Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật kết hợp hóa chất trong ung thư vú có bộ ba thụ thể ER, PR và HER2 âm tính (FULL TEXT)

161 28 0
  • Loading ...
1/161 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:56

ĐẶT VẤN ĐỀ Ung thư vú (UTV) là bệnh phổ biến ở phụ nữ tại nhiều nước, ước tính hàng năm có khoảng một triệu ca mới mắc trên thế giới trong đó có khoảng 170.000 ca ung thư vú có bộ ba thụ thể âm tính. Tại Hoa Kỳ, đây là ung thư gây chết đứng hàng thứ hai và là nguyên nhân tử vong chủ yếu ở phụ nữ 45 đến 55 tuổi [1]. Năm 2009, có 192.370 phụ nữ Mỹ được chẩn đoán ung thư vú trong đó có khoảng 40.170 ung thư vú có bộ ba thụ thể âm tính [1]. Tại Việt Nam, vẫn chưa có số liệu cụ thể về loại ung thư vú này. Ung thư vú có bộ ba thụ thể âm tính chiếm khoảng 15% các trường hợp ung thư vú. Mặc dầu, đây là loại ung thư gây chú ý và bàn luận rất nhiều trong thời gian gần đây nhưng thực ra, đây không phải là một thể bệnh mới trong ung thư vú. Thuật ngữ ung thư vú có bộ ba thụ thể âm tính (triple negative breast cancer) được định nghĩa như là một thể sinh học trong ung thư vú do thiếu sự biểu hiện của thụ thể nội tiết ER và PR cũng như không có sự bộc lộ quá mức của thụ thể yếu tố phát triển biểu bì 2 (Her2) trên bề mặt tế bào. Đây là loại ung thư vú có tiên lượng xấu, có thời gian sống thêm không bệnh và thời gian sống thêm toàn bộ kém hơn các nhóm ung thư vú khác; là thể bệnh làm giới hạn chỉ định đặc hiệu như điều trị nội tiết. Ung thư đầu tiên được để ý đến trên nhóm bệnh nhân Mỹ gốc Phi và liên quan với đột biến gen BRCA1. Phân loại kinh điển khối u dựa trên hình thái mô học có ý nghĩa trong điều trị và tiên lượng. Những hiểu biết mới về đặc điểm sinh học khối u, bộc lộ gen, các dấu ấn sinh học và sao chép gen; ung thư vú có thể được xếp thành các thể riêng biệt, mỗi thể được xác định bởi tính chất phân tử (DNA) giống nhau có cùng ý nghĩa tiên lượng, mức độ tiến triển và đáp ứng điều trị, phân loại này tỏ ra ưu việt hơn cách phân loại mô học thông thường. Ung thư vú có bộ ba âm tính có khoảng 75% là ung thư dạng đáy (basal-like carcinoma) và khoảng 25% là không phải dạng đáy (no basal). Ngược lại, có khoảng 75% ung thư dạng đáy là ung thư vú có bộ ba thụ thể âm tính. Ung thư vú dạng đáy với đặc tính xâm lấn và sống thêm kém, biệt hóa kém khi khảo sát về hình thái học của tế bào [2],[3]. Về điều trị, cũng có một số đặc thù, ngoài phẫu thuật, chỉ định điều trị gặp phải những giới hạn đáng kể, tuy vậy, đây là loại ung thư có đáp ứng hóa trị tốt; hiện nay trên thế giới, có nhiều mô hình thử nghiệm điều trị khác nhau. Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu đã có, các hướng dẫn điều trị của NCCN, ASCO, Hội nghị đồng thuận St. Gallen đã áp dụng hóa trị trong điều trị từ nhiều năm trở lại đây, với cả ung thư vú giai đoạn sớm T1N0. Như vậy, mô hình điều trị phẫu thuật kết hợp hóa trị đang được xem là lựa chọn phù hợp đem lại hiệu quả trên thế giới. Hóa chất được sử dụng trong điều trị là các anthracycline và các taxane, đây là các thuốc cho đáp ứng lâm sàng và bệnh học tốt. Về bệnh học, ung thư vú có bộ ba thụ thể âm tính thường xuất hiện ở phụ nữ trẻ tuổi, thời kỳ tiền mãn kinh; liên quan với kích thước u lớn, giai đoạn lâm sàng muộn, tình trạng di căn xa, độ mô học cao [2],[3]. Trên thế giới có nhiều nghiên cứu về thể bệnh này, nhưng tại Việt Nam các nghiên cứu về ung thư vú có bộ ba âm tính còn rất hạn chế về tất cả các mặt như lâm sàng, phương pháp điều trị cũng như đánh giá kết quả điều trị và tiên lượng. Vì vậy, chúng tôi chọn đề tài này với mục tiêu: 1. Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung thư vú có bộ ba thụ thể ER, PR và Her2 âm tính. 2. Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật kết hợp hóa chất bổ trợ trong ung thư vú có bộ ba thụ thể ER, PR và HER âm tính và tiên lượng của bệnh. B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI NGUYN VIT DNG ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị PHẫU THUậT KếT HợP HóA CHấT TRONG UNG THƯ Vú Có Bộ BA THụ THể ER, PR Và HER2 ÂM TíNH LUN N TIN S Y HC H NI 2017 MC LC T VN Chng 1: TNG QUAN 1.1 S LC V GII PHU TUYN V V VNG NCH 1.1.1 Gii phu vỳ 1.1.2 H thng bch huyt tuyn vỳ 1.1.3 Chn oỏn ung th vỳ 1.2 MT S C IM GII PHU BNH 10 1.2.1 Th mụ bnh hc 10 1.2.2 mụ hc 11 1.2.3 Cỏc typ phõn t UTBM tuyn vỳ trờn húa mụ dch 12 1.3 IU TR UNG TH V 15 1.3.1 Phu thut 15 1.3.2 iu tr húa cht 20 1.4 UNG TH V Cể B BA TH TH M TNH 29 1.4.1 Cỏc c im lõm sng v cn lõm sng ca ung th vỳ cú b ba õm tớnh v cỏc nghiờn cu 29 1.4.2 c im tiờn lng 31 1.4.3 Cỏc nghiờn cu v iu tr ung th vỳ cú b ba th th õm tớnh 35 Chng 2: I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU 40 2.1 I TNG NGHIấN CU 40 2.1.1 Tiờu chun chn bnh nhõn 40 2.1.2 Tiờu chun loi tr 40 2.2 PHNG PHP NGHIấN CU 41 2.2.1 Nghiờn cu cỏc c im chung 41 2.2.2 Nghiờn cu cỏc c im bnh hc 42 2.2.3 Gii phu bnh 45 2.2.4 ỏnh giỏ ER, PR v HER2 trờn húa mụ dch 46 2.2.5 Quy trỡnh iu tr 47 2.2.6 ỏnh giỏ kt qu ca iu tr phu thut kt hp húa tr b tr 51 2.2.7 X lý s liu 54 2.3 VN O C TRONG NGHIấN CU 54 Chng 3: KT QU NGHIấN CU 56 3.1 C IM BNH NHN 56 3.1.1 Tui 56 3.1.2 Trỡnh trng kinh 57 3.1.3 Lý nhp vin 57 3.1.4 Thi gian phỏt hin u hoc xut hin triu chng au vỳ 58 3.1.5 Cỏc yu t nguy c 58 3.1.6 Cỏc triu chng lõm sng 59 3.1.7 Cỏc phng phỏp chn oỏn trc phu thut 60 3.1.8 Hch nỏch trờn gii phu bnh v kớch thc u 61 3.1.9 Th mụ bnh hc 61 3.1.10 mụ hc ung th biu mụ ng xõm nhp 62 3.1.11 Cỏc loi hỡnh phu thut 62 3.1.12 Giai on ung th sau phu thut 63 3.1.13 Liờn quan gia cỏc yu t bnh hc 63 3.1.14 Phỏc húa tr v loi hỡnh húa tr 65 3.1.15 X tr b tr 66 3.2 KT QU IU TR 66 3.2.1 Cỏc bin chng phu thut 66 3.2.2 Cỏc c tớnh húa tr 67 3.2.3 Tỏi phỏt sau iu tr 68 3.2.4 Di cn xa sau iu tr 69 3.2.5 Liờn quan gia mt s yu t bnh hc v tỏi phỏt, di cn 70 3.2.6 Sng thờm sau iu tr 73 Chng 4: BN LUN 91 4.1 C IM BNH NHN 91 4.1.1 Cỏc c im chung 91 4.1.2 Cỏc c im lõm sng v cn lõm sng 95 4.1.3 Mi liờn quan gia cỏc yu t bnh hc 100 4.1.4 Bn lun v phng phỏp iu tr nghiờn cu 101 4.2 KT QU IU TR 111 4.2.1 Cỏc bin chng phu thut 111 4.2.2 c tớnh húa tr 112 4.2.3 Tỏi phỏt v di cn sau iu tr 113 4.2.4 Sng thờm sau iu tr v tiờn lng 119 KT LUN 128 KIN NGH 130 MT S CễNG TRèNH NGHIấN CU CễNG B LIấN QUAN N LUN N TI LIU THAM KHO PH LC DANH MC BNG Bng 1.1 Bng 3.1 Bng 3.2 Bng 3.3 Bng 3.4 Bng 3.5 Bng 3.6 Bng 3.7 Bng 3.8 Bng 3.9 Bng 3.10 Bng 3.11 Bng 3.12 Bng 3.13 Bng 3.14 Bng 3.15 Bng 3.16 Bng 3.17 Bng 3.18 Bng 3.19 Bng 3.20 Bng 3.21 Bng 3.22 Bng 3.23 Bng 3.24 Bng 3.25 Bng 3.26 Bng 3.27 Cỏc la chn iu tr ton thõn b tr cho cỏc giai on ung th vỳ I, II, IIIA v IIIC m c 21 Phõn b tui 56 Tỡnh trng kinh 57 Lý nhp vin 57 Thi gian phỏt hin u vỳ hoc xut hin au vỳ 58 Cỏc yu t nguy c 58 Cỏc triu chng lõm sng 59 Cỏc phng phỏp chn oỏn trc phu thut 60 Hch nỏch gii phu bnh 61 Th mụ bnh hc 61 mụ hc ung th biu mụ ng xõm nhp 62 Cỏc loi hỡnh phu thut 62 Cỏc giai on ung th sau phu thut 63 Liờn quan gia kớch thc u v hch nỏch trờn gii phu bnh 63 Liờn quan gia kớch thc u trờn gii phu bnh v mụ hc 64 Liờn quan gia thi gian phỏt hin bnh v giai on ung th chung 64 Liờn quan gia mụ hc v giai on ung th 65 Phỏc húa tr v loi hỡnh húa tr 65 X tr b tr 66 Cỏc bin chng phu thut 66 Cỏc c tớnh trờn h to huyt 67 Cỏc c tớnh trờn gan thn 67 Cỏc c tớnh trờn da, niờm mc, h tiờu húa 68 T l tỏi phỏt 68 T l bnh nhõn xut hin di cn xa sau iu tr 69 Cỏc v trớ di cn xa 69 Thi gian tỏi phỏt, thi gian xut hin di cn 69 Liờn quan gia kớch thc u gii phu bnh v tỏi phỏt 70 Bng 3.28 Bng 3.29 Bng 3.30 Bng 3.31 Bng 3.32 Bng 3.33 Bng 3.34 Bng 3.35 Bng 3.36 Bng 3.37 Bng 3.38 Bng 3.39 Bng 3.40 Bng 3.41 Bng 3.42 Bng 3.43 Bng 3.44 Bng 3.45 Bng 3.46 Bng 3.47 Bng 3.48 Bng 3.49 Bng 3.50 Bng 3.51 Bng 4.1 Bng 4.2 Bng 4.3 Bng 4.4 Liờn quan gia mụ hc v tỏi phỏt 70 Liờn quan gia cỏc giai on ung th v tỏi phỏt 71 Liờn quan gia kớch thc u gii phu bnh v di cn xa 71 Liờn quan gia mụ hc v di cn xa 72 Liờn quan gia giai on ung th v di cn xa 72 Sng thờm ton b nm, nm, nm 73 Sng thờm trung bỡnh gia hai nhúm tui 74 Sng thờm trung bỡnh theo tỡnh trng kinh 75 Sng thờm theo kớch thc u 76 Sng thờm theo mụ hc 77 Sng thờm trung bỡnh theo di cn hch 78 T l sng thờm theo giai on ung th 79 Sng thờm theo phỏc húa tr 80 Sng thờm theo iu tr x b tr 81 Cỏc yu t tiờn lng sng thờm ton b 82 Sng thờm khụng bnh 82 Sng thờm trung bỡnh gia hai nhúm tui 83 Sng thờm trung bỡnh theo tỡnh trng kinh 84 Sng thờm theo kớch thc u 85 Sng thờm theo mụ hc 86 Sng thờm theo di cn hch 87 T l sng thờm theo giai on ung th 88 Sng thờm theo phỏc húa tr 89 Cỏc yu t tiờn lng sng thờm khụng bnh 90 c im bnh hc qua cỏc nghiờn cu 99 Ch nh iu tr mt s nghiờn cu ung th vỳ cú b ba õm tớnh 111 T l tỏi phỏt, di cn mt s nghiờn cu 117 Kt qu sng thờm v cỏc yu t tiờn lng cỏc nghiờn cu 124 DANH MC BIU Biu 3.1 Biu 3.2 Biu 3.3 Biu 3.4 Biu 3.5 Biu 3.6 Biu 3.7 Biu 3.8 Biu 3.9 Biu 3.10 Biu 3.11 Biu 3.12 Biu 3.13 Biu 3.14 Biu 3.15 Biu 3.16 Biu 3.17 Biu 4.1 Biu 4.2 Biu 4.3 Sng thờm ton b 73 Sng thờm theo nhúm tui 74 Sng thờm theo tỡnh trng kinh 75 Sng thờm theo kớch thc u 76 Sng thờm theo mụ hc 77 Sng thờm theo di cn hch 78 Sng thờm theo giai on ung th 79 Sng thờm theo phỏc húa tr 80 Sng thờm theo iu tr x b tr 81 Sng thờm khụng bnh 82 Sng thờm theo nhúm tui 83 Sng thờm theo tỡnh trng kinh 84 Sng thờm theo kớch thc u 85 Sng thờm theo mụ hc 86 Sng thờm theo di cn hch 87 Sng thờm theo giai on ung th 88 Sng thờm theo phỏc húa tr 89 Sng thờm khụng bnh trờn bnh nhõn c iu tr b sung paclitaxel hoc khụng iu tr theo cỏc nhúm da trờn tỡnh trng bc l ER v HER2 110 T l di cn xa gia ung th vỳ cú b ba õm tớnh so vi nhúm ung th vỳ khỏc nghiờn cu ca Dent v Cs, 2007 116 Sng thờm khụng bnh gia hai nhúm ung th vỳ b ba õm tớnh v khụng b ba õm tớnh 120 T VN Ung th vỳ (UTV) l bnh ph bin ph n ti nhiu nc, c tớnh hng nm cú khong mt triu ca mi mc trờn th gii ú cú khong 170.000 ca ung th vỳ cú b ba th th õm tớnh Ti Hoa K, õy l ung th gõy cht ng hng th hai v l nguyờn nhõn t vong ch yu ph n 45 n 55 tui [1] Nm 2009, cú 192.370 ph n M c chn oỏn ung th vỳ ú cú khong 40.170 ung th vỳ cú b ba th th õm tớnh [1] Ti Vit Nam, cha cú s liu c th v loi ung th vỳ ny Ung th vỳ cú b ba th th õm tớnh chim khong 15% cỏc trng hp ung th vỳ Mc du, õy l loi ung th gõy chỳ ý v bn lun rt nhiu thi gian gn õy nhng thc ra, õy khụng phi l mt th bnh mi ung th vỳ Thut ng ung th vỳ cú b ba th th õm tớnh (triple negative breast cancer) c nh ngha nh l mt th sinh hc ung th vỳ thiu s biu hin ca th th ni tit ER v PR cng nh khụng cú s bc l quỏ mc ca th th yu t phỏt trin biu bỡ (Her2) trờn b mt t bo õy l loi ung th vỳ cú tiờn lng xu, cú thi gian sng thờm khụng bnh v thi gian sng thờm ton b kộm hn cỏc nhúm ung th vỳ khỏc; l th bnh lm gii hn ch nh c hiu nh iu tr ni tit Ung th u tiờn c ý n trờn nhúm bnh nhõn M gc Phi v liờn quan vi t bin gen BRCA1 Phõn loi kinh in u da trờn hỡnh thỏi mụ hc cú ý ngha iu tr v tiờn lng Nhng hiu bit mi v c im sinh hc u, bc l gen, cỏc du n sinh hc v chộp gen; ung th vỳ cú th c xp thnh cỏc th riờng bit, mi th c xỏc nh bi tớnh cht phõn t (DNA) ging cú cựng ý ngha tiờn lng, mc tin trin v ỏp ng iu tr, phõn loi ny t u vit hn cỏch phõn loi mụ hc thụng thng Ung th vỳ cú b ba õm tớnh cú khong 75% l ung th dng ỏy (basal-like carcinoma) v khong 25% l khụng phi dng ỏy (no basal) Ngc li, cú khong 75% ung th dng ỏy l ung th vỳ cú b ba th th õm tớnh Ung th vỳ dng ỏy vi c tớnh xõm ln v sng thờm kộm, bit húa kộm kho sỏt v hỡnh thỏi hc ca t bo [2],[3] V iu tr, cng cú mt s c thự, ngoi phu thut, ch nh iu tr gp phi nhng gii hn ỏng k, vy, õy l loi ung th cú ỏp ng húa tr tt; hin trờn th gii, cú nhiu mụ hỡnh th nghim iu tr khỏc Trờn c s cỏc kt qu nghiờn cu ó cú, cỏc hng dn iu tr ca NCCN, ASCO, Hi ngh ng thun St Gallen ó ỏp dng húa tr iu tr t nhiu nm tr li õy, vi c ung th vỳ giai on sm T1N0 Nh vy, mụ hỡnh iu tr phu thut kt hp húa tr ang c xem l la chn phự hp em li hiu qu trờn th gii Húa cht c s dng iu tr l cỏc anthracycline v cỏc taxane, õy l cỏc thuc cho ỏp ng lõm sng v bnh hc tt V bnh hc, ung th vỳ cú b ba th th õm tớnh thng xut hin ph n tr tui, thi k tin kinh; liờn quan vi kớch thc u ln, giai on lõm sng mun, tỡnh trng di cn xa, mụ hc cao [2],[3] Trờn th gii cú nhiu nghiờn cu v th bnh ny, nhng ti Vit Nam cỏc nghiờn cu v ung th vỳ cú b ba õm tớnh cũn rt hn ch v tt c cỏc mt nh lõm sng, phng phỏp iu tr cng nh ỏnh giỏ kt qu iu tr v tiờn lng Vỡ vy, chỳng tụi chn ti ny vi mc tiờu: Nhn xột c im lõm sng, cn lõm sng ung th vỳ cú b ba th th ER, PR v Her2 õm tớnh ỏnh giỏ kt qu iu tr phu thut kt hp húa cht b tr ung th vỳ cú b ba th th ER, PR v HER õm tớnh v tiờn lng ca bnh Chng TNG QUAN 1.1 S LC V GII PHU TUYN V V VNG NCH 1.1.1 Gii phu vỳ Tuyn vỳ ph n trng thnh nm theo trc dc t xng sn II n xng sn VI, trc ngang t b bờn xng c cho n ng nỏch gia Phn ch yu ca tuyn vỳ (khong 2/3) nm trờn c ngc ln v phn cũn li (1/3) nm trờn c rng trc Vỳ cú hỡnh nún hoc bỏn cu, hỡnh dng cú th thay i tui trc sinh v sau sinh Cu trỳc vỳ gm ba thnh phn gm da, mụ di da v mụ vỳ (mụ tuyn v mụ m) Mụ tuyn vỳ ni di t gúc phn t trờn ngoi ca vỳ, ngang qua l nỏch Langer n h nỏch, c gi l uụi nỏch ca Spence gúp phn vic nõng tuyn vỳ trờn thnh ngc uụi nỏch cú th nm sõu h nỏch liờn quan trc tip n cỏc tuyn vựng nỏch, vỡ th cú th nhm vi u hay hch nỏch Tuyn vỳ gm nhiu thựy (cú th t 12 - 20 thựy), mi thựy cú th phõn chia thnh nhiu tiu thựy, mi tiu thựy gm nhiu nang tuyn Cỏc thựy tuyn vỳ sp xp theo hỡnh nan hoa hng vo qung nỳm vỳ v mi thựy c dn lu bi mt ng tuyn dn sa (ng kớnh 2mm), cú 12 n 20 ng tuyn dn sa vo cỏc xoang cha sa di qung vỳ, t ú cú khong 10 ng dn sa m nỳm vỳ Nỳm vỳ cú hỡnh tr, thng nm khong gian sn IV, l im tn cựng ca thn kinh cm giỏc vỳ, cha cỏc tuyn bó v tuyn bỏn hy, khụng cú nang lụng, ỏy nỳm vỳ c bao ph xung quanh bi qung vỳ Qung vỳ cú hỡnh trũn, sm mu, ng kớnh thay i tựy ngi, cú th t cm, cha cỏc ht Montgomery, õy l cỏc tuyn bó nhy trung gian gia tuyn m hụi v tuyn sa, thi k tit sa, tuyn cú tỏc dng bụi trn nỳm vỳ ca ngi m Ton b mụ vỳ c bao ph bi cõn ngc nụng, cõn ny liờn tc vi cõn nụng Camper bng Mt 79 Gianni L, Eiermann W, Semiglazov V, et al (2010), Neoadjuvant chemotherapy with trastuzumab followed by adjuvant trastuzumab versus neoadjuvant chemotherapy alone, in patients with HER2positive locally advanced breast cancer (the NOAH trial): a randomised controlled superiority trial with a parallel HER2-negative cohort, Lancet, 375 (9712): 377-84 80 Buzdar AU, Suman VJ, Meric-Bernstam F, et al (2013), Fluorouracil, epirubicin, and cyclophosphamide (FEC-75) followed by paclitaxel plus trastuzumab versus paclitaxel plus trastuzumab followed by FEC75 plus trastuzumab as neoadjuvant treatment for patients with HER2positive breast cancer (Z1041): a randomised, controlled, phase trial, Lancet Oncol, 14 (13): 1317-25 81 Petrelli F, Coinu A, Lonati V, et al (2016), Neoadjuvant dose-dense chemotherapy for locally advanced breast cancer: a meta-analysis of published studies, Anticancer Drugs 27 (7): 702-8 82 Berg CD, Swain SM (1994), Results of Concomitantly Administered Chemoradiation for Locally Advanced Noninflammatory Breast Cancer, Semin Radiat Oncol, (4): 226-235 83 Brito RA, Valero V, Buzdar AU, et al (2001), Long-term results of combined-modality therapy for locally advanced breast cancer with ipsilateral supraclavicular metastases: The University of Texas M.D Anderson Cancer Center experience, J Clin Oncol, 19 (3): 628-33 84 Dent R, Trudeau M, Pritchard KI et al (2007), Triple-negative breast cancer: clinical features and patterns of recurrence, Clin Cancer Res 13: 44294434 85 Montagna E, Maisonneuve P, Rotmensz N et al (2013), Heterogeneity of triple-negative breast cancer: histologic subtyping to inform the outcome, Clin Breast Cancer, 13:3139 86 Azoulay S, Laộ M, Frộneaux P et al (2005), KIT is highly expressed in adenoid cystic carcinoma of the breast, a basal-like carcinoma associated with a favorable outcome, Mod Pathol, 18:16231631 87 Fourquet A, Vilcoq JR, Zafrani B, Schlienger F, Jullien D, Campana F (1987), Medullary breast carcinoma: the role of radiotherapy as primary treatment, Radiother Oncol, 10:16 88 Hennessy BT, Giordano S, Broglio K et al (2006), Biphasic metaplastic sarcomatoid carcinoma of the breast, Ann Oncol, 17:605613 89 Dowsett M, Cuzick J, Wale C, Howell T, Houghton J, Baum M (2005), Retrospective analysis of time to recurrence in the ATAC trial according to hormone receptor status: an hypothesis-generating study, J Clin Oncol, 23:75127517 90 Crabb SJ, Cheang MC, Leung S, Immonen T, Nielsen TO, Huntsman DD, Bajdik CD, Chia SK (2008), Basal breast cancer molecular subtype predicts for lower incidence of axillary lymph node metastases in primary breast cancer, Clin Breast Cancer, 8:249256 91 Tan DS, Marchiú C, Jones RL, Savage K, Smith IE, Dowsett M, ReisFilho JS (2008), Triple negative breast cancer: molecular profiling and prognostic impact in adjuvant anthracycline-treated patients, Breast Cancer Res Treat, 111:2744 92 Yang WT, Dryden M, Broglio K et al (2008), Mammographic features of triple receptor-negative primary breast cancers in young premenopausal women, Breast Cancer Res Treat, 111:405410 93 Wang Y, Ikeda DM, Narasimhan B, Longacre TA, Bleicher RJ, Pal S, Jackman RJ, Jeffrey SS (2008), Estrogen receptor-negative invasive breast cancer: imaging features of tumors with and without human epidermal growth factor receptor type overexpression, Radiology 246:367375 94 Dogan BE, Gonzalez-Angulo AM, Gilcrease M, Dryden MJ, Yang WT (2010), Multimodality imaging of triple receptor-negative tumors with mammography, ultrasound, and MRI, AJR Am J Roentgenol, 194:11601166 95 Ko ES, Lee BH, Kim HA, Noh WC, Kim MS, Lee SA (2010), Triplenegative breast cancer: correlation between imaging and pathological findings, Eur Radiol, 20:11111117 96 Lerma E, Peiro G, Ramún T et al (2007), Immunohistochemical heterogeneity of breast carcinomas negative for estrogen receptors, progesterone receptors and Her2/neu (basal-like breast carcinoma), Mod Pathol, 20:12001207 97 Uematsu T, Kasami M, Yuen S (2009), Triple-negative breast cancer: correlation between MR imaging and pathologic findings, Radiology 250:638647 98 Dogan BE, Turnbull LW (2012), Imaging of triple-negative breast cancer Ann Oncol 23: 23 29 99 Basu S, Chen W, Tchou J, Mavi A, Cermik T, Czerniecki B, Schnall M, Alavi A (2008), Comparison of triple-negative and estrogen receptor-positive/progesterone receptor-positive/HER2-negative breast carcinoma using quantitative fluorine-18 fluorodeoxyglucose/positron emission tomography imaging parameters: a potentially useful method for disease characterization, Cancer, 112:9951000 100 Straver ME, Aukema TS, Olmos RA, Rutgers EJ, Gilhuijs KG, Schot ME, Vogel WV, Peeters MJ (2010), Feasibility of FDG PET/CT to monitor the response of axillary lymph node metastases to neoadjuvant chemotherapy in breast cancer patients, Eur J Nucl Med Mol Imaging 37:10691076 101 Kennecke H, Yerushalmi R, Woods R, Cheang MC, Voduc D, Speers CH, Nielsen TO, Gelmon K (2010), Metastatic behavior of breast cancer subtypes, J Clin Oncol, 28:32713277 102 Jatoi I, Anderson WF, Jeong JH, Redmond CK (2011), Breast cancer adjuvant therapy: time to consider its time-dependent effects, J Clin Oncol, 29:23012304 103 Montagna E, Bagnardi V, Rotmensz N et al (2012), Breast cancer subtypes and outcome after local and regional relapse, Ann Oncol 23:324331 104 Smid M, Wang Y, Zhang Y, Sieuwerts AM, Yu J, Klijn JG, Foekens JA, Martens JW (2008), Subtypes of breast cancer show preferential site of relapse Cancer Res, 68:31083114 105 Heitz F, Harter P, Traut A, Lueck HJ, Beutel B, du Bois A (2008), Cerebral metastases (CM) in breast can-cer (BC) with focus on triplenegative tumors J Clin Oncol, 26,(15), abst 1010 106 Aleskandarany MA, Green AR, Benhasouna AA, Barros FF, Neal K, Reis-Filho JS, Ellis IO, Rakha EA (2012), Prognostic value of proliferation assay in the luminal, HER2-positive, and triple-negative biologic classes of breast cancer Breast Cancer Res,14:R3 107 Peng Y (2012), Potential prognostic tumor biomarkers in triple-negative breast carcinoma, Beijing Da Xue Xue Bao, 44:666672 108 Cancello G, Maisonneuve P, Rotmensz N et al (2011), Prognosis in women with small (T1 mic, T1a, T1b) node-negative operable breast cancer by immunohistochemically selected subtypes, Breast Cancer Res Treat, 127:713720 109 Minckwitz G, Untch M, Blohmer JU et al (2012), Definition and impact of pathologic complete response on prognosis after neoadjuvant chemotherapy in various intrinsic breast cancer subtypes J Clin Oncol 30:17961804 110 Straver ME, Glas AM, Hannemann J et al (2010), The 70-gene signature as a response predictor for neoadjuvant chemotherapy in breast cancer Breast Cancer Res Treat, 119:551558 111 Yerushalmi R, Woods R, Ravdin PM, Hayes MM, Gelmon KA (2010) Ki67 in breast cancer: prognostic and predictive potential, Lancet Oncol, 11:174183 112 Fasching PA, Heusinger K, Haeberle L et al (2011), Ki67, chemotherapy response, and prognosis in breast cancer patients receiving neoadjuvant treatment BMC Cancer, 11:486 113 Schmidt G, Meyberg-Solomayer G, Gerlinger C et al (2014), Identification of prognostic different subgroups in triple negative breast cancer by Her2-neu protein expression, Arch Gynecol Obstet, 290:12211229 114 Gyrffy B, Hatzis C, Sanft T, Hofstatter E, Aktas B, Pusztai L (2015), Multigene prognostic tests in breast cancer: past, present, future, Breast Cancer Res, 17:11 115 Aapro M, Wildiers H (2012), Triple-negative breast cancer in the older population, Ann Oncol, 23(6):5255 116 Eiermann W, Vallis KA (2012), Locoregional treatments for triplenegative breast cancer, Ann Oncol, 23(6):3034 117 Gonzalez-Angulo AM, Timms KM, Liu S et al (2011), Incidence and outcome of BRCA mutations in unselected patients with triple receptornegative breast cancer, Clin Cancer Res, 17:10821089 118 Bayraktar S, Gutierrez-Barrera AM, Liu D et al (2011), Outcome of triple-negative breast cancer in patients with or without deleterious BRCA mutations Breast Cancer Res Treat, 130:145153 119 Solin LJ, Hwang WT, Vapiwala N (2009), Outcome after breast conservation treatment with radiation for women with triple-negative early-stage invasive breast carcinoma Clin Breast Cancer, 9:96100 120 Early Breast Cancer Trialists Collaborative Group (EBCTCG, Clarke M, Coates AS, Darby SC et al (2008), Adjuvant chemotherapy in oestrogen-receptor-poor breast cancer: patient-level meta-analysis of randomised trials, Lancet, 371:2940 121 Rastogi P, Anderson SJ, Bear HD et al (2008), Preoperative chemotherapy: updates of National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project Protocols B-18 and B-27, J Clin Oncol 26:778785 122 Cortazar P, Zhang L, Untch M et al (2014), Pathological complete response and long-term clinical benefit in breast cancer: the CTNeoBC pooled analysis, Lancet, 384:164172 123 Huober J, von Minckwitz G, Denkert C et al (2010), Effect of neoadjuvant anthracycline-taxane-based chemotherapy in different biological breast cancer phenotypes: overall results from the GeparTrio study, Breast Cancer Res Treat, 124:133140 124 Early Breast Cancer Trialists Collaborative Group (EBCTCG), Peto R, Davies C, Godwin J et al (2012), Comparisons between different polychemotherapy regimens for early breast cancer: meta-analyses of long-term outcome among 100,000 women in 123 randomised trials Lancet, 379:432444 125 Martin M, Romero A, Lopez Garcia-Asenjo J et al (2010), Molecular and genomic predictors of response to single-agent doxorubicin (ADR) versus single-agent docetaxel (DOC) in primary breast cancer (PBC), J Clin Oncol 28(15suppl):502 126 Martin M, Romero A, Cheang MC et al (2011), Genomic predictors of response to doxorubicin versus docetaxel in primary breast cancer, Breast Cancer Res Treat, 128:127136 127 Minckwitz G, Untch M, Nuesch E et al (2011), Impact of treatment characteristics on response of different breast cancer phenotypes: pooled analysis of the German neo-adjuvant chemotherapy trials, Breast Cancer Res Treat, 125:145156 128 Isakoff SJ (2010), Triple-negative breast cancer: role of specific chemotherapy agents Cancer J, 16:5361 129 Gronwald J, Byrski T, Huzarski T et al (2009), Neoadjuvant therapy with cisplatin in BRCA1-positive breast cancer patients, J Clin Oncol 27(15): 502 130 Byrski T, Huzarski T, Dent R et al (2009), Response to neoadjuvant therapy with cisplatin in BRCA1-positive breast cancer patients Breast Cancer Res Treat, 115:359363 131 Byrski T, Gronwald J, Huzarski T et al (2010), Pathologic complete response rates in young women with BRCA1-positive breast cancers after neoadjuvant chemotherapy, J Clin Oncol, 28:375379 132 Sikov WM, Dizon DS, Strenger R et al (2009), Frequent pathologic complete responses in aggressive stages II to III breast cancers with every-4-week carboplatin and weekly paclitaxel with or without trastuzumab: a Brown University Oncology Group Study, J Clin Oncol, 27:46934700 133 Chang HR, Glaspy J, Allison MA, Kass FC, Elashoff R, Chung DU, Gornbein J (2010), Differential response of triple-negative breast cancer to a docetaxel and carboplatin-based neoadjuvant treatment, Cancer, 116: 42274237 134 Alba E, Chacon JL, Lluch A et al (2011), Chemotherapy (CT) with or without carboplatin as neoadjuvant treatment in patients with basal-like breast cancer: GEICAM 200603-A multicenter, randomized phase II study, J Clin Oncol, 29(15):1015 135 Nguyn Bỏ c, Nguyn Hu Thi, Bựi Cụng Ton v cs (2003) Thc hnh x tr bnh ung th Nh xut bn Y hc H Ni, 289-93 136 Trn Vn Thun v cs, (2005), "ỏnh giỏ kt qu b tr húa cht phỏc Adriamycin - Cyclophosphamid trờn bnh nhõn ung th vỳ giai on II -III vi ER dng tớnh cú iu tr ni tit", Lun ỏn tin s y hc Trng i Hc Y H Ni, 85 - 87 137 Cleator S, Ashworth A (2004), Molecular profiling of breast cancer: clinical implications, Br J Cancer; 90: 1120-4 138 Cai MQ, Chen Q, Shi CM (2009), Progression for triple-negative breast cancer, Chinese Clinical Oncology, 14:286287 139 Yuan ZY, Wang SS, Gao Y et al (2008), Clinical characteristics and prognosis of triple-negative breast cancer: a report of 305 cases, Chin J Cancer, 27:561565 140 Yang DH, Liu H, Zhao J (2008), Clinicopathologic Features and Prognosis of Triple Negative Breast Cancer Chinese Clinical Oncology, 35:501 504 141 Jingdan Qiu, Xinying Xue, Chao Hu, Hu Xu, Deqiang Kou, Rong Li, and Ming Li (2016) Comparison of Clinicopathological Features and Prognosis in Triple-Negative and Non-Triple Negative Breast Cancer, J Cancer, 7(2): 167173 142 Rakha EA, Reis-Filho JS, Ellis IO (2008), Basal-like breast cancer: a critical review, J Clin Oncol, 26(15):2568-2581 143 Sun B, Wu SK, Song ST (2007), Research in progress of triple-negative breast cancer, Oncology Progress, 5:54952 144 Cleator S, Heller W, Coombes RC (2007), Triple-negative breast cancer: therapeutic options, Lancet Oncol, 8:23544 145 Stoppa-Lyonnet D, Ansquer Y, Dreyfus H et al (2000), Familial invasive breast cancers: worse outcome related to BRCA-1 mutations J Clin Oncol 18:405359 146 Kennedy R D, Quinn J E, Mullan P B et al (2004), The role of BRAC1 in the cellular response to chemotherapy, J Natl Cancer I, 96: 165968 147 Nguyn ỡnh Tựng (2004), Nghiờn cu tỡnh trng di cn hch nỏch v kt qu iu tr ung th vỳ bng phu thut Scanlon Lun ỏn Tin s Y hc Hc vin Quõn Y 148 Dendale R, Vincent-Salomon A, Mouret-Fourme E et al (2003), Medullary breast carcinoma: prognostic implications of p53 expression, Int J Biol Markers, 18:99105 149 Hennessy BT, Giordano S, Broglio K et al (2006), Biphasic metaplastic sarcomatoid carcinoma of the breast, Ann Oncol, 17:605613 150 Li Zang, Chun FH, Guo D et al (2012), Analysis of clinical features and outcome of 356 triple-negative breast cancer patients in China Breast Care;7:137 151 Weiling Sun, Chu Hong Li et al (2016), Prognostic analysis of triplenegative breast cancer patients treated with adjuvant chemotherapy of fluorouracil, epirubicin and cyclophosphamide Oncol Lett; 11(3): 23202326 152 Straver ME, Glas AM, Hannemann J et al (2010), The 70-gene signature as a response predictor for neoadjuvant chemotherapy in breast cancer, Breast Cancer Res Treat, 119:551558 153 National Comprehensive Cancer Network (NCCN) Clinical Practice Guidelines in Oncology: Breast Cancer v2 2011 Available at: http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/breast.pdf (21 August 2012, date last accessed) 154 Goldhirsch A, Wood WC, Coates AS, et al (2011), Strategies for subtypesdealing with the diversity of breast cancer: highlights of the St.: Gallen International Expert Consensus on the Primary Therapy of Early Breast Cancer 2011, Ann Oncol, 22:1736-1747 155 Aebi S, Davidson T, Gruber G, et al (2010), Primary breast cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up, Ann Oncol, 21(5):12-24 156 Cheang M, Chia SK, Tu D, et al (2009), Anthracyclines in basal breast cancer: The NCIC-CTG trial MA5 comparing adjuvant CMF to CEF, J Clin Oncol, 27:519 157 Rocca A, Paradiso A, Sismondi P, et al (2011), Benefit from CMF with or without anthracyclines in relation to biologic profiles in early breast cancer, J Clin Oncol, 29s Abstr 1031 158 Hugh J, Hanson J, Cheang MC, et al (2009), Breast cancer subtypes and response to docetaxel in node-positive breast cancer: use of an immunohistochemical definition in the BCIRG 001 trial, J Clin Oncol, 27:1168-1176 159 Hayes DF, Thor AD, Dressler LG, et al (2007), HER2 and response to paclitaxel in node-positive breast cancer N Engl J Med, 357:1496-1506 160 Parker CC, Ampil F, Burton G, Li BD, Chu QD (2010), Is breast conservation therapy a viable option for patients with triple-receptor negative breast cancer?, Surgery, 148:386391 161 Solin LJ, Hwang WT, Vapiwala N (2009), Outcome after breast conservation treatment with radiation for women with triple-negative early-stage invasive breast carcinoma, Clin Breast Cancer, 9:96100 162 Panoff JE, Hurley J, Takita C et al (2011), Risk of locoregional recurrence by receptor status in breast cancer patients receiving modern systemic therapy and post-mastectomy radiation, Breast Cancer Res Treat, 128:899906 163 Laporte S, Jones S, Chapelle C, et al (2009), Consistency of effect of docetaxel-containing adjuvant chemotherapy in patients with early stage breast cancer independent of nodal status: meta-analysis of 12 randomized clinical trials, Cancer Res, 69 (1) Abstr 605 164 Martin M, Segui MA, Anton A, et al (2010), Adjuvant docetaxel for high-risk, node-negative breast cancer, N Engl J Med, 363:2200-2210 165 Che Lin, Su-Yu Chien, Shou-Jen Kuo, Li-Sheng Chen et al (2012),A 10-year Follow-up of Triple-negative Breast Cancer Patients in Taiwan, Jpn J Clin Oncol, 42 (3): 161-167 166 Shrestha Pal, Margreet Lỹchtenborg, Elizabeth A Davies and Ruth H Jack (2014), The treatment and survival of patients with triple negative breast cancer in a London population, SpringerPlus, 3:553 167 Francesco et al (2013), Triple negative breast cancer: multipronged approach, single- arm pilot phase II study, Cancer Medicine, (1): 89- 95 168 Lờ Thanh c (2014), Nghiờn cu hiu qu húa tr b tr trc phu thut phỏc AP ung th vỳ giai on III Lun ỏn Tin s Y hc, Trng i hc Y H Ni 169 Freedman GM, Anderson PR, Li T et al (2009), Locoregional recurrence of triple negative breast cancer after breast-conserving surgery and radiation, Cancer, 115: 946951 170 Kyndi M, Sorensen FB, Knudsen H et al (2008), Estrogen receptor, progesterone receptor, her-2, and response to postmastectomy radiotherapy in high-risk breast cancer: the Danish Breast Cancer Cooperative Group, J Clin Oncol, 26: 14191426 171 Rodriguez-Pinilla SM, Sarrio D, Honrado E et al (2006), Prognostic significance of basal-like phenotype and fascin expression in nodenegative invasive breast carcinomas, Clin Cancer Res, 12: 15331539 172 Gabos Z, Thoms J, Ghosh S et al (2010) The association between biological subtype and locoregional recurrence in newly diagnosed breast cancer Breast Cancer Res Treat; 124(1):187-194 173 Abdulkarim BS, Cuartero J, Hanson J et al (2011) Increased risk of locoregional recurrence for women with T1-2N0 triple-negative breast cancer treated with modified radical mastectomy without adjuvant radiation therapy compared with breast-conserving therapy J Clin Oncol; 29(21): 2852-2858 174 Nguyen PL, Taghian AG, Katz MS et al (2008), Breast cancer subtype approximated by estrogen receptor, progesterone receptor, and HER-2 is associated with local and distant recurrence after breast-conserving therapy J Clin Oncol; 26: 23732378 175 Kaplan G, Malmgren J (2008), Impact of triple negative phenotype on breast cancer prognosis Breast J 2008; 14: 456463 176 V Hng Thng, Hong Th Cỳc (2012), ỏnh giỏ hiu qu hoỏ cht b tr bnh ung th vỳ cú b ba th th õm tớnh, Tp ung th hc Vit nam, s 4, 310-7 177 Phựng Th Huyn, ng Th Võn Anh v Cs (2011) c im lõm sng, mụ bnh hc v kt qu iu tr ung th vỳ cú ER (-), PR (-), HER2 (-) Tp Ung th hc Vit Nam, s 3, 482 - 489 178 Quan Anh Tin, Cung Th Tuyt Anh v Cs (2014) Kt qu iu tr ung th vỳ giai on sm ER (-), PR (-), HER2 (-) Tp Ung th hc Vit Nam, s 3, 247-253 PH LC * Mt s th mụ hc ung th biu mụ tuyn vỳ Hỡnh Ung th biu mụ th ng xõm nhp (Ngun: Khoa Gii phu bnh, Bnh vin T Hu) Hỡnh Ung th biu mụ th ng nh (Ngun: Khoa Gii phu bnh, Bnh vin T Hu) Hỡnh Ung th biu mụ thựy xõm nhp (Ngun: Khoa Gii phu bnh, Bnh vin T Hu) Hỡnh Ung th biu mụ nhỳ (Ngun: Khoa Gii phu bnh, Bnh vin T Hu UNG TH V Cể B BA TH TH M TNH T4N3M0 ( IIIC) BN Trn Th H (69 tui, iu tr nm 2010) PHU THUT CT V TRIT CI BIấN BN Nguyn Th Hng H ( 49 tui, iu tr 2015) ... xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung thư vú có ba thụ thể ER, PR Her2 âm tính Đánh giá kết điều trị phẫu thuật kết hợp hóa chất bổ trợ ung thư vú có ba thụ thể ER, PR HER âm tính tiên lượng... 40.170 ung thư vú có ba thụ thể âm tính [1] Tại Việt Nam, chưa có số liệu cụ thể loại ung thư vú Ung thư vú có ba thụ thể âm tính chiếm khoảng 15% trường hợp ung thư vú Mặc dầu, loại ung thư gây... thông thư ng Ung thư vú có ba âm tính có khoảng 75% ung thư dạng đáy (basal-like carcinoma) khoảng 25% dạng đáy (no basal) Ngược lại, có khoảng 75% ung thư dạng đáy ung thư vú có ba thụ thể âm tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật kết hợp hóa chất trong ung thư vú có bộ ba thụ thể ER, PR và HER2 âm tính (FULL TEXT), Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật kết hợp hóa chất trong ung thư vú có bộ ba thụ thể ER, PR và HER2 âm tính (FULL TEXT), Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật kết hợp hóa chất trong ung thư vú có bộ ba thụ thể ER, PR và HER2 âm tính (FULL TEXT)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay