Nghiên cứu khả năng hấp thụ thuốc berberin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già

43 110 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:36

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH - KTNN ====== PHẠM THỊ MONG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ THUỐC BERBERIN CỦA MÀNG CELLULOSE VI KHUẨN LÊN MEN TỪ MÔI TRƢỜNG NƢỚC DỪA GIÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Sinh lý học ngƣời động vật Ngƣời hƣớng dẫn khoa học ThS CAO BÁ CƢỜNG HÀ NỘI, 2017 LỜI CẢM ƠN Trong trình thực khóa luận này, nhận đƣợc hƣớng dẫn giúp đỡ tận tình mặt từ thầy cô, bạn bè Nhân dịp này, xin đƣợc bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới ThS Cao Bá Cƣờng (Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2) Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc giúp đỡ nhiệt tình thầy cô Viện NCKH ƢD Trƣờng ĐHSP Hà Nội 2, thầy cô khoa Sinh - KTNN, thầy cô Ban Giám hiệu, Phòng đào tạo toàn thể thầy cô, cán Trƣờng ĐHSP Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ hoàn thành khóa luận Tôi xin cảm ơn gia đình bạn bè động viên, hỗ trợ suốt trình học tập thực khóa luận Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, 20 tháng năm 2017 SINH VIÊN Phạm Thị Mong LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết số liệu khóa luận “Nghiên cứu khả hấp thụ thuốc berberin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trƣờng nƣớc dừa già” kết qủa nghiên cứu cá nhân suốt thời gian qua dƣới hƣớng dẫn trực tiếp ThS Cao Bá Cƣờng, giảng viên khoa Sinh - KTNN - Trƣờng ĐHSP Hà Nội đƣợc thực “Viện NCKH ƢD Trƣờng ĐHSP Hà Nội 2” Những số liệu kết khoá luận trung thực, trùng lặp chép tài liệu khác Nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm Hà Nội, 20 tháng năm 2017 SINH VIÊN Phạm Thị Mong MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn CHƢƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU Cellulose vi khuẩn vi sinh vật tổng hợp cellulose 1.1 Cellulose vi khuẩn tính chất CVK 1.1.1 Cellulose vi khuẩn 1.1.2 Cấu trúc kết tinh cellulose vi khuẩn 1.1.3 Tính chất cellulose vi khuẩn 1.1.4 Ứng dụng CVK 1.2 Vi sinh vật tổng hợp cellulose 1.2.1 Phân loại A xylinum 1.2.2 Đặc điểm hình thái A xylinum 1.2.3 Đặc điểm sinh lý A xylinum 1.2.4 Vai trò CVK A xylinum 1.2.5 Môi trƣờng nuôi cấy A xylinum Giới thiệu thuốc berberin 11 2.1 Công thức 11 2.2 Tính chất 12 2.3 Tác dụng dƣợc lý 12 2.4 Tƣơng tác thuốc 12 2.5 Chỉ định 13 2.6 Chống định 13 Tình hình nghiên cứu nƣớc 13 3.1 Tình hình nghiên cứu thuốc 13 3.1.1 Tình hình nghiên cứu giới 13 3.1.2 Tình hình nghiên cứu Việt Nam 13 3.2 Tình hình nghiên cứu màng CVK 14 3.2.1 Tình hình nghiên cứu giới 14 3.2.2 Tình hình nghiên cứu Việt Nam 14 CHƢƠNG ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 16 Nội dung nghiên cứu 16 Các thiết bị hóa chất sử dụng nghiên cứu 16 Phƣơng pháp nghiên cứu 16 4.1 Phƣơng pháp tạo màng CVK 16 4.2 Phƣơng pháp xử lý màng CVK trƣớc hấp thụ thuốc berberin 18 4.3 Phƣơng pháp đánh giá độ tinh khiết màng CVK 20 4.4 Phƣơng pháp dựng đƣờng chuẩn 20 4.5 Phƣơng pháp xác định lƣợng thuốc đƣợc hấp thụ vào màng CVK 22 4.6 Phƣơng pháp thống kê xử lý kết 23 CHƢƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 24 Màng CVK thu đƣợc nuôi cấy môi trƣờng nƣớc dừa già 24 Màng CVK thu đƣợc sau nuôi cấy 24 Màng CVK tinh chế 25 Kiểm tra độ tinh khiết màng CVK 26 Màng CVK hấp thụ thuốc berberin 27 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 31 Kết luận 31 Kiến nghị 31 TÀI LIỆU THAM KHẢO 32 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt A xylinum Từ đầy đủ Acetobacter xylinum CVK Celulose vi khuẩn OD Mật độ quang phổ ĐHSP Đại học Sƣ phạm NCKH ƢD Nghiên cứu Khoa học Ứng dụng Nxb Nhà xuất DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Ứng dụng CVK Bảng 1.2 Thành phần nƣớc dừa già 10 Bảng 2.1 Môi trƣờng lên men tạo màng CVK 17 Bảng 2.2 Kết đo dƣờng chuẩn thuốc berberin bƣớc sóng 345nm (n = 3) 21 Bảng 3.1 Giá trị OD dung dịch berberin 10% ngâm màng CVK (n= 3) 28 Bảng 3.2 Lƣợng thuốc berberin hấp thụ vào màng CVK (n = 3) 29 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Công thức cấu tạo berberin 11 Sơ đồ 2.1 Quy trình sản xuất CVK 18 Sơ đồ 2.2 Quy trình xử lý thu CVK tinh khiết 19 Hình 2.1 Đồ thị đƣờng chuẩn berberin bƣớc sóng 345nm 21 Hình 3.1 Màng CVK nuôi ngày đầu (a) màng CVK nuôi ngày thứ (b) 24 Hình 3.2 Màng CVK thu đƣợc sau nuôi cấy 25 Hình 3.3 Các quy trình xử lý màng CVK 25 Hình Kết thử diện đƣờng glucose 26 Hình Màng CVK hấp thụ thuốc berberin 27 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Cellulose hợp chất hóa học thƣờng đƣợc biết đến với vai trò khung xƣơng quan trọng thể thực vật Không cellulose đƣợc tổng hợp thực vật, mà cellulose đƣợc tổng hợp nên vi sinh vật, với tên gọi cellulose vi khuẩn (viết tắt CVK) Một loài vi sinh vật có khả tổng hợp cellulose tốt Acetobacter xylinum (A xylinum) Cellulose vi khuẩn có cấu trúc đặc tính giống với cellulose thực vật (gồm phân tử glucose liên kết với liên kết β-1,4 glucan), cellulose vi khuẩn khác với cellulose thực vật chỗ: không chứa hợp chất cao phân tử nhƣ lignin, hemicellulose, pectin sáp nến chúng có đặc tính vƣợt trội với độ dẻo dai, bền [2], [28] Màng CVK ngày đƣợc quan tâm nhiều đƣợc ứng dụng nhiều lĩnh vực công nghệ khác nhau: dùng màng CVK làm môi trƣờng phân tách cho trình xử lí nƣớc, dùng làm chất mang đặc biệt cho pin lƣợng cho tế bào, làm môi trƣờng chất sinh học, thực phẩm hay thay thực phẩm, thiết kế hệ thống hấp thu giải phóng thuốc nhiều ứng dụng khác [28] Gần đây, khả ứng dụng màng CVK không ngừng đƣợc nghiên cứu, cải tiến nhà khoa học giới (Otomo et al.,2000) Ở Việt Nam, việc nghiên cứu ứng dụng màng CVK mức độ khiêm tốn, nghiên cứu ứng dụng dừng lại bƣớc đầu nghiên cứu Theo kết nghiên cứu cho thấy màng CVK đƣợc tạo nên từ nguyên liệu rẻ tiền, dễ kiếm, sản xuất quy mô công nghiệp Môi trƣờng nuôi cấy vi khuẩn A xylinum đa dạng nhƣ nƣớc dừa già, rỉ đƣờng, nƣớc mía,… Trong nƣớc dừa già đƣợc coi môi trƣờng kinh điển nuôi cấy A xylinum [7] Về mặt tính chất, CVK có độ tinh lớn nhiều so với loại cellulose khác, phân hủy sinh học, tái chế hay phục hồi hoàn toàn Ngoài CVK có độ bền tinh thể cao, sức căng lớn, trọng lƣợng thấp, khả thấm hút lớn, đƣờng kính sợi nhỏ, Đồng thời CVK hàng rào cản oxi sinh vật khác, ngăn cản phân hủy chất tế bào ngăn cản tác động UV, ổn định kích thƣớc hƣớng, màng CVK có ý nghĩa giữ thuốc giải phóng thuốc kéo dài [27], [20],… Bên cạnh đó, sợi cellulose có cấu trúc mạng hệ thống hấp thu thuốc làm tăng sinh khả dụng thuốc [20] Nƣớc ta thuộc khí hậu nhiệt đới gió mùa: nóng ẩm, mƣa nhiều nên vi khuẩn, nấm mốc kí sinh trùng dễ phát triển, với điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm nhƣ vệ sinh môi trƣờng nhiều nơi thấp nên dễ tạo thành tạo bệnh nhƣ rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, đau mắt hột Berberin thuốc thông thƣờng ngƣời hay sử dụng có dấu hiệu tiêu chảy, chí nhiều ngƣời để sẵn túi xách Berberin alcaloid thực vật thuộc nhóm isoquinolin có nhiều loại thuốc Việt Nam, khoảng 150 loài thuộc nhiều họ thực vật khác Berberin chủ yếu thân rễ vàng đắng với tỷ lệ 1.5-3% Berberin đƣợc biết đến với tác dụng bật kìm khuẩn tả E coli, điều trị bệnh lỵ Thuốc đƣợc sử dụng phổ biến giá thành thấp an toàn, không ảnh hƣởng tới phát triển bình thƣờng vi khuẩn có ích ruột Hiện thị trƣờng có dạng bào chế berberin nhƣ: thuốc nhỏ mắt, viên nén, viên bao Vì vấn đề kiểm tra chất lƣợng nguyên liệu làm thuốc nhƣ thành phẩm quan trọng Tuy nhiên berberin chủ yếu đƣợc sử dụng qua đƣờng uống với sinh khả dụng thấp Việc đƣa thuốc vào thể mong muốn nhà điều chế thuốc nhiều thập kỷ qua nhằm tăng sinh khả hấp thu thuốc nhƣng vấn đề không đơn giản Bảng 2.2 Kết đo dƣờng chuẩn thuốc berberin bƣớc sóng 345nm (n = 3) STT Giá trị OD 345nm (n = 3) Nồng độ Giá trị trung (mg/ml) Lần Lần Lần bình 0.353 0.355 0.354 0.354 ± 0.003 10 0.712 0.714 0.710 0.712 ± 0.002 20 1.523 1.522 1.532 1.526 ± 0.006 30 2.031 2.299 2.286 2.205 ± 0.151 40 2.966 3.004 3.046 3.005 ± 0.040 50 3.703 3.641 3.504 3.616 ± 0.102 Dựng đồ thị biểu diễn lập đƣờng chuẩn berberin phần mềm Excel 2010, kết đƣợc đồ thị nhƣ hình 2.2 Mật độ quang OD 345nm OD 345nm 3.5 2.5 1.5 0.5 y = 0.0734x + 0.0074 R² = 0.9986 OD 345nm Linear (OD 345nm ) 20 40 60 Nồng độ thuốc berberin (mg/ml) Hình 2.1 Đồ thị đƣờng chuẩn berberin bƣớc sóng 345nm 21 Phƣơng trình đƣờng chuẩn: y = 0.0734x + 0.0074 (R2 = 0.9986) (1) Trong đó: x nồng độ berberin (mg/ml) y giá trị OD tƣơng ứng R2 hệ số tƣơng quan 4.5 Phương pháp xác định lượng thuốc hấp thụ vào màng CVK - Cắt màng CVK có đƣờng kính 4cm với độ dày (0.3cm; 0.5cm 0.7cm) tƣơng đối - Cho mẫu màng CVK ép vào bình tam giác có chứa 100ml dung dịch berberin 10% - Sau khoảng thời gian xác định tiến hành rút mẫu đo quang phổ máy UV-2450 để xác định lƣợng thuốc lại dung dịch thời điểm lấy mẫu, từ xác định đƣợc lƣợng thuốc hấp thu vào màng CVK theo công thức: mht = m1-m2 (mg) (2) Trong đó: mht: khối lƣợng thuốc đƣợc hấp thu vào màng (mg) m1: khối lƣợng thuốc ban đầu dung dịch (mg) m2: khối lƣợng thuốc có dung dịch sau hấp thụ (mg) - Hiệu suất thuốc nạp vào màng CVK đƣợc tính theo công thức [37] (3) Trong đó: EE: phần trăm thuốc nạp vào màng Qt: lƣợng thuốc lí thuyết Qd: lƣợng thuốc lại 22 4.6 Phương pháp thống kê xử lý kết Mỗi thí nghiệm đƣợc lặp lại lần, lấy kết trung bình để tính toán, số liệu đƣợc biểu diễn dƣới dạng trung bình ± độ lệch chuẩn dựa vào hàm Excel “Ứng dụng tin học sinh học” [10] “Thống kê ứng dụng” [18] Kiểm định giả thiết giá trị trung bình hai mẫu cách sử dụng hàm: t-Test: Two Sample Assuming Unequal Variences, t-Test: Two Sample Assuming Equal Variences với ý nghĩa α = 0,05, khác biệt đƣợc coi ý nghĩa thống kê giá trị p < 0,05 23 CHƢƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Màng CVK thu đƣợc nuôi cấy môi trƣờng nƣớc dừa già Vi khuẩn A xylinum cho vào môi trƣờng sử dụng chất dinh dƣỡng môi trƣờng để tổng hợp nên cellulose Trong ngày đầu, vi khuẩn làm quen với môi trƣờng, tích lũy chất dinh dƣỡng lƣợng cho giai đoạn sinh trƣởng Lƣợng acid bắt đầu hình thành nhƣng không nhiều làm cho pH môi trƣờng giảm nhẹ Ngày thứ 2, màng CVK bắt đầu hình thành bề mặt môi trƣờng, dày lên dần ngƣng lại thời điểm định, môi trƣờng hết chất dinh dƣỡng Độ dày màng tùy thuộc vào thời gian nuôi cấy Sau ngày độ dày màng CVK đƣợc thể nhƣ hình 3.1 (a) (b) Hình 3.1 Màng CVK nuôi ngày đầu (a) màng CVK nuôi ngày thứ (b) Màng CVK thu đƣợc sau nuôi cấy Các màng CVK nằm bề mặt môi trƣờng, dễ tách khỏi môi trƣờng nuôi cấy Màng có màu trắng ngà chứa nhiều nƣớc, chất dẻo dai Với thời gian độ dày môi trƣờng khác thu đƣợc màng độ dày mỏng khác tuỳ thuộc vào mục đích nghiên cứu, thu đƣợc màng độ dày nhƣ sau: - Nuôi cấy thời gian ngày thu đƣợc màng có độ dày 0.3 cm 24 - Nuôi cấy thời gian ngày thu đƣợc màng có độ dày 0.5 cm - Nuôi cấy thời gian ngày thu đƣợc màng có độ dày 0.7cm Hình 3.2 Màng CVK thu đƣợc sau nuôi cấy Màng CVK tinh chế Để loại bỏ tạp chất môi trƣờng nuôi cấy, đồng thời phân huỷ trung hoà độc tố vi khuẩn phải tiến hành tinh chế màng CVK Khi tinh chế, ta thu đƣợc màng CVK có thay đổi màu sắc rõ rệt nhƣ hình 3.3 (1 Hình 3.3 Các quy trình xử lý màng CVK 25 CVK thô; CVK ngâm NaOH 3% (48h); CVK rửa dƣới vòi nƣớc; CVK ngâm HCl 3% (48h); CVK ngâm nƣớc cất hai lần (48h); CVK tinh chế Kiểm tra độ tinh khiết màng CVK  Mục đích: kiểm tra diện đƣờng glucose nồng độ cao môi trƣờng nuôi cấy  Nguyên tắc: dùng thuốc thử Fehling pha để phát diện đƣờng D- glucose, có xuất kết tủa màu nâu đỏ  Tiến hành: - Mẫu thử: dịch thử màng CVK loại sau đƣợc xử lý hoá học - Mẫu đối chứng: H2O dung dịch D - glucose - Cho vào ống nghiệm chứa mẫu thử ống nghiệm 1ml thuốc thử Fehling Đun cách thuỷ 10 phút - Quan sát kết tủa xuất ống nghiệm - Kết quả: không phát glucose diện màng đƣợc thể hình 3.4 Mẫu thử 1: màng 0.3cm Mẫu thử 2: màng 0.5cm Mẫu thử 3: màng 0.7cm Hình Kết thử diện đƣờng glucose 26 Màng CVK hấp thụ thuốc berberin Màng tinh khiết sau tinh chế đƣợc loại bỏ nƣớc 70% sau cho màng vào bình chứa 100ml dung dịch berberin 10% đặt vào máy lắc 180 vòng/phút Và tiến hành lấy mẫu giờ, 1.5 giờ, Màng CVK hấp thụ đƣợc thể nhƣ hình 3.5 Hình Màng CVK hấp thụ thuốc berberin Sau ngâm màng CVK dung dịch berberin khoảng thời gian lần lƣợt giờ, 1.5 giờ, lấy dung dịch đo quang phổ UV 2450 để xác định lƣợng thuốc hấp thụ vào màng Kết đo quang phổ CVK đƣợc trình bày nhƣ bảng 3.1 27 Bảng 3.1 Giá trị OD dung dịch berberin 10% ngâm màng CVK (n= 3) Độ dày màng (cm) Thời gian hấp thụ Giá trị OD 345nm (giờ) dung dịch berberin 10% 0.671 ± 0.0032 1.5 0.6561 ± 0.0025 0.656 ± 0.0027 0.678 ± 0.0021 1.5 0.6611 ± 0.0034 0.661 ± 0.0036 0.698 ± 0.002 1.5 0.6881 ± 0.001 0.688 ± 0.0012 0.3 0.5 0.7 Từ kết tính đƣợc bảng 3.1 ta thấy sau ngâm màng giá trị OD đo đƣợc gần nhƣ không giảm chứng tỏ lƣợng thuốc hấp thụ vào màng đạt cực đại Lấy giá trị OD thu đƣợc bảng 3.1 thay vào phƣơng trình đƣờng chuẩn berberin ta tìm đƣợc nồng độ berberin (C%) dung dịch, lấy C% thay vào công thức (1) ta đƣợc khối lƣợng berberin có dung dịch (m1), lấy khối lƣợng berberin có dung dịch thay vào công thức (2) ta đƣợc khối lƣợng berberin hấp thụ vào màng CVK (mht), tiếp tục lấy khối lƣợng berberin đƣợc hấp thụ vào màng CVK thay vào công thức (3) ta thu đƣợc tỷ lệ thuốc berberin đƣợc hấp thụ vào màng CVK Khối lƣợng thuốc đƣợc hấp thụ vào màng CVK, tỷ lệ hấp thụ cƣờng độ hấp thụ thuốc màng CVK đƣợc trình bày nhƣ bảng 3.2 28 Bảng 3.2 Lƣợng thuốc berberin hấp thụ vào màng CVK (n = 3) Độ dày Thời gian Khối lƣợng Thể tích Cƣờng độ màng hấp thụ thuốc hấp thụ màng hấp thụ (cm) cực đại (mg) (cm3) (mg/cm3) 1.163 ± 0.001 3.768 0.309 11.635 ± 0.015 ± 0.123 0.174 10.954 ± 0.002 ± 0.324 0.083 7.275 ± 0.0016 ± 0.367 EE (%) (giờ) 0.3 0.5 0.7 1.095 ± 0.0028 6.28 0.728 ± 0.005 8.792 Nhận xét: Từ bảng 3.2, ta thấy cƣờng độ hấp thụ thuốc berberin qua màng CVK độ dày nhƣ sau: Màng CVK có độ dày 0.3cm có cƣờng độ hấp thụ thuốc berberin trung bình cao 0.309mg/cm3, màng CVK có độ dày 0.5cm có cƣờng độ hấp thụ thuốc berberin trung bình thấp 0.174mg/cm3, màng CVK có độ dày 0.7cm có cƣờng độ hấp thụ thuốc berberin trung bình thấp 0.083mg/cm3 Nhƣ vậy, màng CVK mỏng cƣờng độ hấp thụ lớn Xử lý thống kê việc kiểm định giả thuyết t- Test: Two Sample Assuming Unequal Variancess, kết khác biệt khả hấp thụ khoảng thời gian khác (1.5 giờ) màng CVK có độ dày 0.3cm 0.5cm, P = 0.00416 < 0.05 Nên giá trị cƣờng độ thuốc đƣợc hấp thụ khoảng thời gian khác có ý nghĩa thống kê Nhƣ vậy, màng CVK có độ dày 0.3cm có khả hấp thụ thuốc cao màng CVK có dộ dày 0.5cm 29 Tƣơng tự, màng CVK có độ dày 0.5cm 0.7cm, P = 0.000791 < 0.05 Nên giá trị cƣờng độ thuốc đƣợc hấp thụ khoảng thời gian khác có ý nghĩa thống kê Nhƣ vậy, màng CVK có độ dày 0.5cm có khả hấp thụ thuốc cao màng CVK có dộ dày 0.7cm Tƣơng tự màng CVK có độ dày 0.3cm 0.7cm, tiến hành kiểm định P = 0.00148 < 0.05 Nên giá trị khối lƣợng thuốc đƣợc hấp thụ khoảng thời gian khác có ý nghĩa thống kê Nhƣ vậy, màng CVK có độ dày 0.3cm có khả hấp thụ thuốc cao màng CVK có dộ dày 0.7cm Kết luận: Nhƣ vậy, màng CVK có độ dày 0.3cm có khả hấp thụ thuốc berberin cao màng CVK có độ dày 0.5cm 0.7cm Màng CVK có độ dày 0.3cm có khả hấp thụ thuốc tốt nhất, điều giải thích màng 0.3cm mỏng nhất, sợi cellulose hơn, liên kết lỏng lẻo nên thuốc dễ dàng hấp thụ vào màng CVK 30 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Nuôi cấy thu đƣợc màng CVK từ A xylinum môi trƣờng nƣớc dừa già: thu đƣợc màng CVK có độ dày 0.3cm, 0.5cm 0.7cm để tiến hành hấp thụ thuốc berberin Màng CVK thu đƣợc tinh khiết, độ thoáng cao, không mùi chua, chất lƣợng phù hợp với nhu cầu làm thí nghiệm Sử dụng màng CVK để hấp thụ thuốc, thấy màng CVK có độ dày 0.3cm có khả hấp thụ thuốc cao nhất, cao màng 0.5cm 0.7cm Kiến nghị Cần tiếp tục khảo sát thêm khả hấp thu thuốc berberin màng CVK tạo chủng A xylinum từ loại môi trƣờng tự nhiên khác nhƣ: dịch hoa quả, nƣớc mía, nƣớc dứa,… để mở rộng nguồn nguyên liệu Cần tiếp tục tiến hành khảo sát hấp thụ thuốc berberin qua màng CVK kích thƣớc độ dày khác để tìm đƣợc trƣờng hợp hấp thụ tốt nhằm ứng dụng vào thực tiễn đời sồng đƣợc ứng dụng ngƣời động vật 31 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt Bộ môn Dƣợc liệu (1998), Bài giảng dƣợc liệu, Trƣờng ĐH Dƣợc Hà Nội, tập 2, tr 89- 91 Bộ Y tế (2002), Dƣợc điển Việt Nam III, Nhà xuất Y học Hà Nội, tr.33- 35, 178- 179 phụ lục (PL- 75, 76) Trịnh Hữu Bằng, Đỗ Công Quỳnh (2001), sinh lý học người động vật, Nxb Khoa học kĩ thuật, Hà Nội Trang 173, 184 - 187 Vũ Bình Dƣơng, Nguyễn Trọng Diệp, Nguyễn Thị Thùy, Hoàng Văn Lƣơng (2010), “Nghiên cứu bào chế viên nén Berberin giải phóng đích đại tràng”, tạp trí y - dược học quân số (8), -12 Hồ Cảnh Hậu, Hoàng Văn Thêm, Nguyễn Thị Lan Hƣơng, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Cẩm Vân, Nguyến Tuấn Quang (2015), “Nghiên cứu định lƣợng Berberin chlorid viên nén đại tràng 105 phƣơng pháp sắc ký lỏng hiệu cao”, tạp trí y - dược học quân số (2) Đặng Thị Hồng (2007), phân lập, tuyển chọn nghiên cứu số đặc tính sinh học vi khuẩn A xylinum chế tạo màng sinh học Luận văn thạc sỹ sinh học, trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội Huỳnh Thị Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thanh Nghiên cứu đặc tính màng cellulose vi khuẩn từ Acetobacter xylinum sử dụng làm màng trị bỏng Tạp chí Dược học số 361/2006 trang 18 - 20 Đỗ Tất Lợi ( 1999), thuốc vị thuốc Việt Nam, xuất lần thứ VIII - Nhà xuất Y học, trang 195 Lô Thị Bảo Khánh (2011), nghiên cứu xử lý bảo quản màng bacterial cellulose từ chủng vi khuẩn Acetobacter xylinum BHN2 Luận văn thạc sỹ sinh học, trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 10 Chu Văn Mẫn Ứng dụng tin học sinh học Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003 32 11 Nguyễn Thị Nguyệt (2008), nghiên cứu vi khuẩn Acetobacter xylinum cho màng Bacterial Cellulose làm mặt nạ dưỡng da Luận án thạc sỹ sinh học, trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 12 Đinh Thị Kim Nhung, Trần Nhƣ Quỳnh, Nguyễn Thị Thùy Vân (2009), nghiên cứu vi khuẩn Acetobacter xylinum tạo màng bacterial cellulose ứng dụng điều trị bỏng, báo cáo khoa học 13 Đinh Thị Kim Nhung (1998), “Tối ƣu hóa thành phần môi trƣờng dinh dƣỡng cho Acetobacter xylinum phƣơng pháp quy hoạch thực nghiệm” Tạp chí Khoa học Công nghệ, 36(1), 10-12 14 Đinh Thị Kim Nhung, Nguyễn Thị Thùy Vân, Trần Nhƣ Quỳnh (2012), “Nghiên cứu vi khuẩn Acetobacter xylinum tạo màng bacterial cellulose ứng dụng điều trị bỏng” Tạp trí khoa học công nghệ50 (4), 453 - 462 15 Nguyễn Văn Thanh (2006), Nghiên cứu chế tạo màng cellulose trị bỏng từ Acetobacter xylium, đề tài cấp bộ, Bộ Y tế 16 Nguyễn Thị Thùy, Vũ Bình Dƣơng, Nguyễn Trang Điệp, Hoàng Văn Lƣơng (2010), “ Nghiên cứu bào chế viên nén Berberin giải phóng đích đại tràng”, Tạp chí Y- Dƣợc quân số 8-2010 17 Phạm Viết Trang, Nguyễn Liêm, “Góp phần nghiên cứu cải tiến quy trình chiết suất Berberin từ vàng đắng”, Tạp chí dƣợc liệu, tập 5, số 5/2000 18 Hồ Đắc Trinh, Viện dƣợc liệu, chiết Berberin clorid vàng đắng dung dịch acid sulfuric loãng, Tạp chí Dƣợc học, 1983-Bộ Y tế xuất bản, tr 19 33 Tài iệu tiếng anh: 19 Almeida I.F et al (2014), “Bacterial cellulose membranes as drug delivery systems: An in vivo skin compatibility study”, European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 86(3), pp 332 - 336 20 Amin MCIM, Ahmad N, et al (2012), “Bacterial cellulose film coating as drug delivery system: physicochemical, thermal and drug release properties”, Sain Malaysiana, 41(5), pp 561 - 21 Bielecki, et al (2001), “Bacterial cellulose”, Institute of Technical Biochemistry, Technical Chemistry of Lodz, Stefanowskiego, 37-46 22 Bworm E (2007), Bacterial cellulose Thermoplastic polymer namocomposites, Master of sciencein chaemical engineering, washington state university 23 Brown E Bacterial cellulose/Themoplastic polymer nanocomposites Master of sience in chemical engineering Washington state university, 2007 24 Klemm D et al (2001), “Bacterial synthesized cellulose-artificial blood vessels for microsurgery”, Prog Polym Sci, 26, pp 1561 - 1603 25 Krystynowicz, et al (2002), “Factors affecting the yield and properties of bacterial cellulose”, Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology, 29, 189-195 26 Hai-Peng Cheng, Pei-Ming Wang, Jech-Wei Chen And Wen-Teng Wu Cultivation of Acetobacter xylinum for bacterial cellulose production in a modified airlift reactor Biotechnol Appl Biochem, 35, 125-132 (2002) 27 Lina Fu, Yue Zhang, Chao Li, Zhihong Wu, Qi Zhuo, Xia Huang, Guixing Qiu, Ping Zhou and Guang Yang (2012), skin tissue repair materials from bacterial cellulose by a multilayer fermantation method 34 28 Lin Huang, Xiuli Chen, Thanh Nguyen Xuan, Huiru Tang, Liming Zhang and Guang Yang (2013), “Nano-cellulose 3D-networks as controlledrelease drug cariers” , Journal of Materials Chemistry B, 2013, 1, 2976 2984 29 Martindal 34 ( 2005 ), volum II, p.1659 30 Pharmaceutical Press (1996), Martindale- The extra pharmacopoeia, 31th edition, pp 1678 31 Thanh Xuan Nguyen et al (2014), “Chitosan - coated nano - liposomes for the oral delivery of berberine hydrochloride”, J Mater Chem B, 2, 7149 - 7159 32 Silva NHCS et al (2014), “Bacterial cellulose membranes as transdermal delivery systems for diclofenac: in vitro dissolution and permeation studies”, Carbohydr Polym, pp 106, 264 - 269 33 Watanabe, et al (1998), “Structure features and properties of Bacterial cellulose produced in agitated culture”, Cellulose, 5, 187-200 34 Zhou L, Yang Y, Wang X, et al “ Berberine stimulates glucose transport through a mechanism distinct from insulin” Metabolism 2007;56:405–12 35 ... thuốc hấp thu vào màng CVK nhiều Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: khả hấp thụ thuốc berberin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trƣờng nƣớc dừa già - Vật liệu nghiên cứu: màng. .. muốn từ thuốc berberin giảm chi phí cho trình thí nghiệm sản xuất Đó lí chọn đề tài: "Nghiên cứu khả hấp thụ thuốc berberin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già" Mục đích nghiên. .. dụng làm màng trị bỏng 15 CHƢƠNG ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu: nghiên cứu khả hấp thụ thuốc berberin màng CVK lên men từ nƣớc dừa già Nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khả năng hấp thụ thuốc berberin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già, Nghiên cứu khả năng hấp thụ thuốc berberin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già, Nghiên cứu khả năng hấp thụ thuốc berberin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay