Dong co dot trong dung cho oto

27 51 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:32

trêng thpt ph¬ng x¸ Tỉ: Sinh – CN – TD - NN gi¸o viªn thùc hiƯn: Hµ Trung HiÕu KiĨm tra bµi • C©u hái : Em h·y vÏ s¬ ®å øng dơng cđa ®éng c¬ ®èt ? S¬ ®å øng dơng ®éng c¬ ®èt §éng c¬ ®èt trongHƯ thèng trun lùcM¸y c«ng t¸c TIÕT 42 - BµI 33 ( TiÕt ) I §Ỉc ®iĨm vµ c¸ch bè trÝ §C§T trªn «t« §Ỉc ®iĨm - Tèc ®é quay cao - KÝch thíc , träng lỵng nhá , gän - Thêng ®ỵc lµm m¸t b»ng níc C¸ch bè trÝ Trªn «t« ®éng c¬ cã thĨ ®ỵc bè trÝ ë ®Çu , gi÷a hc ®u«i xe  a Bè trÝ ®éng c¬ ë ®Çu xe -§éng c¬ ®Ỉt tríc bng l¸i + ¦u : L¸i xe Ýt bÞ ¶nh hëng bái tiÕng ån vµ nhiƯt + Khut : TÇm nh×n bÞ ¶nh hëng bëi phÇn mui xe  - §éng c¬ ®Ỉt bng l¸i + ¦u : Quan s¸t mỈt ®êng dƠ dµng + Khut : TiÕng ån vµ nhiƯt tõ ®éng c¬ ¶nh hëng ®Õn ngêi l¸i xe, khã ch¨m sãc , b¶o dìng ®éng c¬  b §éng c¬ ®Ỉt ë ®u«i xe + ¦u : TÇm quan s¸t cđa ngêi l¸i réng + Khut : Khã lµm m¸t ®éng c¬ , hƯ thèng trun lùc phøc t¹p  c §éng c¬ ®Ỉt ë gi÷a xe + Dung hoµ ®ỵc u khut ®iĨm ë c¸c lo¹i trªn nhng ®éng c¬ chiÕm chç trªn thïng xe , g©y tiÕng ån vµ rung xe nªn thùc tÕ Ýt ®ỵc sư dơng  II §Ỉc ®iĨm cđa hƯ thèng trun lùc NhiƯm vơ : - Trun vµ biÕn ®ỉi m«men quay c¶ vỊ chiỊu vµ trÞ sè tõ ®éng c¬ ®Õn b¸nh xe chđ ®éng - Ng¾t m«men cÇn thiÕt  b Bè trÝ hƯ thèng trun lùc trªn «t« - §éng c¬ ®Ỉt ë ®Çu xe ( Bé li hỵp , hép sè ë ®éng c¬ nèi víi trơc b¸nh sau b»ng trơc c¸c ®¨ng ) - §éng c¬ ®Ỉt ë ®u«i xe ( Bé li hỵp vµ hép sè ë trơc cđa b¸nh sau ) C Nguyªn lÝ lµm viƯc li hỵp ë tr¹ng th¸I më li hỵp ë tr¹ng th¸I ®ãng Trun lùc c¸c ®¨ng Trun lùc chÝnh vµ bé vi sai Truyền lực Trun lùc ci cïng  c Nguyên lý làm việc :  Khi động hoạt động, momen quay truyền từ động  Bộ ly hợp  hộp số  truyền lực các-đăng  Bộ vi sai sau  bánh xe chủ độïng  Mét sè lo¹i «t« Xe ®ua Brabus trang bÞ mét bé vi sai vµ li hỵp ®Ỉc biƯt , hƯ thèng ph©n bè lùc kÐo tèi u gióp c¶i thiƯn kh¶ n¨ng t¨ng tèc - Kh¶ n¨ng t¨ng tèc tõ 0-100km/h lµ 3,6 gi©y - Tèc ®é tèi ®a 337km/h Xe h¬I kh«ng ngêi l¸i Xe ®ua stallone víi th©n siªu nhĐ b»ng sỵi c¸c bon , ®éng c¬ c«ng st cao , néi thÊt phđ mét líp da bäc b»ng vËt liƯu cùc kú ®¾t tiỊn -Kh¶ n¨ng t¨ng tèc tõ 0-100km/h lµ 3,7 gi©y Chiếc Cadillac DTS xuất lễ mắt nhiệm kỳ thứ hai Tổng thống Bush vào ngày 20/1/2005 ơng chủ tất chuyến cơng du ngoại giao khắp giới Nội thất sang trọng, lớp bọc da chống chất độc hóa học HT phanh, HT cảnh báo tồn xe sang trọng, Đèn huỳnh quang camera hồng ngoại dùng đêm đèn chiếu sáng hắt lên quốc kỳ cắm mũi xe HT điều hòa phân lập theo khu vực cá nhân; Khoang hành khách khoang lái phân chia kính chống đạn; Vỏ thép dày 12cm, dài 6,7 mét, nặng tấn, Chiếc limousine bọc thép tên The Beast Tổng thống Mỹ Barack Obama, cửa nhà số 10 phố Downing nơi gặp với Thủ tướng Anh Brown ngày 02-04-09  Cđng cè :  HƯ thèng trun lùc gåm nh÷ng chi tiÕt chÝnh nµo ? Nguyªn lÝ lµm viƯc cđa hƯ thèng trun lùc ? DỈn dß : Ø Xem tríc bµi ®éng c¬ ®èt dïng cho xe m¸y ... cò • C©u hái : Em h·y vÏ s¬ ®å øng dơng cđa ®éng c¬ ®èt ? S¬ ®å øng dơng ®éng c¬ ®èt §éng c¬ ®èt trongHƯ thèng trun lùcM¸y c«ng t¸c TIÕT 42 - BµI 33 ( TiÕt ) I §Ỉc ®iĨm vµ c¸ch bè trÝ §C§T trªn... l¸i réng + Khut : Khã lµm m¸t ®éng c¬ , hƯ thèng trun lùc phøc t¹p  c §éng c¬ ®Ỉt ë gi÷a xe + Dung hoµ ®ỵc u khut ®iĨm ë c¸c lo¹i trªn nhng ®éng c¬ chiÕm chç trªn thïng xe , g©y tiÕng ån vµ... chÝnh nµo ? Nguyªn lÝ lµm viƯc cđa hƯ thèng trun lùc ? DỈn dß : Ø Xem tríc bµi ®éng c¬ ®èt dïng cho xe m¸y
- Xem thêm -

Xem thêm: Dong co dot trong dung cho oto , Dong co dot trong dung cho oto , Dong co dot trong dung cho oto , I. Đặc điểm và cách bố trí ĐCĐT trên ôtô, II. Đặc điểm của hệ thống truyền lực

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay