyờn tõm Sau ụ cụ kờt cua t t ờn mc ụ yờu cõu thỡ tiờn hanh d tai Phng phap thng ap dng cho cac cụng trỡnh co tai nh va va c xõy dng trờn nờn t yờu co bờ day ln Gia tai trc bng hut chõn khụng (VCM): Phng phap s dng mang chõn khụng se bao phu toan bụ diờn tớch x ly nờn bng hut chõn khụng, mộp cua mang se c chụn vao tng sột am bao toan bụ diờn tớch c kớn khớ Sau kờt nụi hờ thụng ụng loc vi bm chõn khụng, tiờn hanh hanh th hờ thụng bm chõn khụng kim tra ụ kớn khớ cua hờ thụng, nờu phat hiờn l thung mang thỡ va li bng keo chuyờn dng Sau hờ thụng chõn khụng hanh n nh vi ap lc thiờt kờ 60-70kPa (sau khoang 6-8 ngay) se tiờn hanh gia tai theo thiờt kờ Hoc viờn: Hunh Anh Khụi Lp: K thut Xõy dng Cụng trỡnh giao thụng K23.2 Tiu lun: a k thut ng dng Hinh 2: GVHD: TS Nguyn c Mnh Cỏc loi h thng ging cỏt (bc thm) cú gia ti trc Cac u nhc im chớnh cua phng phap SD & PVD co gia tai (bng hut chõn khụng VCM) nh sau: Giờng cỏt: o u im: Phng phap giờng cat co u im rut ngn thi gian x ly lun cho nờn t, am bao n nh lun cho nờn t, tng nhanh sc khang ct cho nờn t dn ờn tng tớnh n nh trt cua nờn p o Nhc im: Vt liờu dung cho giờng cat kha khan hiờm, thiờt b dung thi cụng giờng cat kha cng kờnh, thi gian thi cụng giờng cat lõu, kim soat cht lng giờng cat khụng cao, chi phớ cho thi cụng giờng cat kha ln so vi phng phap x ly khac Bõc thõm kờt hp gia ti vt liu thụng thng: o u im: Phng phap bc thm kờt hp gia tai bng vt liờu thụng thng co u im rut ngn thi gian x ly lun cho nờn t, am bao n nh lun cho nờn t, tng nhanh sc khang ct cho nờn t dn ờn tng tớnh n nh trt cua nờn p o Nhc im: Trong qua trỡnh x ly bc thm co hiờn tng b gp nờn t c cụ kờt va b nộn cht li dn ờn tc ng thoat nc Bõc thõm kờt hp gia ti bng VCM: o u im: Phng phap bc thm kờt hp gia tai bng VCM co u im la thi gian thi cụng bc thm kha nhanh Thi gian x ly lun cho nờn t nhanh, am bao n nh lun cho nờn t, tng nhanh sc khang ct cho nờn t dn ờn tng tớnh n nh trt cua nờn p o Nhc im: Trong qua trỡnh x ly bc thm co hiờn tng b gp nờn t c cụ kờt va b nộn cht li dn ờn tc ng thoat nc, hờ thụng gia tai Hoc viờn: Hunh Anh Khụi Lp: K thut Xõy dng Cụng trỡnh giao thụng K23.2 10 Tiu lun: a k thut ng dng GVHD: TS Nguyn c Mnh bng chõn khụng ụi mang boc to chõn khụng b thung dn ờn mt ap lc chõn khụng 2.4 La chn cac phng phap cai tao õt phự hp Cac on nờn ng sau x ly bng thay t va bc thm (giờng cat) kờt hp khụng chờ tiờn trỡnh p t tiờu vờ thi gian, lun d va n nh trt Khi thi cụng nờn ng viờc p t cõn phai c tiờn hanh theo ung tiờn trỡnh c biờt tranh viờc thi cụng qua nhanh hoc b qua giai on ch Trong bc khao sat tiờp theo cõn b sung khoan thm nờn t yờu khoanh vung chi tiờt diờn phõn bụ va ụ sõu t yờu Thớ nghiờm b sung cac ch tiờu c biờt co sụ liờu tin cy hn cho tớnh toan x ly nờn t yờu Cụng trỡnh co a giai phap x ly nờn t yờu bng phng phap thoat nc thng ng ap ng yờu cõu x ly nờn t yờu cua d an Mi phng phap ờu co u nhc im khac Nờu xột vờ tiờu thi gian a vao hanh khai thac sm cua d an, t thiờt kờ kiờn ngh ap dng x ly nờn t yờu bng bc thm kờt hp vi gia tai bng hut chõn khụng (VCM) + Trong bang sau tom tt cac phng phap kha dng viờc x ly t yờu khu vc, nhn mnh vao cac hn chờ va s phu hp cho tng phng phap + Phng phap SD, PVD, thay t va coc tre la cac phng phap c ap dng viờc x ly nờn t yờu cho d an bi vỡ nờn t yờu cua d an thay i t 4m ờn hn 20m Bang: Phng phỏp x nn t sn cú Phng phỏp lỳn gia c lỳn d Phng phỏp giờng cỏt (SD) cú gia ti trc bng vt liu thụng thng Phng phỏp bõc thõm (PVD) cú gia ti trc bng vt liu thụng thng Phng phỏp bõc thõm (PVD) kờt hp gia ti bng hut chõn khụng (VCM) Phng phỏp úng cc tre Phng phỏp thay õt kờt hp gia ti trc c kim soat bi ụ sõu cua lp t x ly c kim soat bi ụ day cua t thay thờ Rt thp lp t x ly bng coc tre gõn nh biờn dng lun bng c kim soat bi ụ day t thay thờ va giai on gia tai trc Cao Cao Cao Co th kim tra c bng viờc ap dng tai ph ung cach Co th kim tra c bng viờc ap dng tai ph ung cach Co th kim tra c bng thi gian hanh chõn khụng Hoc viờn: Hunh Anh Khụi Lp: K thut Xõy dng Cụng trỡnh giao thụng K23.2 11 Cỏc võn cú liờn quan khỏc Cỏc võn v ti chớnh Tiu lun: a k thut ng dng GVHD: TS Nguyn c Mnh Phng phỏp Phng phỏp giờng cỏt (SD) cú gia ti trc bng vt liu thụng thng Phng phỏp bõc thõm (PVD) cú gia ti trc bng vt liu thụng thng Phng phỏp bõc thõm (PVD) kờt hp gia ti bng hut chõn khụng (VCM) n nh Tng hờ sụ an toan nh tng gia cụ nờn t qua trỡnh gia cụ Tng hờ sụ an toan nh tng gia cụ nờn t qua trỡnh gia cụ Chi phớ bo dng Thp Thp Chi phớ thi cụng Rt cao Thp Phng phỏp úng cc tre Phng phỏp thay õt kờt hp gia ti trc Tng hờ sụ an toan cao nh tng gia cụ nờn t Hờ sụ an toan cao Tng hờ sụ an toan thay bng lp t cng hn Thp Rt thp Va phai Cao Va phai ph thuục vao ụ day t thay thờ Trung bỡnh Giai on thi cụng Lõu nht ph thuục vao thi gian tai ph Lõu nht ph thuục vao thi gian tai ph Nhanh thuục vao ap lc chõn khụng Ngn Va phai Ph thuục vao thiờt b s dng va cung ng nguyờn vt liờu Hiu sut lõu di ụ lun ớt sai khac ụ lun ớt sai khac ụ lun ớt sai khac ụ lun ớt sai khac ụ lun ớt sai khac L gii ũi hi khu vc rụng ln cho bờ phan ap ũi hi khu vc rụng ln cho bờ phan ap Khụng co gỡ vờ lụ gii Khụng co gỡ vờ lụ gii Yờu cõu vờ lụ gii Kinh nghim xõy dng nc Rt nhiờu ớt ph thuục vao nha hanh Rt nhiờu ớt ph thuục vao nha hanh Trờn 10 cụng trỡnh ti Viờt Nam Nhiờu tng ụi ph biờn Nhiờu chu yờu la cụng tac t Co D an cao tục Bc Nam on Long Thanh Dõu Giõy Co Co p dng cỏc d ỏn ng b Vit Nam trc õy Co Hoc viờn: Hunh Anh Khụi Lp: K thut Xõy dng Cụng trỡnh giao thụng K23.2 12 Tiu lun: a k thut ng dng Phng phỏp Phng phỏp giờng cỏt (SD) cú gia ti trc bng vt liu thụng thng Th trng cung ng Vt liờu cat cho giờng cat kha khan hiờm, gia cao Kh nng ỏp dng Phng phap hay nhng yờu cõu thi gian thi cụng dai GVHD: TS Nguyn c Mnh Phng phỏp bõc thõm (PVD) cú gia ti trc bng vt liu thụng thng Phng phỏp bõc thõm (PVD) kờt hp gia ti bng hut chõn khụng (VCM) Phng phỏp úng cc tre Phng phỏp thay õt kờt hp gia ti trc Khụng co gỡ, Tng ụi mi th trng Viờt Nam Khụng co gỡ Cung cp t p co th la ln Phng phap hay nhng yờu cõu thi gian thi cụng dai La giai phap phu hp cho cac d an giam rui ro vờ chm tiờn ụ, diờn tớch chiờm dng nh va chiờu cao p ln Tụn kộm nhng thi gian thi cụng ngn, ụ n nh cao, thớch hp x ly cac on ngn cc bụ, nờn ng p m rụng La phng phap thớch hp cho a tõng t sột mờm va mng So sanh gia phng phap bc thm va giờng cat: + im khac biờt chớnh gia phng phap giờng cat va phng phap bc thm (PVD) la vt liờu c s dng lam mụi trng dn nc Vi phng phap giờng cat, cac coc cat co kha nng thm nc tụt c xõy dng lp t yờu lam ngn c dn nc qua trỡnh gia tai trc S dng phng phap giờng cat luụn tiờu tụn nhiờu thi gian qua trỡnh chun b l va cat Hn na, viờc kim soat cht lng cat cng ũi hi nhiờu cụng sc va qua trỡnh lp t thuục vao ngun cat va cac nha thõu thi cụng Trong o phng phap bc thm (PVD) s dng vt liờu r tiờn hn, thi cụng nhanh hn va qua trỡnh kim soat cng c tụt hn, chiờu sõu thi cụng bc thm tụi a ụi vi mụt sụ d an Viờt Nam la hn 38m + Trong vai thp k qua, phng phap bc thm a thay thờ phng phap giờng cat vỡ u im thi cụng nhanh hn, kim tra cht lng cua mụi trng dn nc tụt hn cng nh gia x ly thp hn, v.vTom li, phng phap bc thm la s la chon tụt hn phng phap giờng cat; vỡ vy phng phap c xem la tụi u hn so vi phng phap giờng cat nc ta thi gian gõn õy giai phap s dng bc thm x ly nờn t yờu c ap dng tng ụi ph biờn + Kờt qua so sanh cac phng phap x ly nờn t nh sau: PVD (Phng phap bc thm kờt hp gia tai thụng thng) va SD (Phng phap giờng cat) va PVD (Phng phap bc thm kờt hp gia tai bng hut chõn khụng VCM) Kờt qua so sanh vờ mt kinh tờ c th hiờn h s thiờt kờ, theo o, phng Hoc viờn: Hunh Anh Khụi Lp: K thut Xõy dng Cụng trỡnh giao thụng K23.2 13 Tiu lun: a k thut ng dng GVHD: TS Nguyn c Mnh phap PVD tiờt kiờm chi phớ hn so vi hai phng phap SD va PVD kờt hp VCM Loi cat thớch hp cho phng phap SD la tng ụi kho tỡm xung quanh khu vc d an (vỡ loi cat thớch hp cho phng phap SD rt t) Phng phap PVD li thờ hn vờ tớnh am bao giao thụng khu vc bun nhao, chng hn nh khu vc d an nay, lng cua thiờt b thi cụng theo phng phap PVD nh hn thiờt b thi cụng cua phng phap SD Thi gian x ly bng phng phap PVD kờt hp gia tai bng chõn khụng (VCM) nhanh nht so vi hai phng phap PVD thụng thng va SD Bng so sỏnh v la chn phng ỏn x nn õt yờu gia PVD, PVD+VCM v SD TT Phng ỏn Bõc thõm (PVD) gia ti bng vt liu thụng thng Bõc thõm (PVD) gia ti bng hut chõn khụng (VCM) Giờng cỏt (SD) cú gia ti bng vt liu thụng thng Cụng nghờ thi cụng - am bao n nh lun va tng nhanh sc khang ct cho nờn t dn ờn tng tớnh n nh trt cua nờn p Kim soat qua trỡnh thi cụng va cht lng tụt hn - am bao n nh lun va tng nhanh sc khang ct cho nờn t dn ờn tng tớnh n nh trt cua nờn p Kim soat qua trỡnh thi cụng va cht lng tụt hn - am bao n nh lun va tng nhanh sc khang ct cho nờn t dn ờn tng tớnh n nh trt cua nờn p - Trong qua trỡnh x ly bc thm co hiờn tng b gp nờn t c cụ kờt va b nộn cht li dn ờn tc ng thoat nc - Trong qua trỡnh x ly bc thm co hiờn tng b gp nờn t c cụ kờt va b nộn cht li dn ờn tc ng thoat nc - Vt liờu kha khan hiờm, thiờt b thi cụng kha cng kờnh, kim soat cht lng khụng cao (ph thuục nhiờu cht lng ngun cat va Nha thõu thi cụng) Tiờn ụ thi cụng - Thi gian thi cụng lõu (195-365) Trong d an thi gian thi cụng a sụ la ln hn 300 - Thi gian thi cụng nhanh nht (110-180) Phu hp vi d an cõn yờu cõu tiờn ụ - Tiờu tụn thi gian qua trỡnh chun b l va cat Thi gian thi cụng lõu (195-360) Trong d an thi gian thi cụng a sụ la ln hn 300 Hiờu qua x ly - ụ lun gia cụ cao; ụ lun d co th kim tra c bng cach ap dng tai ph ung cach - ụ lun gia cụ cao; ụ lun d co th kim tra c bng thi gian hanh chõn khụng - ụ lun gia cụ cao; ụ lun d co th kim tra c bng cach ap dng tai ph ung cach Hoc viờn: Hunh Anh Khụi Lp: K thut Xõy dng Cụng trỡnh giao thụng K23.2 14 Tiu lun: a k thut ng dng Kinh phớ khoang (t.) Cac khac 143,83 GVHD: TS Nguyn c Mnh 194,04 285,57 - Thi gian thi cụng nờn ng on tuyờn mi rut ngn c thang Nờn ng sau hoan thiờn s dng cho cụng tac chuyn may moc thiờt b, vt liờu lam giam chi phớ hoan tra ng chuyn cho a phng, giam thiu mt an toan giao thụng Cac kờt qua trờn cho thy vờ hiờu qua kinh tờ thỡ phng an x ly bc thm thụng thng co gia thp nht, giờng cat co gia cao nht, phng an x ly bc thm gia tai trc bng hut chõn khụng dung hũa c ca vờ mt kinh tờ va tiờn ụ cua d an Trong trng hp d an phai hoan sm hoc hoan theo tiờn ụ chung cua cac d an m rụng QL1 on Thanh Hoa - Cõn Th, T kiờn ngh la chon phng an x ly bng bc thm (PVD) kờt hp gia tai bng hut chõn khụng, on nờn yờu kiờn ngh x ly bng PVD+VCM t Km13+0.00-Km18+650 2.5 Nụi dung thiờt kờ x nờn ng am bao n nh vờ ụ lun d va n nh trt qua trỡnh thi cụng cng nh a vao s dng tuyờn thiờt kờ co nhng on cõn co cac giai phap x ly Cac giai phap x ly nờn ng c s dng bao gm: Thay t Mc ớch: thay mụt phõn t yờu bng cat en giam ụ lun cũn li, tng cng ụ cua nờn, to mt bng thi cụng Nụi dung: ao b lp t hu c, t yờu trờn mt t 1.0 m -:- 2.0 m thay bng cat en õm cht K90 ờn cao ụ thiờn nhiờn Bc thm, Giờng cat: Mc ớch: y nhanh tục ụ cụ kờt cua t yờu, giam ụ lun cũn li, tng cng ụ cua t, va qua o tng ụ n nh cua nờn ng Nụi dung: Bc thm (giờng cat) c thi cụng theo mng hỡnh vuụng vi khoang cach 1.2 -:- 1.6 m ụi vi bc thm, khoang cach t 1.8-:-2.5m vi giờng cat Chiờu sõu bc thm (giờng cat) so vi bờ mt thiờn nhiờn t 8.0 m ữ 16.0 m theo tng on Co nhng on Hoc viờn: Hunh Anh Khụi Lp: K thut Xõy dng Cụng trỡnh giao thụng K23.2 15 Tiu lun: a k thut ng dng GVHD: TS Nguyn c Mnh am bao n nh cua nờn ng, giam chiờu sõu x ly bc thm cũn kờt hp trai lp vai a k thut tng cng p ch lun, kờt hp gia tai Mc ớch : To thi gian cho lun trc am bao n nh lun cua nờn ng x dng Nụi dung : Nờn ng c p theo giai on thi cụng vi tục ụ p khụng ln hn 10cm/ngay (trung bỡnh p lp 20cm) co kờt hp thay t va gia tai nhm tng thờm tai gõy lun, rut ngn thi gian ch Thi gian ngh ch cụ kờt t 60 ờn 150 X ly nờn yờu bng hut chõn khụng VCM Mc ớch: y nhanh tục ụ cụ kờt cua t yờu, giam ụ lun cũn li, tng cng ụ cua t, va qua o tng ụ n nh cua nờn ng Nụi dung : Gia tai trc bng hut chõn khụng, o la phng phap to ap lc õm bng bm hut chõn khụng va ap lc õm o c trỡ bi hờ thụng mang kớn khớ (Kjellman, 1952) vi ap lc chõn khụng n nh 60kPa-70kPa (tng ng 4m nờn p) ờn t ụ cụ kờt yờu cõu (thụng thng t thang ờn thang) Biờn phap se lam tng ap lc hu hiờu bng cach giam ap lc nc l rng d t, ap lc tng khụng thay i Khi s dng bc thm truyờn ap lc chõn khụng vao t, vung t xung quanh co xu hng chuyn dch vao bờn khu vc hut chõn khụng Chớnh s hut vao bờn se lam giam ụ dch chuyn t ngoai kờt hp vi gia tai thng lam giam thiu nguy c mt n nh mai dục qua trỡnh thi cụng nờn p Coc tre Mc ớch: Giam ụ lun cũn li, tng cng ụ cua t, va qua o tng ụ n nh cua nờn ng Nụi dung: Coc tre c thi cụng theo mng hỡnh vuụng vi mt ụ 25 coc/m Chiờu dai coc 2.5 m 1.1.1.1 Tụng hp biờn phap x nờn õt yờu Hoc viờn: Hunh Anh Khụi Lp: K thut Xõy dng Cụng trỡnh giao thụng K23.2 16 Tiu lun: a k thut ng dng Hoc viờn: Hunh Anh Khụi GVHD: TS Nguyn c Mnh Lp: K thut Xõy dng Cụng trỡnh giao thụng K23.2 17 ... 20.00 1. 28 260.00 13 15 17 14 16 20.00 240.00 12 15 .00 220.00 15 .00 200.00 14 .80 0.88 0.86 1. 01 0.74 1. 34 1. 32 0.79 1. 20 1. 50 1. 50 1. 00 10 .00 18 5.00 12 0.00 20.00 11 10 1. 02 0.86 0. 81 20.00 10 0.00... 20.00 17 0.00 20.00 15 0.00 15 1.20 15 2.70 15 4.20 15 5.20 50.00 40.00 10 .00 10 .00 0.87 0.84 0.78 0.82 0.86 1. 47 1. 49 0.75 1. 32 0.83 13 46 KM1 19 .50 14 0.00 Tênưcọc Lý trì nh 10 00.00 Cựưlyưcộngưdồn 14 .00... 13 .5 U7 13 .8 14 .0 15 .0 16 .5 -14 .22 015 .50 2.50 -16 .72 018 .00 18 .0 Sétưphaưlẫnưhữuưcơưmàuưxám,ưxámưnâu,ưtrạ ng tháiưdẻ oưmềm.(Đ ôiưchỗưlẫnưhữuưcơ) U8 15 .8 16 .0 U9 17 .8 18 .0 19 .5 U10 19 .8 20.0 21. 0 7.00
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận địa kĩ thuật ứng dụng dự án đầu tư xây DỰNG CÔNG TRÌNH QUỐC lộ 1 ĐOAN TRÁNH THÀNH PHỐ PHỦ lý, Tiểu luận địa kĩ thuật ứng dụng dự án đầu tư xây DỰNG CÔNG TRÌNH QUỐC lộ 1 ĐOAN TRÁNH THÀNH PHỐ PHỦ lý, Tiểu luận địa kĩ thuật ứng dụng dự án đầu tư xây DỰNG CÔNG TRÌNH QUỐC lộ 1 ĐOAN TRÁNH THÀNH PHỐ PHỦ lý, Nền đường qua khu vực đất yếu.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay