bai6 he thong lam mat

21 43 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:26

Nội dung Điền tên phận vào sơ đồ khối hệ thống bôi trơn Trình bày nguyên tắc hoạt động hệ thống ? Các bề mặt ma sát cần bôi trơn Kétlàm làm Két mátdầu dầu mát Bầu lọc i Bà cũ Củng Ch cố u bị ẩn Bơm dầu Các te dầu Đáp án Nội dung Bài 26 I.Nhiệm vụ phân loại 1.Nhiệm vụ Phân loại II.HTLM nước Cấu tạo Nguyên tắc HĐ III.HTLM không khí: Cấu tạo Nguyên tắc HĐ i Bà cũ Củng Ch cố u bị ẩn I Nhiệm vụ phân loại: Nhiệm vụ: Nội dung I.Nhiệm vụ phân loại 1.Nhiệm vụ Phân loại 2 Phân loại: II.HTLM nước Cấu tạo Hệ thống làm mát có nhiệm vụ giữ cho nhiệt độ chi tiết động không vượt giới hạn cho phép Nguyên tắc HĐ HTLM nước III.HTLM không khí: Cấu tạo Nguyên tắc HĐ i Bà cũ Củng Ch cố u bị ẩn HTLM không khí II Hệ thống làm mát nước: Cấu tạo Nội dung Két nước Van nhiệt Đường nước Nắp máy I.Nhiệm vụ phân loại 1.Nhiệm vụ Phân loại Giàn ống két nước Thân máy Quạt gió Ống phân phối nước II.HTLM nước Cấu tạo Nguyên tắc HĐ Bơm nước III.HTLM không khí: Cấu tạo Nguyên tắc HĐ i Bà cũ Củng Ch cố u bị ẩn Két làm mát dầu Hệ thống làm mát nước loại tuần hoàn cưỡng Nguyên tắc hoạt động: Nội dung I.Nhiệm vụ phân loại 1.Nhiệm vụ Phân loại II.HTLM nước Cấu tạo Nguyên tắc HĐ III.HTLM không khí: Cấu tạo Nguyên tắc HĐ i Bà cũ Củng Ch cố u bị ẩn Hệ thống làm mát nước loại tuần hoàn cưỡng Nguyên tắc hoạt động: Nội dung I.Nhiệm vụ phân loại 1.Nhiệm vụ Phân loại II.HTLM nước Cấu tạo Nguyên tắc HĐ III.HTLM không khí: Cấu tạo Nguyên tắc HĐ i Bà cũ Củng Ch cố u bị ẩn Hệ thống làm mát nước loại tuần hoàn cưỡng Nguyên tắc hoạt động: Nội dung I.Nhiệm vụ phân loại 1.Nhiệm vụ Phân loại II.HTLM nước Cấu tạo Nguyên tắc HĐ III.HTLM không khí: Cấu tạo Nguyên tắc HĐ i Bà cũ Củng Ch cố u bị ẩn Hệ thống làm mát nước loại tuần hoàn cưỡng Nguyên tắc hoạt động: Nội dung I.Nhiệm vụ phân loại 1.Nhiệm vụ Phân loại II.HTLM nước Cấu tạo Nguyên tắc HĐ III.HTLM không khí: Cấu tạo Nguyên tắc HĐ i Bà cũ Củng Ch cố u bị ẩn Hệ thống làm mát nước loại tuần hoàn cưỡng Nguyên tắc hoạt động: Nội dung I.Nhiệm vụ phân loại 1.Nhiệm vụ Phân loại II.HTLM nước Cấu tạo Nguyên tắc HĐ III.HTLM không khí: Cấu tạo Nguyên tắc HĐ i Bà cũ Củng Ch cố u bị ẩn Hệ thống làm mát nước loại tuần hoàn cưỡng Nguyên tắc hoạt động: Nội dung I.Nhiệm vụ phân loại 1.Nhiệm vụ Phân loại II.HTLM nước Cấu tạo Nguyên tắc HĐ III.HTLM không khí: Cấu tạo Nguyên tắc HĐ i Bà cũ Củng Ch cố u bị ẩn Hệ thống làm mát nước loại tuần hoàn cưỡng Nguyên tắc hoạt động: Nội dung I.Nhiệm vụ phân loại 1.Nhiệm vụ Phân loại II.HTLM nước Cấu tạo Nguyên tắc HĐ III.HTLM không khí: Cấu tạo Nguyên tắc HĐ i Bà cũ Củng Ch cố u bị ẩn Hệ thống làm mát nước loại tuần hoàn cưỡng Nguyên tắc hoạt động: Nội dung I.Nhiệm vụ phân loại 1.Nhiệm vụ Phân loại II.HTLM nước Cấu tạo Nguyên tắc HĐ III.HTLM không khí: Cấu tạo Nguyên tắc HĐ i Bà cũ Củng Ch cố u bị ẩn Hệ thống làm mát nước loại tuần hoàn cưỡng Nguyên tắc hoạt động: Nội dung I.Nhiệm vụ phân loại 1.Nhiệm vụ Phân loại II.HTLM nước Cấu tạo Nguyên tắc HĐ III.HTLM không khí: Cấu tạo Nguyên tắc HĐ i Bà cũ Củng Ch cố u bị ẩn Hệ thống làm mát nước loại tuần hoàn cưỡng Nguyên tắc hoạt động: Nội dung I.Nhiệm vụ phân loại 1.Nhiệm vụ Phân loại II.HTLM nước Cấu tạo Nguyên tắc HĐ III.HTLM không khí: Cấu tạo Nguyên tắc HĐ i Bà cũ Củng Ch cố u bị ẩn Nguyên tắc hoạt động: Nội dung Két làm mát I.Nhiệm vụ phân loại 1.Nhiệm vụ Phân loại Van nhiệt II.HTLM nước Cấu tạo Nguyên tắc HĐ III.HTLM không khí: Cấu tạo Két Làm mát Bơm nước Áo nước làm mát cho động Nguyên tắc HĐ i Bà cũ Củng Ch cố u bị ẩn Két làm mát LK Bơm nước III Hệ thống làm mát không khí: Cấu tạo: Nội dung I.Nhiệm vụ phân loại 1.Nhiệm vụ Phân loại Cánh tản nhiệt II.HTLM nước Cấu tạo Nguyên tắc HĐ III.HTLM không khí: Cấu tạo Nguyên tắc HĐ i Bà cũ Củng Ch cố u bị ẩn Động xe gắn máy III Hệ th ống làm mát không khí: Cấu tạo: Nội dung Nguyên tắc hoạt động: Quạt gió I.Nhiệm vụ phân loại 1.Nhiệm vụ Phân loại Cánh tản nhiệt Tấm hướng gió II.HTLM nước Cấu tạo Nguyên tắc HĐ III.HTLM không khí: Cấu tạo Nguyên tắc HĐ i Bà cũ Củng Ch cố u bị ẩn Vỏ bọc Cửa thoát gió Hệ thống làm mát không khí sử dụng quạt gió Nguyên tắc hoạt động: Hệ thống làm mát không khí sử dụng quạt gió Nội dung I.Nhiệm vụ phân loại 1.Nhiệm vụ Phân loại II.HTLM nước Cấu tạo Nguyên tắc HĐ III.HTLM không khí: Cấu tạo Nguyên tắc HĐ i Bà cũ Củng Ch cố u bị ẩn BÀI BÀI TẬP TẬP CỦNG CỦNG CỐ CỐ
- Xem thêm -

Xem thêm: bai6 he thong lam mat , bai6 he thong lam mat , bai6 he thong lam mat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay